Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA Repülő és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Veres Péter utca 22.
képviselő: D Ess Gábor elnök
A Kalocsa-Foktői Repülőtér üzemeltetésének beindítása és működtetése, a Kalocsa és Kalocsa környéki repülős szervezetek koordinálása, légi sportok propagálása, a természet védelme, a kártételek figyelemmel kísérése, betegek részére sürgősségi szállítás, a hatóságok munkájának segítése. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadelvű Polgári Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Fényi Gyula utca 43.
képviselő: Loibl László elnök
Az 1948/49. évi forradalom és szabadságharc, valamint nemzedéke szabadelvű hagyományainak, értékeinek és eszmeiségének megőrzése, ápolása és továbbadása, más történelmi és nemzeti értékeink megismertetése és ezek tiszteletének elmélyítése esősorban a hagyományőrzés és ismeretterjesztés útján, illetőleg ezen szabadelvű polgári értékek, közgondolkodás és hagyományok mentén. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) népi és nemzetiségi hagyományainak, népművészetének, hagyományos paprika-kultúrájának, gasztronómiai értékeinek a feltárása, ápolása, közreműködés mindezek hírneve terjesztésében és átörökítésében, Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) polgárai és szervezetei egymást és a mások értékeit is elismerő, illetve megbecsülő lokálpatriotizmusa kialakításában és erősítésében. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén közreműködés, illetőleg önálló feladatok vállalása a természetes és mesterséges (épített) emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában, a Duna folyó és környezete, valamint a térség ? különösen a hagyományos Kalocsai-Sárköz területe ? természeti értékeinek feltárásában, ezek széles körű megismertetésében és népszerűsítésében, valamint az ezekből eredő, a sportolást és turizmust, a szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtését szolgáló, valamint az ismeretek bővítését önképzéssel és oktatás útján egyaránt segítő és más előnyök és lehetőségek kihasználásában. ... >>

Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Szántó Ambrus
Az érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági(karitatív) Anyagi és egyéb segélynyújtás, a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen. Otthonok, gondozóállomások létesítése. Az érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segélynyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen. E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttműködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati intézményekkel. Az alapítvány állami, ill. önkormányzati közfeladatokat lát el. ... >>

Kalocsa Főszékesegyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.9-11.
képviselő: Balaton Lászlóné kuratóriumi titkár, Farkas Károly kuratóriumi tag, Galambos Menyhért kuratóriumi elnök, Szabó László kuratóriumi tag, Tóth Imre Árpád kuratóriumi tag
Támogatja a templom és plébánia, mint kultúrális örökség és műemlék megóvását, az épületek és tartozékok falújításának, rekonstrukciójának, eredeti állapotába történő helyreállítási munkálatait. - Anyagilag is ösztönzi a felújítási és rekonstrukciós munkálatokat. - Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). - Anyagi és természetbeni segéllyel támogatja a rászoruló családokat és egyéneket. - Szervezetén belül oktatási tevékenységet folytat, a hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek kiegészítő taníttatását elősegíti. - A Tomori Pál Cserkészcsapat anyagi és természetbeni segéllyel támogatja. ... >>

Kalocsa-Szenthát Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6300 Kalocsa, Szent István király u.51.
képviselő: Dr. ifj. Matos Ferenc elnök
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erő - és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kalocsai Farmer Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6300 Kalocsa, Munkácsy utca 14.
képviselő: Fejes László
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadásztársaságokra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ?különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel- összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kalocsai Géphasznosítók és Gazdálkodássegítők Köre

