Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 63
1. oldal

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Gyulai Református Életért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Petőfi tér 4.
képviselő: elnök Dr. Puskás János
A gyülekezeti élet működésének, a lelkészi és munkatársi szolgálat ellátásának segítése, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok építése, felújítása, korszerűsítése, az iskola és óvoda működésének segítése. Egyházi missziói munka támogatása, a diakónia és szociális feladatok fejlesztése. ... >>

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Katalin
A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése, ennek keretében: a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, rendezvények, versenyek szervezése, az iskola diáksportjának támogatása, a diák sportolók felkészítése, versenyeztetése, anyagi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

A Városért és a Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
A közéleti tisztaságot elősegítő törekvések támogatása Gyula városában, a Pándy Kálmán megyei Kórház orvosai színvonalas szakmai képzésének elősegítése. A kórház részére jótékonysági rendezvény szervezése, adományok gyűjtése, fogadása. ... >>

Alapítvány a Dűrer Albert Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Szent István u. 29.
képviselő: elnök Kiss Tamásné
Az általános iskolában oktatott idegennyelvek tanításának és tanulásának elősegítése, a számítógépes oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, nyelvi versenyek szervezése, sport és tömegsport támogatása, és az oktatással kapcsolatos tevékenység támogatása. Az iskola tanulóinak - kimelkedő tanulmányi vagy sportmunkájára tekintettel - jutalmazása. A tanítást, tanulást segítő eszközök berendezések beszerzésének, javításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Tüdőgyógyászatért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5703 Gyula, Sitka u. 1.
képviselő: Dr. Fábián Mihály
A Békés Megyei Képviselő-testület Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórházának magas szintű szakmai munkájának és a magas szinvonalú betegellátás biztosítása érdekében. A kor műszaki szinvonalának megfelelő minőségű orvosi műszerek és felszerelések, ápolási eszközök beszerzése és működtetése. A Szakkórház gazdasági, műszaki ellátásának szinvonalát javító eszközbeszerzések biztosítása. A kora szakmai szinvonalának megfelelő magas fokú szakmai képzettséggel rendelkező szakember-állomány biztosítása érdekében ösztöndijak kiírása, a Szakkorház alkalmazottai szakképzésének anyagi támogatása és ösztönzése. ... >>

Albrecht Dürer Német-Magyar Oktatási és Kulturális Alapítvány /Gyula/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Április 4. tér 5.
képviselő: Dr. Kereskényi Miklós
Gyula és környéki iskolák diákjainak, nyelvtanárainak anyagi támogatása a német nyelv és kultura tanítására, a közös Európa megismerése. ... >>

AMI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Késmárki utca 24/a.
képviselő: elnök Gyalog László
A délalföldi régió népművészeti és művészeti értékeinek megőrzése, hagyományok ápolása, művészeti iskolákban működő tanszakok művészeti tevékenységének támogatása, rendezvényeken, versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Aranyló Napraforgó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Blanár László utca 3-5 9
képviselő: Varga Zoltán
A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. Családi napközik, óvodák támogatása és fenntartása. Családsegítés, szociális tevékenység keretében az anyák munkaerőpiacon történő újbóli elhelyezkedésében történő segítségnyújtás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. ... >>

Battonyai Idősek Otthonáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Kárpát utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Imréné
Hozzájárul a Battonyai Idősek Otthonában élők mindennapi életminőségének megkönnyítéséhez. Különböző rendezvényekkel, programokkal, tanácsadással, foglalkozásokkal, oktatásokkal, képzésekkel, az otthon technikai-, tárgyi-, személyi feltételeinek javításával segíti a Battonyai idősek Otthonában élők napi életét. Az otthonban élő rászorulóknak a társadalomban lévő helyzetét és szerepét ismerteti és elfogadtatja a társadalom minél szélesebb körű rétegeivel, egy türelmesebb, elfogadóbb előítélet-mentes hozzállásra épülő személélet előtérbe állításával megkönnyíti a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók egymásra találását. ... >>

Bay Zoltán Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Ajtóssy A. utca 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gyulai József
Az Alapítvány mindenkori székhelyén lehetőséget biztosít Gyula város tehetséges általános és középiskolás tanulóinak tehetséggondozásához. Az országhatárokon belül és kívül élő tehetséges magyar és magyarul tudó más nemzetiségű diákok számára nyári tábor szervezése Gyulán a legkülönbözőbb tudományterületekről. A legtehetségesebb diákok számára támogatás nyújtása külföldi tanulmányutakon valü részvételhez. Bay Zoltán szellemi hagyatékából következően a hazai és nemzetközi kutatás és fejlesztés támogatása. Határon átnyúló, a magyarság és a szomszéd népek társadalmi-gazdasági kohézióját erősítő tevékenységek támogatása. A fenti célok megvalósítása és hatékonysága érdekében egyre szorosabb kapcsolat és együttműködés a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvánnyal és annak Kutató Intézeteivel. Az alapítvány céljain keresztül tevékenységével is őrizni kívánja az épített környezet meglévő értékeit, a társadalmi-gazdasági kapcsolatok széles körét pedig a fenntartható fejlődés és a tudatos környezetvédelem céljaival összhangban kívánja támogatni. Részt kíván venni a XXI. századi információs társadalom által létrejött kihívások és az ezekre épülő emberközpontú megoldások megvalósításában. ... >>

Békés - Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, K. Schriffert József út 1.
képviselő: elnökhelyettes Dr. Illyés Józsefné, Szilágyiné Solymosi Mária elnök
Az egyházi hagyományokat is figyelembe véve a német nemzetiségű fiatalok nevelése a németséghez és a magyar hazához való hűségre, a felnőtt lakosság képzése. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Laktanya utca 9/B
képviselő: Fazekasné dr. Magda Erzsébet elnök
Tagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag bel- és külföldi gyógykezelésére, a tagjának otthonápolási költségekre, az egyesület gyógyászat és rehabilitációs eszközeinek bővítésére, a tag gyermekének beiskolázásához. A tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetének szociális nehézségeiknek csökkentésére, a tagok átképzésére, konferenciákon való részvételre, továbbképzésekre. A tag közvetlen hozzátartozójának halála miatt, jelentős többletköltségek enyhítésére. ... >>

Brunszvik Teréz Óvodai Nevelési Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Mágocsi utca 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Révészné Duma Kornélia
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

CÉRNAHANG Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Temesvári u. 47.
képviselő: Hack Mártonné, Nagy Imréné
óvodás gyermekekkel való foglalkozás ... >>

DLC Nyelviskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nagybök utca 2/b.
képviselő: Szántóné Borbély Angéla Éva elnök
A gyermekek nyelvi fejlődését szolgáló tárgyi és szellemi feltételekhez pénzügyi források megteremtése, oktatás feltételeinek, eszközrendszerének fejlesztése. Fordítás, tolmácsolási munkákkal segíteni egyéneknek és más szervezeteknek. Nyelvi táborok, sporttáborok, oktatási- és továbbképző táborok szervezése, támogatása. Az arra feljogosító megfelelő végzettséggel egészség megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenységeket folytasson, szervezzen, támogasson és oktasson. ... >>

Erkel Ferenc Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Városház u. 13.
képviselő: Dr. Bónis Ferenc elnök, Erkel Tibor elnökhelyettes, titkár D. Nagy András
Erkel Ferenc emlékének ápolása, életművének népszerűsítése. Szorgalmazza és támogatja: Erkel Ferenc munkásságának megismertetését, népszerűsítését, iskolai, illetve iskolán kiívüli közművelődés keretében, rendezvények, hangversenyek szervezésével. Erkölcsileg támogatja az Erkel-sakkversenyeket, Erkel Ferenc zenei versenyek megrendezését, a "Ki mit tud Erkelről?" címen országos verseny rendezése. ... >>

Esthajnal Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Tavasz utca 23.
képviselő: Tarné Kondacs Katalin
Az ESTHAJNAL Alapítvány vállalja Szeghalom és vonzáskörzete legrászorultabb lakosainak teljes körű szociális otthoni ellátását és gondozását. Közreműködik a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében. Támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését, művelődését, testi-lelki egészségük fejlesztését, jobbá tételét. Támogatja és szervezi az egészségromlást előidéző szerek fogyasztásának megakadályozását, ennek keretében speciális programokat szervez. ... >>

EWOLDT ELIZ Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Törökzugi Óvoda
képviselő: kuratóriumi elnök Nyikoráné Andor Andrea
A Törökzugi Óvodába járó gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, minőségi játékszer, könyv, korszerű technikai és egyéb eszközök segítségével a gyermekekben meglévő készségek és képességek fejlesztése, a tudás, a tanulás belső igénnyé válásának elősegítése. ... >>

Gyulai 1. számú Általános Iskola Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Vásárhelyi Pál utca 3. III./10.
képviselő: Palotainé Tóth Mária Gizella
hagyományőrzés, emlékkönyvkiadás ... >>

Gyulai dr. Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium Öregdiák Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Domokos György, Dr. Mánya Tibor, Dr. Vincze Ferenc, Pánczél Barnabás, Petróczki Zoltán
Összefogni a volt öreg diákokat, a régi diák élet felelevenítése. A keresztény és nemzeti értékek ismertetése és terjesztése. Elősegíti az egyházi iskolák beinditását és működtetését. Előmozdítja Gyula város társadalmának polgárosodását és fejlődését. Részt vesz az egyházi iskolák rendezvényein. ... >>

Gyulai Egészségügyi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Szent István tér 17-19.
képviselő: elnök Dr. Párduczné Szöllősi Andrea
A Gyulai Egészségügyi Főiskolai Karon folyó nevelés és oktatás, képességfejlesztés szakmai színvonalának emelése, kutató- és tudományos munka támogatása. ... >>

Gyulai Eszter-Lánc Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Beréné Tamás Réka
Szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, kulturális és sport tevékenységek támogatása, kirándulások, táborozások szervezése és anyagi támogatása, óvodai rendezvények elősegítése, hozzájárulás az óvodai alkalmazottak jó munkájának elismeréséhez. ... >>

Gyulai Gyermekosztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Kárpát utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Pákozdiné Vajda Erika
A Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza Gyermekosztály részére korszerű műszerek beszerzése, egészségügyi szakmai célok megvalósításának támogatása, azon közhasznú céljérdekében, amely az egészségmegőzrés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megvalósítását. A fenti cél elérésének eszközei: a gyógyító munkához szükséges eszközök, műszerek vásárlása. Az osztály orvosainak belföldi és külföldi továbbképzésének tanulmányainak, tudományos tevékenységének támogatása, orvosi szakmai rendezvényeken és fórumokon való részvétel támogatása. ... >>

Gyulai Katolikus Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 57.
képviselő: Baráthné Szűcs Gyöngyi
A Boldog Apor Vilmos Óvoda gyermekeinek képességfejlesztése. ... >>

Gyulai LIBERTAS Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Móra F. utca 2.
képviselő: Kocsis József
Sportversenyek, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezésén és megtartásán keresztül az ifjúság iskolán kívüli egészséges életmódra nevelését, oktatását, képességfejlesztését tartja céljának. Ezeken túlmenően a kulturális örökség megóvása, a természet-, állat-, és környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, a hátrányos helyzetű fiatalok, csoportok támogatása, védelme és a közösségi beilleszkedés segítése, valamint az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Gyulai Lovas - Íjász Szabadidő Klub

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Lahner Gy. utca 14. fsz./2.
képviselő: elnök Nagy László
Lovas szabadidős programok, lovasiskola működtetése, együttműködés más egyesületekkel, érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Gyulai Lovasbarátok Köre Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Fehérkörös utca 85.
képviselő: elnök Borsos Béla
Lovasiskola működtetése, kovas turizmus, lovas programok szervezése. ... >>

Gyulai Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Scherer Ferenc utca 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Ágnes
A gyulai németvárosi német nemzetiségi óvoda működési feltételeinek javítása, a gyermekek oktatási és nevelési körülményeinek fejlesztése. A német nemzetiség eszmei, kulturális hagyományainak őrzése és ápolása. ... >>

Gyulai Népfőiskola

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Vértanúk útja 18.
képviselő: Czirok Sándor elnök, Gedeon Éva
Kulturális, nevelési, oktatási és szociális (karitatív) tevékenység. A szociális szempontból hátrányos helyzetűek segítése. A Gyulai Népfőiskola - mint katolikus szellemiségű egyesület- működése során példaképül állítja maga elő P. Kerkai Jenő áldozatkészségét, hazafiságát, szabadságszeretetét, erkölcsi magatartását, az elesetteken való segítőkészségét, szellemiségét. ... >>

Gyulai Sakkozásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Bajza utca 1.
képviselő: elnök Thuróczy Géza
Gyula város sakk utánpótlás nevelésének elősegítése, iskolai és korosztályos diákversenyek támogatása, sakkversenyek szervezése. ... >>

Gyulai Szakmunkásképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Szent István út 38.
képviselő: Megyebíró István elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás elősegítése. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők támogatása és díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és egyéb szabadidős programok támogatása. Diáksport, rendszeres testmozgás ösztönzése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány lehetőség szerint támogatja: A gimnáziumi képzésben részesülő tanulókat. Anyagilag segíti a szakközépiskolai képzést. Támogatást ad a használható tudást adó szakközépiskolai képzéshez. Érettségi utáni képzésnél támogatást ad lehetőség szerint a hátrányos helyzetű tanulóknak. Az esti tagozaton a technikus képzésben résztvevő hátrányos helyzetben lévő tanulót támogatja. Erkölcsi és anyagi támogatást ad a Diákönkormáyzat munkájához. Alapítványi cél minden későbbiekben beindított képzési forma támogatása. ... >>

Gyulavári Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Illyés Gy. u. 1-3.
képviselő: elnök Király Sándorné
Minden olyan kezdeményezés támogatása, mely az oktatás színvonalát és a tanulók erkölcsi, anyagi megbecsülését, a magas szintű tanulmányi munka elismerését célozza. Oktatástechnikai eszközök gyarapítása, nehéz szociális helyzetbe jutott tehetséges tanulók segélyezése, sport- és kulturális tevékenységek elősegítése. ... >>

HAJNAL Óvodai Alapítvány /Gyula/

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Galamb u. 16.
képviselő: Kiss Józsefné
A Hajnal úti óvodába járó gyermekek harmónikus fejlődésének elősegítése, személyiségük sokoldalú kibontakoztatása angol nyelv elsajátításának biztosításával. Megfelelő mennyiségű és minőségű játékszer, korszerű audiovizuális szemléltető és sporteszközök segítségével a gyermekekben meglévő készségek és képességek fejlesztése ... >>

HOMO LUDENS Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Galamb utca 16.
képviselő: Bencze Erika
A Galamb úti óvodába járó magyar és román nyelvű gyerekek harmónikus fejlődésének elősegítése. Személyiségük kibontakoztatása, az angol, német, valamint román nyelv elsajátítása. Játékszer, könyv, korszerű audiovizuális, szemléltető, sporteszközök segítségével a meglévő készségek és képességek fejlesztése, a tudás, a tanulás belső igénnyé válásának elősegítése. ... >>

Implom József Általános Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 49.
képviselő: Szentléleki Béla
Az adott intézmény nevelő-oktató munkájával összhangban tagjainak rendszeres helyi turisztikai, versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése. ... >>

Implom József Általános Iskola Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Béke sugárút 49.
képviselő: kuratóriumi elnök Oláh Alíz
Az iskola diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése. Ennek keretében: A tanulók iskolán kívüli, szabadidős, kulturális, turisztikai programjának anyagi támogatása, ezen belül - rendezvények támogatása - tárgyi feltételek biztosítása - kirándulások költségeinek fedezése - a nyelvi környezetben folyó nyelvi gyakorlatok segítése - az iegenyelvi hetek rendezvényeinek támogatása. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Karácsony János Általános Iskola és Gimnázium

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Kossuth tér 5.
képviselő: Petróczki Zoltán elnök
Alapfokú általános oktatás, általános középiskolai oktatás, tanórán kívüli oktatási ellátás. Oktatást kiegészítő egyéb tevékenység. Diákotthoni, kollégiumi ellátás, diákétkeztetés. ... >>

Karácsony János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium /Gyula/

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Kossuth L. tér 5.
képviselő: Petróczki Zoltán
Alapfokú általános oktatás, általános középiskolai oktatás, tanórán kívüli oktatási ellátás, oktatást kiegészítő egyéb tevékenység, diákotthoni, kollégiumi ellátás, diákétkeztetés. ... >>

Karácsonyi János Katolikus Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Lindeisz Ferenc ... >>

Kéz a Kézben Gyermekeinkért Gyulai Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 53.
képviselő: kuratóriumi elnök Danszki Klára, kuratóriumi elnökhelyettes Szilágyi Olivérné
A Béke sugárúti óvodába járó gyermekek személyiségének kibontakoztatása, harmonikus, családias légkörben való fejlesztése érdekében az ehhez szükséges korszerű játékok és oktatási eszközök biztosítása. Hozzájárul az óvodai dolgozók szakmai továbbképzéseken való részvételéhez, munkájuk minőségi javításához. Biztosítja az óvoda külső-belső állagmegóvási munkáihoz szükséges pénzügyi fedezetet, az óvoda működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításávaé, beszerzésével és karbantartásával hozzájárul a gyermekek komfortérzetének kialakításához. ... >>

Kistérségek Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, T u. 4/C.
képviselő: Dr. Forgács Éva
Szakképzést nyújtó középfokú iskola fenntartása, szakképzést nyújtó felnőttoktatás. ... >>

Kisvárosi Lovasklub Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Vásár u. 22.
képviselő: Csomós Mária elnök
Gyulán a lovas turizmus, lovas szabadidős programok, idegenforgalmi lovas bemutatók, lovasiskola működtetése, oktatás, versenysport szervezése, nemzetközi képvisele. ... >>

Körös Néptánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Béke sugárút 35.
képviselő: Szatmári Sándor
A magyar nép és a magyarországi néptánc és népzenei hagyományainak ápolása, különös tekintettel a Körösök völgyében élő románok zenei és tánckultúrájára. Az élő népdal, népzene és néptánc-kincs gyűjtése, feldolgozása, az óvodai, iskolai és a korosztályos népzenei és táncház mozgalom élesztése. A Körös Néptánc együttes működéséhez szükséges viseletek, jelmezek, eszközök vásárlásához, valamint vendégkoreográfus és az együttest kísérő zenekar költségeihez támogatás nyújtása. Az együttesben kiemelkedő munkát végző jelenlegi és egykori táncosok és szakmai vezetők elismerése, jutalmazása. Az együttes életével, munkájával, működésével kapcsolatos kiadványok, reklám és szóróanyagok készítésének támogatása. ... >>

Liberty Lovasklub Gyula Egyesület

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Bánom 30.
képviselő: Sánta Ferenc elnök
Lovas turizmus, lovasiskola ... >>

LILA ISKOLA TANULÓIÉRT Alapítvány /Gyula/

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Nürnbergi u. 2.
képviselő: Basky László
A Gyulai 5. számú Általános Iskola diákönkormányzati munkájának, a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, tárgyi feltételek biztosítása, kirándulások költségeinek támogatása, eredményesen szereplő tanulók, csoportok jutalmazása, tanulmányi versenyek, pályázatok nevezési díjának átvállalása, kiemelten tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának segítése. ... >>

Modern Táncművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Ív utca 20/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Lukácsné Papp Irén
Gyulai működésű Modern-táncművészeti Alapfokú Művészeti Iskola megalapítása és teljes jogkörű, önálló működtetése. Ezen túlmenően a szakmai követelményeknek megfelelő oktatási munka és az előírások szerinti tárgyi eszközök megteremtése és folyamatos biztosítása, karbantartása és fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal