Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa szociális civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

A Sérült és Bántalmazott Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

6300 Kalocsa, Bátyai út 21. fsz. 3.
képviselő: Jantner Ferenc, Szénásy Gábor
Baleset vagy hátrányukra elkövetett bűncselekmény következtében lelki vagy fizikai sérüléseket szenvedett gyermekek megsegítése. ... >>

Dunamenti Mozgáskorlátozottak és Egészségi Károsultak Egyesülete

(szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 82.
képviselő: András Istvánné elnök, Filkó Ignácné elnökhelyettes ... >>

Egyesített Szociális Intézmények Kalocsa Alapítvány

(szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Bem Apó u.19
képviselő: Dr. Gyimesi Mária kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja a kalocsai Bem Apó utcai és Malom utcai szociális intézmények lakóinak életminőségének javítása, az intézmények anyagi, technikai eszközeinek fejlesztése, az intézmények lakóinak rehabilitációja, a lakók kultúrális és üdülési programjai költségeinek előteremtése, valammint a hátrányos helyzetű lakókkal szembeni előítéletek csökkentése felvilágosító jellegű kiadványok útján. ... >>

Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa

(szociális)

6300 Kalocsa, Katona I. utca 15.
képviselő: Melcher Györgyné elnök
A Kalocsa és vonzáskörzete területén élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, az esélyegyenlőségük megvalósítása. Az egyesület további célja elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek tevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Ezen túl célja az értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyek teremtése és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Fényi Gyula Díj Alapítvány

(szociális)

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
képviselő: Kondéné Török Mária kuratóriumi elnök
Kalocsa városban hosszú ideje oktató-nevelő munkát végző pedagógusok erkölcsi, anyagi elismerése. ... >>

Kalocsa és Környéke Akadályozottak Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 82.
képviselő: Eln.akad.eset.:Balog Antal elnhely., Kovács Gábor elnök
Az egyesület a fogyatékosok és akadályozott személyek, valamint az őket segítők - magánszemélyek, érdekelt szervezetek, vállalkozások és egyéb intézmények - szervezete. Kalocsán és vonzáskörzetében a regionális, helyi igényeknek megfelelően az akadályozott személyek mindennapi életének jobbá tétele, teljes értékűvé tétele, a napi élet feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása. A fogyatékos, akadályozott személyek gazdasági, jogi és pénzügyi segítségnyújtása, érdekképviseletük ellátása, érdekérvényesítési rendszerük kidolgozása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kalocsa és Környéke ILCO Klub

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Zsák utca 26.
képviselő: Katus István elnök
A megyében és a hozzá forduló, más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása, a betegek megelőzési illetve a korai felismerési lehetőségeinek propagálása. A klub tájékoztatást nyújt tagjainak a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, továbbá vállalja a tagság hathatós érdekvédelmét, valamint szétosztja a külföldi ajándékba kapott gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen. ... >>

Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Szántó Ambrus
Az érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági(karitatív) Anyagi és egyéb segélynyújtás, a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen. Otthonok, gondozóállomások létesítése. Az érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segélynyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen. E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttműködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati intézményekkel. Az alapítvány állami, ill. önkormányzati közfeladatokat lát el. ... >>

Kalocsa Főszékesegyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.9-11.
képviselő: Balaton Lászlóné kuratóriumi titkár, Farkas Károly kuratóriumi tag, Galambos Menyhért kuratóriumi elnök, Szabó László kuratóriumi tag, Tóth Imre Árpád kuratóriumi tag
Támogatja a templom és plébánia, mint kultúrális örökség és műemlék megóvását, az épületek és tartozékok falújításának, rekonstrukciójának, eredeti állapotába történő helyreállítási munkálatait. - Anyagilag is ösztönzi a felújítási és rekonstrukciós munkálatokat. - Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). - Anyagi és természetbeni segéllyel támogatja a rászoruló családokat és egyéneket. - Szervezetén belül oktatási tevékenységet folytat, a hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek kiegészítő taníttatását elősegíti. - A Tomori Pál Cserkészcsapat anyagi és természetbeni segéllyel támogatja. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Binszki József kuratóriumi elnök
Segíteni kívánják a Bács-Kiskun Megyében élő vagy tanulmányokat folytató valamint Bács-Kiskun Megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésével, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarán-dokutak megszrvezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében., Segíti az ifjúsági pasztorális feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését., Közreműködik a katolikus ifjúsági mozgalom tevékenységéhez szükséges technikai és mű-szaki feltételek biztosításában, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló épültek, beren-dezései és felszerelési tárgyak, eszközök, az ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló épületek rendeltetésszerű működéséhez szükséges fűtést, világítást etc. szolgáló berendezések, szerelvények megszerzésében, korszerűsítésében, a katolikus ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló járművek beszerzésében, szemléltető eszközök és anyagok, valamint ilyenek előál-lítása, sokszorosítésa, továbbá propagandaanyagok készítésére szolgáló berendezések biztosításában., Az alapítvány folyamatos működésénk biztosítása érdekében a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye területén katolikus ifjúsági irodákat hoz létre., Kapcsolatot tart a hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Kalocsai Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.82.
képviselő: Németh Ferencné önállóan
Az Egyesület alapvető célja, hogy segítse, közösségben eltöltendő lehetőségeinek megteremtését és biztosítását, kulturális értékek megismerését, a tagok aktív közreműködésével, különösen az alábbi formákban: A szabadidő hasznos eltöltése közös kirándulások, helyi rendezvények szervezésével és megtekintésével. Múzeumok, kiállítások, gyógyfürdők látogatásával, természetjáró túrák szervezésével, az egészséges életmódra nevelés egyéb eszközeivel, A nyugdíjas életvitelhez kapcsolódó, különböző előadások, ismeretbővítő programok látogatásával, az ilyen közös rendezvények szervezésével. Az Egyesület további céljának tekinti rászoruló tagjai lehetőség szerinti támogatását, a közösséghez tartozás életérzésének megteremtését, tagjainak az Egyesület sajátos eszközeivel történő érdekvédelmét, érdekeik képviseletét és a közösség emberformáló szerepének elmélyítését, lehetőségeinek valamennyi egyesületi tag javára szolgáló kihasználását, mindezen belül is különös tekintettel a hátrányos helyzetűek segítését és az ilyen tagok életkörülményeinek és életlehetőségeinek javítását. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében támogatásukat igényelve ? együtt kíván működni Kalocsa város önkormányzati és egyéb szerveivel, intézményeivel, továbbá a város és vonzáskörzete minden egyéb olyan gazdálkodó és társadalmi szervezetivel, állampolgáraival, akik az Egyesület céljait, non-profit szemléletét magukénak vallják, és ezek megvalósításához anyagi- és erkölcsi támogatást tudnak nyújtani. ... >>

Kék Madár Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
képviselő: Dr. Réfy Miklós
A Kalocsa Városi Kórház Gyermekosztályán kezelt súlyosan beteg, és testi fogyatékos gyerekek erkölcsi és anyagi támogatása, a gyógyításhoz szükséges felszerelések folyamatos biztosítása az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Korszerű Szakellátásért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Obermayer tér 7.
képviselő: Turi Tibor elnök
A korszerű szakorvosi ellátás támogatása. Egyes pszichiátriai és szenvedélybetegségek megelőzése és kezelése. ... >>

MANKÓ 99. Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.55.
képviselő: Greksa László
Az egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak mezőgazdasági és ipari vállalkozásának, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységének megkezdéséhez, fejlesztéséhez anyagi bázis biztosítása. - A hátrányos helyzetűek aktivitásának felkeltése,elősegítése és munkaképesség fejlesztése. - A rátermettség, testi-szellemi képesség kedvvel való párosításával a rehabilitációs munkahelyek szervezése, kialakítása.A rászorultak pihenésének, üdülésének, szabadidejük kultúrált eltöltésének és a tömegsport támogatásának biztosítása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke

(szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth u.41.
képviselő: Hagymási Józsefné elnökhelyettes, Molnár István elnök ... >>

Nagycsaládosok Kalocsai Egyesülete

(szociális)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 82.
képviselő: Jakabné Marosán Erika elnök
Önsegítő csoportok létrehozása, egymás tevékenységénak segítése, nagycsaládosok érdekeinek képviselete, erősíteni a tagok és környezetükben a kölcsönös segítségvállalást, nevelni az élet és anyaság tiszteletére, a nagy családhoz fűződő társadalmi érdekek bemutatása az Alapszabály I/2.pontja szerint. ... >>

Segítségnyújtás Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Felszabadítók útja 2.
képviselő: Kőrösi András
Kalocsa város és vonzáskörzete lakossága egészségügyi ellátásának jobbítása. - Az idős, beteg vagy rokkant emberek gondozása, - szociális otthon helyett - saját otthonukban. E célra az alapítvány szociális munkásokat képez ki munkanélküliekből. - Számítógépes adatbankot hoz létre az idős ápolt emberek háztartásában megtermelt árúk értékesítése céljából. Az adatbankot csekély díjazás ellenében bárki igénybe veheti. Ezzel az alapítvány saját pénzügyi fedezetet is biztosít. ... >>

Szülők a Segítséggel Élőkért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Nemzetőr utca 42.
képviselő: Nacsa Tivadarné elnök
A közoktatásból kikerült, családban élő, fiatal és felnőtt segítséggel élők értelmi, mozgás és érzékszervi, valamint halmozottan sérült embertársaink, gyermekeink és családtagjaik segítése, napközbeni hasznos elfoglaltság megteremtése, rehabilitációs munkatevékenység lehetőségének elérése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, és foglalkoztatásának elősegítése, társadalmi integráció elősegítése, kulturális lehetőségek biztosítása, családsegítés, szociális tevékenység, képességeinek megfelelő képzés és szinten tartó foglalkoztatás biztosítása, állapotuknak megfelelő egészségügyi rehabilitációhoz a feltételek megteremtése, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. ... >>

Újhold Fogyatékosok és Segítői Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 116.
képviselő: Nagy Lászlóné
bármely testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő gyermek testi és szellemi képességeinek a fejlesztése annak érdekében, hogy a fogyatékossága megszűnjön, vagy csökkenjen. - Az ép értelmű gyermekek iskolaérettségét elősegítő, és képesség fejlesztő foglalkoztatások szervezése, - Dyslexiás gyermekek ellátása, - A falvakban és ellátatlan területeken élő beszédhibás és fogyatékos gyermekek kezelése, képességeket fejlesztő terápia nyújtása, - Fogyatékosok munkára nevelése, - A fogyatékosok foglalkoztatása tangazdaságban, - Munkahelyteremtés a fogyatékosok részére, - Felnőtt afáziás betegek rehabilitációja, - Psychésen sérültek ellátása, -Stresszoldás, -Zenei nevelés. ... >>

Zrínyi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Zrinyi u. 15.
képviselő: Cseh Károlyné
A Zrínyi Lakótelepi Napköziotthonos Óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek életének szebbé tétele, úgy, hogy részükre 500.- Ft. értékű csomag állítandó össze a családi ünnepeken. ... >>
1. oldal