(természetvédelem,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Duna u.45.
képviselő: Nagy Attila
A gazdálkodás feltételeinek, a termelőeszközök műszaki színvonalának javítása érdekében a fejlesztések, beruházások tagok közötti egyeztetésével, továbbá kölcsönös gépi munkavégzéssel a tagok gépeinek, berendezéseinek és egyéb eszközeinek racionális kihasználása, működtetése, kölcsönös szolgáltatások szervezése, koordinálása. A gazdálkodás egyéb körülményeire vonatkozóan a tagok együttműködésére alapozott kölcsönös segítségnyújtás és gazdálkodássegítés. A Gépkör régiójához tartozó mezőgazdasági és egyéb kultúrterületek ápolása, fenntartása, a természetes környezet megóvására irányuló tevékenységek összehangolása, szervezése. Az előzőekhez kapcsolódó más olyan feladatok elvégzése, amelyet a Gépkör tagjai a közgyűlésen gépköri feladatnak nyilvánítanak.A tagok gazdálkodásához kapcsolódó ismereteinek, szakértelmének bővítése, fejlesztése. Együttműködés megteremtése a bel-és külföldi gazdálkodói körökkel, azok szervezeteivel, partnerkapcsolatok létrehozásával és ápolása. ... >>

Kalocsai Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.82.
képviselő: Németh Ferencné önállóan
Az Egyesület alapvető célja, hogy segítse, közösségben eltöltendő lehetőségeinek megteremtését és biztosítását, kulturális értékek megismerését, a tagok aktív közreműködésével, különösen az alábbi formákban: A szabadidő hasznos eltöltése közös kirándulások, helyi rendezvények szervezésével és megtekintésével. Múzeumok, kiállítások, gyógyfürdők látogatásával, természetjáró túrák szervezésével, az egészséges életmódra nevelés egyéb eszközeivel, A nyugdíjas életvitelhez kapcsolódó, különböző előadások, ismeretbővítő programok látogatásával, az ilyen közös rendezvények szervezésével. Az Egyesület további céljának tekinti rászoruló tagjai lehetőség szerinti támogatását, a közösséghez tartozás életérzésének megteremtését, tagjainak az Egyesület sajátos eszközeivel történő érdekvédelmét, érdekeik képviseletét és a közösség emberformáló szerepének elmélyítését, lehetőségeinek valamennyi egyesületi tag javára szolgáló kihasználását, mindezen belül is különös tekintettel a hátrányos helyzetűek segítését és az ilyen tagok életkörülményeinek és életlehetőségeinek javítását. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében támogatásukat igényelve ? együtt kíván működni Kalocsa város önkormányzati és egyéb szerveivel, intézményeivel, továbbá a város és vonzáskörzete minden egyéb olyan gazdálkodó és társadalmi szervezetivel, állampolgáraival, akik az Egyesület céljait, non-profit szemléletét magukénak vallják, és ezek megvalósításához anyagi- és erkölcsi támogatást tudnak nyújtani. ... >>

KELE Természetbarát és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Egres u.24.
képviselő: Dr.Dudás József elnök
Az egyesület célja, hogy rohamosan változó világunk nagy kihívásainak szem előtt tartásával, Kalocsán és vonzáskörzetében felhívja a lakosság figyelmét a természet- és állatvédelem fontosságára. Az egészséges életmódra nevelés keretében egyesületünk kiemelten támogatja vonzáskörzetében a szabadidősport tevékenységeket. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Szent István király út 51.
képviselő: Hanga Bernadett kuratóriumi elnök
Különösen a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. számú függelékében meghatározott állat-egészségügyi feladatok ellátása és ezzel az önkormányzat állat-egészségügyi közfeladatainak ellátása, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/8. pontjában meghatározott természetvédelem, állatvédelem és a c/9. pontjában meghatározott környezetvédelem. ... >>

ROM-SAM Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6300 Kalocsa, Damjanich u. 32.
képviselő: Szigeti Miklós elnök
Kalocsa településen élő cigány lakosság tevékenységének koordinálása, segítése, a cigány lakosság érdekeinek képviselete a társadalom felé, ösztönzi, támogatja és segíti a cigányság kezdeményezéseit, jogi, gazdasági és kulturális területen egyaránt, a cigányság értékeinek felkutatása, a tagság kisebbségi, állampolgári és szociális jogainak törvényes eszközökkel történő érvényre juttatása, a munkaerő-piaci esélyek növelése, a kalocsai cigányság munkához juttatása. A természet védelme, népszerűsítése a roma lakosság körében. ... >>

Sárköz Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6300 Kalocsa, Budai Nagy Antal utca 38.
képviselő: Kákonyi József elnök
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgaz-dálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatko-zó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet és természetvé-delmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldal