Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös szociális civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány

(szociális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
képviselő: --- ----
Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek képesek legyenek a legönálóbb életre, meglévő képességeik megtartásával és fejlesztésével elfoglalhassák helyüket a társadalomban. ... >>

Bányai Judit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 2.
képviselő: Murcsányi Lászlóné, Pozsonyi Zoltánné, Vörös Tamás
A Gyöngyösi V. sz. Általános Iskola javára, hogy segítse az arra érdemes és rászorult, jól tanuló gyermekek továbbtanulását, erkölcsi és szellemi épülését. ... >>

Életmód a Mátraalján Alapítvány

(szociális)

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 15.
képviselő: Molnár Zsolt
A Gyöngyösön és környékén élő gyermekek és fiatalok számára, lehetőséget adjon az egészséges életmód kialakítására, a szabadidő hatékony eltöltéséhez, segítséget nyújtson fizikai és pszichés problémáik, tanulási nehézségeik megoldásához, közreműködjön a drogfogyasztás megelőzésében és a rehabilitációban. ... >>

Előny Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 48. III.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Lőrincz Ferenc
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű egyének, csoportok, rétegek esélyegyenlőségének elősegítése, szakmai képzésük tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása révén. Ennek során az alapítvány hozzájárulást nyújt különösen a képzési/átképzési tanácsadás díjához, a tandíj és a vizsgadíj összegéhez, a taneszközök árához és az utazási költségekhez. ... >>

Gyöngykagyló Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Sándor
Csellengő fiatalok éjszakai ping-pong klubjának működtetése, - Fiatalok ismeretszerző, szabadidős tevékenységének támogatása, - Kulturális-, sportrendezvények lebonyolítása, támogatása, - Közösségi művelődési programok támogatása, - Szociális tevékenység, családsegítés, anyagilag rászorulók támogatása, - Hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek anyagi természetbeni támogatása, mentális gondozása. ... >>

Gyöngyösért Szövetség Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 21.
képviselő: elnök Tóth Béla
Gyöngyös város polgárainak és lakosainak összefogása, a régió gazdasági fejlesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kpességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. Ennek érdekében az önkormányzati és orszgágyűlési választásokon jelölteket kíván állítani, indítani, illetve támogatni. ... >>

Gyöngyösi Diákokért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
képviselő: kuratóriumi elnök Füleki Menyhért
* Az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tehetséges gyöngyösi diákok tanulmányainak támogatása. * A hátrányos helyzetű gyöngyösi diákok támogatása; esélyegyenlőségének elősegítése az oktatás, művelődés terén. ... >>

Gyöngyösi Micimackó Alapívány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Gólya u. 138.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Johanna
gyermekek napközbeni ellátása ? elsősorban családi napközi(k), játszóházak fenntartása, ill. üzemeltetése,
- mozgás és értelmi fejlődést elősegítő eszközök folyamatos pótlása,
- a gyermekek életkorának megfelelő, az értelmi fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges játékok biztosítása,
- családi napközi(k), játszóházak textíliáinak beszerzése, pótlása,
- konyhai edények beszerzése, pótlása,
- szakmai képzés elősegítése. ... >>

Gyöngyösi Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Városkert utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Mádiné Pix Judit
A gyöngyösi illetve Gyöngyös környéki családok segítése, amelyekben iskoláskor alatti gyermekeket nevelnek. ... >>

Hangoló Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Mátrai u. 21. III/3.
képviselő: elnök Birkás Ildikó
Gyermekek, fiatalok egészséges és kiegyensúlyozott fejlődéséhez, képességeiknek, készségeiknek fejlesztéséhez kapcsolódó zenei, sport és képességjavító foglalkozások, hátrányos helyzetű illetve sérült gyermekek felzárkóztatásához zeneterápiás és sport foglalkoztatások szervezése, nevelés. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez programok szervezése. Gyermekek, fiatalok érdekeinek képviselete, rászoruló családok segítése. ... >>

HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT Kft. Munkavállalóinak Szakszervezete

(sport,szociális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 12.
képviselő: elnök Frecskó László
A szakszervezet célja elsősorban a szakszervezet megalakulását és az alapszabályának elfogadását kimondó, valamint a későbbiek során a szakszervezetbe tagfelvétel útján belépő tagokat foglalkoztató gazdasági társaságoknál, gazdasági egységeknél, munkáltatóknál dolgozó munkavállalók ? ideértve a munkaviszonyban állókat és a nyugdíjasokat, valamint a tanulókat is ?érdekeinek feltárása, képviselete és védelme. ... >>

Idősek Otthona Margit Alapítvány Gyöngyös

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.
képviselő: kuratóriumi elnök Kiss Bernadett
Az alapítvány célja olyan alap megteremtése, mely segíti és lehetővé teszi - Időskorúak otthona korszerű gondozási és működési ellátását, - Mozgás rehabilitációs eszközök folyamatos pótlását, - Korszerű technikai, informatikai eszközökkel való felszereltséget, - Ismeretterjesztő, közösségi művelődési, szabadidős programok támogatását, - Korszerű elhelyezési feltételek javítását, - Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek anyagi, természetbeni támogatását, mentális gondozását, esélyegyenlőségének elősígítését, - A szakmai képzést, szakszemélyzet ismereteinek bővítését.
Pk60161/2001/13. sz. végzéssel célkiegészítés: "Gyöngyös Város Önkormányzata Idősek Bentlakásos Otthonának (Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22.)" ... >>

Jó Szóval Oktasd... Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38.(Szakközépisk)
képviselő: Horváth Attila (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: -a középiskolai oktatás és nevelés, a kollégiumi közösségi élet támogatását; -a tanulás és a tehetséggondozás feltételeinek javítását; -az informatikai oktatás feltételeinek megteremtését; -a továbbtanulást segítő előkészítő foglalkozások szervezését, -pályázatok kiírását, -hátrányos helyzetű diákok segítését, felzárkóztatásuk előmozdítását; -nyelvi, számítástechnikai és más szakmai képesítést nyújtó kurzusok szervezését; -nyelvvizsgák előkészítését; -tanulmányi és szakmai versenyek, vetélkedők szervezését, lebonyolítását; -iskolai célú kulturális rendezvények, továbbá kirándulások támogatását; -kiállítások szervezését, rendezését, továbbá -az iskolai gyakorlati, kollégiumi nevelésben kiemelkedő mumkát végző pedagógusok szakmai és anyagi elismerését; -technikai - anyagi eszközökkel javítani az oktatás korszerűsítését. Az alapítvány kinyilvánítja, hogy pártoktól függetlenül műkö9dik, azoktól támogatást nem fogadhat el, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állíthat és azt nem is támogathat. ... >>

József Attila Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kócsag u.38.
képviselő: Csépe György dr.
Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a kollégiumi és közösségi élet támogatását, nívós programok szervezését, a tanulás, a tehetséggondozás feltételeinek javítását, a nyelvi, számítástechnikai kurzusok szervezését, szakkörök munkájának támogatását, pályázatok kiírását, díjazását, hátrányos helyzetű diákok segítését, kollégiumi nevelésben kiemelkedő minkát végző pedagógusok elismerését, és magának a kollégiumnak a lakhatási feltételeinek javítását. ... >>

Lelki Egészségünkért Gyöngyös Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Erzsébet kir. u.l0.
képviselő: kuratóriumi elnök Simon Mihályné, kuratóriumi titkár Dr. Görhöny Géza
Lelki problémák, szenvedélybetegségek, hangulatzavarok és öngyilkosságok elleni küzdelem támogatása. Széleskörű társadalmi szakmai összefogás a lakosság felvilágosításával; pszichológiai ismereteinek gazdagításával elősegíteni a lelki betegségek korai felismerését és kezelését. Lelki mentálhigiénés egészségügyben dolgozók képzése, továbbképzése. Széleskörű felvilágosítás a lelki eredetű betegségek mindenkori legkorszerűbb kezelési, megelőzési lehetőségeiről. Gyakorlati gyógyítás és képzés technikai színvonalának fejlesztése, pályázati tanulmányi ösztöndíjjal történő támogatása, egészségügyi és szociális szférában mentálhygién területen dolgozók program kidolgozó tevékenységének ösztönzése. ... >>

Mátra Lions Club Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
képviselő: Wachtler István dr. (kur. elnök)
A Mátra Lions Club tagjai ezt az alapítványt abból a célból houták létre, hogy a világ több mint 160 országában elismert és kreatív tevékenységet kifejtő LIONS mozgalom szellemében tevékenykedjenek és a Lions Nemzetközi Szövetség törekvéseit mindenkor követve környezetükben jótékonysági munkát végezzenek. A jelen alapítvány célja továbbá az alábbi törekvések szolgálata és elérése: - Megteremteni és terjeszteni a világ népei közötti megértés szellemét, érvényre juttatni a jó kormányzás elveit és a honpolgári érzületeket. - Élénk érdeklődést tanúsítani a társadalom polgári, kulturális, szociális és morális jóléte iránt, valamint ennek érdekében egyesíteni a clubokat a barátság, a bajtársiasság és kölcsönös megértés kötelékeiben. - Fórumot biztosítani minden közérdekű kérdés megvitatására azzal a megkötéssel, hogy pártpolitikai kérdések és vallási felekezetek nézetei nem szolgálhatnak a clubtagok közötti vita tárgyául. - Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálatára, támogatni a hatékonyságot és érvényesíteni a magas etikai normákat a kereskedelemben, szakiparban, a szabadfoglalkozású szakmákban, valamint a magánvállalkozásokban. - Közelebb hozni egymáshoz a Nemzetközi Lions Club mozgalom tagjait, elősegítve közös humanitárius, karitatív tevékenységüket annak érdekében, hogy érvényesíthessék a Nemzetközi Lions Club mozgalom jelszavát: "We Serve" (Szolgálunk).
Pk60100/1993/31. sz. végzéssel célkiegészítés: - pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének elősegítése,
- a foyatékkal élők: vakok, csökkentlátók, siketek, mozgáskorlátozottak részére munkahelyek teremtésének szorgalmazása, ilyen munkahelyek felkutatása,
- a szakképzetlen vagy szociálisan rászoruló munkanélküliek munka világába visszajutásának elősegítése,
- az előző társadalmi csoportok részére munka közvetítése. ... >>

"Menő Manó" Közhasznú Gyermekbarát Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

3200 Gyöngyös, Aranysas u. 15.
képviselő: elnök Vaszkun Attila
Az egyesület célja, hogy segít a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében, oktatási, kulturális és sport programokat szervez.
A gyermeknevelés komplex, minden területet átölelő feladatához kíván segítséget nyújtani mind a gyermekek, mind az őket nevelő felnőttek számára. ... >>

"Mosolygó szemek alapítvány az egészséges gyermekekért"

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Jeruzsálem utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Tabbouchné Szakmáry Valéria
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Munkanélküliek Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kőrösi Csoma Sándor u.9.
képviselő: Novák Zsuzsa (kur. elnök)
Olyan gazdasági felnőtt oktatás létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez alkalmazkodni képes, rugalmas képzést nyújt. A jelenlegi iskolarendszerű szakirányú továbbképzést a már meglévő és továbbfejlesztésre érdemes tanfolyami oktatási rendszert segíti. Iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli felkészítést, szakmai vizsgára történő oktatást az arra jogosult szervekkel együttműködve végez.
Pk.60.028/1995/33. sz. végzéssel célkiegészítés:
Kiemelten koncentrál a hátrányos helyzetű, nem tanköteles korú fiatalok és felnőttek felzárkóztató foglalkoztatására és szakmai képzésére.
Pk.60028/1995/36. sz.végzéssel az alapító okirat 4. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
"továbbá a roma közösség társadalmi integrációja érdekében végez tevékenységet." ... >>

Napfény Alapítvány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 12.
képviselő: Heisz György (kuratóriumi elnök), Vona Valéria (titkár)
Gyöngyös város és vonzáskörzetére kiterjedően a rossz anyagi körülmények között élő 6-14 éves gyermekek nyaraltatásának támogatása, valamint a hátrányos körülmények között élő tehetséges fiatalok közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatása. ... >>

Nefelejcs Mátrafüred Alapítvány

(intézményi,szociális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor út 58.
képviselő: kuratóriumi elnök Horváth Gyula Albertné
A különféle időskorú embereket gondozó intézmények, különösen a Mátrafüreden található Villa Rosa Idősek Otthona, a gondozó intézményekben illetőleg a Villa Rosa Idősek Otthonában élő idősek támogatása. ... >>

Nyitott Kapu Patrónus Egyesület

(szociális,egyéb)

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 7/ 1.
képviselő: elnök Hatalyák Péter László
Lehetőséget keres és teremt a tartós munkanélküliek, a nők, a csökkent munkaképességűek, a hátrányos helyzetűek munkavállalásának biztosítására. Felvállalja a pályakezdő fiatalok munkához jutásának segítését. ... >>

Ősz-idő Mátraháza Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

3233 Mátraháza, Szanatórium Fő ép. III.em.
képviselő: Tóth Teodóra
A mátraházai otthonban elhelyezett idős emberek életének minőségi javítása, egészségügyi és szociális ellátása, hasznos, célszerű és kulturális foglalkoztatásához szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

"Quo Vadis" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.
képviselő: Benyovszky Péter (kur. elnök)
Az óvodai nevelés és képzés színvonalának fejlesztése, tehetséges és hátrányos helyzetű óvodás gyermekek szociális támogatása, gyermekek egészséges életmódra nevelését elősegítő szabadidős tevékenység finanszírozása, kiemelkedő teljesítményt nyújtó óvodai pedagógusok premizálása, konferencián, illetve hazai tapasztalatcseréken történő részvétel támogatása. Az alapítvány politikai pártokat és érdekképviseleteket nem támogat, országgyűlési képviselőt nem állít, párttól támogatást nem kap. ... >>

Semper Reformari Debet Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3200 Gyöngyös, Arany J. u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Katona Zsigmond
A Gyöngyösi Református Egyházközség egyházi épületei felújításának, folyamatos karbantartásának, fenntartásának és üzemeltetésének a biztosítása, illeve annak elősegítése. Céja továbbá az önhibájukon kívül segélyre szoruló református vallású egyháztagok eseti jellegű megsegítése, különös tekintettel az áttelepülő, határokon túli atyafiak támogatása. Mindezeken túl az alapítvány segíteni kívánja a Református Egyház karitatív és oktatási intézményeinek munkáját, támogatni a Református Teológia Akadémián tanuló gyöngyösi diákok tanulmányait. Kiterjed az alapítvány célja a hitélet minden területén felmerülő egyházi tevékenység segítésére és támogatására is.
Pk60256/1992/24. sz. végzéssel célkiegészítés: "- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,- kulturális tevékenység,- kulturális örökség megóvása,- műemlékvédelem,- gyermek-és ifjúságvédelem,- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel- valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Szent Bonaventura Közhasznú Alapítvány Gyöngyös

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Szt. Bertalan u.3.
képviselő: László Ferenc (kuratórium elnöke)
Szegénysorsú diákok, betegek segítése, támogatása. Támogatja a nem magyar állampolgárságú, határainkon túli magyar diákok magyarországi tanulását, oktatását. Végzi a külföldről, határainkon túli magyarság támogatására érkező adományok fogadását, elosztását. ... >>

Szülők a Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális,szociális)

3200 Gyöngyös, Than K. u.1.
képviselő: Tóth Zoltánné dr.
Olyan anyagi alap megteremtése, amely lehetővé teszi a kollégium körülményeinek, ezenbelül a szociálisan rászoruló gyermekek anyagi támogatását, ösztöndíjak és évvégi jutalmak odaítélését, kulturális és sportrendezvények szervezését, támogatását, kollégiumok közötti kapcsolatok kiépítését, tanulmányi pályázatok kiírását és támogatását. ... >>

Új Nap Egyesület

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 35/2.
képviselő: elnök Szén Gabriella
Az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése, ismertetése.
- A fiatalok ismeretanyagának bővítése.
- Ifjúsági rendezvények szervezése.
- A fiatalok szakmai előmenetelét elősegítő tanulmányi és ismeretterjesztő utak szervezése.
- Közösségi terek kialakítása és programokkal való feltöltése, működtetése.
- Szabadidős-programok megszervezése és lebonyolítása.
- Hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik segítése. ... >>
1. oldal