Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Belvárosi Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Nagydiófa utca 9. II./2./a.
képviselő: Köves Tamás
kulturális értékek feltárása és ápolása,
- az emberi alkotó energiák felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés,
- a civil társadalom fejlődésének elősegítése, érdekképviselet biztosítása,
- a helyi közélet, civil társadalom nyilvánosságának biztosítása,
- az ifjúság szocializációjának és közösségi életének elősegítése,
- környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi tanácsadás,
- civil szervezetek képzése, felnőttképzés. ... >>

BONA MÉDIA Alapítvámy

(természetvédelem,kulturális)

1072 Budapest, Rákóczi út 22.
képviselő: Dr.Petrasovits Anna
Olyan médiaerkölcs terjesztése, amely képes hozzájárulni egy nyu- godtabb, bizakodóbb, szolidárisabb, lelkileg egészségesebb magyar társadalom létrejöttéhez, a probléma azonosító, a konfliktus felol- dó, a reményt és katarzist nyújtó, az értelmes emberi cselekvésre ösztönző írott és elektronikus média térnyerésének támogatása, olyan alkotások készítése, illetve elkészülésének inspirálása, te- hetségek felkutatása, konferenciák, szimpóziumok megrendezése, illetve létrejöttének támogatása, amelyek a következő, valóságos konfliktusok és problémák példaértékű kezelését, megoldását, a har- mónia megteremtését tartják szem előtt: ember és természet viszonya (fenntartható növekedés, környezeti kultúra), egyének egymás közötti konfliktusai, helyhez kötöttség, elmagányosodás, kis- és nagyközösségek egymás közötti konfliktusai (globális kihívás: 1. nemzeti, lokális, regionális válaszok, nemzetek Európája, 2. csalá- di, egyéni válaszok). Különös figyelem fordítása a harmónikus, a tagok kibontakozását se- gítő családra, a nő közösségformáló erejére (kis- és nagyközösség), közösségek (etnikai, vallási, kulturális, szakmai, politikai, stb. közösségek) együttélésére és egymással való kommunikációjuk minő- ségére, európaiságunk és magyarságunk egymást erősítő kapcsolatára. ... >>

Budapest VII.ker. Erzsébetváros Természetbarát Sportszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1076 Budapest, Százház u. 9-23../16.
képviselő: Dr. Balogh Istvánné, Háncs Péter, Lak Béla, Szabó Zsuzsanna, Vass Mihály
a Magyar Természetbarát Szövetség és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség alapszabályában foglalt célok figyelembevételével érdekközvetítő és érdekegyeztető tevékenység végzése sporttevékenység keretében. ... >>

EKKE Eurázsiai Kapcsolatok Kutatóegyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1071 Budapest, Damjanich utca 38.
képviselő: Halmy Keve-Kund
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenység ellátása. Tudományos tevékenység, kutatás. Az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való elősegítése (1997. évi CLVI. törvény 26. § c/3. pont). Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. A kultúra ápolása és terjesztése. Kulturális örökségmegóvása. Természetvédelem, állatvédelem. Környezetvédelem. ... >>

"ÉLET - ÉRTÉK" Segítő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1073 Budapest, Kertész utca 39. III./18.
képviselő: Balázsné Halász Pálma Judit, Vass László
orvosi eszközökkel segítse a természeti csapások áldozatait, támogatást nyújtson a beteg és szociálisan elesett magánszemélyek és csoportok részére, valamint a családon belüli erőszak, illetve a diszkrimináció minden más formájának a visszaszorításának az elősegítése. ... >>

Erzsébetvárosért Romák Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1072 Budapest, Rottenbiller utca 40. 1./4.
képviselő: Baranyi Gyula
A roma gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, identitásuk erősítése Beás és lovári roma nyelvek elsajátíttatása.
A kultúra ápolása.
A közösségi élet fellendítése.
A roma emberek munkaerő-piaci reintegrációjának támogatása.
A roma emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme.
Az egészséges életre való nevelés.
EU-konform közéleti szakemberek képzése.
Roma érdekképviselet.
Roma identitástudat fenntartása, erősítése, kulturális, közművelődési tevékenység végzésével.
Roma hagyományok ápolása.
Képzések, átképzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása.
Szociális helyzetet javító, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek folytatása.
A hátrányos helyzetben élő lakossági réteg számára lehetőséget teremteni szociális, szocio-kulturális hátrányuk csökkentésére az integráció megvalósítása és a diszkrimináció megszüntetése érdekében.
A célcsoport tagjai általános tájékozottsággal rendelkezzenek országos és helyi szociális, gazdasági, emberjogi, foglalkoztatás-ügyi, oktatásügyi kérdésekben.
Fokozatosan sajátítsák el a közösségek, egyének közötti kapcsolatteremtés, kapcsolattartás alapvető ismereteit, melyek az általános műveltség részét képezik.
Képviseleti szerveik működése professzionálisabbá váljon, a szervezetek önismeretének fejlődése által valós eredményekkel tudják meggyőzni az érintett csoportok tagságát és a többségi társadalmat.
Képzések, tréningek szervezésével a gyermekek, fiatalok motiválása a tanulásra, a képzésben maradásra, továbbtanulásra.
Az állami és társadalmi szervekkel együttműködve foglalkoztatást elősegítő programok szervezésével a célcsoport tagjai számára a munkaerő-piacra való visszakerülés lehetőségének megteremtése.
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
a környezetvédelem, a természeti értékek megóvása, ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
gyermek- és ifjúságvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett roma integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását.
E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló könyvsorozat és oktatófilm sorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez.
Szervezeti önállóságát megtartva szorgalmazza a magyarországi és a határainkon túl élő roma kultúra hagyományainak feltárását. Gyűjtési, kutatói munkájával hozzájárul a roma kultúra értékeinek terjesztéséhez.
A már felkutatott kulturális hagyományok mellett a kulturális örökséget rendszerezi, feldolgozza.
Népszerűsíteni kívánja a roma kultúrát a cigányság és nem cigányság körében.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése olyan adatbázis létrehozásával, ahol az összes nemzetközi és magyarors ... >>

Gospel Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 17. fszt./2.
képviselő: Czeglédi Szilárd, Doncsecs Ildikó, Márkus Szilárd, Takách Géza, Van Laar Paulus Hans a kuratórium elnöke
A társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak ? így különösen, de nem kizárólagosan hajléktalanoknak, időskorúaknak, prostituáltaknak, szenvedélybetegeknek, mentálhigiénés problémákkal küzdőknek, hátrányos helyzetű fiataloknak, szociálisan rászorulóknak ? illetve egyéneinek különböző formában anyagi, természetbeni, illetve lelki támogatást nyújtson. ... >>

Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1071 Budapest, Bethlen Gábor utca 33. I./2.
képviselő: Fekete Zoltán
A természetet kedvelő, magyar felsőoktatásban résztvevő, és már diplomázott hallgatók közösségi szellemiségének erősítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük történő megismertetése. A természetben való sportos, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diákkorosztályok számára a teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése. Tagjai környezettudatos nevelése, rendezvényein a környezet védelme, megóvása, a környezetvédelmi károk helyreállítása kiemelt jelentőséggel bír. ... >>

Lélekkel a Szívbetegekért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1073 Budapest, Dob utca 92. fszt./2./B
képviselő: Antal László, Bodzán Lajos
A szív és érrendszeri rendellenességgel született, illetve ilyen rendellenességgel rendelkező újszülöttek, gyermekek és felnőttek anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
képviselő: dr. Várszegi Imre Asztrik
Ösztöndíj alapítása, díjak kitűzése, konferenciák megrendezése. A Katolikus Egyházat ért üldöztetések történetének feltárása a természettudomány eszközeivel, a tudományos eredmények közzététele. A boldoggá avatás és szentté avatások ügyének segítése. ... >>

Magyar Faktoring Szövetség

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1075 Budapest, Madách Imre tér 3
képviselő: Csáki Ferenc
Az egyesület, amely faktorálással ( elsősorban le nem járt követelések vásárlásával, azaz folyó faktorálással) fohlalkozó gazdasági társaságokat tömörít, az alapszabályt elfogadók azzal a céllal hozzák létre, hogy különösen az alábbi területeken fejtse ki tevékenységét. Érdekképviselet, érdekérvényesítés. A szövetség állást kíván foglalni, illetve álláspontját is ki kívánja fejteni a gazda- ságpolitika, pénzügyi politika és társadalompolitika minden olyan kérdésében, amely érinti a szövetségbe tömörültek tevékenységét. Részt kíván venni ilyen természetű törvény előkészítés szakértői munkájában, valamint hangot adni álláspontjának a kormányzat által működtetettgazdasági szakmai munkabizottságok, társadalmi bizottsá- gok munkájában. Oktatás, képzés, továbbképzés. Előadások, konzultatív fórumok, tapasztalatcserét szolgáló hazai és külföldi utazások, oktatási programok szervezése a faktorcégek dolgozóinak, illetve ajövő szakemberei részére. Ismeretterjesztés, PR tevékenység. A hazai pénzügyi kultúra fejlesztése, a pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos bizalom erősítése. A szélesebb közvélemény vállalkozói ismereteinek, pénzügyi szemléletének formálása a médián keresztül. Kapcsolatépítés a társszövetségekkel (pl. Bankszövetség, Lízinszövetség, MGYOSZ, különböző kamarák stb.). ... >>

Magyar Ingatlan Információs Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1075 Budapest, Károly körút 9.
képviselő: Borsi László
A kommunikáció különböző területein, így a médiában, a rendezvényszervezésben és az adatbanki szolgáltatásban, valamint a kutatási és oktatás területén munkát végző természetes személyek, jogi személységgel nem rendelkező szervezetek közös tevékenysége révén megteremteni az együttműködés alapvető feltételeit, szakmai képviseletet ellátni, hozzájárulni az ingatlan információs szekterület megerősítéséhez, ily módon az egész ingatlanszakma hiteles bemutatásához, ezzel is segítve elismertségének növelését. ... >>

Magyar Jósok Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

1072 Budapest, Rákóczi u. 40.
képviselő: Morvai Anna Mária, Müller Lászlóné
A Magyarországon jövendő mondással, asztrológiával, jóslással fog- lalkozó természetes és jogi személyek szakmai szervezeteként tagjai részére érdekképviselet biztosítása, a jós tevékenységek szakmai szabályainak egységbe foglalása. Az Egyesület célja továbbá, hogy a jóslásnak, mint ősi hagyománynak a megőrzése, s továbbörökítése, a szellemi és spirituális értékek fenntartása, a jövőbe látás megje- lenési formáinak, mint ezoterikus manifesztációnak ápolása. Az egyesület fontos céljának tartja, hogy kapcsolatot épitsen ki más, ezoteriával foglalkozó szervezetekkel, csoportokkal belföldön és külföldön egyaránt, konferenciákon képviseltesse magát, illetve konferenciákat szervezzen. ... >>

Magyar Közlekedési Klub Egyesület

(természetvédelem)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a.sz.
képviselő: Almássyné Somodi Mária titkár, Dr. Mészáros Péter elnök
A közlekedés ésszerűsítésének elősegítése. Hozzájárulás egy olyan közlekedéspolitika kidolgozásához és megvalósításához, amely a lehető legkisebbre csökkenti a környezetre és a természetre gyakorolt káros hatásokat, az energiafogyasztást, a terület felhasználást, valamint a gazdasági és társadalmi költségeket. ... >>

Magyar Zeneművészeti Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1075 Budapest, Madách Imre útja 14. A.
képviselő: Kertész András
az alapítvány célja Magyarország legnagyobb komolyzenei adatbázisának létrehozása egy internetes portalon keresztül, amely
- a klasszikus zenét népszerűsíti,
- a magyar fiatalok pályakezdését segíti,
- képviseli és bemutatja a magyar klasszikus zenét és zenészeket itthon és külföldön,
- minden komolyzenével kapcsolatos magyar és külföldi információt összegyűjt, és rendszerezve eljuttatja a zenészekhez és az érdeklődőkhöz.
Az alapítvány további célja, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyonon túl további pénzbeli és természetbeni céltámogatások lehetőségét felkutatva és a céltámogatásokat megszerezve biztosítsa az internetes portal fenntartását, frissítését és karbantartását.
... >>

Messzelátó Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1071 Budapest, Dembinszky utca 4. fsz./6.
képviselő: elnök Varga Judit
Az Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén munkálkodik olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik. ... >>

Metpress Magyar Elektronikus Tőzsde Alapítvány

(természetvédelem)

1076 Budapest, Dózsa György út 34.
képviselő: Dr. Orczán Zsolt
A tudományos kutató, elemző, fejlesztő, publikációs, oktató és is- meretterjesztő tevékenység támogatása, kiemelten a tőzsdei befekte- tő védelem, a humán és a természettudomány, valamint ezek határtu- domány területeinek elektronikus és informatikai elősegítése. ... >>

Mókus Odú Óvodáért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1072 Budapest, Klauzál tér 3.
képviselő: Juhász Péter
Az 1996-ban alapított Mókus Odú Óvoda fennmaradását, fenntartását támogassa annak érdekében, hogy az óvoda Alapító Okiratában megfogalmazott "természetben, természetesen" nevelési elv, illetve koncepció megőrzését, minél szélesebb körű felhasználását az óvoda működésének támogatásával elősegítse. ... >>

Múltunk zengő kincsei Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1074 Budapest, Alsó Erdősor utca 36. fszt./7.
képviselő: Varga Viktória
A magyarság eredetével kapcsolatos kulturális örökség feldolgozása, a mondavilág különböző művészi eszközökkel történő bemutatása. A határon túli magyarok és az ifjúság magyarságtudatának erősítése a mondák színpadi bemutatásával. A működtetés személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek biztosítása. Az ismeretterjesztés és az előadó művészet, színpadi látványtervezés és kivitelezés, és képzőművészet műveléséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának támogatása. Az anyaföldhöz, hagyományainkhoz kötődés érzésének ápolása a magyar sajátosságokat megjelenítők alkotásainak a bemutatásával, emlékük életben tartásával. Eredeti értékeinek megmutatása a sajátosan magyar természeti jellemzőkkel. ... >>

PEREGRINUS Szövetség Nyíregyháza

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1077 Budapest, Wesselényi út 72. . fsz/4.
képviselő: Szűcs Attila Zoltán
természetvédelem, hagyományőrző tevékenység, kulturális tevékenység, érdekképviselet és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1078 Budapest, István u. 10. III/4.
képviselő: Lichter Katalin titkár/önállóan, Sipos Gabriella /önállóan, Tóth Balázs gazd.vez./önállóan ... >>

Segély Alapítvány és Koordinációs Iroda

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1077 Budapest, Baross G. tér 19. I/9.
képviselő: Dr.Csépányi Attila
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, - egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon az EU. Köve- telményrendszerhez igazodva. Az állami és önkormányzati egészségü- gyi, valamint szociális intézmények egészségügyi eszközökkel, gé- pekkel, berendezésekkel történő támogatása, segítségnyújtás a fenti eszközök beszerzéséhez. Közreműködés az egészségügyi intézmények gyógyászati és egyéb berendezéseinek karbantartásában, javításában, zavartalan működési feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja, hogy támogassa a közérdekű egészségvédelemmel és gyógyítással összefüggő találmányok megalkotását, szabadalmi ol- talmának megszerzését, az e körben tartozó felfedezéseket anyagi eszközökkel támogassa. Az alapítvány átvállalja a megváltozott munkaképességű személyek képzésének, átképzésének állami és önkormányzati feladatait és ezen személyek foglalkoztatását elősegíti és támogatja. Az időskorúak támogatása körében idősek otthonának építését kívánja végezni, illetőleg támogatni. A kultúra támogatása körében az alapítvány az ifjú tehetségeket kí- vánja támogatni, továbbképzésükhöz hozzájárul, tehetségük kibonta- kozása érdekében koncerteket szervez. A szociális rászorulók részére természetbeni adományokat gyűjt, a részükre juttatott adományokat koordinálja és az adományok közvetí- téséről állandó átvevőhelyek létesítésével gondoskodik. Elősegíti a különböző betegségben szenvedők részére a társközvetí- tést, betegség fajtánként klubokat, összejöveteleket szervez. Koordinációs irodát állít fel annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek körében felkutassa a rászorulókat és részükre átképzéssel, képzéssel támogatást nyújtson, szociális bolthálózatot kíván létesíteni és mindezen célok megvalósításához a segítő eszközöket felkutatja, az esetleges támogatási lehetősége- ket igénybe veszi és a rászorulóknak nyújtja. ... >>

SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1077 Budapest, Wesselényi utca 66. fszt./1.
képviselő: dr. Nagy Zsigmond
A sportban felmerülő jogi kérdések kapcsán a hozzá forduló természetes és jogi személyek érdekének védelme és számukra tanácsadási tevékenység nyújtása. ... >>

Szellemkép Film- és Fotóművészeti Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Dob utca 20. 2./25.
képviselő: Fusch Lehel
Az alapítvány célja, hogy a film, videó és fotográfiai szakterületeken az ismeretek gyarapításával és elterjesztésével, a vizuális alkotóképesség kibontakoztatásának segítségével a fiatalok és felnőttek számára iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítsa a tehetségek kibontakozását, növelje a nagyközönség előtti hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetőségének esélyét és elősegítse az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság művészeivel és közönségével létrejövő kapcsolatos megteremtését és fenntartását. Az alapítvány az általa támogatott és segített film, videó és fotográfiai felnőttképzési tanfolyamok, programok, kiadmányok és egyéb rendezvények, valamint az általa segített alkotóművészeti erők kibontakozása és a szakmai tudás révén elősegíti a művelődést, a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelését, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését és az élethosszig tartó tanulás megvalósulását. ... >>

Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1071 Budapest, Dembinszky u. 39. III/17.
képviselő: Csalagovits Zóra elnök, Dr.Molnár Annamária titkár
Kulturális-, ismeretterjesztő- és sportprogamok, táborok szervezése. Szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezése és támogatása. Természet- és környezettudatos viselkedést elősegítő programok szervezése. Közösségformáló képzések szervezése, lebonyolítása. Másság elfogadására, toleranciára nevelés, rasszizmus elleni küzdelem. Nemzetközi ifjúsági csereprogramok előkészítése, felkészítő képzés szervezése. Kulturális események látogatásának szervezés. Nyelvvizsgára és felvételi előkészítőre tanfolyamok szervezés. Hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók felkutatása és iskolán kívüli képzésük, illetőleg továbbtanulásuk elősegítése. Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, önképzésük, személyiségi fejlődésük javítása. ... >>

Természetesen Alapítvány

(természetvédelem)

1072 Budapest, Csányi 7.I.em.12/A.
képviselő: Tolnai Lajos
A bioszféra egyensúlya helyreállításának a támogatása, a Föld élővilágának megőrzése és a tiszta környezet megteremtése érdekében. ... >>

Thomas Mann Kulturális és Hagyományápoló Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1077 Budapest, Dohány utca 46. 5./4.
képviselő: Csillag Katalin
a XIX-XX. Századi, és a kortárs európai, s ezen belül kiemelten a német kultúra (irodalom, társadalomtudományok, képzőművészet, zene, természettudományok, stb.) eredményeit minél szélesebb körben megismertesse, tradícióit ápolja. Ezen keresztül a pozitív polgári értékeket képviselje és beépítse a mindennapi gondolkodásba.
Előtérbe állítsa az egyesület névadójának, Thomas Mannak megkérdőjelezhetetlen etikai hozzáállását, s az egyesület tagjainak tevékenységével felelősségteljesen képviselje az általános humanista értékeket.
Ápolja a haladó polgári kultúrát és hagyományt.
Lehetővé tegye, hogy minden magyar állampolgár bővíthesse a haladó német kultúrával és hagyományokkal kapcsolatos ismereteit, s elősegítse az eredmények átültetését a magyarországi gyakorlatba.
Ellássa a német kisebbség képviseletét, különös tekintettel a kultúra és a tudomány területére.
Szakmai megoldási javaslatok kidolgozásával és képviseletével hatékonyan elősegítse a kulturális, városvédelmi és ökológiai szempontok önkormányzati döntéshozatalban való érvényre juttatását. A tárgyi és szellemi kultúra értékeinek megóvása érdekében saját eszközeivel erősítse a társadalmi önszerveződést. ... >>

Tiszta Belvárosért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 10/b. fsz./1.
képviselő: Bódis Ildikó, dr. Tímár András elnök, Pál Béla
Az egyesület önkormányzati elven működő közhasznú, szakmai felvilágosító, tájékoztató és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Tevékenysége kiterjed ismeretterjesztésre, közösségi programok szervezésére, a Belváros lakosságának, életével kapcsolatos érdekképviselete. A belváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának érdekében szervezőmunka az egyéni és közösségi erők összefogására. ... >>

Zöld Hullám Közhasznú Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1078 Budapest, Murányi utca 16. II./23.
képviselő: Bordás Máté elnök, Zórád Tünde főtitkár
A Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése, a természeti környezet védelme. ... >>

Zöld Pók Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Barát utca 7. 1./1.
képviselő: Fidrich Róbert
A magyarországi környezet- és természetvédő, nem kormányzati és nem haszonérdekű szervezetek és egyének támogatása. ... >>
1. oldal