Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 84
1. oldal

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Csillik Pál (kuratóriumi tag)
A jelentős forráshiánnyal küzdő kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek anyagi támogatása annak érdekében, hogy a gyógyító munka, egszségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A kórház és rendelőintézet számára anyagi támogatást nyújtson a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Anyagi támogatás nyújtása az intézmény ingatlanvásárlásaihoz, illetve meglévő ingatlanjaik műszaki állapotának fenntartásához, fejlesztéséhez, továbbá új épületek, építmények létrehozásához. Szakemberképzés, továbbképzés támogatása. ... >>

A Nők és Magzataik Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: Dr. Hernádi László (kur.elnök)
Betegségmegelőzés, egészségnevelés-, és megőrzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység és kutatás a nők egészségének érdekében, mely tágabb értelemben magába fogalaja a méhen belül fogant magzat felügyeletét és megszületése körüli időszakot is. Az alapítvány támogat minden olyan nevelést, oktatást, ismeretterjesztést és képességfejlesttést, mely a női lakosság egészségi állapotán keresztül a megszületett magzat jólétével társadalmunk népegészségügyi mutatóinak javulását szolgálja. Részt vesz a szülészeti-nőgyógyászati gyógyító-megelőző szakellátás korszerűsítésében elsősorban Eger város vonzáskörében de azon kívül is bárhol Magyaroroszág területén. Segítséget kíván nyújtani a korszerű nővédelem, terhesgondozás biztosításban, a kor igényeinek megfelelő szülészeti gyakorlat kialakításában, a szüleésszabályozásban, a fiatalok szexuális felvilágosításában a nőgyógyászati betegségek korai felismerésében és korszerű kezelésében. Támogat minden olyan szűrűvizsgálatot, szakellátási formát, amely a nők életminőségének javítását célozzák, s ezen keresztül a veszélyezetetett családok boldogulását segítik és a születendő magzatokat védik. Ennek megfelelően segítséget nyújt minden olyan kezdeményezéshez, mely megteremti vagy javítja az említett célok megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

Abiem Tudományos Kutató, Fejlesztő és Oktatási Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Árpád út 4. 3//8.
képviselő: kuratóriumi elnök Hidy Pál
Biomechnaikai, bioenergetikai és rehabilitációs kutatás, gépek fejlesztése, a gyógyítás elősegítésére, az életmód és életminőség javítása érdekében. Ismeretterjesztés. ... >>

Agria Balance Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3300 Eger, Mátyás király út 24.
képviselő: elnök Antal Erika
a) Testmozgás különböző formáinak népszerűsítése, megismertetése, hagyományok ápolása, fejlesztése.
b) Egészségügyi állapotfelmérés szervezése, táplálkozási tanácsadás.
c) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok (gyógytorna), tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
d) A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek révén.
e) Helyi bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Agyunk Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Újsor u. 83/a.
képviselő: Semjén Judit dr.(kuratóriumi elnök)
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. ... >>

Állatok Nevében Fajta-és Díszállat Mentő Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: elnök Társy József
Az egyesület célja a hontalan vagy bizonyos okokból annak hitt, sérült, beteg és egyéb problémával küzdő vagy reménytelen helyzetbe került állatok megsegítése, egészségügyi ellátása, orvosi felügyelete, megfelelő élelmezése és örökbefogadó családoknál végleges otthonra találása. ... >>

Az Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kalcit köz 10.
képviselő: Harmati Judit (elnök)
Az Eger és vonzáskörzetében élő leukémiás, daganatos és immunhiányos betegségben szenvedő gyermekek támogatása, melynek keretében az alapítvány támogatja a gyermekek képzését biztosító óvoda működését. Segíti az iskoláskorúak magánúton történő tanulását, képzését, oktatását. Feladatának tekinti a gyermekek orvosi és gyógyászati kezelésének finanszírozását. Sport, kulturális rendezvényeket, kirándulásokat szervez a beteg gyermekek részére. Segíti, támogatja és szervezi mindazon rendezvényeket és programokat, amelyek a beteg gyermekek közösségbe illeszkedését szolgálja. ... >>

Az Egri Radiológia Támogatására Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: Kovácsné dr. Kis Zsuzsanna dr.
Az egri radiológusok képzésének, továbbképzésének segítése, szakmai tudásuk szintjének emelése. A tudományos munka segítése, anyagi eszközeinek támogatása. A radiológusok munkája fontosságának ismertetése, nyomtatványok, ismertetők készítése. Az osztály dolgozói által tartott előadások feltételeinek segítése. Az osztály nyugdíjba vonult és aktív dolgozóinak - rászorultság esetén - kérelmükre szociális támogatás nyújtása. A radiológiai osztály munkafeltételeinek, technikai eszközeinek javítása és biztosítása a jobb betegellátás érdekében. ... >>

Az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Széchenyi út 27-29.
képviselő: kuratóriumi elnök Lubai Sándorné
A Markoth Ferenc Kórház Kft., illetve az egri Kórház mindenkori üzemeltetője által működtetett Hospice Osztálya betegei részére életminőségük javítása érdekében kifejtett közhasznú tevékenység abból a célból, hogy a betegek életük utolsó szakaszában minőségi betegellátásban részesüljenek és emberi méltóságukat megtarthassák. ... >>

Betegek Életminőségének Javításáért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

3300 Eger, Sugár István út 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Vincze Pap János
A beteg emberek és családjának mentális segítése, eszközökkel történő ellátása, és életminőségének javítása. ... >>

Betegek és Kórházi Egészségügyi Dolgozók Érdekvédő Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3300 Eger, Széchenyi u. 46.
képviselő: elnök Dr. Bora László
A Markhot Ferenc kórház jó hírének öregbítése és gyarapítása.
- Korrekt tájékoztatás biztosítása tömegkommunikációs eszközök segítésével is a betegek és az alapellátás rendszerei felé a kórház aktuális helyzetéről, az itt folyó gyógyító-szakmai munkáról és a társadalmi élet eseményeiről.
- Kórházunk működésének támogatása széleskörű társadalmi erők bevonásával.
- A munkahelyek biztosításának védelme, segítése.
- Kórházi hagyományok felelevenítése, őrzése, hagyományteremtés.
- Az egészségügyben és ezen belül a Markhot Ferenc kórházban dolgozók megbecsülésének és a szakma presztízsének, megőrzése és növelése.
- Kórházi dolgozók szakmai fejlődésének és előmenetelének segítése.
- Lakosság által megfogalmazott jogos igények és észrevételek közvetítése az ellátó- rendszer felé.
- A kórházban folyó munka bemutatása a lakosság részére nyílt napok keretében a jobb tájékozottság és kölcsönös megértés érdekében.
- Kapcsolattartás a kórházban működő és egyéb alapítványokkal, egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel.
- A kórház területén a társadalmi munka megszervezése és irányítása.
- Adományok, felajánlások gyűjtésének megszervezése. ... >>

"Bíztató Jövő" Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Radnóti út 32.
képviselő: elnök Gáspár Tünde
egészségmegőrzés,
- életminőség javítása, egészségfejlesztés,
- szenvedélybetegségek prevenciója,
- szenvedélybetegségek kezelése, gyógyítása,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
- fogyatékkal és segítségggel élő személyek önálló életvitelének megkönnyítése,
- hátrányos helyeztű emberek munkához juttatása, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci reintegrációjára,
- gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek habilitációja, rehabilitációja,
- drogmentes életmód közvetítése,
- szélesebb társadalmi rétegek érzékenyítése a drogprobléma iránt. ... >>

Cseresznyevirág Egri Mentálhigiénés Egyesület

(sport,egészségügyi)

3300 Eger, Arany János u. 2/a.
képviselő: elnök Dr. Kovácsné dr. Antal Márta Hedvig
Pszichés problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek korai kezelésbevétele, fejlesztése, korszerű diagnosztikai módszerekkel és terápiával való ellátásul, állapotuk hosszú távon való nyomon követése. Pszichiátriai rehabilitációs programok alkalmazása, ehhez szükséges eszközbeszerzés.
- Együttműködés a testi-lelki egészségmegőrzéssel, pszichés problémákkal küzdő gyermekek sportolásának elősegítése, együttműködés erre szakosodott testnevelőkkel, betegség megelőzéssel foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel.
- A lelki egészségvédelem alap- és szakellátási szinten történő működésének támogatása. ... >>

Csintámani - Életkő Ayurveda és IYENGAR Jóga Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István út 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Hajdúné Korózs Erika
Az emberi egészségmegőrzés és helyreállítás, a civilizációs betegségek leküzdése, betegségmegelőzés.
Az IYENGAR jóga tradíció állami elismertetése, továbbá a védikus hagyományok, gyógymódok és az európai ayurvéda és jóga kultúra megteremtése. ... >>

Cukorbetegek Egri Egyesülete

(egészségügyi)

3300 Eger, Cifrakapu utca 122. I//4.
képviselő: elnök Jakabné Jakab Katalin, elnökhelyettes Balogh Lászlóné, Farkasné Juhász Margit (ált. aleln., Pálkovács Gáborné (titkár) ... >>

Diabétesz Generációk Magyarország Alapítvány Heves megyében és Budapesten élő cukorbeteg gyermekek és felnőttek gondozását támogató alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

3300 Eger, Rákóczi út 67.
képviselő: kuratóriumi elnök Keller Richárd, kuratóriumi tag Kolonics Imre
Heves megyei cukorbetegek életkorának meghosszabbítása, egészségük megóvása, szövődmények kialakulásának megakadályozása. Támogatás a cukorbetegek találkozóin, továbbképzésein, sportolásban, kiránduláson való részvételükhöz. Támogatás a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megvételéhez. Heves Megyei Diabetesz Szövetség tevékenységének elősegítése. ... >>

Dr. Steczik Aurél Rendőrorvosi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Deák Ferenc út 30.
képviselő: Csatai Tamás dr. (titkár), Debreczeni Lajos dr.
A Magyar Köztársaság területén élenjáró nemzetközi tudományos és technikai színvonalnak megfelelő rendőrorvosi munkavégzés feltételeinek, a szakmai kutatási tevékenység folytatásának támogatása. A rendőrorvos, mint a rendőrségi állományba tartozó személyzet, dolgozók gyógyítását végző orvos, e tevékenység ellátásához szükséges korszerű technikai berendezések, műszerek, szakirodalom beszerzéséhez, valamint szakmai továbbképzéshez anyagi támogatás biztosítása. Rászoruló, hátrányos szociális körülmények között élő rendőrorvos özvegyek és árvák anyagi támogatása. Az igazságszolgáltatási szervek munkájában, bűnmegelőzés körében tevékenységet végző rendőrorvosi munkához korszerű technikai és egyéb eszközök beszerzésének anyagi támogatása. ... >>

Eger Segít Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: Barczi Antal dr.
a) Az Eger városban élő mozgás-, látás- és hallássérültek, értelmi fogyatékosok, egészségkárosodottak, szenvedélybetegek társadalmi habilitációjának segítése. b) A különböző közérdekű habilitációs, illetve rehabilitációs feladatok, programok erkölcsi, eszköz- és anyagi támogatása. c) Egyedi esetekben támogatás nyújtása, ha előremutató, mintaértékű rehabilitációs célt határoz meg. ... >>

Egészségcentrum Közhasznú Alapítvány Eger- Felnémet

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Sas út 47.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Katona Róbert Zoltán
Az Eger 11. számú háziorvosi - és a velük egy épületben működő orvosi rendelések, gyógyszertár által nyújtott egészségügyi ellátás/szolgáltatások kibővítése, szélesebb körben hozzáférhetővé tétele, illetve a jelenleg csak a kórházban, vagy rendelőintézetben hozzáférhető diagnosztikai vizsgálatok, illetve bizonyos szakrendelések egy részének kihelyezése a térségbe, pl.: UH vizsgálat, reumatológiai pszichiátriai szakrendelések, különböző szűrések lebonyolítása (csontritkulá, koleszterin, stb.).
Az Eger Markhot Ferenc Megyei Kórház - Rendelőintézet távolságából adódó nehézségek, hátrányok csökkentésére, egy mikrobusz beszerzésével, segíteni a mentőszolgálat kieső kapacitása miatti, napi szinten felmerülő betegszállítási, tehát nem sürgős feladatok problémáját (pl.:idős, nehezen mozgó beteg eljuttatása egy szakrendelésre, kontroll vizsgálatra, reumatológiai kezelésekre, stb.). ... >>

Egészséges Városért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Arany J. u. 20/a.
képviselő: Rohonczi Károlyné
A városban élők testi-lelki egészségének védelme, megőrzése. Az alapellátás különböző alrendszereinek működéséhez, ellátásához szükséges feltételek biztosítása (pl.: háziorvosi rendelők műszerezettségének javítása). A lelki egészségvédelem alapellátási szinten való működésének segítése, mentálhigiénés feladatok támogatása. Az iskolaorvosi - védőnői munka feltételeinek javítása. A városban élők testi-lelki egészségének megőrzését célzó preventív programok támogatása (szűrések, preventív csoportok működtetése, személyiségfejlesztést segítő technikák elsajátítását biztosító programok, stb.). Az egészség védelmét célzó új módszerek, ismeretek elsajátításának segítése (továbbképzések támogatása). Olyan programok támogatása, melyek arra öszönzik az embereket, hogy értékként védjék egészségüket (felvilágosító előadások, kiállítások, egyéb programok szervezése). Testi-lelki egészség védelmét célzó kutatások támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Bem tábornok u.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Bányainé Miczki Marianna, kuratóriumi titkár Aranyné Bíró Erika
Korszerűsített gimnáziumi, humán, egészségügyi és szociális szakképzés megvalósítása, a kor követelményeihez alkalmazkodó szakemberképzés realizálása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalának javítása. Az alapítvány a célja elérése érdekében: - a szakmai, elméleti és gyakorlati tárgyakat oktató pedagógusok részsére továbbképzéseket finanszíroz, - lehetőséget biztosít a tanárok és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok számára a szakoktatás hatékonyságát fokozó külföldi tanulmányutakon való részvételre, - támogatja mind bel-, mind külföldön a szakmai tanulmányutakat, a szakmai kirándulásokat, a szakmai versenyeket, mind a kísérő és a felkészítő tanárok, mind a diákok vonatkozásában; - lehetőség szerint nyári sporttáborokat finanszíroz, elősegíti a testneveléshez elengedhetetlenül szükséges tárgyi feltételek (különösen a tornaterem) biztosítását; - hozzájárul a korszerűsített képzéshez elengedhetetlen - a kor követelményeihez igazodó - tárgyi feltételek megteremtéséhez különösképpen: - számítógéppark kialakításával, - az oktató kabinetek berendezéseinek és felszerelési tárgyainak folyamatos korszerűsítésével; - a szakmai elméleti tantárgyak nem látható eszköztárának bővítésével. A fentiekben megfogalmazott támogatások, segítségek, hozzájárulások az alapító iskola diákjai és tanárai Pk.60089/1993/12. végzéssel kieg.: - támogatja a tanulmányi versenyekre va- ló felkészítést, felkészülést és rész- vételt, - ösztönzi és díjazza az egészségnevelő munkában résztvevőket. ... >>

Egri Családsegítő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3300 Eger, Deák F. u. 19.
képviselő: Diószegi Lajosné (elnök), Jónásné Bajzát Leona (titkár)
Eger város rászorultjainak: a) alacsony jövedelmű (mindenkori társadalmi minimum alatt élő), élethelyzetükben megrendült, magányos, beteg, családtagok nélkül élő nyugdíjasok, b) alacsony jövedelmű gyermekes családok, különösen azok, akiknél a gyermekek veszélyeztetett helyzetűek, c) segítség a gyermeküket egyedül nevelő, erre rászoruló szülőknek (iskolából kimaradó fiatalok, alkalmi munkából élők, munkanélkülivé válók alkohol és egyéb szenvedélybetegek, deviánsok családjai, rehabilitációra szoruló szellemi és fizikai sérültek), d) olyan családok segítése, akik beteg vagy fogyatékos hozzátartozójuk otthoni gondozásával az átlagnál nagyobb terhet vállalnak, e) állami gondozásból kikerülő fiatalok, f) lakásuk, kulturáltságuk, jövedelmük, foglalkozásuk, érdekérvényesítő képességük miatt fokozottan hátrányos helyzetűek, g) hajléktalanná válók, h) továbbá a családsegítő munka szakmai, tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtésével közvetlen és közvetett anyagi és természetbeni segítése az alapítványtevők és az ahhoz csatlakozók, továbbá az alapítvány által folytatott pénzes rendezvények, tanfolyamok és vállalkozási tevékenységből biztosított forrásokból. ... >>

Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

3300 Eger, Knézich Károly utca 8.
képviselő: alelnök Varga Miklósné, elnök Patkós Attila, titkár Fejes Anna Mária
Orvoslás, egészségvédelem, betegségmegelőzés, testi-lelki-szellemi környezetvédelem, ismeretterjesztés. ... >>

Egri Kórházi Vállalkozó Orvosok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Bartakovics u. 42.
képviselő: Dr. Magyar István (elnök), Dr. Róth Péter (titkár), Dr. Sipos Péter (elnökhelyettes)
Az Egri Markhot Ferenc Kórházban dolgozó vállalkozó orvosok érdekének képviselete. E cél érdekében felvállalja, hogy segít az egri orvosok gazdasági, szociális és egyéb céljainak elérésében, elősegíti a kórházi orvosok egységes fellépését a közös célok megvalósítása érdekében. ... >>

Egri Reumatológia, Balneológia és Gyógyidegenforgalom Fejlődéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Fürdő u. 4.
képviselő: Csordás Csilla dr., Tasi István dr.
Az egri reumatológia, balneológia, gyógyidegenforgalom fejlesztésének előmozdítása, a kutatási és tudományos tevékenység támogatása, a reumatológiai oktatási munka, a propaganda tevékenység segítése. ... >>

Egri Sportmúzeum Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Kossuth u.9.
képviselő: kuratóriumi elnök Székely Ferenc dr.
Az alapító attól a szándéktól vezérelve hozta létre az alapítványt, hogy anyagilag támogassa és segítse az úszósport diák- és tömegsporttá válását, a polgárok egészségének megőrzését, ezen belül az alábbi célok megvalósulását: - az úszás, valamint a vizilabdázás diák- és tömegsporttá válását, - az úszás és vizilabdázás oktatását, - az egri alap-, közép- és felsőfokú iskolák oktatási tevékenységét, a testnevelési órák uszodára telepítését, - a mozgásszervi és egyéb megbetegedések terápiás úszással történő megelőzését és gyógyítását,
Pk60078/1993/18. sz. végzéssel célkiegészítés:- Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít mindezeken kívül az Egri Sportmúzeum, mint az egri-, a magyar- és egyetemes úszás és vízilabdázás kegyhelyének és ereklyéi közgyűjteményének támogatásának. Mindezeken túl fontosnak és támogatandónak tartja más olimpiai sportágak, az olimpiai mozgalom, a MOB, a Magyar Olimpiai Akadémia, valamint a magyar- és nemzetközi sportdiplomácia történetének bemutatását.
- Támogatja az Egri Sportmúzeum, mint az úszás és vízilabdázás történelmének és jelenkorának bemutatásával és népszerűsítésével foglalkozó intézmény működését, fenntartását, gyűjteményének kezelését és fejlesztését, múzeumi tevékenységét.
- Támogatja a sportmúzeum keretein belül, más olimpiai sportágak, az olimpiai mozgalom, a MOB, a Magyar Olimpiai Akadémia, valamint a magyar- és nemzetközi sportdiplomácia történetének bemutatását. ... >>

Egri Szív Egyesület

(egészségügyi)

3300 Eger, Könyök utca 8.
képviselő: elnök Dr. Abonyi János, titkár Hekeli Sándor
Szívbetegek és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése.
A szív- és érrendszeri betegek körében önsegítő csoportok alakítása.
A szív- és érrendszeri betegség mibenlétének megismertetése.
A szív- és érrendszeri beteg helyes életmódjának kilakításához tanácsok adása, segítség nyújtás. Propaganda kifejtése a szív- és érrendszeri betegség megelőzésével kacsolatos egészségnevelő tevékenységben.
Az egészség helyreállítását, fenntartását szolgáló programok szervezése, rendezvények tartása. ... >>

Eleazarus Alapítvány

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

3300 Eger, Barkóczy u. 7.
képviselő: Gálné Daragó Piroska (kur. elnök)
Az 1999.07.30. napján kelt 8. sz. módosító végzés alapján: A támogatottak köre: a Heves Megyei Földhivatal köztisztviselői. Az 1999.07.30. napján kelt 8.sz. végzés alapján a teljes célleírás: A Heves Megyei Földhivatal köztisztvise- lői számára nyújt segítséget az alábbi célokra: nehéz szociális, egészségügyi helyzetbe került tagok megélhetési problémáinak enyhítése, kiemelkedő képességű gyerme- keik továbbtanulásának segítése, a rá- szoruló, de hivatali támogatásban nem részesülő dolgozók továbbtanulásának segítése, az alapszervezeti tagok kul- turális - művelődési - sporttevékenysé- gének támogatása, pihenési, üdülési igényeinek segítése céljából üdülő üzemeltetése Bükkszéken, a kimagasló szakmai és szakszervezeti tevékenységet folytató és teljesítő tagok számára elismerés alapítása és odaítélése, jog- vitás ügyeikben szükség esetén képviselő , szakértő állítása. ... >>

"Éles Látásért" Alapítvány, Szemészeti Osztály Eger

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Csákány utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Krivarics Ferencné dr. Varga Éva
A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szemészeti Osztályán lévő műszerpark korszerűsítésével, új műszerek beszerzésével elősegíteni a Heves megye területén élő szemészeti megbetegedésben szenvedők hatékonyabb gyógyulását, a megbetegedések megelőzését.
A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szemészeti Osztályán és az észak-magyarországi régióban dolgozó orvosok és szemészeti területen munkát végző egészségügyi dolgozók szakmai előmenetelének elősegítése, támogatása. ... >>

EQUUS HUNGARICUS Alapítvány a Magyar Lovak Védelmében

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

3300 Eger, Foglár u.4/B.
képviselő: Deák Terézia Emese
Segítségnyújtás a lovak kellő szükségleteinek megteremtésében. A lovak orvosi és kórházi ellátásához szükséges infrastuktúra javítása. Javaslatkészítés az új állatvédelmi törvények megalkotásához. Megmentésre szoruló lovak gyógyítása, rehabilitációja (állatkínzások felfedése). Köztenyészetek és magán lótartók egészségügyi - szakmai tudnivalókról való ellátása. Lovászképzés kiterjesztésének támogatása. ... >>

Észak-magyarországi Régió Látássérült Gyermekekért Közhasznú Egyesülete

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
képviselő: elnök Mata Szilárd
A látássérült gyermekek részére történő rehablitációs, fejlesztő tevékenység.
- A látássérült gyermekek elhelyezésének, továbbtanulási, gondozási lehetőségeinek felkutatása, az ebben történő segítségnyújtás.
- Látássérült bölcsődés, óvodáskorú gyermekek speciális gondozásának kezdeményezése, elősegítése.
- Látássérült iskoláskorú gyermekek speciális képzésének elősegítése, kialakítása.
- Szülőklub kialakítása.
- Információgyűjtés és közvetítés támogatásokról, lehetőségekről az érintettek felé.
- A gyermekek kortárscsoportokhoz történő felzárkóztatásának elősegítése.
- Önellátás, önkiszolgálás elsajátítása, önálló életre való nevelés.
- Közlekedés, tájékozódás tanítása.
- Közösségbe való beilleszkedés elősegítése.
- Ünnepnapok, hagyományőrző napok, kézműves foglalkozások szervezése.
- Környezet- és természetvédelmi világnapok, tevékenységek, programok.
- Kirándulások, séták, szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése.
- Találkozókon, egyeztető fórumokon, megbeszéléseken való részvétel, illetve azok összehívása.
- Az egyesület programjainak megvalósításához szükséges támogatások megszervezése, biztosítása.
- Információs hálózat, együttműködés kiépítése szakemberekkel és más szervezetekkel. ... >>

EVAT Zrt. Dolgozói Szociális, Támogató és Segélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

3300 Eger, Zalár u. 1-3.
képviselő: Bóta Mária (kuratóriumi elnök)
Az EVAT Zrt. főfoglalkozású dolgozóinak és gyermekeinek, valamint nyugdíjasainak szociális szolgáltatások és juttatások biztosítása az alábbiak szerint:
- rászoruló dolgozók szociális támogatása betegség, vagy egyéb jelentős keresetcsökkenés esetén,
- az aktív és nyugdíjas dolgozók támogatása a kuratórium döntése alapján,
- egészségügyi, egészségvédelmi tevékenység keretében a lehetőségekhez mérten részt vállal a betegségmegelőzésében, gyógyításokban, illetve rehabilitációjukban,
- szociális gondozási, segélyezési tevékenység nyújtása a kuratórium döntése alapján,
- a lakáshoz jutás anyagi terheinek enyhítése, kölcsön nyújtása a kuratórium döntése alapján,
- dolgozók kulturális és sporttevékenységének fejlesztéséhez hozzájárulás,
- a dolgozók üdülési, pihenési lehetőségeinek javítása, támogatása,
- az alapító aktív és nyugdíjas dolgozói halála esetén a közvetlen hozzátartozó (férj, feleség, gyerek) részére nyújtható egyszeri támogatás,
- a kedvezményezettek évi egyszeri általános anyagi támogatása a kuratórium döntése alapján. ... >>

Fehér Galamb Egészségmegóvó, Környezetvédő, Családsegítő Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3300 Eger, Rákóczi út 60. VII/22.
képviselő: elnök Sikabonyi-Angyal Attila
Lecsúszó társadalmi rétegek segítése, egészség- megőrzés, környezetvédelem, családsegítés, hagyományőrzés:
a) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok, tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
b) Hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása.
c) Szociális segítés, családsegítés, időskorúak gondozása, generációk együttélésének segítése. ... >>

Fehér Hangok Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Lőcsei u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Limbek Ottóné dr. Ignácz Piroska
A Fehér Hangok c. pszichológiai ismeretterjesztő lap további megjelenésének és ingyenes terjesztésének elősegítése. A 13. éve havonta 2000 példányban megjelenő kiadvány fontos szerepet tölt be az egészségügyi felvilágosításban, a pszichológiai kultúra terjesztésében, ezen keresztül a pszichés betegségek megelőzésében és a lelki egészség fejlesztésében.
Konkrét célok:-Hozzájárulás a lap előállítási költségeihez.
- A lap terjesztési, postázási költségeinek fedezése.
- A kiadvány szakmai színvonalának növelése, további szakemberek bevonásával. ... >>

First Ladies Circle Magyarország Egyesület

(intézményi,egészségügyi,szociális,kulturális)

3300 Eger, Knézich Károly utca 10. fsz./1.
képviselő: elnök Mezősi Irén
A rászorulók támogatása, "service projectek"- pénz és adományok gyűjtése-szervezése és lebonyolítása révén. Az egyesület kiemelt feladata a hátrányos helyzetű, beteg gyermekek segítése.
- Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését, akár anyagi, akár egyéb módon való segítését.
- Kulturális programok szervezése (pl. mozi-, színházlátogatás), családi hétvégéek, előadások szervezése különböző témákban, meghívott előadókkal, illetve a tagok aktív közreműködésével.
- Humanitárius tevékenység, nemzetközi kapcsolatok megteremtésével és bevonásával.
- A Ladies Circle mozgalom erősítése és elterjesztése Magyarországon.
- A nők elszigeteltségének megszüntetése.
- A nők közötti barátság erősítése egymás között, helyi és memzetközi szinten egyaránt. ... >>

Flavinnal az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

3300 Eger, Telekessy u. 12. fsz. 4.
képviselő: Vékony Tibor dr. (kuratór. elnök)
Tudományos tvékenység, kutatás támogatása, részvétel a társadalom és az egyén kzös érdekeit szolgáló egészség-megőrzési és betegség-megelőzési tevékenysében. Az alapítvány e célok megvalósítása körében a hazai növényekben, gyümölcsökben előforduló flavonoidok, növényi antioxidánsok és növényi immunanyagok kutatása, azok farmakológiai hatásmechanizmusának vizsgálata az egészségmegőrzésre, a betegségek megelőzésére való hatásának a tudományos kutatását - klinikai labor, humán állatkísérletek keretében - kívánja támogatni. Célja még az alapítványnak, hogy azon természetes személyeket, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem képesek a termékeket megvásárolni, támogatásként rászorultságuk esetén ingyenesen vagy szociálisan rszorultságuknak megfelelően hozájuttathassa a termékekhez. Az alapítvány vállalkozási tevékenséget csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. ... >>

FOR FITT Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Katona tér 3.
képviselő: elnök Fajcsák-Matis Zsófia
Az egyesület sporttevékenységet folytat, melynek keretein belül elsősorban olyan embereket tömörít, akik a szabadidős sportprogramok iránt érdeklődnek, legyen szó egyéni, illetve csoportos foglalkozásokról.
- Az egyesület feladata, hogy a sportközönség számára színvonalas szabadidő eltöltési lehetőséget, valamint aktív klubéletet alakítson ki és működtessen minden korosztály számára a diákoktól a nyugdíjasokig.
- Az egyesület szabadidős sportokat (mint pl.: fitness, aerobic, funkcionális tréning, jóga, zumba stb.), valamint az egészséges életmód sporttal és helyes táplálkozással történő javítását kívánja népszerűsíteni és támogatni, egyéni és csoportos sportfoglalkozások, egészségnapok, életmód és táplálkozási tanácsadások, állapotfelmérések és különböző egészségügyi szűrések szervezésével és lebonyolításával.
- Az egyesület csoportos és egyéni edzéseket, versenyeket és rendezvényeket szervez napi rendszerességgel, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vehetnek.
- Az egyesület speciális csoportok (vakok és gyengén látók, illetve siketek és halláskárosultak) számára is lehetőséget kíván biztosítani szabadidős sporttevékenységek gyakorlására
- A sportegyesület különös gondot fordít a fiatal tehetségek felkutatására, azok sportszakmai előmenetelének biztosítására, valamint a hátrányos helyzetben-, illetve a fogyatékossággal élők sportolási lehetőségének megteremtésére. ... >>

Gondviselő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3300 Eger, Szarvas Gábor u. 1. II/29.
képviselő: Patkós Attila
Pk60120/1990/18. sz. v.-el célmódosítás: Az alapítvány alapvető célja - mindenko- ri anyagi lehetőségeitől függően - a rá- szorulókon való gondoskodás bármely for- mája. A támogatás a kuratórium egyhangú döntése alapján a következő területekre terjedhet ki: a/ Bármely (testi, lelki, szellemi) betegségben szenvedők gondozása, gyógyí- tása, rehabilitálása, pszichológiai te- vékenység végzése az illetékes hatóság engedélye alapján. b/ Rászorulók gyorssegélyezése, ajánlás vagy kérelem alapján, abban a reményben, hogy a segítségben részesülők később az alapítvány támogatóivá válhatnak. c/ Nyomtatott és elektronikus kiadványok filmek és egyéb adathordozók készítése, megjelentetése, vagy megjelentetésének támogatása, amelyek összhangban vannak az alapítvány alapvető céljával. d/ Az alapítvány céljait szolgáló nyom- tatott és elektronikus kiadványok, filmek és egyéb adathordozók, eszközök ésmódszerek terjesztése, ugyanilyen célú előadások, rendezvények szervezése és fedezetének biztosítása. e/ Pályázat alapján tanulményi és egyéb a pályázat céljával összefüggő tevékeny- ségekre ösztöndíjak odaítélése. f/ Működési költségek és kiadások fede- zetének biztosítása. g/ Alkohol -és drogprevenciós rendezvé- nyek szervezése. h/ Utcai szociális munka végzése. i/ Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. ... >>

"Gyermekeink Egészségéért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Árva köz 1.
képviselő: Vargyay Éva dr. (kuratóriumi elnök)
A Heves Megyei Önkormányzat Markhot Fe- renc Kórház Csecsemő-, Gyermek- és Ifjú- sági Osztálya és az annak keretében mű- ködő általános és szakambulanciában fo- lyó szakmai/egészségügyi és az ezzel összefüggő oktatási és egészségnevelési munka feltételeinek javítása, a krónikus légúti, idegrendszeri, anyagcsere megbe- tegedésben szenvedő és az e megbetegedé- sekre hajlamos gyermekek részére egész- ségmegőrző, betegségmegelőző és stabili- zációs programok és ehhez kapcsolódó gyögykezelések szervezésének és lebonyo- lításának támogatása. Ezen belül anyagi támogatást nyújt: - orvosi-egészségügyi eszközök, készülé- kek beszerzéséhez, - az orvosi és egyéb egészségügyi dolgo- zók képzéséhez és továbbképzéséhez, - orvosi felügyelet és szükség szerinti gyógykezelés melletti gyógyüdültetések, klímatáborozások szervezéséhez, lebonyo- lításához. ... >>

Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi)

3300 Eger, Széchenyi u.27.
képviselő: Dr. Vargyay Éva (kuratóriumi elnök), Kiss Klára dr. (kuratóriumi tag)
A gyermekek egészségéért kiemelkedő tudományos vagy gyógyító tevékenységet végző fiatal orvosok elismerése az alapítvány által meghírdetett pályázat útján. Ezáltal is támogatni az ifjúság egészségének védelmét, fejlődését biztosító korszerű egészségügyi ellátást. ... >>

Heves Megye Egészségügyi Szakdolgozóiért Alapítvány

(egészségügyi)

3300 Eger, Széchenyi út 27-29.
képviselő: kuratóriumi elnök Szloboda Imréné
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Heves Megyei területi szervezetének tagságát alkotó egészségügyi szakdolgozók tevékenységének támogatása. ... >>

Heves Megye Sérült Ellátásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi út 27/29.
képviselő: Turchányi Béla dr.(kur. elnök)
Az alapítvány célja a sérült ellátás színvonalának, a betgellátás minőségének valamint az orvosi és szakdolgozói továbbképzés és együttműködés javítása és az ezekhez kapcsolódó utazások biztosítása (szakmai konferenciák stb.) foylóirat, könyv, szemléltető anyag rendelkezésre bocsátása, rendszeres jutalomosztás, kutatói, oktatói tevékenység elősegítése és támogatása, a sérültellátás elméletének megismerése és fejlesztése, valamint a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

3300 Eger, Szövetkezet út 4.
képviselő: Menyhért József dr. (titkár), Szegediné Takács Mária (elnök) ... >>

Heves Megyei Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Szala-part 79.
képviselő: Stumpf János dr.
A Heves Megyében élő, dolgozó vagy bármely ideig tartózkodó személyek magas színvonalú mentő ellátásának fejlesztése, a betegségmegelőzés és gyógyítás érdekében. Az alapítványi cél megvalósítása érdekében: - a legkorszerűbb mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzése és az Országos Mentőszolgálat Heves Megyei Mentőszervezete útján való alkalmazása a mentésben, a betegszállításban; - a Heves Megyei Mentőszervezet dolgozói szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységének elősegítése, különösenm szakirodalom beszerzése, tanfolyamok és más rendezvények szervezése és az azokon való részvétel lehetővé tétele; - az állampolgárok elsősegélynyújtó ismeretei megszerzésének és bővítésének elősegítése, a mentés iránti érdeklődés felkeltése, különösen helyszini bemutatók, alőadások tartása útján; - a helyszini kárhelyfelszámolást segítő hírközlő rendszer bővítése; - az operatív mentőtevékenységet és a tudományos munkát kiszolgáló számítógép-hálózat tervezése, telepítése, működtetése. ... >>

Heves Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat Dolgozói Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Sas u. 94.
képviselő: Földvári Győző
Eger város lakói közül az önhibájukon kívül munkanélküliekké váltak támogatása úgy, hogy az alapítvány a vállalkozásból származó tiszta nyereségének legalább 1 %-át az Egri Városi Önkormányzat számára, e cél finanszírozásához való hozzájárulásként átutalja. Az alapító, az alapító által alapított társaság, illetőleg az alapító jogutódja alkalmazásában álló főállású dolgozóinak, továbbá az alapítótól (jogutódjától) és társaságaitól nyugdíjazott volt dolgozók részére szociális szolgáltatások és juttatások biztosítása, így különösen: a) a rászoruló dolgozók szociális támogatása betegség vagy egyéb jelentős keresetcsökkenés esetén, b) az aktív és nyugdíjas dolgozók (továbbiakban kedvezményezettek) inflációs jövedelemveszteségeinek az alapítványi vagyonnak a kuratóriu által e célra rendelt részéből való lehetséges enyhítése, c) a mindenkori társadalmi minimum jövedelem alatti kedvezményezettek támogatása, d) a kuratórium által megállapított lehetséges mértékű szociális gondozás, segélyezés a rászoruló kedvezményezettek számára, e) a kedvezményezettek üdülési, pihenési lehetőségeinek bővítése, hozzájárulás a költségek viseléséhez. f) a lakáshoz jutás támogatása kamatmentes, illetve a piaci kamatnál alacsonyabb kamatú kedvezményes kölcsön nyújtásával, g) a kedvezményezettek évi egyszeri általános anyagi támogatása. Az alapító (jogutódja) alkalmazásában álló főfoglalkozású dolgozóinak - munkaviszonyuk nekik fel nem róható okból történő megszűnése esetén - foglalkoztatási lehetőség teremtése, illetve abban való résztvállallás, így különösen: - A kedvezményezettek részére új munkahelyek létesítése társaságok alapításával, - A kedvezményezettek vállalkozásainak támogatása kedvezményes kölcsön nyújtásával, - A főállású dolgozók átképzésének, továbbképzésének részbeni, vagy teljes finanszírozása, képzések szervezése, - A kedvezményezettek új munkavállalásához vagy önállósodásához szükséges kaució-nyújtás, kezességvállalás, vagy kölcsönfolyósítás külön szerződésben foglalt feltételekkel. Hozzájárulás a dolgozók kulturális és sportszükségleteinek kielégítéséhez. ... >>

Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete

(egészségügyi)

3300 Eger, Baktai út 38.
képviselő: elnök Farkas Péter ... >>

Hevesi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

3300 Eger, Dobó út 10. I/1.
képviselő: Zombori Gyula dr. (elnök) ... >>

Infectológia - Eger Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3300 Eger, Markhot Ferenc u. 1/A.
képviselő: kuratóriumi elnök Medvéné Szabó Zsuzsanna, kuratóriumi titkár Simon Zsuzsanna
Az infectológia területén végzett oktatói munka támogatása, az infectológiai munkát segítő tanulmányok támogatűása, szakmai kutatások támogatása, tudományos munka, konferencia, kongresszuson való részvételhez támogatás nyújtása, a betegellátás segítése. A Markhot Ferenc Kórház Infectológiai Osztályára betegellátási segédeszközök beszerzése, ennek támogatása, a betegek komfortérzetét növelő eszközök beszerzése, orvosi műszerek beszerzésének támogatása, a műszerezettség javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal