Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A "Balatonboglári Orgonáért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 4.
képviselő: Lubics László
Msgr.Varga Béla protonótárius nagyprépost, Balatonboglár templomépítő plébánosa, a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés elnöke emlékére szentelendő orgona megépítése, fejlesztése és fenntartása, Balatonboglár város általános-, és egyházzenei életének teljesebbé tétele, nemzetközi színvonalú idegenforgalmi kulturális program keretében templomi koncertek szervezése. ... >>

Balatonboglár és Vidéke Horgászegyesület

(természetvédelem,egyéb)

8630 Balatonboglár, Madách utca 7.
képviselő: Jancsek János
A településen és környezetében élő vagy a településhez más, egyéb szállal kötődő személyek összefogása a horgászat feltételeinek biztosítása érdekében. Az egyesületbe tömörült tagok érdekképviselete a horgászattal, halászattal kapcsolatos kérdésekben. Kapcsolatot építeni a helyi önkormányzattal, a Balaton érdekében tevékenykedő szervezetekkel. A természet szeretetének és védelmének, a horgászati szabályok betartásának, etikus horgászmagatartás kialakításának elősegítése a horgászok és környezetük körében. A tagok gyermekei, valamint a fiatalok körében utánpótlást nevelni, az egészséges életmódra, a természet szeretetére nevelni, horgászatra megnyerni és felkészíteni. A településen a horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység fellendítése. ... >>

Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Rózsa utca 6.
képviselő: elnök Madarász Istvánné
Az alapítvány elsődleges célja Balatonboglár Templom utcában (hrsz. 647) evangélikus templom felépítése. Az alapítvány célja továbbá a Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Az alapítvány célja különösen: a) Evangélikus hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b) Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c) Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök beszerzése, pótlása. d) Gyülekezeti egyházzenei élet támogatása. e) Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi feltételeinek biztosítása. f) Egyházi ifjúsági munka és táborok anyagi támogatása. g) Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h) Testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i) Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli, írásbeli és elektronikus úton történő közreadása. j) A protestáns hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. Az Alapítvány célja továbbá a társadalom és az egyén közös édekeinek kielégítésére irányuló szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozásával kapcsolatos tevékenységek végzése; valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; továbbá kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, illetőleg az ezeket népszerűsítő tárgyak, kiadványok, könyvek szerkesztése, fordítása, kiadása és árusítása, valamint terjesztése, továbbá előadások és bemutatók szervezése, megtartása. ... >>

Balatonboglári Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 61.
képviselő: Fogel Gábor
1./ Az állandó emberi értékek közvetítése. 2./ Ifjúság- és gyermekvédelem. Az egészséges életmódra nevelés. 3./ Demokráciára nevelés. 4./ A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedéséenk elősegítése. ... >>

Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: elnök Várnai László
A Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület - mint önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, tevékenysége során mindenek előtt a hagyományos lengyel-magyar barátságot kívánja magas fokon ápolni. Ennek fontos eleme a II. világháborús események következtében menekülésre kényszerült lengyelek Magyarországon történt befogadásának, elhelyezésének, életkörülményeinek minél alaposabb feltárása, megismerése. Különös jelentőségű ama tény az európai kontinens területén Balatonbogláron működött (1940-1944 közötti években) az egyetlen lengyel nyelvű középiskola. Ezt a tényt évtizedeken keresztül mesterségesen elhallgatták mind a hazai, mind a külföldi közvélemény előtt. Így csorbítva hazánk nemzetközi tekintélyét. Ennek tudatosítása, jelentőségének súlya, annak ismerete egyik fontos eleme, programja az egyesületi munkának. Eszközei: élő kapcsolat-tartás az egykori menekültekkel - amíg ők élnek - és azok leszármazottaival valamint ezen ápolásra érdemes tradiciók áthagyományozása a helybeli valamint vonzáskörzetében élők, fiatalok részére. ... >>

Balatonboglári Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: Kalász József
A várost szerető erők összefogása, a történelmi építészeti, természeti és néprajzi értékeinek megóvása, új értékek teremtése érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság településszeretetre nevelésére, a város védelmére, szépítésére irányuló aktivitás növelésére, a lakosság társadalmi közérzetének javítására, a városhoz való kötődés erősítésére. ... >>

Balatoni Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8630 Balatonboglár, Templom utca 5.
képviselő: elnök Kapitány Tamás
A Balaton természeti értékeinek rendszerezése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön. ... >>

DÉL-BALATONI BORÚT EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
képviselő: Gádor Dénes
A Dél-Balatoni Borvidék kulturális örökségének megóvása és a történelmi borvidék szőlő- és borkultúrájának megóvása az alábbi célok megvalósítása révén: Az Egyesület létrehozásának és működésének célja a Dél-Balatoni Borvidék borútjának létrehozása, a borvidék sajátos arculatának és egységes tájegységi képének kialakítása, erősítése, a borturizmus fellendítése, a két ezer éves borkultúrában rejlő fejlesztési lehetőségek kibontakoztatása. A falusi turizmus értékeinek bekapcsolása a balatoni idegenforgalomba. Az egyesület célja továbbá Dél-Balatoni Borvidék és települései együttműködésének, összefogásának szervezése (erősítése), a térség gazdasági és infrastrukturális fejlesztése, a táj egészének és természeti környezetének védelme, a térségi fejlesztési programok összehangolása és megvalósítása (a borászati kultúra és a turizmus értékeinek összekapcsolásával). ... >>

"Helyiérték" Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

(egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: alelnök Schrauff Jenő, elnök Keserű Zoltán
Az Egyesület elsődleges célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva, tevékenységével megakadályozza a fiatalság - különös tekintettel az értelmiségi fiatalokra - elköltözését a térségből. ... >>

Jankovich-telepi Üdülő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Radnóti utca 17.
képviselő: Dr.Bereznai Tibor
1. A településrész történelmi névhasználatának biztosítása.
2. A jogelőd JANKOVICH telepi Egyesület történelmi hagyományainak visszaállítása és ápolása. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
3. A JANKOVICH telepi Egyesület létrehozásával az önkéntesen csatlakozó üdülők tulajdonosai együttműködésének elősegítése, érdekeinek képviselete és védelme, illetve ezen célok érdekében:
- a terület üdülőjellegének megfelelő kialakíttatása és ennek megőrzése,
- a Balaton parti környezetvédelmi feltételek biztosítása,
- a Balatonnak, mint idegenforgalmi, fürdő és vízi sportok célját szolgáló vízterület állagának védelme és megóvása a területi közigazgatási és környezetvédelmi szervekkel együttműködve,
- képviselni a terület érdekeit az Önkormányzat felé az idegenforgalmi célokat segítő fejlesztések, illetve beruházások biztosítása érdekébenben az ilyen célra felhasználható bevételekből és támogatásokból,
- a terület érdekeit képviselni a romló közbiztonság javítása érdekében a területileg illetékes államigazgatási szervekkel történő együttműködés útján,
4. kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

LIONS Klub Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

8630 Balatonboglár, Szabadság utca 16.
képviselő: Richter Ilona
Önzetlen szervezett anyagi segítségnyújtás, Lions Klubtagságon keresztül szolgáltatás közvetítés rászoruló, sérült, beteg, elesett, boldogtalan embertársainknak nemzetiségre, vallásra, politikai beállítottságra tekintet nélkül. Népek barátságának és egymás iránti bizalom erősítése, felébreszteni, és megtartani a népek közötti kölcsönös megértés szellemét. Fórumra nyílt eszmecserére, az érdekek képviseletére anélkül, hogy politikai kérdéseket pártosan vallási köntösben kezelnénk. Áldozatra kész emberek mozgósítása közösség szolgálatára anyagi haszonszerzés nélkül. Tetterőt, és példamutatást kifejezni, és megkövetelni az élet minden területén. Összekötni a Klubokat a barátság, a testvériség, és a kölcsönös megértés szellemében. LIONS Klub mint szolgálat életfilozófiájának képviselete (törvény, szabadság, munka, hűség, szeretet, élet). ... >>

"Magyarországi német ingatlantulajdonosok" Alapítvány

(egyéb)

8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 73.
képviselő: Jürgen Schenk 94060 DE. Németország
Német ingatlan tulajdonosok részére igazgatási-, jogi-, fordítási-segítségnyújtás a Magyarországon működő hivatalok és hatóságok előtt. Német ingatlan tulajdonosok és a magyarországi települések közötti barátság kialakítása, gyakorlása, ápolása. Német nyelv gyakorlása és ápolása Magyarországon. ... >>
1. oldal