Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 122
1. oldal

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Gyulai Református Életért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Petőfi tér 4.
képviselő: elnök Dr. Puskás János
A gyülekezeti élet működésének, a lelkészi és munkatársi szolgálat ellátásának segítése, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok építése, felújítása, korszerűsítése, az iskola és óvoda működésének segítése. Egyházi missziói munka támogatása, a diakónia és szociális feladatok fejlesztése. ... >>

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Katalin
A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése, ennek keretében: a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, rendezvények, versenyek szervezése, az iskola diáksportjának támogatása, a diák sportolók felkészítése, versenyeztetése, anyagi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

A Városért és a Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
A közéleti tisztaságot elősegítő törekvések támogatása Gyula városában, a Pándy Kálmán megyei Kórház orvosai színvonalas szakmai képzésének elősegítése. A kórház részére jótékonysági rendezvény szervezése, adományok gyűjtése, fogadása. ... >>

Alapítvány a Dűrer Albert Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Szent István u. 29.
képviselő: elnök Kiss Tamásné
Az általános iskolában oktatott idegennyelvek tanításának és tanulásának elősegítése, a számítógépes oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, nyelvi versenyek szervezése, sport és tömegsport támogatása, és az oktatással kapcsolatos tevékenység támogatása. Az iskola tanulóinak - kimelkedő tanulmányi vagy sportmunkájára tekintettel - jutalmazása. A tanítást, tanulást segítő eszközök berendezések beszerzésének, javításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Tüdőgyógyászatért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5703 Gyula, Sitka u. 1.
képviselő: Dr. Fábián Mihály
A Békés Megyei Képviselő-testület Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórházának magas szintű szakmai munkájának és a magas szinvonalú betegellátás biztosítása érdekében. A kor műszaki szinvonalának megfelelő minőségű orvosi műszerek és felszerelések, ápolási eszközök beszerzése és működtetése. A Szakkórház gazdasági, műszaki ellátásának szinvonalát javító eszközbeszerzések biztosítása. A kora szakmai szinvonalának megfelelő magas fokú szakmai képzettséggel rendelkező szakember-állomány biztosítása érdekében ösztöndijak kiírása, a Szakkorház alkalmazottai szakképzésének anyagi támogatása és ösztönzése. ... >>

Alapítvány Szepesvári Gergely Emlékére

(oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 48.
képviselő: Hrabovszki Zoltán
Szepesvári Gergely emlékének megőrzése. ... >>

Albrecht Dürer Német-Magyar Oktatási és Kulturális Alapítvány /Gyula/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Április 4. tér 5.
képviselő: Dr. Kereskényi Miklós
Gyula és környéki iskolák diákjainak, nyelvtanárainak anyagi támogatása a német nyelv és kultura tanítására, a közös Európa megismerése. ... >>

AMI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Késmárki utca 24/a.
képviselő: elnök Gyalog László
A délalföldi régió népművészeti és művészeti értékeinek megőrzése, hagyományok ápolása, művészeti iskolákban működő tanszakok művészeti tevékenységének támogatása, rendezvényeken, versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
Evangelizációs, oktatási, kulturális, karitatív, hitéleti-szervezési tevékenység. ... >>

Aranyló Napraforgó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Blanár László utca 3-5 9
képviselő: Varga Zoltán
A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. Családi napközik, óvodák támogatása és fenntartása. Családsegítés, szociális tevékenység keretében az anyák munkaerőpiacon történő újbóli elhelyezkedésében történő segítségnyújtás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. ... >>

Átrium Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Törökzugi sor 21. 3./11.
képviselő: elnökhelyettes Ilyés Julianna, kuratóriumi elnök Kinyik Mónika
A pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve keresztény közösségek működésének elősegítése, keresztény szellemű tevékenységek működésének segítése, a szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés és szakképzés területén tevékenységek kifejtése, azok fejlesztésének és működésének támogatása, továbbá emberek és közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az alapítvány kezdeményez és működtet olyan segítő szolgálatokat, melyek szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi és/vagy foglalkoztatási, munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújthatnak az ellátásokat igénylő emberek és közösségeik számára, illetőleg ilyen területeken már működő, mások által létrehozott intézmények működéséhez hozzájárulhat, működését/működésüket koordinálhatja, kezelheti. A fogyatékos emberek érdekvédelmi feladatainak ellátása, érdekérvényesítésének segítése, segítő szolgáltatások eléréséhez segítségnyújtás, információgyűjtés a fogyatékos embereket érintő kérdésekben tanácsadás. Tapasztalatcsere, szakmai hálozat létrehozása, működtetése. ... >>

Battonyai Idősek Otthonáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Kárpát utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Imréné
Hozzájárul a Battonyai Idősek Otthonában élők mindennapi életminőségének megkönnyítéséhez. Különböző rendezvényekkel, programokkal, tanácsadással, foglalkozásokkal, oktatásokkal, képzésekkel, az otthon technikai-, tárgyi-, személyi feltételeinek javításával segíti a Battonyai idősek Otthonában élők napi életét. Az otthonban élő rászorulóknak a társadalomban lévő helyzetét és szerepét ismerteti és elfogadtatja a társadalom minél szélesebb körű rétegeivel, egy türelmesebb, elfogadóbb előítélet-mentes hozzállásra épülő személélet előtérbe állításával megkönnyíti a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók egymásra találását. ... >>

Bay Zoltán Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Ajtóssy A. utca 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gyulai József
Az Alapítvány mindenkori székhelyén lehetőséget biztosít Gyula város tehetséges általános és középiskolás tanulóinak tehetséggondozásához. Az országhatárokon belül és kívül élő tehetséges magyar és magyarul tudó más nemzetiségű diákok számára nyári tábor szervezése Gyulán a legkülönbözőbb tudományterületekről. A legtehetségesebb diákok számára támogatás nyújtása külföldi tanulmányutakon valü részvételhez. Bay Zoltán szellemi hagyatékából következően a hazai és nemzetközi kutatás és fejlesztés támogatása. Határon átnyúló, a magyarság és a szomszéd népek társadalmi-gazdasági kohézióját erősítő tevékenységek támogatása. A fenti célok megvalósítása és hatékonysága érdekében egyre szorosabb kapcsolat és együttműködés a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvánnyal és annak Kutató Intézeteivel. Az alapítvány céljain keresztül tevékenységével is őrizni kívánja az épített környezet meglévő értékeit, a társadalmi-gazdasági kapcsolatok széles körét pedig a fenntartható fejlődés és a tudatos környezetvédelem céljaival összhangban kívánja támogatni. Részt kíván venni a XXI. századi információs társadalom által létrejött kihívások és az ezekre épülő emberközpontú megoldások megvalósításában. ... >>

Békés - Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, K. Schriffert József út 1.
képviselő: elnökhelyettes Dr. Illyés Józsefné, Szilágyiné Solymosi Mária elnök
Az egyházi hagyományokat is figyelembe véve a német nemzetiségű fiatalok nevelése a németséghez és a magyar hazához való hűségre, a felnőtt lakosság képzése. ... >>

Békés Megye Orvosaiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Dob utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vincze Gábor
Az egzisztenciális problémákkal küzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése, és támogatása. ... >>

Békés megye Orvosaiért Alapítvány /Gyula/

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Kincses László
Az egzisztenciális problémákkal kűzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok, illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

Békés megyei Háziorvosi Alapítvány /Gyula/

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi u. 1/a.
képviselő: Dr. Garay Erzsébet
A háziorvosok és a háziorvosokat segítő asszisztensek és más munkatársak továbbképzésének és általában a háziorvoslással kapcsolatos tevékenységnek a támogatása. ... >>

Békés Megyei Idegsebészeti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: elnök Juhász-Kis László
Idegsebészeti osztály orvosi műszer beszerzésének, ápolási eszközeinek javítása, az osztály dolgozóinak szakmai továbbképzés támogatása, tudományos előadások, kongresszusok helyi szervezése. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 9. II/9.
képviselő: elnök Herczegné Szabó Marianna, elnökhelyettes Kónya Ilona
A szociális háló részeként működve, sokféle összetett lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani a rászorultaknak. Betegoktatás, betegápolás, rehabilitáló masszírozás, konferencia, egészségügyi előadások szervezése, gyermekfelügyelet. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Laktanya utca 9/B
képviselő: Fazekasné dr. Magda Erzsébet elnök
Tagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag bel- és külföldi gyógykezelésére, a tagjának otthonápolási költségekre, az egyesület gyógyászat és rehabilitációs eszközeinek bővítésére, a tag gyermekének beiskolázásához. A tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetének szociális nehézségeiknek csökkentésére, a tagok átképzésére, konferenciákon való részvételre, továbbképzésekre. A tag közvetlen hozzátartozójának halála miatt, jelentős többletköltségek enyhítésére. ... >>

Brunszvik Teréz Óvodai Nevelési Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Mágocsi utca 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Révészné Duma Kornélia
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

CÉRNAHANG Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Temesvári u. 47.
képviselő: Hack Mártonné, Nagy Imréné
óvodás gyermekekkel való foglalkozás ... >>

Csirajos Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Budapest körút 34. III/9. I./7.
képviselő: elnök Botos József
Kulturális, oktatási tevékenység, művészeti értékek hagyományainak feltárása, néprajzi, népművészeti ismeretek közvetítése. ... >>

Cukorbetegek Gyulai Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Budapest krt. 49. III/18.
képviselő: Darida Katalin, Kincses János elnök
Elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységeket. Érdekképviseletet biztosít, segíti a cukorbeteg gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, részt vesz a diabétesz megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységekben. ... >>

DLC Nyelviskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nagybök utca 2/b.
képviselő: Szántóné Borbély Angéla Éva elnök
A gyermekek nyelvi fejlődését szolgáló tárgyi és szellemi feltételekhez pénzügyi források megteremtése, oktatás feltételeinek, eszközrendszerének fejlesztése. Fordítás, tolmácsolási munkákkal segíteni egyéneknek és más szervezeteknek. Nyelvi táborok, sporttáborok, oktatási- és továbbképző táborok szervezése, támogatása. Az arra feljogosító megfelelő végzettséggel egészség megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket folytasson, szervezzen, támogasson és oktasson. ... >>

Dobozi Simák Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 66. III/8.
képviselő: Kiss János, Valach Zoltán
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

EMINENS Alapítvány /Gyula/

(oktatási)

5700 Gyula, Bajza u. 8. IV/12.
képviselő: Dr. Nyéki Lajosné elnök, Vaszkó Tamás
A Szeghalmi Péter András Gimnázium végzős diákjainak anyagi támogatása, másodlagosan a gimnáziumi oktatást és tanulmányi munkát elősegítő tárgyi eszközök biztosításának támogatása. ... >>

Erkel Ferenc Gimnázium Alapítvány

(oktatási)

5700 Gyula, Kossuth L. tér 5.
képviselő: Miskolczi László
Az Erkel Ferenc Gimnázium idegen nyelvi oktatásának fejlesztése. Vendégtanárok fogadása. A cserekapcsolatok során a rászoruló diákok költségeinek, vagy költségeinek egy részének a fedezése. Szaktantermek kialakítása. ... >>

Erkel Ferenc Gimnázium Alapítvány /Gyula/

(oktatási)

5700 Gyula, Kossuth L. tér 5.
képviselő: Miskolczi László
Az Erkel Ferenc Gimnázium idegen nyelvi oktatásának fejlesztése. Vendégtanárok fogadása. A cserekapcsolatok során a rászoruló diákok költségeinek, vagy költségeinek egy részének a fedezése. Szaktantermek kialakítása. ... >>

Erkel Ferenc Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Városház u. 13.
képviselő: Dr. Bónis Ferenc elnök, Erkel Tibor elnökhelyettes, titkár D. Nagy András
Erkel Ferenc emlékének ápolása, életművének népszerűsítése. Szorgalmazza és támogatja: Erkel Ferenc munkásságának megismertetését, népszerűsítését, iskolai, illetve iskolán kiívüli közművelődés keretében, rendezvények, hangversenyek szervezésével. Erkölcsileg támogatja az Erkel-sakkversenyeket, Erkel Ferenc zenei versenyek megrendezését, a "Ki mit tud Erkelről?" címen országos verseny rendezése. ... >>

Esthajnal Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Tavasz utca 23.
képviselő: Tarné Kondacs Katalin
Az ESTHAJNAL Alapítvány vállalja Szeghalom és vonzáskörzete legrászorultabb lakosainak teljes körű szociális otthoni ellátását és gondozását. Közreműködik a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében. Támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését, művelődését, testi-lelki egészségük fejlesztését, jobbá tételét. Támogatja és szervezi az egészségromlást előidéző szerek fogyasztásának megakadályozását, ennek keretében speciális programokat szervez. ... >>

EWOLDT ELIZ Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Törökzugi Óvoda
képviselő: kuratóriumi elnök Nyikoráné Andor Andrea
A Törökzugi Óvodába járó gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, minőségi játékszer, könyv, korszerű technikai és egyéb eszközök segítségével a gyermekekben meglévő készségek és képességek fejlesztése, a tudás, a tanulás belső igénnyé válásának elősegítése. ... >>

Gyula és Környéke Általános Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Dobay utca 4/b.
képviselő: elnök Galuska Józsefné
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelme. A szervezet tagjai részére gazdaságszervező tevékenység folytatása. A tagság képzése és továbbképzése, kulturális és művelődési igényeinek szervezése. A kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Gyula és Környéke Gyermek Sport Club Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Tompa u. 15.
képviselő: elnök Molnár Zoltánné
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Sport. a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Gyulai 1. számú Általános Iskola Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Vásárhelyi Pál utca 3. III./10.
képviselő: Palotainé Tóth Mária Gizella
hagyományőrzés, emlékkönyvkiadás ... >>

Gyulai Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Kőrösi Cs. S. u. 1.
képviselő: Galuska József elnök
Természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, pályázatok készítése, támogatások ... >>

Gyulai Asztalitenisz Klub

(sport,oktatási)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 3.
képviselő: elnök Czifrák János, titkár Vajda Attila
A tagok szabadidő és versenysportjának biztosítása, rendszeres edzés és verseny lehetőség folyamatos szervezése, irányítása, kezdő sportolók oktatása, sportversenyek rendezése, lebonyolítása. A sporttevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Utánpótlás nevelés. ... >>

Gyulai dr. Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium Öregdiák Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Domokos György, Dr. Mánya Tibor, Dr. Vincze Ferenc, Pánczél Barnabás, Petróczki Zoltán
Összefogni a volt öreg diákokat, a régi diák élet felelevenítése. A keresztény és nemzeti értékek ismertetése és terjesztése. Elősegíti az egyházi iskolák beinditását és működtetését. Előmozdítja Gyula város társadalmának polgárosodását és fejlődését. Részt vesz az egyházi iskolák rendezvényein. ... >>

Gyulai Egészségügyi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Szent István tér 17-19.
képviselő: elnök Dr. Párduczné Szöllősi Andrea
A Gyulai Egészségügyi Főiskolai Karon folyó nevelés és oktatás, képességfejlesztés szakmai színvonalának emelése, kutató- és tudományos munka támogatása. ... >>

Gyulai Eszter-Lánc Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Beréné Tamás Réka
Szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, kulturális és sport tevékenységek támogatása, kirándulások, táborozások szervezése és anyagi támogatása, óvodai rendezvények elősegítése, hozzájárulás az óvodai alkalmazottak jó munkájának elismeréséhez. ... >>

Gyulai Foglalkoztatási Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

5700 Gyula, Bajcsy Zs. utca 42.
képviselő: Hargittai Éva, Oláh János, Singer László
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő kölcsönzés és a kapcsolódó szolgáltatások végzése. ... >>

Gyulai Gazdakör

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Nuszbek utca 28/4.
képviselő: Szabó István elök
Kulturális és művelődési igények kielégítése, tagjai érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. Tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás. ... >>

Gyulai Gyermekosztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Kárpát utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Pákozdiné Vajda Erika
A Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza Gyermekosztály részére korszerű műszerek beszerzése, egészségügyi szakmai célok megvalósításának támogatása, azon közhasznú céljérdekében, amely az egészségmegőzrés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megvalósítását. A fenti cél elérésének eszközei: a gyógyító munkához szükséges eszközök, műszerek vásárlása. Az osztály orvosainak belföldi és külföldi továbbképzésének tanulmányainak, tudományos tevékenységének támogatása, orvosi szakmai rendezvényeken és fórumokon való részvétel támogatása. ... >>

Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete

(oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Kétegyházi út 3/1.
képviselő: elnök Dinya Imre, elnökhelyettes Csíkos Dániel, elnökségi tag Dékány Ferenc, elnökségi tag Pántya János, tag Petrina Sándor, tag Szatai Tibor, titkár Rigó István
Gyula város hentes-ipari múltjának ápolása, tárgyi emlékek gyűjtése, megőrzése, bemutatása, felügyelete, a Gyulai Kolbász nészerűsítése, gasztronómiai bemutató, képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése, szerkesztése. Húsipar-történeti kiállítás működtetése. ... >>

Gyulai Iparosokért és Vállalkozókért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Dobay utca 4/B.
képviselő: elnök Dancs László
A Gyula és környéke iparosai és vállalkozói körében és részére az euroatlanti integráció elősegítése. Európai Unióhoz kapcsolódó ismeretek megismertetése, korszerű vállalkozási, vállalkozásfejlesztési tanácsadás, képzés, a térség iparosainak és vállalkozóinak együttműködését segítő munka megvalósítása, pályázati lehetőségek felkutatása, gazdasági kapcsolatok elősegítése külföldi vállalkozókkal. ... >>

Gyulai Katolikus Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 57.
képviselő: Baráthné Szűcs Gyöngyi
A Boldog Apor Vilmos Óvoda gyermekeinek képességfejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal