Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 143
1. oldal

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Deák F. u. 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Gacsal Tiborné
Az iskola tanulóival kapcsolatos feladatok támogatása, elismerése. Kiemelkedő tehetségek elismerése, támogatása, felzárkóztató tevékenység. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Csillik Pál (kuratóriumi tag)
A jelentős forráshiánnyal küzdő kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek anyagi támogatása annak érdekében, hogy a gyógyító munka, egszségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A kórház és rendelőintézet számára anyagi támogatást nyújtson a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Anyagi támogatás nyújtása az intézmény ingatlanvásárlásaihoz, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, továbbá új épületek, építmények létrehozásához. Szakemberképzés, továbbképzés támogatása. ... >>

A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u.19. (Gimnázium)
képviselő: Fülöp Gábor (kuratóriumi elnök)
A Dobó István Gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló tanulóinak egyéni és csoportos támogatása, és a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltéséhez szükséges működési feltételek javítása.
a) kiemelkedő egyéni tanulói teljesítmények elismerése az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyeken, műveltségi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények könyvjutalommal vagy vásárlási utalvánnyal aló elismerése.
b) Az alapítvány félévre vagy egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel szociális rászorultság alapján azon tehetséges tanulók részére, akik tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő, valamint egyszeri szociális támogatásban részesítheti az arra rászoruló tanulókat.
c) Az intézmény példamutató tanulói számára alapított címek anyagi elismerése: Kiváló Dobó Diák, Jó tanuló, Jó sportoló, Kiváló Diákvezető, Moys Klára irodalmi, előadói díj.
d) Az iskola önképzőköreinek, művészeti szakköreinek, sportköreinek támogatása, különösen:
-a rajzszakkör technikai igényének biztosítása, hogy a tehetséges tanulók a technikák minél szélesebb körét (sokszorosított grafikák, agyagozás, batikolás stb.) megismerhessék.
A kuratórium pénztámogatást biztosít arra, hogy munkáiból évi egy alkalommal, a tanév végén kiállítást rendezhessenek.
Az énekkar támogatása fellépéseinek megszervezéséhez, utaztatásához.
A környezet- és egészségvédelmi szakkörei számára eszközök beszerzésével biztosítja nemzetközi, országos vagy városi szintű környezetvédelmi programokba való bekapcsolódást.
e) A nyelvtanulás elősegítése érdekében támogatja a szociálisan rászorult tanulók tanulmányútját a célnyelv országába.
f) A minél magasabb színvonalú tehetséggondozó munka tárgyi, technikai feltételeinek javításához való hozzájárulás, szemléltető-, kísérleti eszközök, könyvtárgyarapítás. ... >>

A Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Kodály Z. u. 5.
képviselő: Gortváné Mészáros Ibolya(kur.titk.), Saárossy Kinga (kuratóriumi elnök)
a) A 10. sz. Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása, a tehetségüknek megfelelő képességeik sokirányú kibontakoztatásához és továbbfejlesztéséhez. b) A tehetséggondozásban eredményes többletmunkát végző pedagógusok szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

A Tittel Pál úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Tittel Pál u. 8.
képviselő: Bótáné Mezei Ágnes
A Tittel Pál úti óvoda óvodásainak egészséges életmódra való nevelése, ennek sokirányú kibontakoztatása érdekében anyagi fedezet nyújtása. Tehetséggondozás sokrétű ápolása, anyagi biztosítékának támogatására, továbbfejlesztésére. A tehetséggondozásban résztvevő óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére anyagi hozzájárulás. ... >>

ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Leányka u. 4.
képviselő: Liptai Kálmán dr. (kur. elnök)
Az informatikai oktatás támogatása az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetében. ... >>

Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Leányka u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Pajtókné dr. Tari Attila, kuratóriumi tag Dr. Mika János, kuratóriumi titkár Dr. Tóth Antal
a) A felsőfokú földrajzoktatás szakmai, módszertani megújításának támogatása, színvonalának emelése, személyi és tárgyi feltételeinek eseti és folyamatos javítása, a kiemelkedő képességű hallgatók bevonása az oktató- és kutatómunkába, oktatási eszközök fejlesztésébe, a hallgatók részvételének támogatása továbbképzéseken és szakmai versenyeken, a végzősök elhelyezkedésének és továbbtanulásának segítése.
b) A földrajz iránti érdeklődés felkeltése és támogatása az általános és középiskolás korosztálynál. A földrajztudományhoz kapcsolódó vizuális művészeti és irodalmi alkotások létrehozásának támogatása.
c) Az információs és kommunikációs technológiák felhasználásának terjesztése az iskolai keretekben és azon kívül zajló képzésekben. Az élethosszig tartó (life-long) és mindenre kiterjedő (life-wide) tanulás eszméinek terjesztése és megvalósulásuk segítése földrajzi és földtudományi tartalmakkal. A térinformatika alkalmazási területeinek bemutatása, segítése és felhasználása.
d) A földrajz és a földtudományok értékeinek, fontosságának bemutatása az ismeretterjesztés hagyományos és új formáira támaszkodva, hozzájárulás az írott és az elektronikus médiában készülő földrajzi tartalmú közlések szakmai helyességének és anyanyelvi pontosságának biztosításához.
e) A tudományos kutatás infrastruktúrájának és kapcsolatainak fejlesztése, a publikációs lehetőségek bővítése, kihasználásuk támogatása, tudományos találkozók szervezése, a kutatás, mint életforma vonzóvá tétele a hallgatók és a pályakezdő szakemberek körében.
f) Társadalmi fejlődésünk tendenciájának és kockázatainak tudományos feldolgozása, a szükséges válaszok megfogalmazása és azok közreadása, természeti környezetünk átfogó szemléletet és megoldásokat igénylő problémaköreinek feldolgozása az iskolai és azon kívüli oktatás számára.
g) Az innovációk és az innováció-orientált szemléletmód elterjedésének elősegítése az ország területén, de különösen az Észak-magyarországi régióban.
h) Szerepvállalás a települések és térségek humán erőforrás-fejlesztésében, a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági esélyegyenlőségének biztosításában, a munkaerőpiacon hátrányt szenvedők foglalkoztatásának elősegítésében, a térségi identitástudat erősítésében, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében.
i) A földrajz oktatásának, kutatásának és alkalmazásának elősegítése az Európai Unió követelményei és a régió sajátosságai figyelembevételével. A Kárpát-medence magyar nyelvű tudományos életének és fejlődésének támogatása.
j) A földrajztudomány más szereplőivel, más oktatási-kutatási intézményekkel együttműködve, a fenti céloknak megfelelő tematikus programok, rendezvények, előadások, szakmai utak, kirándulások szervezése, kiadványok és e-anyagok készítése, terjesztése. A földrajzi tudományok műveléséhez, oktatásához kapcsolódó expedíciók, tanulmányutak, konferenciákon való részvétel támogatása. ... >>

Agria Park Szabadidő és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház u. 4.
képviselő: elnök Bódi Tamás
Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni.
- Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban oktatás nyújtása, szakkörök tartása.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központban ingyenes és nyilvános sakkfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központ területén olyan közösségi tér létrehozása és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
- Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így például: a Heves Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Eger Város Sakk Csapatbajnokságát, Eger Város korcsoportos egyéni és csapat versenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése az Agria Park és Bevásárló Központban. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése.
- Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére, abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. ... >>

Alapítvány a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Fadrusz u. 1/A.
képviselő: Bodnár Gábor
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak tehetséggondozása, különös tekintettel: a) az idegennyelv elsajátítása területén elérhető eredményekre, b) a művészetek megérésére, a humanista nevelésre, valamint az alkotásban megmutatkozó képességek kibontakoztatására, c) a testnevelésben objektíven mérhető edzettség fokozására. ... >>

Alapítvány az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium Szakmai Továbbképzésének Megoldására és Műszaki - Technikai Feltételeinek Biztosítására

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Rákóczi u. 2.
képviselő: Szabó Péter, Takács György
Az Egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola és Kollégium oktatóinak külföldön történő szakmai továbbképzése biztosítása, a gyakorlati oktatás eszközei beszerzésének devizális finanszírozása. ... >>

Aranykapu Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Szalapart u.81.
képviselő: Hegyvári Zoltán (kur. titkár), kuratóriumi elnök Szabó Mária
Az alapítványt alapító a nevelés és oktatás színvonalasabbá, színesebbé tételéért hozta létre. Ezen belül az alapítvány céljai: - a habilitációs és rehabilitációs szempontok alapján kialakított óvodai, iskolai nevelési program színvonalasabb megvalósításának és a terápiás jellegű művészeti nevelés támogatása, - az intézmény udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, - a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, - az alkalmazottak továbbképzése céljából tanulmányi kirándulások megvalósítása. ... >>

ATELLANA Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Menház u.76.
képviselő: Gerják István
Pk.60301/1991/13.végzéssel új célleírás: Általában: Eger város kulturális életének támogatá- sa, egy befogadószínház működtetése, le- hetőségek szerint fesztiválok szervezése és a városban magas szintű moderntánc- kultura kialakítása és művelése egy mo- derntánc-műhely fenntartása elméleti és gyakorlati anyagokkal és filharmóniai, valamint zenei programok szerkesztése. b) Konkrétan: - Együttműködés a helyi és országos kul- turális intézményekkel, szervezetekkel, - kapcsolattartás hasonló hazai és kül- földi alapítványokkal, - az alapítvány lehetőséget ad a város tehetséges fiataljainak táncismeretek megszerzésére, lehetőséget biztosít vizsgákra való felkészülésre, - lehetőséget teremt a tehetséges tánco- sok részére hazai és külföldi tanulmány- utakra, - ösztönzés a kiemelkedő tánctanári, táncosi teljesítményekre, - szakmai tanácsokkal segítsék az isko- lák, kulturális intézmények munkáját, - segítsék újság, könyv, videóanyag se- gítségével a táncművészet jobb megisme- résére, - havi rendszerességgel táncművészeti műsor szervezése, - ciklikussággal fesztivál szervezése, - technikai eszközök szolgáltatása révén segítségnyújtás a város amatőr együtte- seinek magasabb színvonalú műsorai elő- állításához, - Heves megye filharmóniai képviseleté- nek ellátása. ... >>

Az Egri Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Béke út 82.
képviselő: Bari István Mihály (kuratór. elnök)
Az Egerben élő és tanuló hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének megteremtése, különösen a középiskolára való előkészítés, az érettségi és nyelvvizsga megszerzésében való segítségnyújtás, a felnőtt lakosság munkához jutásának elősegítése. ... >>

Az Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kalcit köz 10.
képviselő: Harmati Judit (elnök)
Az Eger és vonzáskörzetében élő leukémiás, daganatos és immunhiányos betegségben szenvedő gyermekek támogatása, melynek keretében az alapítvány támogatja a gyermekek képzését biztosító óvoda működését. Segíti az iskoláskorúak magánúton történő tanulását, képzését, oktatását. Feladatának tekinti a gyermekek orvosi és gyógyászati kezelésének finanszírozását. Sport, kulturális rendezvényeket, kirándulásokat szervez a beteg gyermekek részére. Segíti, támogatja és szervezi mindazon rendezvényeket és programokat, amelyek a beteg gyermekek közösségbe illeszkedését szolgálja. ... >>

Az Egri Székesfőkáptalan László Érsek Tanulmányi Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
képviselő: Mikolai Vince (kuratóriumi elnök)
Középiskolás és felsőfokú tanulmányokat végző ifjúság támogatása, különös tekintettel a papságra készülőket. Tanulmányi jellegű és szociális segély, valamint külföldi tanulmányi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Az Egri Tavasz Úti Óvoda Gyermekeinek Javára Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Tavasz u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Zsebéné Tokay Éva
Eger városban lakó óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása; az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növelése, a meglévő különbségek megszűntetése, csökkentése, társadalmi esélyegyenlőségek elősegítése, s az ehhez szükséges tárgyi eszközök, oktatási anyagok beszerzés és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. ... >>

Az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Széchenyi út 27-29.
képviselő: kuratóriumi elnök Lubai Sándorné
A Markoth Ferenc Kórház Kft., illetve az egri Kórház mindenkori üzemeltetője által működtetett Hospice Osztálya betegei részére életminőségük javítása érdekében kifejtett közhasznú tevékenység abból a célból, hogy a betegek életük utolsó szakaszában minőségi betegellátásban részesüljenek és emberi méltóságukat megtarthassák. ... >>

Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
képviselő: elnök Fehér István, ügyvezető Baráth Zoltán
Színházi előadások, ezen belül elsősorban gyermek- és ifjúsági előadások létrehozása, bemutatása, a legszélesebb értelemben vett kultúraközvetítés céljából. ... >>

Balassi Bálint Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Malomárok u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Szilágyiné Veres Szilvia
A Balassi Bálint Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. - Az új oktatási módszerek, kisérletek, eljárások bevezetéséhez eszközök, berendezések, oktatási segédanyagk vásárlása, a felkészítő tanfolyamok költségeinek térítése. -A Balassi Bálint díj évenkénti adományozása (5 tanuló + 3 nevelő). ... >>

Balesetmentes Közlekedésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Leányka u.2.
képviselő: Burnóczky Zoltán, Holló Lászlóné
a) Közlekedési ismeretek oktatása, a pedagógusjelöltek felkészítése ezen tárgy oktatására, a szakoktatói képzés elősegítése, hogy az eredményesebb iskolai munkák nyomán csökkenjen a balesetek száma. b) A közlekedési ismeretek oktatása során a bemutatás, szemléltetés, gyakorlás lehetővé tétele. c) Előadások szervezése, pályázatok kiírása, ismeretterjesztés, a közlekedési ismeretek népszerűsítése. ... >>

Benedek Elek Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Vallon u.4.
képviselő: Fodorné Szabó Judit
A nevelő - oktató munka anyagi, technikai feltételeinek jevatása, kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása. A rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, úszás; ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány pártoktól független, pártoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem támogathat. ... >>

Berva Völgyi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, I.sz. Lakótelep 9. ép.
képviselő: Gombosné Major Ilona
A gyermekek fejlődésének segítése, támogatása, különös tekintettel a testi nevelés és a környezet megismerésére; az óvoda tárgyi, eszközi, felszereltségbeli helyzetének kedvezőbbé tétele; a folyamatosan megújuló pedagógiai felkészültséget segítő továbbképzések finanszírozása, könyvek, kiadványok beszerzésének támogatása. ... >>

Betegek és Kórházi Egészségügyi Dolgozók Érdekvédő Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Széchenyi u. 46.
képviselő: elnök Dr. Bora László
A Markhot Ferenc kórház jó hírének öregbítése és gyarapítása.
- Korrekt tájékoztatás biztosítása tömegkommunikációs eszközök segítésével is a betegek és az alapellátás rendszerei felé a kórház aktuális helyzetéről, az itt folyó gyógyító-szakmai munkáról és a társadalmi élet eseményeiről.
- Kórházunk működésének támogatása széleskörű társadalmi erők bevonásával.
- A munkahelyek biztosításának védelme, segítése.
- Kórházi hagyományok felelevenítése, őrzése, hagyományteremtés.
- Az egészségügyben és ezen belül a Markhot Ferenc kórházban dolgozók megbecsülésének és a szakma presztízsének, megőrzése és növelése.
- Kórházi dolgozók szakmai fejlődésének és előmenetelének segítése.
- Lakosság által megfogalmazott jogos igények és észrevételek közvetítése az ellátó- rendszer felé.
- A kórházban folyó munka bemutatása a lakosság részére nyílt napok keretében a jobb tájékozottság és kölcsönös megértés érdekében.
- Kapcsolattartás a kórházban működő és egyéb alapítványokkal, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel.
- A kórház területén a társadalmi munka megszervezése és irányítása.
- Adományok, felajánlások gyűjtésének megszervezése. ... >>

Bornemissza Gergely Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kertész u. 128.
képviselő: Borbély András (kuratóriumi elnök)
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, (tanulók) kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás. Tanulmányi és egyéb más versenyeken, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása (osztálykirándulások, sportversenyek). Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Pk.60077/1992/12. végzéssel kiegészül: Az alapítvány felvállalja az Intézet a- lapfunkcióinak folyamatos segítését, lé- péseket tesz a diákétkeztetés megvalósí- tására. Az alapítvány kezdeményezően működik közre a város szociálpolitikai irányel- veinek kimunkálásában, illetve a kitű- zött célok megvalósításában az intézeti profilnak megfelelően. Az alapítvány maga szellemi és anyagi eszközeivel aktívan vesz részt a város civil társadalmának építésében a kultu- rális és tárgyi történelmi emlékek meg- őrzésében és ápolásában. Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális képzési formák kimunkálá- sát, bevezetését mind intézeti körben, mind a térségben, amelyek elősegítik a munkaerőpiaci helyzetkép javulását, csökkentik a munkanélküliséget, illetve hozzájárulnak a pályákezdő szakmunkás fiatalok biztosabb elhelyezkedéséhez. E célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a megvalósításban érdekelt intézményekkel. Pk.60077/1992/32. végzéssel kiegészül: Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális (új) képzési formák ki- munkálását, bevezetését úgy intézeti, mint térségi szinten; ezen belül a mun- kaerőpiaci helyzet javítása érdekében, a tanórán kívüli oktatás ellátásával és tanfolyami képzéssel, továbbá ezek szer- vezésével hozzájárul a térségi munkanél- küliségi ráta csökkenéséhez, a pályakez- dő fiatalok, a munkanélküliek és pálya- tévesztettek át- és továbbképzésével jozzájárul ezen rétegek elhelyezkedési lehetőségeinek javításához.
Pk60077/1992.sz. végzéssel célkiegészítés: aktívan elősegít a környezet védelmét, ápolását szolgáló tevékenységeket. ... >>

Cifrapalota Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Cifrakapu tér 4.
képviselő: Farkasné Nyeste Mária (kur.elnöke), kuratóriumi tag Barta Judit, kuratóriumi tag Frenyóné Lanther Rita, kuratóriumi tag Kelemen Bernátné, kuratóriumi tag Molnárné Brinza Edit, kuratóriumi tag Sclacter István
Nevelő-oktató munka anyagi, technikai feltételeinek javítása. Kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, az úszás- és teniszoktatás, ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet a választásokon nem támogathat. ... >>

"Csodatévők" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Bartók tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Lengyel Pál
Bábjátékkal foglalkozó pedagógusok számára rendszeres képzés tartása, pedagógusok, bábszínházi rendezők képzése, kortárs bábművészeti fesztivál szervezése, bábszínész, rendező tanfolyam szervezése, nyári szabadegyetem megtartása, határon túli résztvevők részére is. Ezen kívül a Harlekin Bábszínház felújításának anyagi támogatása, technikai berendezések finanszírozása és színházi produkciók létrehozásának támogatása, bábozáshoz kedvet érző gyermekek számára foglalkozások szervezése. ... >>

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3300 Eger, Kodály Zoltán út 5.
képviselő: elnök Kocsisné Nagy Erzsébet, Fejes Adrian (elnökhelyettes) (!) ... >>

dr. Kemény Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kodály Z. u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gyuris Róbertné, kuratóriumi titkár Horváthné Patkó Beáta
A dr. Kemény Ferenc Általános Iskola tanulóinak és tanárainak támogatása, a kiemelkedő tanulói és tanári teljesítmények ösztönzése, az oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Ennek keretében az iskolai környezet javítása, iskolai rendezvények, bálok, kulturális programok, diáknapok iskolán kívüli szabadidős rendezvények (pl. táboroztatás) szervezése és támogatása. ... >>

Eger, Széchenyi Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u. 4.
képviselő: Löffler Erzsébet dr. (kur. elnök)
Nevelő-oktató munka anyagi, technikai feltételeinek javítása, kirándulások, óvodai rendezvények szervezésének támogatása, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása, az úszás- és teniszoktatás, ovi-torna szervezése, lebonyolítása. Az alapítvány kinyilatkoztatja, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő-jelöltet nem támogathat. ... >>

Egészségcentrum Közhasznú Alapítvány Eger- Felnémet

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Sas út 47.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Katona Róbert Zoltán
Az Eger 11. számú háziorvosi - és a velük egy épületben működő orvosi rendelések, gyógyszertár által nyújtott egészségügyi ellátás/szolgáltatások kibővítése, szélesebb körben hozzáférhetővé tétele, illetve a jelenleg csak a kórházban, vagy rendelőintézetben hozzáférhető diagnosztikai vizsgálatok, illetve bizonyos szakrendelések egy részének kihelyezése a térségbe, pl.: UH vizsgálat, reumatológiai pszichiátriai szakrendelések, különböző szűrések lebonyolítása (csontritkulá, koleszterin, stb.).
Az Eger Markhot Ferenc Megyei Kórház - Rendelőintézet távolságából adódó nehézségek, hátrányok csökkentésére, egy mikrobusz beszerzésével, segíteni a mentőszolgálat kieső kapacitása miatti, napi szinten felmerülő betegszállítási, tehát nem sürgős feladatok problémáját (pl.:idős, nehezen mozgó beteg eljuttatása egy szakrendelésre, kontroll vizsgálatra, reumatológiai kezelésekre, stb.). ... >>

Egészséges Városért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Arany J. u. 20/a.
képviselő: Rohonczi Károlyné
A városban élők testi-lelki egészségének védelme, megőrzése. Az alapellátás különböző alrendszereinek működéséhez, ellátásához szükséges feltételek biztosítása (pl.: háziorvosi rendelők műszerezettségének javítása). A lelki egészségvédelem alapellátási szinten való működésének segítése, mentálhigiénés feladatok támogatása. Az iskolaorvosi - védőnői munka feltételeinek javítása. A városban élők testi-lelki egészségének megőrzését célzó preventív programok támogatása (szűrések, preventív csoportok működtetése, személyiségfejlesztést segítő technikák elsajátítását biztosító programok, stb.). Az egészség védelmét célzó új módszerek, ismeretek elsajátításának segítése (továbbképzések támogatása). Olyan programok támogatása, melyek arra öszönzik az embereket, hogy értékként védjék egészségüket (felvilágosító előadások, kiállítások, egyéb programok szervezése). Testi-lelki egészség védelmét célzó kutatások támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Bem tábornok u.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Bányainé Miczki Marianna, kuratóriumi titkár Aranyné Bíró Erika
Korszerűsített gimnáziumi, humán, egészségügyi és szociális szakképzés megvalósítása, a kor követelményeihez alkalmazkodó szakemberképzés realizálása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalának javítása. Az alapítvány a célja elérése érdekében: - a szakmai, elméleti és gyakorlati tárgyakat oktató pedagógusok részsére továbbképzéseket finanszíroz, - lehetőséget biztosít a tanárok és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok számára a szakoktatás hatékonyságát fokozó külföldi tanulmányutakon való részvételre, - támogatja mind bel-, mind külföldön a szakmai tanulmányutakat, a szakmai kirándulásokat, a szakmai versenyeket, mind a kísérő és a felkészítő tanárok, mind a diákok vonatkozásában; - lehetőség szerint nyári sporttáborokat finanszíroz, elősegíti a testneveléshez elengedhetetlenül szükséges tárgyi feltételek (különösen a tornaterem) biztosítását; - hozzájárul a korszerűsített képzéshez elengedhetetlen - a kor követelményeihez igazodó - tárgyi feltételek megteremtéséhez különösképpen: - számítógéppark kialakításával, - az oktató kabinetek berendezéseinek és felszerelési tárgyainak folyamatos korszerűsítésével; - a szakmai elméleti tantárgyak nem látható eszköztárának bővítésével. A fentiekben megfogalmazott támogatások, segítségek, hozzájárulások az alapító iskola diákjai és tanárai Pk.60089/1993/12. végzéssel kieg.: - támogatja a tanulmányi versenyekre va- ló felkészítést, felkészülést és rész- vételt, - ösztönzi és díjazza az egészségnevelő munkában résztvevőket. ... >>

Egri Airsoft Sportegyesület

(intézményi,sport,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Joó János u. 1.
képviselő: elnök Dobi Attila
Az egyesület sporttevékenység ellátásra létrejött társadalmi szervezet, amelynek célja:
- a sport területén hazai és nemzetközi eredményesség elérése és fokozása,
- utánpótlás nevelés, a minőségi sport fejlődése, és annak folyamatosságának biztosítása,
- szabadidő sport rendezvények keretein belül elsősorban a bázisszervezet vonzáskörében élők, dolgozók, egyesületi tagok kikapcsolódásának, aktív pihenésének biztosítása,
- az airsoft játék hazai népszerűsítése, propagálása, szélesebb közönség számára történő elérhetőségének biztosítása,
- szabadidős programok megtervezése és lebonyolítása,
- a sporttevékenység térnyerése érdekében együttműködés állami, társadalmi és más gazdálkodó szervezetetekkel, egyesületetekkel és szövetségekkel,
- elősegítse a tagoknak, hogy hazai és nemzetközi airsoft rendezvényeken és versenyeken vegyenek részt,
- gyakorlási, edzési és felkészülési lehetőséget biztosítson a tagoknak,
- a sporttal összefüggő kiadványok megjelentetése, filmek készítése és weboldalak üzemeltetése,
- airsoft sportversenyek, rendezvények és bemutatók szervezése,
- hagyományőrző és színházi rendezvények valamint bemutatók szervezése. ... >>

Egri Családsegítő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Deák F. u. 19.
képviselő: Diószegi Lajosné (elnök), Jónásné Bajzát Leona (titkár)
Eger város rászorultjainak: a) alacsony jövedelmű (mindenkori társadalmi minimum alatt élő), élethelyzetükben megrendült, magányos, beteg, családtagok nélkül élő nyugdíjasok, b) alacsony jövedelmű gyermekes családok, különösen azok, akiknél a gyermekek veszélyeztetett helyzetűek, c) segítség a gyermeküket egyedül nevelő, erre rászoruló szülőknek (iskolából kimaradó fiatalok, alkalmi munkából élők, munkanélkülivé válók alkohol és egyéb szenvedélybetegek, deviánsok családjai, rehabilitációra szoruló szellemi és fizikai sérültek), d) olyan családok segítése, akik beteg vagy fogyatékos hozzátartozójuk otthoni gondozásával az átlagnál nagyobb terhet vállalnak, e) állami gondozásból kikerülő fiatalok, f) lakásuk, kulturáltságuk, jövedelmük, foglalkozásuk, érdekérvényesítő képességük miatt fokozottan hátrányos helyzetűek, g) hajléktalanná válók, h) továbbá a családsegítő munka szakmai, tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtésével közvetlen és közvetett anyagi és természetbeni segítése az alapítványtevők és az ahhoz csatlakozók, továbbá az alapítvány által folytatott pénzes rendezvények, tanfolyamok és vállalkozási tevékenységből biztosított forrásokból. ... >>

Egri Csillagok Kereskedelmi Szakképző Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Külsősor út 8/A.
képviselő: Boros Balázs (kur. elnök)
Általában(az 1997.évi CLVI.törvény 26.§ c) pontja szerint): - nevelés és szakmai oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, Konkrétan: 1. A fiatalok szakmai közéletbe való bekapcsolódásának támogatása. 2. A kötelező tananyagot meghaladó tudomáynos igényű önképzés, a hazai és a külföldi tudományos kutatások megismerésének segítése és ösztönzése. 3. Fokozni és ösztönözni az oktatás és gazdaság kapcsolatának kialakulását. 4. A szakmai oktatás gyakorlati helyeinek biztosítása, ilyenek kialakítása. 5. Hiányszakmák, a régióban hiányzó, kis létszámot igénylő szakmai képzések. 6. Elsősorban az iskolarendszerű szakmai oktatás (szakmaszerzés), egri intézményrendszerének támogatása, e célból önálló szakképzési intézmény létrehozása (alapítványi szakképzési iskola), különösen az alábbiak szakmai oktatása: Szakma megnevezése: OKJ-száma ABC-eladó 31 7862 01 Kereskedő-boltvezető I. 51 7862 06 Kereskedő-boltvezető II. 32 7862 01 Ruházati kereskedő 33 7862 03 Tüzelő- és építőanyag kereskededő I. 52 7862 04 Tüzelő- és építőanyag kereskedő II. 32 7862 02 Vas-és műszaki kereskedő 33 7862 04 7. Az alapítványi iskola működtetése, tárgyi és technikai feltételeinek biztosítsa. 8. Mesterséges kulturális hagyományainak ápolása, újraélesztése. 9. Szakmai versenyek és vetélkedők szervezése, azok támogatása. 10. A hátrányos helyezű fiatalok és az általános oktatásból kimaradt személyek szakképzése akár iskolai oktatáson kívüli formában is. 12. Fenti célok érdekében nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása. Pk.60.114/2002/6.sz. alatti végzéssel a kiegészített 11. pont: Az alapítványi iskola szakképzésében részt vevő személyek kollégiumi elhelyezésének biztosítása, támogatása, kollégium működtetése. ... >>

Egri Diáktanácsadó Iroda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Egészségház út 4.
képviselő: Galambos Arnold (kuratóriumi elnök)
Az egri Tanárképző Főiskola hallgatóit érintő tanulmányi, gazdasági, kulturális, szociális, szabadidős információk szolgáltatása. Együttműködés elősegítése, hatékony közreműködés elősegítése a főiskola életében. ... >>

Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Foglár u. 6.
képviselő: Balog Gyula papnevelő intézeti rektor, Dr. Dolhai Lajos hittudományi főiskolai rektor
OKTATÁS, PAPKÉPZÉS ... >>

Egri Kórházi Vállalkozó Orvosok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Bartakovics u. 42.
képviselő: Dr. Magyar István (elnök), Dr. Róth Péter (titkár), Dr. Sipos Péter (elnökhelyettes)
Az Egri Markhot Ferenc Kórházban dolgozó vállalkozó orvosok érdekének képviselete. E cél érdekében felvállalja, hogy segít az egri orvosok gazdasági, szociális és egyéb céljainak elérésében, elősegíti a kórházi orvosok egységes fellépését a közös célok megvalósítása érdekében. ... >>

Egri Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3300 Eger, Bem tábornok út 3.
képviselő: elnök Kovács Géza
Az egyesület célja, hogy segítse Eger város versenysportjához az utánpótlás nevelését, amelyet az egyesület elsősorban az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Egri Városi Sportiskola tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatásával, valósít meg. Az egyesület célja még, hogy biztosítsa a Városi Sportiskola sportolóinak szakági versenyeztetését, amely sportiskolai keretben nem megvalósítható, ezáltal segítse tagjainak aktív versenyszerű sporttevékenységét. ... >>

Egri Sportmúzeum Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Kossuth u.9.
képviselő: kuratóriumi elnök Székely Ferenc dr.
Az alapító attól a szándéktól vezérelve hozta létre az alapítványt, hogy anyagilag támogassa és segítse az úszósport diák- és tömegsporttá válását, a polgárok egészségének megőrzését, ezen belül az alábbi célok megvalósulását: - az úszás, valamint a vizilabdázás diák- és tömegsporttá válását, - az úszás és vizilabdázás oktatását, - az egri alap-, közép- és felsőfokú iskolák oktatási tevékenységét, a testnevelési órák uszodára telepítését, - a mozgásszervi és egyéb megbetegedések terápiás úszással történő megelőzését és gyógyítását,
Pk60078/1993/18. sz. végzéssel célkiegészítés:- Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít mindezeken kívül az Egri Sportmúzeum, mint az egri-, a magyar- és egyetemes úszás és vízilabdázás kegyhelyének és ereklyéi közgyűjteményének támogatásának. Mindezeken túl fontosnak és támogatandónak tartja más olimpiai sportágak, az olimpiai mozgalom, a MOB, a Magyar Olimpiai Akadémia, valamint a magyar- és nemzetközi sportdiplomácia történetének bemutatását.
- Támogatja az Egri Sportmúzeum, mint az úszás és vízilabdázás történelmének és jelenkorának bemutatásával és népszerűsítésével foglalkozó intézmény működését, fenntartását, gyűjteményének kezelését és fejlesztését, múzeumi tevékenységét.
- Támogatja a sportmúzeum keretein belül, más olimpiai sportágak, az olimpiai mozgalom, a MOB, a Magyar Olimpiai Akadémia, valamint a magyar- és nemzetközi sportdiplomácia történetének bemutatását. ... >>

Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3300 Eger, Mátyás király út 165.
képviselő: Mácsár Gábor (kur. elnök)
Célja az alapítványi iskola létrehozatala az alapító okiratnak megfelelően. Szakmai felkészítés és a képzettek elhelyezkedésének elősegítése. Az alapítvány célja, hogy a 11., 12. és 13. évfolyamtól nappali és felnőtt rendszerű oktatás keretén belül segítse Eger és Heves megye megjelölt területeinek szakképzését. E konkrét szakképzést az alapító okirat IV-es pontja tartalmazza. ... >>

Egri Szent Erzsébet Kollégiumának Tanulmányi Alapítványa

(intézményi,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi út 17.
képviselő: Rácz István Pelbárt O.Cist. (k.el.)
A Szent Erzsébet Kollégium fejlesztésének előmozdítása, műszaki állapotának, komfortjának javítása, korszerű eszközök beszerzése, kollégiumi diákok kulturális önképző tevékenységének támogatása, rászoruló diákoknak segély nyújtása. ... >>

Egri Talentumokért Tehetséggondozó Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Miklósné
Egri, illetve Egerben tanuló általános iskolás, középiskolás és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló kiemelkedően tehetséges fiatalok tanulmányainak segítése oktatási és szociális eszközökkel, az őket tanító pedagógusok munkájának segítése, elismerése. ... >>

Egri Vincellér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Mátyás király út 52-54.
képviselő: Tóth István János (kur. elnök)
Az egri Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola, Technikum és Kollégium tárgyi feltételeinek javítása, könyvtár fejlesztése, szemléltető eszközök beszerzése, korszerűsítése, sportszerek beszerzése, AV (!) eszközök fokozatos cseréje, számítógéppark bővítése, gyakorlati oktatás feltételeinek fejlesztése, kulturális és sportcélok támogatása. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Iskola u.3.
képviselő: Fülöpné Zámborszki Mária
A családi gondoskodást nélkülöző és a Heves Megye Önkormányzata Gyermek- és Ifjúsági Otthona gondozásában lévő gyermekek életfeltételeinek javítása, oktatása, nevelése és szociális, kulturális, sporttevékenységének támogatása. 5. sorszámú végzés: A családi gondoskodást nélkülöző, állami gondozásban lévő gyermekek életfeltételeinek javítása, oktatásuk, nevelésük, szociális, kulturális és sporttevékenységük támogatása, másrészt a Heves Megyei Önkormányzat Általános Iskolájában tanuló gyermekek tanulási feltételeinek javítása, szabadidős és sporttevékenységük segítése. ... >>

"Éles Látásért" Alapítvány, Szemészeti Osztály Eger

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Csákány utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Krivarics Ferencné dr. Varga Éva
A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szemészeti Osztályán lévő műszerpark korszerűsítésével, új műszerek beszerzésével elősegíteni a Heves megye területén élő szemészeti megbetegedésben szenvedők hatékonyabb gyógyulását, a megbetegedések megelőzését.
A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szemészeti Osztályán és az észak-magyarországi régióban dolgozó orvosok és szemészeti területen munkát végző egészségügyi dolgozók szakmai előmenetelének elősegítése, támogatása. ... >>

EQUUS HUNGARICUS Alapítvány a Magyar Lovak Védelmében

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3300 Eger, Foglár u.4/B.
képviselő: Deák Terézia Emese
Segítségnyújtás a lovak kellő szükségleteinek megteremtésében. A lovak orvosi és kórházi ellátásához szükséges infrastuktúra javítása. Javaslatkészítés az új állatvédelmi törvények megalkotásához. Megmentésre szoruló lovak gyógyítása, rehabilitációja (állatkínzások felfedése). Köztenyészetek és magán lótartók egészségügyi - szakmai tudnivalókról való ellátása. Lovászképzés kiterjesztésének támogatása. ... >>

Értékek Mentén Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kertész út 36. VIII/2,
képviselő: alelnök Somogyi Márk, elnök Sinkovics Anita, ügyvezető alelnök Pápai Ákos
Az egri középiskolás diákságot összefogő kulturális fórum, egy diákújság kiadása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal