Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 34-36.
képviselő: Dr. Keresztes Rita kuratóriumi elnök, Faragó Tiborné Kuratóriumi titkár
A kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történő beszerzéséhez. A gyógyulást, illetve rehabilitációt elősegítő kézieszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára. Az egészségmegőrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása. A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintű betegellátás érdekében, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek. A modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása. Az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történő gyarapításáról. ... >>

AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA Repülő és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Veres Péter utca 22.
képviselő: D Ess Gábor elnök
A Kalocsa-Foktői Repülőtér üzemeltetésének beindítása és működtetése, a Kalocsa és Kalocsa környéki repülős szervezetek koordinálása, légi sportok propagálása, a természet védelme, a kártételek figyelemmel kísérése, betegek részére sürgősségi szállítás, a hatóságok munkájának segítése. ... >>

Duna-táj Fotókör Egyesület

(oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Damjanich utca 30.
képviselő: Péjó Zoltán
Kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Eperföldi Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent Imre u. 32.
képviselő: Az elnök akadályoztatása esetén:, Gillichné Fejes Zsuzsanna elnök, Nagyné Oliácsek Enikő titkár
Szinvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében az alapellátáson túli fejlesztések biztosítása. Esélyegyenlőségbiztosításával tanulók részére biztosítani a képességeik kibontakoztatását. ... >>

Gyermekeink Lelki és Testi Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási)

6300 Kalocsa, Hunyadi J.u.20-22.
képviselő: Batizi László
A református fiatalság körében történő oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek bizotsítása. A református ifjúság rendezvényeinek támogatása. A hitoktatás megfelelő feltételeinek megteremtése és fenntartása érdekében szükséges építmények létesítése, fenntartása, bérlete, berendezése és felszerelése. ... >>

Hétszínvirág Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István út 7. I
képviselő: Fekete Zsolt elnök
Kalocsa, Kiskőrös és Baja térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészeti iskola létrehozása, és működtetése az alapító okirat I/4-5. pontja ... >>

Hobby Kutyások Klubja Egyesület

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Tavasz utca 25.
képviselő: Ignácz Attila elnök
Az egyesületet a kutyatartásban, kiképzésben és tenyésztésben érdekelt személyek hozták létre. Az egyesület célja Kalocsán és vonzáskörzetében a regionális helyi igényeknek megfelelően, minőségi kutyatenyésztés létrehozása, a fajtatiszta kutyák jellegzetességeinek megőrzése, a kutyakiképzés szakmai és intézményi kereteinek létrehozása és működtetése, a kutyatenyésztők és hobbi kutyatartók részére tartási, kiképzési és a kutyák egészségének megőrzésével kapcsolatos tanácsadás, valamint az ezt szolgáló szervezeti, intézményi háttér megteremtése, működtetésének biztosítása. A kutyatenyésztéssel hivatásszerűen foglalkozók, valamint a kutyatartók részére oktatás tartása, érdekeiknek képviselete, segítségnyújtás, érdekképviseletük ellátása, érdekérvényesítési rendszerük kidolgozása. ... >>

Ipari Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Martinovics u. 2.
képviselő: Varga Ákos kuratóriumi elnök
Oktatáshoz nélkülözhetetlen taneszközök beszerzése. Az oktatás technikai szinvonalának emelése. Kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása. Diákhagyományok támogatása. ... >>

Kalocsa és Környéke Sakk Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Széchenyi u.31.I/4.
képviselő: Czibulka Zoltán elnök
Kalocsa és környéke sakk utánpótlása, edzési és versenyzési lehetőségeinek segítése, - A városban működő minősített csapatok utánpótlásának szükség esetére történő átmeneti támogatása, - Sakk rendezvények szervezése és lebonyolítása, - A sakk tömegsport-szintű, ill.iskolai oktatásának, iskolán belüli szakköri képzésének támogatása, - Versenybírói és edzői képzés szervezése, támogatása, - Kiadványok megjelentetése, - Sakk iskola, sakk oktatás szervezése, működtetése,felügyelete, - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadelvű Polgári Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Fényi Gyula utca 43.
képviselő: Loibl László elnök
Az 1948/49. évi forradalom és szabadságharc, valamint nemzedéke szabadelvű hagyományainak, értékeinek és eszmeiségének megőrzése, ápolása és továbbadása, más történelmi és nemzeti értékeink megismertetése és ezek tiszteletének elmélyítése esősorban a hagyományőrzés és ismeretterjesztés útján, illetőleg ezen szabadelvű polgári értékek, közgondolkodás és hagyományok mentén. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) népi és nemzetiségi hagyományainak, népművészetének, hagyományos paprika-kultúrájának, gasztronómiai értékeinek a feltárása, ápolása, közreműködés mindezek hírneve terjesztésében és átörökítésében, Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) polgárai és szervezetei egymást és a mások értékeit is elismerő, illetve megbecsülő lokálpatriotizmusa kialakításában és erősítésében. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén közreműködés, illetőleg önálló feladatok vállalása a természetes és mesterséges (épített) emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában, a Duna folyó és környezete, valamint a térség ? különösen a hagyományos Kalocsai-Sárköz területe ? természeti értékeinek feltárásában, ezek széles körű megismertetésében és népszerűsítésében, valamint az ezekből eredő, a sportolást és turizmust, a szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtését szolgáló, valamint az ismeretek bővítését önképzéssel és oktatás útján egyaránt segítő és más előnyök és lehetőségek kihasználásában. ... >>

Kalocsa Főszékesegyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.9-11.
képviselő: Balaton Lászlóné kuratóriumi titkár, Farkas Károly kuratóriumi tag, Galambos Menyhért kuratóriumi elnök, Szabó László kuratóriumi tag, Tóth Imre Árpád kuratóriumi tag
Támogatja a templom és plébánia, mint kultúrális örökség és műemlék megóvását, az épületek és tartozékok falújításának, rekonstrukciójának, eredeti állapotába történő helyreállítási munkálatait. - Anyagilag is ösztönzi a felújítási és rekonstrukciós munkálatokat. - Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). - Anyagi és természetbeni segéllyel támogatja a rászoruló családokat és egyéneket. - Szervezetén belül oktatási tevékenységet folytat, a hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek kiegészítő taníttatását elősegíti. - A Tomori Pál Cserkészcsapat anyagi és természetbeni segéllyel támogatja. ... >>

Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király u. 19.
képviselő: Katus Györgyné titkár, Temesváriné Bánfalvi Tímea kuratóriumi elnök
Kalocsa városban felnövekvő óvodás korú gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez és fejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához elengedhetetlenül szükséges, a kor követelményeinek megfelelő, magas szintű óvodai intézményi feltételek biztosítását szolgáló kezdeményezések támogatása. ... >>

Kalocsa Város Úszósportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u.,Csajdakert
képviselő: Busa Attila
Kalocsa Város és vonzáskörzetében úszásoktatás feltételeinek megteremtése. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Binszki József kuratóriumi elnök
Segíteni kívánják a Bács-Kiskun Megyében élő vagy tanulmányokat folytató valamint Bács-Kiskun Megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésével, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarán-dokutak megszrvezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében., Segíti az ifjúsági pasztorális feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését., Közreműködik a katolikus ifjúsági mozgalom tevékenységéhez szükséges technikai és mű-szaki feltételek biztosításában, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló épültek, beren-dezései és felszerelési tárgyak, eszközök, az ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló épületek rendeltetésszerű működéséhez szükséges fűtést, világítást etc. szolgáló berendezések, szerelvények megszerzésében, korszerűsítésében, a katolikus ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló járművek beszerzésében, szemléltető eszközök és anyagok, valamint ilyenek előál-lítása, sokszorosítésa, továbbá propagandaanyagok készítésére szolgáló berendezések biztosításában., Az alapítvány folyamatos működésénk biztosítása érdekében a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye területén katolikus ifjúsági irodákat hoz létre., Kapcsolatot tart a hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Katolikus Iskolák Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: dr. Kovács András kuratórium elnök ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

(oktatási,kulturális)

6301 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Bábel Balázs
Hitéleti, oktatási, kultúrális, szociális. ... >>

Kalocsáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselő: Dr. Kiss Csaba titkár, Trapp Márton elnök
Városfejlesztés, tehetséges személyek támogatása, fiatalok továbbtanulásának elősegítése. ... >>

Kalocsai Kézilabda Klub

(sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselő: Szentesi Zoltán elnök
A férfi kézilabdasport magas szintű művelésének elősegítése, a sportág népszerűsítése, utánpótlás kinevelése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. Az egyesület gondoskodik igazolt versenyzőinek felkészítéséről, versenyeztetéséről, biztosítja a versenysport utánpótlását, elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Közreműködik a fiatalok egészséges életvitelének, életmódjának kialakításában. Együttműködik az állami, társadalmi szervekkel, magánszemélyekkel, társaságokkal, szövetkezetekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Középiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Tomori P. u. 7.
képviselő: Dr. Deákné Tóth Veronika elnök
Minőségjavító színvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében az alapellátásban túli fejlesztések.Anyagi fedezet nyújtása a tehetséges tanulóknak. ... >>

Kalocsai Közlekedési Egyesület

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Széchenyi út 5.
képviselő: Gálfi István elnökhelyettes, Kiszli János elnök
A közlekedés biztonságának elősegítése, a közlekedés résztvevőinek képzése, tájékoztatása. A helyes közlekedési morál kialakulásának elősegítése. A vezetői engedéllyel rendelkezők és nem rendelkezők közlekedési ismereteinek bővítése, fejlesztése. A települési önkormányzati hatáskörébe tartozó közúti jelzőtáblák és jelzések elhelyezésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása, észrevételek továbbítása; ... >>

Kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Közhasznú Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 1.
képviselő: Csikósné Vörös Marianna kuratóriumi elnök, Király Hajnalka kuratóriumi titkár
Korszerű oktatási és informatikai eszközök beszerzésének és működtetésének támogatása. Szabadidős és egészséges életmódra nevelő programok szervezése. Tanulmányi versenyek támogatása. A 12. évfolyamos diákok számítógép-kezelői vizsgáinak és utána is további, a munkaerőpiacon hasznosítható programismeretek megszervezésének elősegítése. Az angol és német nyelv tanulásának élővé tétele nyári nyelvi táborok szervezésével, anyanyelvi tanárok meghívása, a diákok utaztatásának elősegítése a fenti nyelvterületre, nyelvgyakorlás céljából. Korszerű számítógépes nyelvi labor létrehozása, nyelvvizsgák segítése. Kapcsolat felvétele katolikus szellemű iskolákkal, cserelátogatások elősegítése. A modernkor kihívásainak és a katolikus szellemiség harmonizációjának megfelelő programok szervezése. A hazafias és lokálpatrióta nevelés elősegítése. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, egyéni felzárkóztatás eszköz és feltételrendszereinek megteremtése, illetve annak támogatása. ... >>

Kalocsai Szent Imre Plébánia Jó Pásztor Alapítványa

(oktatási)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. u. 62.
képviselő: Bakonyiné Pálinkás Anikó kuratóriumi elnök
Kalocsai katolikus ifjuság oktatási célu szociális támogatása, ehhez tartozó épületek fenntartása, és tárgyi eszközök beszerzése. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Diákjainak Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 59.
képviselő: Dr.Filvig Géza /önállóan, Dr.Lakatos István /önállóan
A Szervezet célja, hogy ápolja a jezsuita iskolák hagyományos szellemiségét és kapcsolatot tartson fenn a Kalocsai Szent István Gimnázium volt diákjaival. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 23-25.
képviselő: Miklós Györgyné
Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem vonatkozik. ... >>

Kertvárosi Általános Iskoláért-Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Jókai u.1.
képviselő: Dr. Beszedics Orsolya elnök
A minőségjavító, szinvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében, az alapellátáson túli fejlesztések (eszközök, anyagok, felszerelések) anyagi fedezetének megteremtése. Sajátos eszközeivel, az esélyegyenlőség biztosításával minden tanuló részére - iskolai tanulmányai alatt - lehetőségek nyújtása tényleges képességeik kibontakoztatására, önmaguk kipróbálására. A továbbiakban az Alapító Okirat 3./pontja szerint. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Kontinensek Barátsága Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Bujdosó Györgyné kuratóriumi titkár, Molnárné Romsics Klára kuratóriumi elnök
Angol nyelv tanulásának és tanításának támogatása, különböző szintű és tipusú nyelvvizsga megszerzésének elősegítése, oktatási, kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, támogatása, együttműködés a város alsó és középfokú iskoláival, Kalocsa és környéke intézményeivel, vállalkozásaival és megánszemélyekkel, csereprogramok bonyolítása (szervezése és támogatása a Maine állambeli (USA) Belfast város és környékének diákjaival, szüleikkel és oktatóikkal. ... >>

Lépésecskék Alapítvány az Értelmileg Sérült Iskolásokért

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent István király u.72.
képviselő: Varjú István
Tartós,közérdekű, iskolánk értelmi fogyatékos tanulóinak érdekében álló célokat valósít meg, segíti szellemi, fizikai, erkölcsi fejlődésüket. ... >>

Logikusak (K) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Budai-Nagy Antal utca 25.
képviselő: Dr. Törökné Móczár Györgyi
Ismeretterjesztő előadások szervezése. Kulturális programok szervezése. Alap-és középfokú oktatási tevékenység, kiegészítő oktatás, akkreditált képzések szervezése és végzése. Akkreditált felnőttképzés szervezése és végzése. Ismeretterjesztő táborok szervezése. Szabadidős programok szervezése. Tehetséggondozás. Egészséges életmódra nevelés. Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése. Önképzés, művészeti képességek fejlesztése. A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Non-Stop Taxi Egyesület

(oktatási)

6300 Kalocsa, Gábor L. u. 17.
képviselő: Füsy András ... >>

Országos Cigány Oktatási és Kultúrális Szervezet

(oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Malomszög u.45.
képviselő: Nagy Ludmilla elnök ... >>

Önsegélyező Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 12-14.
képviselő: Bogdánné Fekete Ágnes
A Kalocsa I. sz. Általános Iskola kiváló tanulmányi eredményt elérő és képességei szerint jó tanulmányi eredményt lérő tanulóinak jutalmazása, üdülésének támogatása, hátrányos szociális helyzetű gyermekek alkalmankénti segélyezése, az épületben kialakított klub és szakköri foglalkozások helyiségeinek berendezése. ... >>

Pedagógus Üdülés Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Jókai u. 1.
képviselő: Dr. Farkas Józsefné titkár, Romsics Lászlóné elnök
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, -egészségügyi rehabilitációs tevékenység - elsősorban a kalocsai oktatási intézmények dolgozói és családtagjaik általános pihentető és gyógyüdülésének anyagi támogatása, - üdülőjogok anyagi fedezetének megteremtése. ... >>

Rubin Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Híd utca 10.
képviselő: Polyák Imre kuratóriumi elnök
Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) ? ruhaipari szakközépiskolai képzés esetében az iderendelt megyék és települések - ruhaipari tanulói gyakorlati oktatásának magas szintű megszervezése és hosszú távú folyamatos birztosítása, oktatási-nevelési humán szolgáltatás nyújtása., Az iskolai és gyakorlati képzés pedagógiai, nevelési egységének megteremtése., A ruhaipari szakképzésbe bevont tanulók támogatása, annak érdekében, hogy megismerjék a szakmai ágazat legmodernebb technikájának kezelését, alkalmazását., Az Alapítvány működési körébe tartózó, kapcsolódó szakmák gyakorlati oktatása., másodlagosan: A változó társadalmi igényekhez igazodó, egyes szakmák, szakképzési formák, megszerzett képesítések, illetőleg az ezek közötti átjárhatóság lehetőségének szükségessége és megteremtése okából is, a Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén működő különböző alap-, közép- és felsőfokú szakképzést biztosító szervezetek (pl. iskolák, más intézmények és szervezetek... stb.) szakképző tevékenységének ? ezen belül pedig elsődlegesen és kiemelten a szakképzés gyakorlati részét érintő tevékenységek ? fejlesztésében történő feladatvállalás, a fejlesztések01,hez szükséges anyagi eszközök részbeni, alapítványi úton és eszközökkel történő biztosításával, ideértve az átképzést és a felnőtt szakképzést is., A Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) munkaerő-, és népességmegtartó erejének fokozása, a szakképzettségi színvonal és munkakultúra növelése érdekében, a területén élők, letelepedők, tanulók, illetőleg munkába lépő fiatalok és más munkaképes korúak alapítványi támogatása választott szakképzettségük megszerzése céljából, elsődlegesen a gyakorlati képzés területén elsajátítandó ismeretek és készségek elsajátítása érdekében, ideértve a felnőtt szakképzésben és átképzésben résztvevőket is. ... >>

S.O.S. Innovációs Információs Egyesület

(oktatási)

6300 Kalocsa, Zöldfa utca 24. II/22.
képviselő: Szakál Tibor
Kalocsa és térsége fejlesztése. ... >>

Szakképzéssel a Jövőnkért Alapítvány

(oktatási)

6300 Kalocsa, Felszabadítók útja 5.
képviselő: Polyák Imre
A ruhaipari szakmunkásképzés elméleti és gyakorlati szinvonalának emelése. A ruhaipari szakképzésbe bevont tanulók támogatása. Szakmai utak szervezése. Legkiválóbb tanulók jutalmazása. ... >>

Szülők a Diákokért Dózsa Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Jávorné Hargitai Klára kuratóriumi elnök
A Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló gyermekeink középiskolai évei széppé tenni. Támogatni a diákklub létrejöttét. Tehetséges gyermekek motiválása. ... >>

Szülők a Segítséggel Élőkért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Nemzetőr utca 42.
képviselő: Nacsa Tivadarné elnök
A közoktatásból kikerült, családban élő, fiatal és felnőtt segítséggel élők értelmi, mozgás és érzékszervi, valamint halmozottan sérült embertársaink, gyermekeink és családtagjaik segítése, napközbeni hasznos elfoglaltság megteremtése, rehabilitációs munkatevékenység lehetőségének elérése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, és foglalkoztatásának elősegítése, társadalmi integráció elősegítése, kulturális lehetőségek biztosítása, családsegítés, szociális tevékenység, képességeinek megfelelő képzés és szinten tartó foglalkoztatás biztosítása, állapotuknak megfelelő egészségügyi rehabilitációhoz a feltételek megteremtése, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. ... >>

Topogó Tornacipők Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 80
képviselő: Boja Judit elnök
Gyermekkortól (10 éves kortól) szenior (idős korig) a sztepaerobikon keresztül biztosítani az egészséges életvitelhez a mozgást, a sportot, a szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Nonprofit közhasznú sportegyesület, melynek fő célja sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése. Célja a tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzések lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel. Közreműködni a mozgás gazdag életmóddal összefüggő sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében. ... >>

Újhold Fogyatékosok és Segítői Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 116.
képviselő: Nagy Lászlóné
bármely testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő gyermek testi és szellemi képességeinek a fejlesztése annak érdekében, hogy a fogyatékossága megszűnjön, vagy csökkenjen. - Az ép értelmű gyermekek iskolaérettségét elősegítő, és képesség fejlesztő foglalkoztatások szervezése, - Dyslexiás gyermekek ellátása, - A falvakban és ellátatlan területeken élő beszédhibás és fogyatékos gyermekek kezelése, képességeket fejlesztő terápia nyújtása, - Fogyatékosok munkára nevelése, - A fogyatékosok foglalkoztatása tangazdaságban, - Munkahelyteremtés a fogyatékosok részére, - Felnőtt afáziás betegek rehabilitációja, - Psychésen sérültek ellátása, -Stresszoldás, -Zenei nevelés. ... >>

Zrínyi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Zrinyi u. 15.
képviselő: Cseh Károlyné
A Zrínyi Lakótelepi Napköziotthonos Óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek életének szebbé tétele, úgy, hogy részükre 500.- Ft. értékű csomag állítandó össze a családi ünnepeken. ... >>
1. oldal