Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jánoshalma kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kultúrális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Molnár J. utca 4.
képviselő: Dr. Gulyás András kuratóriumi elnök
Felső-Bácska térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészetoktatási intézmény léterehozása és működtetése. - Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. - Népi kismesterségek támogatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Arany Bácska Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 25.
képviselő: Csizovszki László alelnök, Gyurcsik Ottó elnök
Bács-Kiskun Megye kulturális és sportéletében való aktív részvétel, rendezvények, előadások, konferenciák szervezése esetenként külső szakértők, közéleti személyiségek, szakpolitikusok meghívásával, kapcsolatok kiépítése és ápolása a határon túli magyar egyesületekkel. Sport, kulturális és szabadidős programok szervezése, sporthoz kapcsolódó táborok, előadások, bemutatók és kulturális programok szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében való részvétel. Helytörténeti kutató, feldolgozó és ismeretterjesztő tevékenység, helytörténeti szempontból jelentős történelmi személyiségek, események évfordulói alkalmából megemlékezések, előadások szervezése. Régi hagyományok felkutatása, feldolgozása. Környezet- és természetvédelem, Bács-Kiskun természeti értékeinek bemutatása, előadások, kiállítások szervezése, kiadványok terjesztése. Helyi értékek megóvása Bács-Kiskun megye építészeti, művészeti, természeti értékeinek felderítése, védelme és gazdagítása. A megye lakosságának ? elsősorban ifjúságának ? a térség szeretetére, értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés, a tevékeny lokálpatriotizmus ápolása. Bács-Kiskun megye helytörténetének megismertetése a lakosság minden rétegével, elsősorban az ifjúsággal. A helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok felkutatása és megőrzése; ... >>

Erdélyi Hagyományokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Eötvös J. utca 27.
képviselő: Bajkó Károly ügyvezető elnök, Csehó Gábor elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés., Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet., Kulturális tevékenység., Környezet és természetvédelem., ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás., Adatfeldolgozás és ügynöki szolgáltatás., Pályázatírás, menedzselés és képzések szervezése az ifjúsági szer-vezetek részére., Humán erőforrással való gazdálkodás, képzések szervezése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, munkalehetőségek közvetítése, a társadalmi integráció elősegítése., Ápolja az anyanyelvet, irodalmi találkozókat és táborokat szervez a Duna-Körös-Maros-Tisza Euró Régióban élő magyar ifjúság részére., Segíti és menedzseli a Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózat (KITTI HÁLÓ) működését. ... >>

Felső-Bácskai Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Radnóti u. 2.
képviselő: Nagy István elnök
A lakosság testkultúrájának magasabb szinvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése, a szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése, a testnevelésnek és sportnak a népszerűsítése, minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, egyének testkulturájának fejlesztését szolgálja, kapcsolatok kialakítása hazai és külföldi szabadidősport szervezetekkel, alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Honvéd Kaszinó Kultúrális Egyesület

(szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
képviselő: Sere Mihály
A közművelődés leghatékonyabb módszereivel szolgálja a szellemi és fizikai megújulást, rekreációs alkalmak teremtésével segíti az egyént mindennapi munkájában. A térségben szolgálatot teljesítő hivatásos katonák, szerződéses és továbbszolgáló tisztek, tiszthelyettesek, a közalkalmazottak, valamint a polgári lakosság közötti emberi kapcsolatok tartalmi továbbfejlesztése, továbbá a meglévő kulturált igényes szintér és lehetőség megőrzése, megújulása, fejlesztése, ahol biztosított a sokirányú művelődés, önművelődés és szórakozás. A honvédelem eszméjének jobb társadalmi elfogadtatása, megbecsülésének erősítésében történő aktív szerepvállalás. A honvédségi és polgári művelődés szervezett formái közötti együttműködés hatékonyabb, a helyi lakosságot is szolgáló gyakorlatának kialakítása, folyamatos biztosítása. A helyi katonai és polgári hagyományok ápolása, a kulturális örökség megóvása. Az új típusú kulturális szolgáltatások bevezetése, alkalmazása. Szakköröket, klubokat működtet. Közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok munkáját állandó szakmai, adott esetben anyagi támogatással segíti. Irodalmi, képzőművészeti, nyelvi, honismereti ismeretterjesztést folytat. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elsősorban művelődés terén elősegíti. A társadalmi és civil szervezetek számára szervezésükben folyó és céljaikkal összefüggő rendezvényekhez közösségi teret biztosít, közéleti fórumokat szervez. Tervszerű, az egyesületi célokat és tartalmas működést elősegítő tagszervezés az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

I. számú Nyugdíjas Egyesület - Mezei Csokor Jánoshalma

(természetvédelem,kulturális)

6440 Jánoshalma, Bajai utca 1.
képviselő: Figura Jánosné elnök
Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Szabadidős tevékenységek támogatása. Természeti és épített környezet védelme. Népdalkör alapítása és fenntartása. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Jánoshalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
képviselő: Kiss György elnök
Összefogni azokat az embereket, akik megfogalmazott célokkal egyetértenek és azok megvalósulásáért erkölcsi és anyagi támnogatást vállalnak. Tevékenységünk az iskolák és a közművelődési intézmények, az önkormányzat, az egyházak, valamint a sportkör munkájának segítésén át valósul meg. A megjelölt szervezeteken keresztül támogatni kívánják az Alapító Okirat 3.pontjában felsoroltakat. ... >>

Jánoshalmi Csodaszarvas Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Molnár J. utca 4.
képviselő: Nagy István elnök, Varga Csaba elnökségi tag
Szabadidős, egészségmegőrző, rekreációs tevékenység támogatása., Népi kismesterségek, tárgyalkotók támogatása., A megye általános fejlődésének segítése., A polgári társadalomra jellemző lét-és tudatformálás erősítése, a lakosság közérzetének javítása, a megye szellemi arculatának formálása., A helytörténeti és a települések életével kapcsolatos kutatási és publikációs, kiadói tevékenység., A nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése., Aktív részvétel a kulturális életnek, hagyományoknak ápolásában, alakításában és szervezésében., A nemzeti kulturális örökség értékeinek feltárása, védelme, fejlesztése., Gyermek-és ifjúság védelme, érdekképviselete., A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének , valamint rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése., Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása. ... >>

Jánoshalmi Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 79.
képviselő: Nagy István elnök
A csatlakozó civil szervezetek érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelése feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. A Bács-Kiskun Megyében működő, a civil szerződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése, A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, lebonyolítása. A tagegyesületek által gondozott és képviselt kulturális, szociális, környezet és természetvédelmi ismeretek terjesztésének, rendezvények lebonyolításának elősegítése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Helyi Ifjúsági Tanácsok megalakulásának és működésének elősegítése. Szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Béke tér 7.
képviselő: Virágh Attila elnök
A jánoshalmi kötődésű, elsősosrban felsőoktatási intézményben tanulók részére kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek biztosítása, ennek keretében közművelődési rendezvények, kirándulások, rendszeres összejövetelek szervezése, Jánoshalma város közéletében való részvétel, a város fejlődését elősegítő elképzelések kimunkálása, különösen az ismeretterjesztés, kultúra, közművelődés, hagyományőrzés, sport, egészséges életmód, környezetvédelem, szabadidő és hobbitevékenység, településfejlszetési tevékenység területén az Alapszabály II.pontja ... >>

Jánoshalmi Pávakör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. udvar 79.
képviselő: Juhász Péter elnök
Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Szabadidős tevékenységek támogatása. Természeti és épített környezet védelme. Népdalkör alapítása és fenntartása. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Bem utca 60.
képviselő: Csima Istvánné elnök
Fogathajtó versenyek szervezése, rendezése. Lovas ügyességi versenyek szervezése, rendezése. Szabadidős tevékenységek támogatása. Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. Gasztronómiai rendezvények szervezése, rendezése. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. Természeti és épített környezet védelme. Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű és sérült társadalmi csoportok támogatása. ... >>

Jánoshalmi Városvédő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Király Lovastanya, Parcelok 27.
képviselő: Balázsics Zoltán elnök
Az Egyesület tevékenyen vegyen részt Jánoshalma város közéletének alakításában. Ezért a szervezet szövetséget kínál a jánoshalmiaknak azzal, hogy teret ad a közös gondolkodáshoz és lehetőséget a cselekvéshez. Fontos célja legyen a közösségi együttműködés, érdekvédelem, érdekegyeztetés megszervezése, a közművelődési folyamatok erősítése. Az Egyesület segítse a legkülönfélébb kezdeményezéseket, rendezvények lebonyolításával, közösségi összejövetelek szervezésével. ... >>

Nyugdíjas és Magányosok Klubja Új Pávakör Egyesület

(kulturális)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 79.
képviselő: Uzsorás Vencelné elnök
Az egyesület célja, hogy Jánoshalma és vonzáskörzete területén megszervezze a nyugdíjas és magányos emberek közös kulturális programjait, valamint népzenei és más kulturális programokat szervezzen, illetve ilyeneken részt vegyen. ... >>

Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Deák F. utca 45.
képviselő: Czeller Zoltán elnök
Városunkat az evangéliumi értelemben vett hegyre épült várossá formálni. A lakosság közérzetének, szellemi arculatának formálása az egymás iránti szeretet és összefogás jegyében. Az épített és természeti környezet megóvása, formálása az emberibb, élhetőbb jövő érdekében az egyesület tagjai legyenek nyitottak minden ember felé. A polgári társadalomra jellemző lét- és tudatformák erősítése, a lakosság közérzetének javítása, a megye szellemi arculatának formálása. A helytörténeti és a település életével kapcsolatos kutatási és publikációs, kiadói tevékenység. A nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése a lakosság körében. Aktív részvétel a város kulturális életének, hagyományainak ápolásában, alakításában és szervezésében. A nemzet kulturális örökség értékeinek feltárása, védelme, fejlesztése. A város lakosságának gyermek- és ifjúság védelme, érdekképviselete. A hátrányos helyzetű emberek társadalmi csoportok helyzetének felmérése, esélyegyenlőségek, valamint rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Radnóti Gimnázium / Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Radnóti M. utca 13.
képviselő: Nánainé Varga Krisztina kuratóriumi elnök
Az oktatási intézmény taneszköz- ellátottságának fejlesztése, az iskolai szabadidős- illetve művészeti programjainak szervezése, támogatása, iskolaépület állagának megóvása, kisebb átalakítások elvégzésének biztosítása, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, tehetséggondozás feltételeinek javítása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>
1. oldal