Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 157
1. oldal

234. sz. Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 10.
képviselő: Máté Árpád ... >>

Anker Alfonz Rövid- és Középtávú Postagalambsport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
képviselő: Katus Zoltán
A Magyar Postagalamb Sportszövetség által szervezett területi és országos versenyeken való részvétel biztosítása, a Postagalambsport hagyományainak ápolása, a postagalamb tenyésztés ismereteinek bővítése. ... >>

Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: elnök Dobi István
Az AKSZSZ célul tűzi ki az autóbusz-közlekedési érdekegyeztető mechanizmusok kialakítását. Ennek érdekében érdekképviseleti, érdekérvényesítési és érdekvédelmi tevékenysége során feladatának tekinti az össztársadalmi folyamatokban - különösen az ár-, bér-, közlekedési foglalkoztatás- és szociálpolitika kialakításában - való közvetlen részvételt. ... >>

BAKANCSOT FEL Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A hagyományos hátizsákos, bakancsos turizmus újra népszerűsítése. A Zselicség és Belső-Somogyban található országos túraútvonalak megismertetése. ... >>

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 12.
képviselő: elnök Pomogáts Béla, ügyvezető alelnök Dr. Ujkéry Csaba, ügyvezető titkár Egerszegi Edit
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság (továbbiakban Társaság) a Kaposváron 1904 nyarán alakult és 1949-ig megszakításokkal működő, azonos nevű és hasonló célú társaság -egyesület- hagyományait folytatja az irodalom és más művészeti ágak "a múzsák testvérisége jegyében". (Az 1985. május 20-i újjáalakulást támogatta a Magyar Írók Szövetsége Berzsenyi Dániel Baráti Köre, Kaposvár Város, Somogy és Vas megye, valamint Szombathely Városának tanácsa). A társaság Berzsenyi Dániel szellemi, alkotói örökségének ápolását országos ügynek tekinti, ezért vállalja életművének megismertetését, művészi, szellemi hagyatékának ápolását és a szűkebb régiókban - Vas és Somogy megyékben - az emlékhelyek méltó megőrzését és megismertetését. A magyarországi Berzsenyi kép teljesebbé, árnyaltabbá tételére és más nyelvterületeken való megismertetésére törekszik. A társaság feladatának tartja a hazai és a határainkon túli magyar műveszeti és szellemi értékek gondozását, közvetítését mind szélesebb körben és formában. Ezen céljait közösségi művelődés támogatásával, találkozók, irodalmi, művészeti és közművelődési esmények, tanácskozások rendezésével, pályázatok kiírásával, kiállítások rendezésével, díjak alapításával, folyóirat- és könyvkiadással kívánja elérni. Külföldön kifejtett tevékenységével részt vállal a kétoldalú kulturális kapcsolatok őrzésében és továbbfejlesztésében, szem előtt tartva a határainkon túli magyarság közös kultúrát megőrző szerepét. A Berzsenyi Társaság feladatának tekinti kulturális, művészeti folyóirat működtetését, fenntartását. E vállalt feladatának teljesítése érdekében a Társaság a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján lapgazdája a SOMOGY címmel megjelenő irodalmi, művészeti, kulturális folyóiratnak (továbbiakban: a Társaság folyóirata). A folyóirat kiadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Társaság gyakorolja. Könyvkiadói tevékenységét a Társaság "Berzsenyi Kiadó" elnevezés feltüntetése mellett végzi, amely során a magyar irodalom értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében elsődlegesen olyan szerzők műveit kívánja megjelentetni, akik tagjai a Társaságnak. Tagjainak alkalmakat biztosít baráti összejövetelekre, közös eszmecserékre, közösségépítő találkozókra, táborokra, túrákra. ... >>

BITT Kaposvári Női Röplabda Club

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 87.
képviselő: Orosz Ferenc
Az alapító tagok a sportegyesületet a röplabda sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és versenyzői számára a rendszeres sportolás feltételeit és a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá: a./ rendszeres és versenyszerű sportolás biztosítása, a sportolási igények felkeltése, b./ működési területén a tanulóifjúság szabadidős- és versenyszerű sportolásának szervezése, c./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása, d./ a női röplabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségi játékosállomány kinevelése - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból -, akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. Az egyesület az országos szakszövetséggel együttműködve, annak munkáját segítve tevékenykedik úgy, hogy ezzel egyidejűleg ápolja az egyesületi hagyományokat, valamint kiépíti és fejleszti a sportkapcsolatait. e.) környezetvédelem, környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés. ... >>

BLACK LEOPÁRD EGYESÜLET, HONG LUNG CH UAN TAO KUNG-FU

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 44.
képviselő: elnökhelyettes Bodnár Rudolf, elnökhelyettes Pataki Ferenc, Márton László
Az Egyesület célja elsősorban az egyesületbe belépő tagok sportolási lehetőségének biztosítása, egészséges életmódjának elősegítése.
- az egyesület tagjainak ismeretanyag és szemléletbeli képzése, oktatása
- aktív segítségnyújtás az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása,
- versenylehetőség megszervezése a tagok számára
- tagok képviselete, érdekérvényesítése a szükséges fórumokon
- képviseli tagságát más szervezetekkel, szövetségekkel való együttműködés folyamán. ... >>

BONSAI CLUB KAPOSVÁR Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 52.
képviselő: elnök Hirth János
Találkozási és továbbképzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó bonsai barátok számára. Bonsai szeretetének, nevelésének népszerűsítése és e tárgyban előadások és kiállítások szervezése. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás külföldi társklubokkal, a nemzetközi világszövetséggel. ... >>

Dél-Dunántúlért Regionális Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 1-9.
képviselő: Baloghné Bálint Ildikó ... >>

Dél-Dunántúli Emberekért Szövetség

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II./1.
képviselő: dr. Gyenesei István ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Lovassport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Stemler József
A Somogy, Tolna, Baranya megyékben a lovassport egyesületek összefogásával a lovas sport fejlesztése, népszerűsítése, a sportág működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása, és megvalósításuk elősegítése, a lovassport egyesületek tevékenységének összehangolása, a különböző lovas versenyek hatékonyabb lebonyolítása, az eredményes sportolók előrejutásának segítése, a sportág tömegbázisának növelése, az ifjúság életmódjának alakítása. ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

Dunántúli Sertéstenyésztők Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zárda utca 12.
képviselő: Ács József ... >>

Duráczky Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Fehér Iván
Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Duráczky Diáksport Egyesület ehhez az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezésében és szervezésében részt vesz, mert az intézmény a Közoktatási Törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. A sportegyesület a célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek teljesítését. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

"DYS-PINTYEK" Tanulási és/vagy Viselkedési Zavarral Küzdő Gyermekek és Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
képviselő: Schifferer Edina
A tanulási és/vagy viselkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, halmozottan sérült, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, autizmussal élő, stb.) gyermekek, fiatalok és családjaik komplex segítése, érdekeik védelme.A társadalmi szemléletformálás, a szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése, a jogszabályokban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósításának támogatása az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Az együttműködés elősegítése a szociális, oktatási, valamint az egészségügyi szférákban. A bölcsődei, óvodai és iskolai integráció segítése, az egyenlő bánásmód előtérbe helyezése. ... >>

"Fiatalok Kaposvárért Szövetség"

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert köz 8. fsz.3
képviselő: elnök Herczeg Attila
Kulturális és szakmai programok szervezése elsősorban Kaposvár 18-32 év közötti fiataljai részére. Olyan kiemelt fontosságú szolgáltatások nyújtása, melyekre évek óta szüksége lenne a helyi ifjúságnak, de még egyik testület vagy szervezet sem vállalta fel (pl. az albérlet közvetítés, karrier-tanácsadás, életvezetési-tanácsadás). Állandóan működő közösségi tér létrehozása, ahova bármikor betérhetnek problémáikkal, és ott hozzájuk hasonlóan fiatal szakemberektől kapnak hiteles segítséget. Ugyanakkor természetesen a kulturált szabadidő eltöltést is biztosítjuk a lehető legszélesebb igényeket kielégítve. ... >>

Fogyatékkal Élők Somogy Megyei Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: dr. Benczéné Csorba Margit ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

Földtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Sátrai István ... >>

Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 129.
képviselő: Kurucz János
Az Egyesület - tagjainak lakóhelyére tekintet nélkül - Kaposfüreden szőlő és egyéb földterülettel rendelkezők érdekében munkálkodik.
Ezen belül:
- a szőlő és egyéb földtulajdonosok érdekeinek érvényesítésére az önkormányzat és egyéb hatóságok valamint szervek felé,
- közreműködés a terület fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, kiemelten a terület közműellátottságának megvalósításában, a szilárd burkolatú út megépítésében,
- a terület természeti értékeinek és az épített környezet védelme,
- a Füredi szőlőhegy és a Deseda tó jóhírének terjesztése,
- a kaposfüredi városrész lakói és a nem itt élő szőlő és földtulajdonosok közötti kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, a jószomszédság és az összetartozás tudatosítása, a helyi társas élet kialakításának elősegítése,
- a szőlő és földtulajdonosok értékeinek védelme, őrzése a tagokból önkéntes alapon toborzott Hegyőrség működtetésével. ... >>

Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 47. VI/24.
képviselő: Garbera István, elnök, Hefter József, alenök, Lőczi József alelnök, Sztankó Károlyné, alelnök
Az egyesület tagjainak ill. a szakmunkásképzésben gyakorlati munkahelyen részt vevők érdekvédelme és -képviselete, szakmunkástanulók támogatása. ... >>

Györke Völgye Pain Ball Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) paint ball szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. Paint ball versenyek szervezése, modern harcászati fegyver modellek bemutatása és ismertetése. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 18.
képviselő: elnök Fodor György, ügyvezető igazgató Zsiborás Magdolna
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyők kihasználására a Somogy megyében működő tagegyesületek érdekvédelmének segítésére, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozták létre. Elsődleges célja a szabadidő jobb, kulturáltabb kihasználásán túlmenően a szervezett horgászmozgalom elősegítése, a folyamatos működésének biztosítása, a horgászat érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Humán - Tanácsadó Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 13. III/2.
képviselő: Vajai Csilla
Az egyéni és közösségi munkapiaci, társadalmi, nemzetközi (re)integráció, az édekérvényesítés, a társadalmi és területi hátrányok enyhítésének elősegítése, különösen az alábbi területeken: - kulturális tevékenység, - szabadidős és hobbitevékenység, - oktatási tevékenység, - kutatási tevékenység, - szociális tevékenység, - környezetvédelmi tevékenység, - településfejlesztési tevékenység, - jogvédő teevékenység, - nemzetközi tevékenység, szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység. ... >>

Hunyadi János BM. Nyugdíjas Klub

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 45.
képviselő: elnök Pál József
A BM. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól és területi szerveitől nyugállományba vonult Kaposváron lakó, hivatásos állományú tagjai és polgári alkalmazottai, valamint családtagjaik azon célok elérése érdekében, hogy:Szabadidejüket hasznosan, értelmesen, kulturált körülmények között tölthessék. Ápolhassák hagyományikat, munkatársi, baráti kapcsoaltaikat. Erősítsék a bajtársiasság érzését, az együvé tartozást, elősegítsék a nyugdíjasok érdekvédelmét, a nyugállományuakat érintő közérdekű és egyéni problémák megoldását. Lehetőségeikhez mérten segítsenek bajbajutott társaikon. ... >>

Húsmarhatenyésztők, Marhahústermelők Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Dénes major 2. B.
képviselő: dr. Márton István
A magyarországi húsmarhatartók és termelők szakmai összefogása, érdekeik képviselete.
A marhahús vertikumban érdekelt piaci szereplőkkel való kapcsolattartás.
A Földművelésügyi és Vidékfejesztési Minisztériummal az Európai Unió Brüsszeli Bizottság marhahús vertikumban érdekelt illetékeseivel való kapcsolattartás, együttműködés, a vertikum harmonikus működése a termelők érdekében.
Szoros kapcsolattartás a Vágóállat- és Hús Terméktanáccsal, valamint a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel (MOSZ, "gazdakörök", Parasztszövetség, szakszervezetek MÁSZ. Magyar Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége stb.).
Szoros együttműködés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes osztályával.
Összefogni és segíteni a különböző fajtákat tenyésztő egyesületek marketing tevékenységét igényeik alapján.
Tagjai számára pályázatokat készít igény szerint, a projektek útján támogatja, figyelemmel kíséri, lehetősége szerint segíti.
A fogyasztók széleskörű tájékoztatása a hazai marhahús fogyasztás növelésének elősegítése érdekében.
A magyar húsmarha és marhahús termelés fejlesztési projektjeinek elősegítése, támogatása, a tevékenység rangjának társadalmi elismertetése.
A magyar húsmarha tenyésztés propagálása, támogatása, kiállítások szervezése.
Nemzetközi szervezetekben való részvétel képviselet.
Szakmai tájékoztatókat, tanfolyamokat szervez. ... >>

Idegenvezetők Somogy Megyei Egyesülete

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szondi utca 32.
képviselő: Buzási Éva ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

INNO RÉGIÓ Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gilice utca 43.
képviselő: elnök Dr.Tímár András, tag Dr.Németh András
Az Alapítvány legfőbb céljának a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai, illetőleg az egyéb társadalmi, gazdasági szereplők számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, jogvédelem megvalósítását tekinti abból a felismerésből eredően, hogy ezen csoportok és szereplők gyakran nem tudnak élni - éppen hátrányos helyzetükből vagy elmaradott térségi szerepükből adódóan - a jogszabályokban foglalt jogaikkal és lehetőségeikkel. Az Alapítvány feladatául tűzi ki az elmaradott térségek felzárkóztatását, a fejlődésük elősegítését, a társadalmi-gazdasági szereplők helyzetének javítását, a rászorulók támogatását. Az alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl a további célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: - a hátrányos helyzetű rétegekben az életminőség javítása és az elmaradott társadalmi csoportok felzárkóztatása, valamint a diszkrimináció és elszigetelődés fokozatos leküzdése, innovatív helyi kezdeményezések megvalósítása, megfelelő információáramlás elősegítése a vidék, illetve a nagyvárosok között, ezzel is javítva a vidékiek lehetőségeit az egyes szolgáltatások igénybe vétele terén, szem előtt tartva a szolgáltató állam közigazgatásának alapvető elveit és kihasználva az e közigazgatás nyújtotta lehetőségeket, - a helyi társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztések kidolgozása, összehangolása és megvalósítása, a térségi versenyképesség ösztönzése, a területi felzárkózás megteremtése, a fenntartható térségfejlődés biztosítása, a területi integrálódás elősegítése, - a regionális, illetve kistérségi kapcsolatok szorosabbra fűzése, az adott térségben érintett települések közti párbeszéd, közös feladatvállalás, szogáltatásnyújtás lehetőségeinek kidolgozása elősegítése révén, - az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való közvetlen hozzájárulás (kutatás-fejlesztés), a vállalkozások támogatása és ösztönzése annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát, - az ágazati klaszterek kialakulásának, illetőleg a vállalkozások egyéb együttműködési formái létrehozásának előmozdítása, - segítségnyújtás, tanácsadás a kis- és középvállalkozások számára az elérhető fejlesztési lehetőségekhez való hozzájutásban, a kis- és középvállalkozások gazdálkodási és vállalkozási készségének fejlesztése, - vállalkozások, hátrányos helyzetű csoportok és személyek érdekérvényesítő képességének, készségének, gazdasági-szociális helyzetének javítása, - a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állam, önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, - civil szervezetek jogalkotásban történő aktív részvételének elérése, - civil szervezetek támogatása, segítése a jog és érdekvédelem terén, - a nemzeti, etnikai, vallási és földrajzi hovatartozása, valamint egyéb tulajdonsága mi ... >>

International Police Association /IPA/ Magyar Szekció Somogy Megyei Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/C.
képviselő: Nagyné Dr. Benkő Klára
Az IPA célkitűzéseinek helyi megvalósítása. Az IPA Jelszava: "Servo per amikeco" (Barátsággal szolgálni) szellemében, amelynek nyomán: - biztosítja a tagsággal járó jogok és kötelezettségek gyakorlását, - különös figyelmet fordít az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezésére és koordinálására, - hozzájárul saját eszközeivel a szakmai-rendőri kapcsolatok kiszélesítéséhez, - elősegíti a bajtársi, baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Ipartestületek Somogy Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14.
képviselő: Budai Ferenc ... >>

Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: Dobi István
A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek érvényesítése, védelme és képviselete. ... >>

Kaposszentjakabi Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 126.
képviselő: Bükfáné Kántás Margit
Az egyesület fő célkitűzése a nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekvédelme és érdekeinek képviselete. ... >>

KAPOSVÁR és TÉRSÉGE MÉHÉSZEINEK EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 1.
képviselő: Petrus Lajos
a szervezet tagjainak összefogása,
- érdekeik képviselete és védelme,
- termelő és értékesítő tevékenységük segítése.
- a méhészkedés jelentőségének, fontosságának és a megtermelt termékeiknek a népszerűsítése,
- a méhészeti szakmához, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú feladatok ellátása. ... >>

"Kaposvári Cápák" Úszó és Búvárúszó Egyesület

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Vörösmarty utca 31.
képviselő: alelnök Kovácsné Csizmadia Beáta, elnök idősebb Kovács László, titkár Durczi Attila
Az Egyesület célja a Magyar és nemzetközi úszó és búváruszó szövetségek által rendezett versenyeken való részvétel, és az egyesület lehető legtöbb tagjának rajthoz állítása. A nemzetközi megmérettetéseken hazánk, a nemzeti megmérettetéseken egyesületünk képviselete, minél előkelőbb helyezések elérése. Hozzá kívánunk járulni a felnövekvő generációk egészségtudatos neveléséhez, valamint sportszeretetének kialakításához. Utánpótlást kívánunk biztosítani a honi és nemzetközi úszó és búváruszó sport számára. Tevékenyen kívánunk részt venni a Magyar Úszó Szövetség, és a Magyar Búvár Szakszövetség munkájában. ... >>

Kaposvári Egyetem Hallgatóiért Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: Dzsupin Krisztina ... >>

Kaposvári Egyetemi Sport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Murányi Ferenc
A tagegyesületek magasabb szintű, egymást segítő, átjárhatóságot biztosító sportágakat népszerűsítő koordináló, sportkapcsolatokat hazai és nemzetközi szinten fejlesztő, továbbá érdekvédelmi tevékenység az ifjúsági és különösen az egyetemi verseny- és kiemelt utánpótlás, valamint szabadidő sportolás segítése, összehangolása. A testkultúra, a sport társadalmi funkciójának érvényesítése, egészségmegőrzés, életmódkultúra szolgálata, mozgósítva a tagegyesületek és egyetemek szellemi kapacitását, sportbeli lehetőségeit. ... >>

Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Újmajor
képviselő: Dékány Andor
Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Ipartestület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 14-16
képviselő: elnök Székelyfi József, titkár Luki Imréné ... >>

Kaposvári Jégkorong Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 1.
képviselő: Dr. Makai Lajos
A jégkorong sport oktatása, népszerűsítése; a Kaposvári Sportiskola jégkorong szakosztályában életkoruk miatt már versenyezni nem tudó fiatalok felvevő egyesületeként a serdülő és az ifjúsági korosztályú jégkorong csapat részvételének biztosítása az országos bajnokságban, versenyek, edzőtáborok szervezése. A jégkorong csapat részére a rendszeres edzések biztosítása. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében a Magyar Jégkorongszövetséggel, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a városi Sportcsarnokkal. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Kézműves Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 86.
képviselő: Buni Gabriella ... >>

Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Domán Tibor
A közrend és közbiztonság védelme, javatása, a személy- és vagyonvédelem, baleset- és bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása, környezetvédelem, önkormányzatokkal való együttműködés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal