Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Balatonboglári Általános és Zeneiskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
képviselő: Major Piroska Sarolta
A Balatonboglári Árpád u.5.sz. Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése, fejlesztése. ... >>

"A Közép-Euróipai Unióért Alapítvány"

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Vörösmarty tér 4.
képviselő: Szekérné Dobszai Mariann
Az európai, különösen a közép-európai integrációs folyamatok elősegítése. Az integratív fejlődési irányok támogatása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, az önkormányzatok, az állampolgári kezdeményezések, az idegenforgalom, a kulturális élet, a környezetvédelem, az ifjúsági kapcsolatok, egyesületek, gazdasági szervezetek és oktatási intézmények szintjén. ... >>

"Adultus" a Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 93/B.
képviselő: elnök Laskai Hajnalka, társelnök dr.Horváth Lívia
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú felnőttképzés és szakképzés támogatása, fejlesztése, és annak művelésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá Akkreditált Felnőttképző Intézményekhez jelentkező hátrányos helyzetű résztvevők támogatása. Ezen belül is új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és iskolán kívüli képzésben a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése. Akkreditált képzése támogatása abban az esetben, ha az egyén a munkakörülményeit és jövedelmét csakis átképzés útján tarthatja meg. A fenti célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének támogatása többféle képzési forma párhuzamos végzésével. Az Alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint az Európai Unióban leggyakoribb nyelvek oktatásának támogatását. ... >>

Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Rózsa utca 6.
képviselő: elnök Madarász Istvánné
Az alapítvány elsődleges célja Balatonboglár Templom utcában (hrsz. 647) evangélikus templom felépítése. Az alapítvány célja továbbá a Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Az alapítvány célja különösen: a) Evangélikus hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b) Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c) Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök beszerzése, pótlása. d) Gyülekezeti egyházzenei élet támogatása. e) Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi feltételeinek biztosítása. f) Egyházi ifjúsági munka és táborok anyagi támogatása. g) Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h) Testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i) Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli, írásbeli és elektronikus úton történő közreadása. j) A protestáns hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. Az Alapítvány célja továbbá a társadalom és az egyén közös édekeinek kielégítésére irányuló szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozásával kapcsolatos tevékenységek végzése; valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; továbbá kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, illetőleg az ezeket népszerűsítő tárgyak, kiadványok, könyvek szerkesztése, fordítása, kiadása és árusítása, valamint terjesztése, továbbá előadások és bemutatók szervezése, megtartása. ... >>

Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: elnök Várnai László
A Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület - mint önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, tevékenysége során mindenek előtt a hagyományos lengyel-magyar barátságot kívánja magas fokon ápolni. Ennek fontos eleme a II. világháborús események következtében menekülésre kényszerült lengyelek Magyarországon történt befogadásának, elhelyezésének, életkörülményeinek minél alaposabb feltárása, megismerése. Különös jelentőségű ama tény az európai kontinens területén Balatonbogláron működött (1940-1944 közötti években) az egyetlen lengyel nyelvű középiskola. Ezt a tényt évtizedeken keresztül mesterségesen elhallgatták mind a hazai, mind a külföldi közvélemény előtt. Így csorbítva hazánk nemzetközi tekintélyét. Ennek tudatosítása, jelentőségének súlya, annak ismerete egyik fontos eleme, programja az egyesületi munkának. Eszközei: élő kapcsolat-tartás az egykori menekültekkel - amíg ők élnek - és azok leszármazottaival valamint ezen ápolásra érdemes tradiciók áthagyományozása a helybeli valamint vonzáskörzetében élők, fiatalok részére. ... >>

"BB" Sport Club Balatonboglár

(sport,oktatási)

8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.
képviselő: Hock János Sándor
A rendszeres sportolás, (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és a közösségi élet kibontakoztatása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, annak népszerűsítése. - Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a város lakosságának sportolási lehetőségeit, közösségi életre nevel. Erősíti a lokálpatriotizmus tudatát. ... >>

"Boglári Kollégium" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 12.
képviselő: Luki Csilla
A Balatonboglári Középiskolai Kollégium tehetséges, de anyagi okok miatt rászoruló tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása és hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez. ... >>

ETÜD JAZZBALETT EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Gyep utca 12/a.
képviselő: elnök Pórné Oravecz Krisztina
Balatonboglár és körzetében élő gyermekek és fiatalok egészséges életmódra nevelését segítse, mozgásművészetek népszerűsítését és oktatását folytassa, tágabb teret biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltésére. ... >>

"FICÁNKA" Alapítvány a bölcsődei ellátásért

(oktatási)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 45.
képviselő: elnök dr. Kovács Franciska
A bölcsődei gondozó-nevelő munka során a kisgyermekek mozgás-, értelmi-, érzelmi és szociális fejlődésének biztosítása, a harmónikus, kiegyensúlyozott felnőtté válás alapjainak megteremtése, az egészséges gyermekkor biztosítása, egészségmegőrző, korszerű programok alkalmazásával. ... >>

Gaal Gaszton Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 29.
képviselő: elnök Pauer Sándor, titkár Visnyei Tibor
Gyermekek és az ifjúság egészséges életvitelre nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, szabadidősport szervezése és népszerűsítése. A kábítószer fogyasztás ellen felvilágosító, megelőző tevékenység folytatása, ennek érdekében előadások szervezése. Gyermekek és az ifjúság művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, segítése, ennek érdekében közösségi fórumok, programok szervezése. Az ifjúság vallás-, erkölcs- és nemzettudatának erősítése. Nemzeti hagyományainak ápolása. Edzett, kitartó, szorgalmas felnőtté válás megalapozása. Táborok, portyák szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának elősegítése. Kárpát-medencei magyar fiatalok vendégül látása, cserekapcsolatok kialakítása. Ifjúsági vezetők képzésének támogatása. Együttműködés, kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel, ilyen szervezetek felkutatása. ... >>

"GYERMEKBIRODALOM" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 5.
képviselő: Tormáné Burics Ágnes
A Balatonboglári Napköziotthonos Óvoda gyermekei részére kultúrált, egészséges, a természet szeretetére, az egészséges életmódra nevelő környezet, korszerű készségfejlesztési eszközök biztosítása. ... >>

"GYERMEKKERT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Kodály Z. utca 33/C.
képviselő: Nunkovics Tamás
Elősegíteni a mai kor támasztotta követelményeknek megfelelő, az ösztönös gyermeki érdeklődésen és tanulnivágyáson alapuló olyan óvodai oktatási program kialakítását, amely gyermekközpontúsága folytán a leghatékonyabban szolgálja az iskolára és a mindennapi életre való felkészítésüket. A fenti céloknak megfelelő óvoda létrehozása és fenntartása az alapítvány anyagi eszközeinek felhasználásával. ... >>

"Lengyel-Magyar Barátság Napja" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 10.
képviselő: Dr. Kapronczay Károly
Az alapítvány, mint a jogszabályok szerint működő civil szervezet alaptevékenységének a lengyel-magyar történelmi, kulturális, oktatási, művészeti és turisztikai kapcsolatainak fejlesztését tekinti, különösen ideértve a minden esztendőben március 23. napján megrendezendő Lengyel-Magyar Barátság Napja rendezvény megszervezését és lebonyolításának felügyeletét. ... >>

MATHIÁSZ JÁNOS Alapítvány Balatonboglár

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
képviselő: Halász Sándor
elősegíteni az iskolai oktatás feltéte- leinek javítását, külföldi tanulmányút- jainak szervezését, hozzájárulni a kiemelkedő képességű ta- nulók külföldi tanulmányútjainak szer- vezéséhez, iskolai tehetséggondozásához,elősegíteni a hátrányos helyzetű,tehet- séges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és ta- nulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>

SHITO-RYU KARATE DO SPORTEGYESÜLET BALATONBOGLÁR

(sport,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Kisfaludy utca 9/B.
képviselő: elnök Somogyi Péter
A Sportegyesület célja Balatonboglár város fiataljainak egészséges testi és szellemi fejlődését biztosító sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik a mozgásgazdag életmód elterjesztésében, előmozdítja a rendszeres testedzést. A Sportegyesület feladatául tűzte ki az utánpótlás-nevelést, és a tehetségek fejlődésének szakmai irányítását, Fonyód város fiataljainak erkölcsi-fizikai nevelését és pozitív irányú személyiségformálását. A Sportegyesület a Karate iránt érdeklődést mutatók rendszeres sportolásának (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítására; az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából jött létre. A Sportegyesület célul tűzte ki a Karate küzdősport népszerűsítését. Céljait tréningek, bemutatók szervezésével, más harcművészetek (küzdősportok) képviselőivel, szervezeteivel történő kapcsolatok kiépítésével és ápolásával kívánja eérni. Rendszeres edzések megtartása, edzőtáborok szervezése és megtartása, versenyek szervezése és megrendezése, versenyeken való részvétel, sportrendezvényeken való részvétel, és bemutatók szervezése révén a sport és a Karate sportág szerepének növelését kívánja elérni. A Sportegyesület tevékenységének népszerűsítésére, támogatók felkutatására törekszik. A Sportegyesület egészséges életmódra nevelő, egészségmegőrző, és egészség prevenciós szerepköröket is el kíván látni. A Sportegyesület a rendszeres sporttevékenység gyakorlásának teret engedve lehetőséget teremt a szellemi, fizikai és pszichikai képességek egyensúlyának kialakítására és fenntartására. A Sportegyesület klubéleti szerepet kíván betölteni, hogy a harmonikus életszemlélet kialakítását elősegítse, a közösségi összetartozást hangsúlyozza, segítségére váljon minden sportszerető ember számára. ... >>

Somogy Megyei Vitorlás Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Pillangó utca 4.
képviselő: Erdélyi Béla
A szövetség célja a vitorlás sport fejlesztése, tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése. A szövetség célja a területen működő vitorlás sportszervezetek működésének összehangolása, elősegítése az alábbi területeken:- utánpótlás nevelés- élsport, - amatőr sport, -versenyrendezés, - pályázatok felkutatása, pályázatokon való részvétel, - kapcsolattartás és érdekérvényesítés az országos szakmai és társadalmi szervezetekben, - kapcsolattartás és érdekérvényesítés az államigazgatás megyei alrendszereiben, - nemzetközi kapcsolatok, - kommunikáció. A tagok vitorlázás népszerűsítő és vitorlázó utánpótlásképző tevékenységének szorgalmazása, szakmai irányítása. A tagok alapképzésein feltűnő tehetségek szervezett és centralizált versenyvitorlázó képzése. Középtávú, konkrétan előre meghatározott utánpótlás és élsport program. Nemzetközi versenye, Európa és világbajnokságok, nemzeti bajnokságok rendezése a működési területen. Minőségi versenyek és versenyrendezés meghonosítása, pályaversenyek, one design és match race versenyek népszerűsítése a Balaton nyugati medencéjében. Nagyhajós versenyrendezések egységes feltételrendszerének kidolgozása, minőségbiztosítása. Tárgyévi nagyhajós versenynaptár előzetes koordinációja. A tagok közötti kölcsönös segítségnyújtási és egységes szolgáltatás díjazási program kidolgozása. ... >>

Tanulj tanulni! Művelődés és Kultúra Alapítvány

(oktatási)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 73. Déli épületszárny I/3.
képviselő: Dr. Eisenreich Wolfgang
munkaerőpiaci és a szakmai képzés területén ötletek és projektek előmozdítása és támogatása - a munkaerőpolitika és a szakmai képzés területén didaktikai módszerek kidolgozása - a nyilvánosság és a képző intézetek informálása a szakképzettség jelentőségéről - kapcsolatápolás hasonló célú intézményekkel és kezdeményezésekkel - nemzetközi eszmecsere támogatása - projektek szervezése és részvétel azokban és a hozzá tartozó tudományos kutatásokban - rendezvények tartása, különösen szeminárikumok, ülésezések és képzések szervezése a fenti témakörökben - tanulmányi kirándulások szervezése és termelő üzemek meglátogatásának szervezése - a munkaerőpiaccal kapcsolatosan a szakképzés és társterületeinek gondozása - a fenti témakörökben publikációk mejelentetése ... >>
1. oldal