Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gödöllő oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 93
1. oldal

Adatvédelmi Kultúráért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2100 Gödöllő, Kossuth u. 1. I/3.
képviselő: dr. Zombor Ferenc elnök
Az adatvédelmi és adatkezelői kultúra fejlesztése és támogatása az adatvédelmi tárgyú jogalkotás és jogalkalmazás befolyásolása a civil szervezeteket megillető törvényes eszközökkel, tanácsadás és támogatás nyújtása, adatvédelmi audit végzése adatkezelők valamint állampolgárok részére a személyes adatok védelmét érintő alkotmányos alapjogok minél magasabb szintű érvényesítése érdekében, adatvédelmi auditot végző szervezetek csoportba tömörítése, egységes etikai és auditálási standardok, rendszerek kidolgozása, ismeretterjesztő előadások tartása, kiadványok készítése, terjesztése. ... >>

Agrár Management Alapítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Páter K.u.1.sz.
képviselő: Furulyás János
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem támogatása, fiatal szakemberek tovább- képzése, mezőgazdasági kistermelés, vállalkozás korszerűsítése, nyelvtanulás. ... >>

Agrárhallgatók Nemzetközi Egyesülete

(oktatási)

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
képviselő: alelnök Páll Zsombor, elnök Ságodi Zoltán
A fiatal agrárértelmiség Euró-Atlanti beilleszkedésének a segítése. Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja kiemelkedő szakmai fórumok, szakdolgozatok, Tudományos Diákköri Konferenciák, illetve kutatások létrejöttét, publikálását. Az agrárértelmiség képzési szintjének emelése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Hasonló jellegű szakmai szervezetekkel való kapcsolatok felvétele. ... >>

Agrárstaféta Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
A jövő agrárértelmiségének pályára juttatása. Azoknak a felsőoktatásba bekerült, halmozottan hátrányos helyzetű (kisebbségi, etnikai, egyéb) hallgatók ismereteinek kiscsoportos - tutori-rendszerü- szintre hozását, bővítését, mely nélkül egyetemi, főiskolai bennmaradásuk, beilleszkedésük, a tanulmányi elvárásoknak való megfelelésük lehetetlenné válna. Felnőttkorúak oktatása. ... >>

Agroktat Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.sz.
képviselő: Dr. Bárdos László
Az agrármérnökképzést szolgáló állaté- lettani, állathigiéniai és egészségtani oktatás és kutatás segítése és támoga- tása. ... >>

Állattenyésztés Tudományok Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Mézes Miklós elnök
Az állattenyésztés szakágazat oktatási és kutatási tevékenység fejlesztése. Oktatási tananyagok kiadása, terjeszté- se, rendezvények szervezése. Az EU csatlakozással kapcsolatos oktatás meg- szervezése. Nemzetközi kapcsolatok fej- lesztése, külföldi utak elősegítése. ... >>

Állattenyésztéstudományi Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási)

2103 Gödöllő, Páter K.u.1.sz.SZIE Kollégium
képviselő: Ábrahám Csaba elnök, Seenger Julianna titkár együttesen
Az állattenyésztés területén képzés, oktatás, ismeretterjesztés, szakmai előadások, tanulmányutak szervezése. ... >>

Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Ady E. sétány 1.
képviselő: Kósa István elnök
Az "Arpeggio" gitárzenekar támogatása. Hangversenyek, művészeti táborok szervezése. Zenei továbbképzés támogatása ... >>

Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület (ANTE)

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Tisza utca 4.
képviselő: Jánoskáné Varga Julianna
Olyan aktív módszerű, globális nevelési-oktatási törekvések összehangolása, amelyek - prevenciós céllal - esősorban a köznevelés és a pedagógus-képzés területén hatnak. Olyan aktív szemléletű, az egyéni autonómiára épülő tevékenységek összehangolása, amelyek elsősorban a köznevelést, a nevelés-oktatás területén dolgozók, toleráns szemlélet formálását segítik. Tevékenységével távlati társadalmi szükségleteket kíván támogatni, segíteni kívánja az intézményes nevelést - különös tekintettel a hátrányos helyzetű szülők esetében. ... >>

CÁPAFOG Alapítvány

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Rákospatak u. 2.
képviselő: Gönczöl Andrea elnök
Esélyegyenlőség megteremtése a tehetséges, de saját erőből előbbre jutni nem tudó gyermekek és fiatalok számára. ... >>

Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

2100 Gödöllő, Petőfi tér15.2.sz.
képviselő: Csaba Zsolt
A fiatal jogászgeneráció szakmai, szel- lemi és közösségi összetartozásának erősítése. A fiatal diplomások közötti információcsere elősegítése. Ismeretterjesztés szervezett formában. ... >>

CONTINUO Gödöllő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.
képviselő: Laurán Csaba ( elnök )
Gödöllő Fredric Chopin Zeneiskolai oktatási tevékenység támogatása, hangversenyek, táborok, utazások kiadásainak támogatása. ... >>

Diploma Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Vörösmarty utca 9.sz.
képviselő: Nagy Viktor
Az alapítvány a középiskolai diákok to- vábbtanulásának segítését és a felsőfo- kú oktatásban részvevő halgatók tanítá- si gyakorlatának elősegítését tűzte ki célul, melyet felsőoktatási felvételi előkészítők szervezésével, lebonyolítá- sával és szociális támogatások kiutalá- sával valósít meg. ... >>

Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Lőrinczné dr. Mlinárcsek Lívia ( önállóan )
A MAgyar Orvosi Kamara Gödöllői szervezetének működési területén az orvosi munka színvonalának emelése, továbbképzés támogatása, a rászorultak segítése. ... >>

E-Kollégium Közhasznú Alapítvány a Korszerű Oktatásért és Nyitott Képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Egyetem tér 4/c.II/7.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
Közép- és felsőfokú végzettséggel ren- delkező szakemberek továbbképzése. Távoktatás és elektronikus e-oktatás elterjesztése. A máshol már működő rendszerek átvétele és terjesztése. ... >>

Egyesület az Ifjúsági Párbeszédért Európában

(oktatási,egyéb)

2100 Gödöllő, Mandula u 16.
képviselő: Galántai László Dávid /elnök/
A területi és helyi önkormányzatok, a felsőoktatási intézmények, a különböző civil szervezetek részvételének elősegítése a nemzetközi kapcsolatok építésében és fejlesztésében, az egyesület nemzetközi kapcsolatai fejlesztésének elősegítése, ezáltal a megyék, településsek, intézmények és civil szervezetek bekapcsolásának az európai integrációs folyamatokba, hozzájárulás a külpolitikai kultúra népszrűsítéséhez. ... >>

Együtt a Gyermekek Biztonságos és Egészséges Növekedéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Batsányi János u. 16.
képviselő: Dobosné dr. Páll Gabriella ( önállóan )
Elő kívánja segíteni a gyermekek és fiatalok egészséges és biztonságos növekedését, a balesetek és betegségek megelőzését, a családok egészséges életmód iránti elkötelezettségének javítását a kutatás, az oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a biztonságos környezetalakítás és a kultúra eszközeivel. Külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szükségleteire. ... >>

Éjféli Kiáltás Gospel Kórusért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 19.
képviselő: Árvai Dániel Lajos (elnök)
A tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok zenei és általános művészeti támogatása, az érvényesülésük elősegítése, a szakmai fejlődésük segítése.
- Rászoruló, valamint kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző fiatalok támogatása.
- Oktatás, kutatás, tanácsadás végzése a tehetséges fiatalok érdekében.
- Zenei élethez kötődő rendezvények, programok támogatása.
- Kulturális és szabadidős programok szervezése és támogatása.
- Célcsoportba tartozó fiatalok érdekeinek védelme, érdekképviseletének ellátása az érdekegyeztető fórumokon és további érdekérvényesítési lehetőségek alkalmával. ... >>

Élelmiszeripari Szakképzési Alpaítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Péter K. u. 1.
képviselő: Fecske László
Középfokú élelmiszeripari szakképzés segítése, korszerű kísérleti tananyag kidolgozása és továbbképzése. ... >>

Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

(oktatási)

2103 Gödöllő, Páter K.u.1.sz.
képviselő: Dr. Ugrósdy György titkár, Dr. Villányi László elnök
Felsőfokú humánpolitikai képzés színvonalának fejlesztése, munkanélküliek átképzése, nemzetközi kapcsolat kiépítése. ... >>

Erdélyi Ferentz - Hidak Fiataloknak Kulturális, Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Erzsébet krt.8. I/6.
képviselő: Szecsődi Péter
Nyelv- és honismereti táborok szervezése az általános, a középiskolás és egyetemista diákok számára. Határon túli magyar fiatalok és hazai fiatalok közös táborozása. Kapcsolatteremtés a nyugati szórványbann élő magyar fiatalokkal. Együttműködés határon túli magyarok alapítványaival, egyesületeivel. Helytörténeti kutatások, természetjárás természetvédelem, környezetvédelem. Ismerkedés a népművészet még élő hagyományaival. Ismeretterjesztő előadások szervezése. Konyhakert művelése. ... >>

ERKEL ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 18.
képviselő: Szénásiné Reiss Judit önállóan
A Gödöllői Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában (a továbbiakban iskola) tanuló gyermekek
érdekében a következő tevékenységek, Programok és célok támogatása:
Tanulmányi versenyek szervezés, rendezése, díjazása, tanulmányi versenyekre felkészítés , utazás
nevezési díjak megtérítése. A névadó Erkel Ferenc személyéhez kapcsolódó versenyek,
hangversenyek, rendezvények támogatása. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése, tanórán kívüli sport-körök szervezésének és fenntartásának támogatása. Az iskolán belüli sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése és karbantartása, sportszerek beszerzése, sportversenyeken való részvétel támogatása, díjazása. Az iskola létesítményeinek karbantartása, parkosítása, fatelepítés, szemléltető eszközök beszerzése és pótlása. Az iskola honlapjának kialakítása, karbantartása és fenntartása, iskolaújság készítése. Iskolai felszerelések és berendezések karbantartása és pótlása. Az idegen-nyelvi oktatás eszközeinek és a számítógépes géppark fejlesztése, nyelvi- és számítástechnikai szakkörök támogatása. Tehetséggondozás, szociálisan rászoruló kiemelkedő képességű diákok anyagi támogatása. Oktatáson kívüli szabadidős rendezvények támogatása (ideértve különösen gyermeknapi programok, múzeum-, kiállítás-, hangverseny-látogatás kiadásainak fedezését, az idegen nyelv külföldi tanulásának támogatását. Egy szebb, tisztább iskoláért mozgalom szervezése és finanszírozása. Minden olyan tevékenység és kezdeményezés támogatása, mely a Gödöllői Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és tanulóinak érdekét és szebb jövőjét szolgálja. ... >>

Esély Mentálhigéniés Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Podmaniczky u.17.
képviselő: Somogyi Dániel elnök
Drog prevenciós programok kidolgozása. Iskolai mentálhigéniés programok kidolgozása, működtetése. személyiség-zavar elhárítási programok támogatása. ... >>

EUCONSULT Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Röges u. 64.
képviselő: Milánkovics Kinga
A vidéki lakosság felkészítése az Európai Uniós csatlakozás utáni feladatokhoz.
A fenti körbe tartozó ismeretterjesztés, oktatás megszervezése.
Kooperáció a hasonló profilú szervezetekkel. ... >>

Felhőút Sportrepülő Egyesület

(sport,oktatási)

2100 Gödöllő, Röges u. 14.sz.
képviselő: Szabó Péter
A sportrepülés, siklóernyőzés szerve- zett keretekben történő gyakorlása. Rendezvények, ismeretterjesztő programok szervezése. ... >>

Főnix Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kőrösfői utca 14.
képviselő: Balázs Zoltán
az egyesület, mint a magyar sport hagyományos alapegységének legfőbb célja a magyar testnevelési és sportmozgalom segítése. Az egyesület keretei között sporttevékenységet folytató versenyző számára biztosított az általános testkultúra javítása, a minőségi sporteredmények elérésének az iskolai, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése. Az egyesület megteremti tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, azokat folyamatosan fejleszti. Az egyesület biztosítja a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés területén. ... >>

GATE Zöld Klub

(oktatási,környezetvédelmi)

2100 Gödöllő, SZIE Kollégium
képviselő: Geiger Barbara elnök (önállóan), Hegyesi József elnökhelyettes (az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén önállóan)
Nonprofit jelleggel környezetvédelmi tevékenység folytatása, a környezetbarát értékek terjesztése, környezetvédelmi oktatás-nevelés. Ennek érdekében akciókat és előadásokat szervez, bel- és külföldi szervezetekkel aktív kapcsolatot tart. ... >>

Gödöllő és Környéke Iskolaszövetség Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.sz.
képviselő: Szűcs Józsefné elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Gödöllő Városáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 10.sz.
képviselő: Six Edit
Gödöllő város kulturális és üdülési központtá fejlesztése. Támogatni a környezetvédelmi továbbképzéseket. Támogatni a létminimum alatt élőket. ... >>

Gödöllői Abacus Alapítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Németh László u. 4
képviselő: Rinyu Margit elnök
Az alapítványhoz csatlakozó oktatási intézmények támogatása. Tárgyi, technikai felszerelések beszerzésének támogatása. ... >>

Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület

(sport,oktatási)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 27.
képviselő: Kókai Zsolt ( elnök ), Könczöl Nándor ( elnökhelyettes )
Sporttevékenység, arra való nevelése, oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztése. ... >>

Gödöllői Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
képviselő: Albert Gábor elnök
A gödöllői iskola sporthelyiségeinek kiépítése, bővítése, sportrendezvények, utánpótlás nevelésének támogatása. ... >>

Gödöllői Egyetem Volt Diákjainak Baráti Egyesülete

(oktatási)

2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
képviselő: dr. Molnár József
Oktatás, kutatás, intézmények támogatása. ... >>

Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Balaton u.10.sz.
képviselő: Dr. Ö.Kovács József
A Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány oktatási, tudományos, kulturális és ismeretterjesztő funkciót kíván betölteni. Elsődleges célja az, hogy az iskolai oktatáshoz igazodva, azt elsősorban kiegészítve Gödöllőn és környékén minél több lehetőséget nyújtson főként a diákok, valamint a felnőttek a- lap- és szakműveltségének fejlesztésére. ... >>

Gödöllői Garabonciás Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Batthyány út 32.sz.
képviselő: Füléné Szanyi Katalin Éva
A Damjanich János Általános Iskola tehetséges tanulóinak segítése. ... >>

Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.sz.
képviselő: Szerdi Ildikó Ilona
Óvodába járó gyermekek egészségének megőrzése, a nevelés során a gyermekek egyéni képessségeinek fejlesztése az ismeretek sokoldalú átadás. A fenti cé- lok érdekében az udvari játékszerek bő- vítése, az óvoda könyvállományának gya- rapítása, a további csoportos játéksze- rek beszerzése és az udvaron található pancsoló medence felúőjítása, valamint különösképpen az óvodában tornaszoba kialkítása. ... >>

Gödöllői Kistérségi Orvosi Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Dr. Szemerédy István elnök
Az orvostársadalom egyesítése a közös hivatás mentén. A tagok szakmai továbbképzése, oktatása. Kollegiális viszony ápolása, erősítése, az orvostársadalom tekintélyének helyreállítása, egy megfelelő értékrendet képviselő értelmiségi réteg összekovácsolása, amely pozitív módon képes hatni a betegekre és a környezetre egyaránt. ... >>

Gödöllői Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2101 Gödöllő, Dózsa Gy.u.10.sz.
képviselő: Antal Terézia
A város közkönyvtárának megújulása, számítógépes információrendszerbe kapcsolódás, könyvtárosok szakmai fejlődése. ... >>

Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, bercsényi u. 39.
képviselő: Balogh Gyula elnök
Erkölcs-, tudás-, tehetséggondozás és szubvencionálás. ... >>

Gödöllői Martinovics úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

2100 Gödöllő, Martinovics u. 16.sz.
képviselő: Gambárné Szántai Ildikó
A gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődését segítő programok szervezése, egészséges életmódra neve- lésének segítése. A gyermek- és szabad- idő sport szervezése, támogatása,fej- lesztése. A gyermekek részére a környe- zet-és természetvédelem a sportos, e- gészséges életmód propagálása és ezek feltételeinek megteremtése. Kirándulá- sok szervezése. Pedagógusok képzettsé- gének fejlesztése. Vállalkozási tevé- kenységet csak közhasznú céljainak meg- valósítása érdekében, azokat nem veszé- lyeztetve végez. Gazdálkodása során e- redményét nem osztja fel, azt a létesí- tő okiratban meghatározott tevékenység- re fordítja. ... >>

Gödöllői Muay Thai és Box Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Akácfa u. 13.
képviselő: Kottán Ervin titkár, Ócsai Zsolt elnök, Varjú László elnök
A társadalom és az egyén, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorú egyének közös sportigényei kielégítésére irányuló sport- és társadalmi nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudatformálás, egészségmegőrzés valamint aktív közösségi tevékenység. A távol-keleti kultúra és művészetek, különös tekintettel a tradicionális Muay Thai boksz népszerűsítése. ... >>

Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Fácán sor 3.sz.
képviselő: Eördögh László
Alapvetően kulturális és szociális tevékenység, a történelmi Magyarország területén egykor működő premontrei prépostságok és iskolák emlékeinek ápolása, az öregdiákok közti kapcsolat elősegítése, a rászorult volt tanárok és diákok támogatása. ... >>

Gödöllői Református Liceum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Mészáros György
Gödöllői egyházi középiskola, liceum létrehozása, működtetését támogatni. ... >>

Gödöllői Szakképző Magániskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Szilhát u.41.sz.
képviselő: Simon Zsuzsanna
A Gödöllői Szakképző Magániskola működésének támogatása. ... >>

Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

2100 Gödöllő, Sámuel út 4.
képviselő: Kubicza Ágnes elnök (önállóan)
Kulturális, sportolási és más szabadidős tevékenységeket biztosító lehetőségek feltárása, ezek kihasználásának érdekében szervezőmunka, elsősorban hátrányos helyzetben lévők számára. Továbbképzések, tanulmányutak szervezése. A szociálisan nehéz helyzetben lévő családok, gyerekek felkutatása érdekében szervezőmunka. A fenti célok megvalósítása érdekében anyagi és tárgyi eszközök gyűjtése, a rászorulók részére történő szétosztása. ... >>

Gödöllői Természetkutató Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Penksza Károly elnök
A felsőoktatási intézmények hallagatóinak természettudományos műveltségének fokozása, közgyűjtemények szaporítása, expedíciós gyűjtőutak szervezése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Kőrösfői Kriesch Aladáru.15-17
képviselő: Katona Szabó Erzsébet
Támogatást nyújtani a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolásához, a kortárs művészeti, alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, megismertetéséhez, tehetséggondozáshoz. ... >>

Gödöllői VI. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Fácánsor 71.
képviselő: Lajos Mihályné, Mészáros Györgyné
A Gödöllői VI. Napköziotthonos Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése, a dologi kerethez hozzájárulás. ... >>

Gödöllői Waldorf /Pedagógiai/ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Korvin krt.27.sz.
képviselő: Verbó László
A magyar oktatás és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás, egy helyi kezdeményezés alapján felépítendő, Waldorf pedagógiai rendszerű iskola és óvoda létrehozásának és működtetésének ... >>

Gödöllői Waldorf-pedagógiai Egyesület

(oktatási)

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u.4.sz.
képviselő: Gesztelyi-Nagy András Tibor gazdasági vezető együttesen, Kiss Tamás János elnök önállóan, Oláh Attila titkár együttesen
Oktatás ... >>
1. oldal 2. oldal