Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

24. Harckocsiezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Foktői út 3. II/5.
képviselő: Cserháti Ákos elnök
Megőrizni és ápolni a harckocsizó szellemet, hagyományokat, különös tekintettel a Kalocsa helyőrségben szolgálatot teljesített tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, sor- és tartalékos szolgálatot teljesítettek tekintetében. Ennek keretében az egyesület: feldolgozza az alakulat történetét, a korábban kiadott történeti dokumentáció felújított, kiegészített, könyv formában történő megjelentetését tervezi. Összegyűjti és rendszerezi az alakulat működésével kapcsolatos régi ereklyéket, fényképeket, kiadványokat és egyéb dokumentumokat. Évente rendszeresen bajtársi találkozókat szervez. Együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az országban működő, más katonai emlékeket és hagyományokat ápoló szervezetekkel. Megemlékezést szervez a Magyar Honvédség Napjáról (szeptember 29.). Megemlékezik az alakult harckocsizó bajtársainkról. ... >>

Bajai Lövész és Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

6300 Kalocsa, Malom utca 15.
képviselő: Varga Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; A fiatalok megismertetése a sport hagyományaival, értékeivel. ... >>

Bokréta Alapítvány

(kulturális)

6300 Kalocsa, Alkotmány út 11.
képviselő: Harangozó Lászlóné
A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő gyerekek és az őket támogató felnőttek összefogása. ... >>

Duna-táj Fotókör Egyesület

(oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Damjanich utca 30.
képviselő: Péjó Zoltán
Kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Egyesített Szociális Intézmények Kalocsa Alapítvány

(szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Bem Apó u.19
képviselő: Dr. Gyimesi Mária kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja a kalocsai Bem Apó utcai és Malom utcai szociális intézmények lakóinak életminőségének javítása, az intézmények anyagi, technikai eszközeinek fejlesztése, az intézmények lakóinak rehabilitációja, a lakók kultúrális és üdülési programjai költségeinek előteremtése, valammint a hátrányos helyzetű lakókkal szembeni előítéletek csökkentése felvilágosító jellegű kiadványok útján. ... >>

Göröm Néptánc és Társastánc Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, 48-as házak VIII.utca 7.
képviselő: Kondéné Török Mária elnök
A néptánc és ének hagyományok ápolása, gyűjtése, feldolgozása és színvonalas bemutatása.Az egyesület tevékenyen kíván hozzájárulni a Kalocsa és viéke népi kulturájának megőrzéséhez, e népi kulturális hagyományok mind szélesebb körben történő megismertetéséhez az alapszabály I/2. pontja szerint. ... >>

Hétszínvirág Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István út 7. I
képviselő: Fekete Zsolt elnök
Kalocsa, Kiskőrös és Baja térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészeti iskola létrehozása, és működtetése az alapító okirat I/4-5. pontja ... >>

Homokmégyért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 25.
képviselő: Matos Attila
Homokmégy 1998-as centenáriumára összeállítandó monográfia finanszírozása. - Helyi kultúrális programok szervezése. - Községi emlékhelyek támogatása. - A homokmégyi népművszet fölkarolása, kísérlet hagyományainak megőrzésére. - A község szellemi és kultúrális életének kiszélesítése, az Alapító Okirat 4. pontja szerint. ... >>

Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete

(kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István út 38.
képviselő: Várszegi Ferencné elnök
A fegyveres szervek helyőrségben élő nyugállományú tagjai és a klub munkájában résztvevő közvetlen családtagjai számára lehetőséget nyújtson a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartása, erősítése és a szervezett közösségi életre. A társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltság megteremtésére a tagokat érintő és egyéni problémák megoldásának elősegítésére. Folyamatosan és szervezett formában alkalmat adjon a klubtagok művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésére. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Kalocsai Szervezete

(kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 10.
képviselő: Krischner István elnök
Az IPA Nemzetközi Alapszabályában és magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb önkormányzati formában szervezeti keretet biztosítson: az IPA kalocsai szervezete tagjainak, az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez, az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez és koordinálásához, elősegíti a bajtársi és baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális, szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Ipari Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Martinovics u. 2.
képviselő: Varga Ákos kuratóriumi elnök
Oktatáshoz nélkülözhetetlen taneszközök beszerzése. Az oktatás technikai szinvonalának emelése. Kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása. Diákhagyományok támogatása. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadelvű Polgári Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Fényi Gyula utca 43.
képviselő: Loibl László elnök
Az 1948/49. évi forradalom és szabadságharc, valamint nemzedéke szabadelvű hagyományainak, értékeinek és eszmeiségének megőrzése, ápolása és továbbadása, más történelmi és nemzeti értékeink megismertetése és ezek tiszteletének elmélyítése esősorban a hagyományőrzés és ismeretterjesztés útján, illetőleg ezen szabadelvű polgári értékek, közgondolkodás és hagyományok mentén. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) népi és nemzetiségi hagyományainak, népművészetének, hagyományos paprika-kultúrájának, gasztronómiai értékeinek a feltárása, ápolása, közreműködés mindezek hírneve terjesztésében és átörökítésében, Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) polgárai és szervezetei egymást és a mások értékeit is elismerő, illetve megbecsülő lokálpatriotizmusa kialakításában és erősítésében. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén közreműködés, illetőleg önálló feladatok vállalása a természetes és mesterséges (épített) emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában, a Duna folyó és környezete, valamint a térség ? különösen a hagyományos Kalocsai-Sárköz területe ? természeti értékeinek feltárásában, ezek széles körű megismertetésében és népszerűsítésében, valamint az ezekből eredő, a sportolást és turizmust, a szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtését szolgáló, valamint az ismeretek bővítését önképzéssel és oktatás útján egyaránt segítő és más előnyök és lehetőségek kihasználásában. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Pataji u. 11. III/21.
képviselő: Hunyadi Kálmán
A szövetség célja: a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kalocsa Főszékesegyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.9-11.
képviselő: Balaton Lászlóné kuratóriumi titkár, Farkas Károly kuratóriumi tag, Galambos Menyhért kuratóriumi elnök, Szabó László kuratóriumi tag, Tóth Imre Árpád kuratóriumi tag
Támogatja a templom és plébánia, mint kultúrális örökség és műemlék megóvását, az épületek és tartozékok falújításának, rekonstrukciójának, eredeti állapotába történő helyreállítási munkálatait. - Anyagilag is ösztönzi a felújítási és rekonstrukciós munkálatokat. - Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). - Anyagi és természetbeni segéllyel támogatja a rászoruló családokat és egyéneket. - Szervezetén belül oktatási tevékenységet folytat, a hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek kiegészítő taníttatását elősegíti. - A Tomori Pál Cserkészcsapat anyagi és természetbeni segéllyel támogatja. ... >>

Kalocsa Monográfia Alapítvány

(kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 25.
képviselő: Romsics Imre
Az alapítvány célja az ezer éves Kalocsa monográfiájának összegűjtése és kiadása. - Az alapítvány monográfia összeállításával kapcsolatos mindennemű tevékenységet finanszíroz. - kultúrális tevékenység - kultúrális örökség megóvása, stb. az alapító okirat 4-es pontja szerint. ... >>

Kalocsa Népművészetéért Alapítvány

(kulturális)

6300 Kalocsa, Tóth Mike utca 15.
képviselő: Tamás László kuratóriumi elnök
Kalocsa és környéke népművészetének, népszokásainak gyűjtése, gondos őrzése, ápolása és a égi hagyományok felelevenítése. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Binszki József kuratóriumi elnök
Segíteni kívánják a Bács-Kiskun Megyében élő vagy tanulmányokat folytató valamint Bács-Kiskun Megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésével, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarán-dokutak megszrvezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében., Segíti az ifjúsági pasztorális feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését., Közreműködik a katolikus ifjúsági mozgalom tevékenységéhez szükséges technikai és mű-szaki feltételek biztosításában, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló épültek, beren-dezései és felszerelési tárgyak, eszközök, az ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló épületek rendeltetésszerű működéséhez szükséges fűtést, világítást etc. szolgáló berendezések, szerelvények megszerzésében, korszerűsítésében, a katolikus ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló járművek beszerzésében, szemléltető eszközök és anyagok, valamint ilyenek előál-lítása, sokszorosítésa, továbbá propagandaanyagok készítésére szolgáló berendezések biztosításában., Az alapítvány folyamatos működésénk biztosítása érdekében a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye területén katolikus ifjúsági irodákat hoz létre., Kapcsolatot tart a hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

(oktatási,kulturális)

6301 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Bábel Balázs
Hitéleti, oktatási, kultúrális, szociális. ... >>

Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Petőfi S. utca 26.
képviselő: Perityné Farkas Éva elnök ... >>

Kalocsai Hagyományörző Néptánc Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Tóth Mike u. 15.
képviselő: Bencze Károlyné elnök, Dr. Kovács Istvánné titkár ... >>

Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István király utca 38.
képviselő: Dr. Kovács György elnök ... >>

Kalocsai Múzeumbarátok Köre

(kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.
képviselő: Markó László elnök
A Kör a kalocsai Viski Károly Múzeum barátait, támogatóit egyesíti. Tagjai a múzeum legfontosabb társadalmi bázisát alkotják. Összefogja a helyismereti kutatókat, a múzeumi tudományok művelőit, az e tudományok iránt érdeklődőket és helyismereti kutatások támogatóit, elősegítőit. ... >>

Kalocsai Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.82.
képviselő: Németh Ferencné önállóan
Az Egyesület alapvető célja, hogy segítse, közösségben eltöltendő lehetőségeinek megteremtését és biztosítását, kulturális értékek megismerését, a tagok aktív közreműködésével, különösen az alábbi formákban: A szabadidő hasznos eltöltése közös kirándulások, helyi rendezvények szervezésével és megtekintésével. Múzeumok, kiállítások, gyógyfürdők látogatásával, természetjáró túrák szervezésével, az egészséges életmódra nevelés egyéb eszközeivel, A nyugdíjas életvitelhez kapcsolódó, különböző előadások, ismeretbővítő programok látogatásával, az ilyen közös rendezvények szervezésével. Az Egyesület további céljának tekinti rászoruló tagjai lehetőség szerinti támogatását, a közösséghez tartozás életérzésének megteremtését, tagjainak az Egyesület sajátos eszközeivel történő érdekvédelmét, érdekeik képviseletét és a közösség emberformáló szerepének elmélyítését, lehetőségeinek valamennyi egyesületi tag javára szolgáló kihasználását, mindezen belül is különös tekintettel a hátrányos helyzetűek segítését és az ilyen tagok életkörülményeinek és életlehetőségeinek javítását. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében támogatásukat igényelve ? együtt kíván működni Kalocsa város önkormányzati és egyéb szerveivel, intézményeivel, továbbá a város és vonzáskörzete minden egyéb olyan gazdálkodó és társadalmi szervezetivel, állampolgáraival, akik az Egyesület céljait, non-profit szemléletét magukénak vallják, és ezek megvalósításához anyagi- és erkölcsi támogatást tudnak nyújtani. ... >>

Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Ecetgyár utca 37.
képviselő: Kisné Szirtes Andrea elnök
A család, mint érték elfogadtatása., A térségben élő nagycsaládosok megismerése, összefogása., A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése különböző kulturális-, sport-, valamint egyéb rendezvények szervezésével, lebonyolításával., Az egészséges életmód kialakításának, fejlesztésének elősegítése., Környezetünk védelmére nevelés., Embert formáló közösségek kialakításának elősegítése. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Diákjainak Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 59.
képviselő: Dr.Filvig Géza /önállóan, Dr.Lakatos István /önállóan
A Szervezet célja, hogy ápolja a jezsuita iskolák hagyományos szellemiségét és kapcsolatot tartson fenn a Kalocsai Szent István Gimnázium volt diákjaival. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 23-25.
képviselő: Miklós Györgyné
Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem vonatkozik. ... >>

Kalocsai Városvédő Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 30.
képviselő: Romsics Imre elnök ... >>

Katonazenei Hagyományörző Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István király u. 38.
képviselő: Turi Tibor elnök ... >>

Kontinensek Barátsága Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Bujdosó Györgyné kuratóriumi titkár, Molnárné Romsics Klára kuratóriumi elnök
Angol nyelv tanulásának és tanításának támogatása, különböző szintű és tipusú nyelvvizsga megszerzésének elősegítése, oktatási, kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, támogatása, együttműködés a város alsó és középfokú iskoláival, Kalocsa és környéke intézményeivel, vállalkozásaival és megánszemélyekkel, csereprogramok bonyolítása (szervezése és támogatása a Maine állambeli (USA) Belfast város és környékének diákjaival, szüleikkel és oktatóikkal. ... >>

Logikusak (K) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Budai-Nagy Antal utca 25.
képviselő: Dr. Törökné Móczár Györgyi
Ismeretterjesztő előadások szervezése. Kulturális programok szervezése. Alap-és középfokú oktatási tevékenység, kiegészítő oktatás, akkreditált képzések szervezése és végzése. Akkreditált felnőttképzés szervezése és végzése. Ismeretterjesztő táborok szervezése. Szabadidős programok szervezése. Tehetséggondozás. Egészséges életmódra nevelés. Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése. Önképzés, művészeti képességek fejlesztése. A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Népművészeti Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa,
képviselő: Farkas Ferenc ... >>

Országos Cigány Oktatási és Kultúrális Szervezet

(oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Malomszög u.45.
képviselő: Nagy Ludmilla elnök ... >>

Országos Fűszerpaprika Terméktanács

(kulturális,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49.
képviselő: Jaksa Lajos elnök
A magyarországi fűszerpaprika kutatási, termelői, feldolgozói és forgalmazói tevékenység hazai és nemzetközi piaci információk alapján, a magyar fűszerpaprika-gyártás hagyományait megőrizve, biztosítani a szakmai színvonal emelését, az információk szervezett áramlása útján a folyamatosan változó piaci igényeknek megfelelő minőségű fűszerpaprika termékek gyártását elősegíteni, megvalósítani a hazai és a világpiac által elismert minőségű, magas minőségű, magas minőségi őrölt paprika eredet-és minőségvédelmének feltételeit, hatékonnyá tenni a kutatói, termelői, feldolgozói, forgalmazói és fogyasztói érdekképviselet és érdekegyeztetést az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Piros Rózsa Táncegyüttes

(kulturális)

6300 Kalocsa, Mikszáth K.u.29.
képviselő: Kákonyi László ... >>

ROM-SAM Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6300 Kalocsa, Damjanich u. 32.
képviselő: Szigeti Miklós elnök
Kalocsa településen élő cigány lakosság tevékenységének koordinálása, segítése, a cigány lakosság érdekeinek képviselete a társadalom felé, ösztönzi, támogatja és segíti a cigányság kezdeményezéseit, jogi, gazdasági és kulturális területen egyaránt, a cigányság értékeinek felkutatása, a tagság kisebbségi, állampolgári és szociális jogainak törvényes eszközökkel történő érvényre juttatása, a munkaerő-piaci esélyek növelése, a kalocsai cigányság munkához juttatása. A természet védelme, népszerűsítése a roma lakosság körében. ... >>

Szendrei Imre Alapítvány

(kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 5.
képviselő: Fehérvári Istvá elnök
Idősebb és ifjabb Szendrei Imre emlékének fenntartása, az alapítvány kamataiból az egyházi zene fejlesztése érdekében a Kalocsai Főegyházmegyéhez tartozó bajai kántorképzőn legjobb eredményt elért személyek jutalmazása. ... >>

Szülők a Segítséggel Élőkért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Nemzetőr utca 42.
képviselő: Nacsa Tivadarné elnök
A közoktatásból kikerült, családban élő, fiatal és felnőtt segítséggel élők értelmi, mozgás és érzékszervi, valamint halmozottan sérült embertársaink, gyermekeink és családtagjaik segítése, napközbeni hasznos elfoglaltság megteremtése, rehabilitációs munkatevékenység lehetőségének elérése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, és foglalkoztatásának elősegítése, társadalmi integráció elősegítése, kulturális lehetőségek biztosítása, családsegítés, szociális tevékenység, képességeinek megfelelő képzés és szinten tartó foglalkoztatás biztosítása, állapotuknak megfelelő egészségügyi rehabilitációhoz a feltételek megteremtése, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. ... >>

Vodenica Horvát Nemzetiségi - Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 2. 2./10.
képviselő: Pappné Markó Mária elnök
Az Egyesület alapvető célja a helyi társadalom és az egyén közös igényeinek kielégítése, érdekeinek hatákony érvényesítése céljából közművelődési, horvát nemzetiségű hagyományápolási és kulturális tevékenység folytatására és támogatására alakult. Az Egyesület az alapvető célokon túl olyan társadalmi szervezet, melynek legfőbb célja. A 6/1989. (VI.8.) IM. Rendeletben meghatározott kulturális tevékenység (1.) ? művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, a horvát kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása, különös tekintettel a néptánc és a népzenei hagyományokra. ... >>
1. oldal