Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A "Balatonboglári Orgonáért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 4.
képviselő: Lubics László
Msgr.Varga Béla protonótárius nagyprépost, Balatonboglár templomépítő plébánosa, a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés elnöke emlékére szentelendő orgona megépítése, fejlesztése és fenntartása, Balatonboglár város általános-, és egyházzenei életének teljesebbé tétele, nemzetközi színvonalú idegenforgalmi kulturális program keretében templomi koncertek szervezése. ... >>

"A Közép-Euróipai Unióért Alapítvány"

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Vörösmarty tér 4.
képviselő: Szekérné Dobszai Mariann
Az európai, különösen a közép-európai integrációs folyamatok elősegítése. Az integratív fejlődési irányok támogatása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, az önkormányzatok, az állampolgári kezdeményezések, az idegenforgalom, a kulturális élet, a környezetvédelem, az ifjúsági kapcsolatok, egyesületek, gazdasági szervezetek és oktatási intézmények szintjén. ... >>

Balatonboglári Bonus Bonorum Borrend Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Zrínyi Miklós út 93.
képviselő: nagymester Losoncziné Sandra Klára
-A Dél- Balatoni Borvidék szőlő és bortermelőinek érdekvédelme, - e borvidék szőlőinek és az ezekből előállított termékek megismertetése a fogyasztókkal,- a termőtáj szépségeinek és értékeinek széleskörű propagálása, - valamint a szőlőműveléssel és a borászattal kapcsolatos hagyományok megőrzése és ápolása. ... >>

Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Rózsa utca 6.
képviselő: elnök Madarász Istvánné
Az alapítvány elsődleges célja Balatonboglár Templom utcában (hrsz. 647) evangélikus templom felépítése. Az alapítvány célja továbbá a Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Az alapítvány célja különösen: a) Evangélikus hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b) Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c) Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök beszerzése, pótlása. d) Gyülekezeti egyházzenei élet támogatása. e) Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi feltételeinek biztosítása. f) Egyházi ifjúsági munka és táborok anyagi támogatása. g) Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h) Testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i) Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli, írásbeli és elektronikus úton történő közreadása. j) A protestáns hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. Az Alapítvány célja továbbá a társadalom és az egyén közös édekeinek kielégítésére irányuló szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozásával kapcsolatos tevékenységek végzése; valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; továbbá kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, illetőleg az ezeket népszerűsítő tárgyak, kiadványok, könyvek szerkesztése, fordítása, kiadása és árusítása, valamint terjesztése, továbbá előadások és bemutatók szervezése, megtartása. ... >>

Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: elnök Várnai László
A Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület - mint önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, tevékenysége során mindenek előtt a hagyományos lengyel-magyar barátságot kívánja magas fokon ápolni. Ennek fontos eleme a II. világháborús események következtében menekülésre kényszerült lengyelek Magyarországon történt befogadásának, elhelyezésének, életkörülményeinek minél alaposabb feltárása, megismerése. Különös jelentőségű ama tény az európai kontinens területén Balatonbogláron működött (1940-1944 közötti években) az egyetlen lengyel nyelvű középiskola. Ezt a tényt évtizedeken keresztül mesterségesen elhallgatták mind a hazai, mind a külföldi közvélemény előtt. Így csorbítva hazánk nemzetközi tekintélyét. Ennek tudatosítása, jelentőségének súlya, annak ismerete egyik fontos eleme, programja az egyesületi munkának. Eszközei: élő kapcsolat-tartás az egykori menekültekkel - amíg ők élnek - és azok leszármazottaival valamint ezen ápolásra érdemes tradiciók áthagyományozása a helybeli valamint vonzáskörzetében élők, fiatalok részére. ... >>

Balatonboglári Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: Kalász József
A várost szerető erők összefogása, a történelmi építészeti, természeti és néprajzi értékeinek megóvása, új értékek teremtése érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság településszeretetre nevelésére, a város védelmére, szépítésére irányuló aktivitás növelésére, a lakosság társadalmi közérzetének javítására, a városhoz való kötődés erősítésére. ... >>

DÉL-BALATONI BORÚT EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
képviselő: Gádor Dénes
A Dél-Balatoni Borvidék kulturális örökségének megóvása és a történelmi borvidék szőlő- és borkultúrájának megóvása az alábbi célok megvalósítása révén: Az Egyesület létrehozásának és működésének célja a Dél-Balatoni Borvidék borútjának létrehozása, a borvidék sajátos arculatának és egységes tájegységi képének kialakítása, erősítése, a borturizmus fellendítése, a két ezer éves borkultúrában rejlő fejlesztési lehetőségek kibontakoztatása. A falusi turizmus értékeinek bekapcsolása a balatoni idegenforgalomba. Az egyesület célja továbbá Dél-Balatoni Borvidék és települései együttműködésének, összefogásának szervezése (erősítése), a térség gazdasági és infrastrukturális fejlesztése, a táj egészének és természeti környezetének védelme, a térségi fejlesztési programok összehangolása és megvalósítása (a borászati kultúra és a turizmus értékeinek összekapcsolásával). ... >>

ETÜD JAZZBALETT EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Gyep utca 12/a.
képviselő: elnök Pórné Oravecz Krisztina
Balatonboglár és körzetében élő gyermekek és fiatalok egészséges életmódra nevelését segítse, mozgásművészetek népszerűsítését és oktatását folytassa, tágabb teret biztosítson a szabadidő kultúrált eltöltésére. ... >>

Gaal Gaszton Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 29.
képviselő: elnök Pauer Sándor, titkár Visnyei Tibor
Gyermekek és az ifjúság egészséges életvitelre nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, szabadidősport szervezése és népszerűsítése. A kábítószer fogyasztás ellen felvilágosító, megelőző tevékenység folytatása, ennek érdekében előadások szervezése. Gyermekek és az ifjúság művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, segítése, ennek érdekében közösségi fórumok, programok szervezése. Az ifjúság vallás-, erkölcs- és nemzettudatának erősítése. Nemzeti hagyományainak ápolása. Edzett, kitartó, szorgalmas felnőtté válás megalapozása. Táborok, portyák szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának elősegítése. Kárpát-medencei magyar fiatalok vendégül látása, cserekapcsolatok kialakítása. Ifjúsági vezetők képzésének támogatása. Együttműködés, kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel, ilyen szervezetek felkutatása. ... >>

"GYERMEKBIRODALOM" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 5.
képviselő: Tormáné Burics Ágnes
A Balatonboglári Napköziotthonos Óvoda gyermekei részére kultúrált, egészséges, a természet szeretetére, az egészséges életmódra nevelő környezet, korszerű készségfejlesztési eszközök biztosítása. ... >>

Jankovich-telepi Üdülő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Radnóti utca 17.
képviselő: Dr.Bereznai Tibor
1. A településrész történelmi névhasználatának biztosítása.
2. A jogelőd JANKOVICH telepi Egyesület történelmi hagyományainak visszaállítása és ápolása. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
3. A JANKOVICH telepi Egyesület létrehozásával az önkéntesen csatlakozó üdülők tulajdonosai együttműködésének elősegítése, érdekeinek képviselete és védelme, illetve ezen célok érdekében:
- a terület üdülőjellegének megfelelő kialakíttatása és ennek megőrzése,
- a Balaton parti környezetvédelmi feltételek biztosítása,
- a Balatonnak, mint idegenforgalmi, fürdő és vízi sportok célját szolgáló vízterület állagának védelme és megóvása a területi közigazgatási és környezetvédelmi szervekkel együttműködve,
- képviselni a terület érdekeit az Önkormányzat felé az idegenforgalmi célokat segítő fejlesztések, illetve beruházások biztosítása érdekébenben az ilyen célra felhasználható bevételekből és támogatásokból,
- a terület érdekeit képviselni a romló közbiztonság javítása érdekében a területileg illetékes államigazgatási szervekkel történő együttműködés útján,
4. kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

"Lengyel-Magyar Barátság Napja" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 10.
képviselő: Dr. Kapronczay Károly
Az alapítvány, mint a jogszabályok szerint működő civil szervezet alaptevékenységének a lengyel-magyar történelmi, kulturális, oktatási, művészeti és turisztikai kapcsolatainak fejlesztését tekinti, különösen ideértve a minden esztendőben március 23. napján megrendezendő Lengyel-Magyar Barátság Napja rendezvény megszervezését és lebonyolításának felügyeletét. ... >>

MATHIÁSZ JÁNOS Alapítvány Balatonboglár

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
képviselő: Halász Sándor
elősegíteni az iskolai oktatás feltéte- leinek javítását, külföldi tanulmányút- jainak szervezését, hozzájárulni a kiemelkedő képességű ta- nulók külföldi tanulmányútjainak szer- vezéséhez, iskolai tehetséggondozásához,elősegíteni a hátrányos helyzetű,tehet- séges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és ta- nulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>

"MIRÓ" Fotóművészeti ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

8630 Balatonboglár, Táncsics M. utca 27.
képviselő: Klotz Miklós
Alapító szándéka szerint alapítványt abból a célból alapít, hogy támogassa a kortárs fotóművészetet és elősegítse kortárs fotóművészeti alkotások létrejöttét és kultúrális programok megszervezését a fotó és társművészetei területén, továbbá támogassa olyan programok megvalósulását, amelyek a fotóművészet segítségével a kultúrális hagyományok megőrzésére, ápolására és megismertetésére irányulnak. ... >>

PLATÁN FÜRDŐ EGYESÜLET

(sport,kulturális)

8630 Balatonboglár, Platán tér 1/B.
képviselő: Zics Imre
A város fürdőhagyományainak ápolása és a fürdőkultúra továbbfejlesztése. A Platán téri vállalkozások képviselete. Kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása. Sport -, és más szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Környezetvédelem. A turisztikai értékek megőrzése és fejlesztése, a szezon meghosszabbítása. ... >>

Podmaniczky Művészeti Alapítvány

(kulturális)

8630 Balatonboglár, Rezeda utca 1/1.
képviselő: Bodó Gabriella, Fodor András, a kuratórium elnöke, Fodor Gábor
Olyan kortárs magyar irodalmi, képzőművészeti, filmes, fotós művek támogatása, amelyek elsősorban a művészet esztétikai értékét tartják szem előtt, nem haszonszerzésre és karrierépítésre használják. ... >>

SHITO-RYU KARATE DO SPORTEGYESÜLET BALATONBOGLÁR

(sport,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Kisfaludy utca 9/B.
képviselő: elnök Somogyi Péter
A Sportegyesület célja Balatonboglár város fiataljainak egészséges testi és szellemi fejlődését biztosító sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik a mozgásgazdag életmód elterjesztésében, előmozdítja a rendszeres testedzést. A Sportegyesület feladatául tűzte ki az utánpótlás-nevelést, és a tehetségek fejlődésének szakmai irányítását, Fonyód város fiataljainak erkölcsi-fizikai nevelését és pozitív irányú személyiségformálását. A Sportegyesület a Karate iránt érdeklődést mutatók rendszeres sportolásának (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítására; az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából jött létre. A Sportegyesület célul tűzte ki a Karate küzdősport népszerűsítését. Céljait tréningek, bemutatók szervezésével, más harcművészetek (küzdősportok) képviselőivel, szervezeteivel történő kapcsolatok kiépítésével és ápolásával kívánja eérni. Rendszeres edzések megtartása, edzőtáborok szervezése és megtartása, versenyek szervezése és megrendezése, versenyeken való részvétel, sportrendezvényeken való részvétel, és bemutatók szervezése révén a sport és a Karate sportág szerepének növelését kívánja elérni. A Sportegyesület tevékenységének népszerűsítésére, támogatók felkutatására törekszik. A Sportegyesület egészséges életmódra nevelő, egészségmegőrző, és egészség prevenciós szerepköröket is el kíván látni. A Sportegyesület a rendszeres sporttevékenység gyakorlásának teret engedve lehetőséget teremt a szellemi, fizikai és pszichikai képességek egyensúlyának kialakítására és fenntartására. A Sportegyesület klubéleti szerepet kíván betölteni, hogy a harmonikus életszemlélet kialakítását elősegítse, a közösségi összetartozást hangsúlyozza, segítségére váljon minden sportszerető ember számára. ... >>

"Szelence" Gyermeknéptánccsoport Alapítvány

(kulturális)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: Takácsné Somogyi Erzsébet
A gyermekek hasznos szabadidő eltöltésének segítése, tanítva és szórakoztatva a következőkkel: a magyar folklór, különös tekintettel a néptánc és a népzene megismertetése, elsajátítása és a viselet és szokásrend megismerése, az élő népművészet ápolása, bemutatása és idegenforgalmi népszerűsítése. Szakmai jellegű programok és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>
1. oldal