Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja sport civil szervezetek


Találatok száma: 125
1. oldal

A Gyermek a Jövő Záloga

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kápolna u. 29.
képviselő: Csomor Csaba, Nemes Gábor
A kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredmény elért tanulók ösztönzése. Az oktatástechnikai eszközpark bővítése. A korszerű szemléltető eszköztár kiépítése ... >>

Alapítvány a Bajai Judo Sportért

(sport)

6500 Baja, Vasvári P. utca 14.
képviselő: Szabó Gábor János kuratóriumi elnök
A bajai judo sport tárgyi és működési feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

Alma Mater 110 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Baja, Szent Antal utca 60.
képviselő: Kardosné Szűcs Katalin kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: Hatékonyabb idegennyelv-tanulás biztosítása, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, a tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás; - a sportban kiemelkedően tehetséges tanulók menedzselése, a város sportmozgalmának fejlesztéséhez az utánpótlás biztosítása; -a rendszeres testmozgás ösztönzése, szervezett keretek között történő biztosítása, iskolai és városi diák sportrendezvények szervezése, rendezésének támogatása, a tanulók versenyeken történő részvételének biztosítása, díjazása; - tanulmányi - és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, a nyertesek díjazása. Nevelés - oktatás. képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. - a magyar és történelem tantárgyak tanításának elősegítése (Ennek keretében a magyar és történelem tantárgyak tanításában alkalmazandó új módszerek bevezetésének támogatása, irodalmi és történelmi emlékhelyek felkeresésére szervezett csoportos utazások költségeihez való hozzájárulás; az iskolánkban évente megrendezendő városi, körzeti Szarvas Gábor helyesírási verseny rendezésének támogatása; a magyar és történelem tantárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok évenkénti jutalmazása; a tanévünnepélyein többször aktívan szereplő gyermekek év végi jutalmazásához hozzájárulás; a szaktárgyakkal kapcsolatos táborok, táboroztatások támogatása; eszközök, térképek, könyvek vásárlása.) ... >>

Aranyhal-Baja Sporthorgász Egyesület

(sport)

6500 Baja, Dózsa Gy. u. 57.
képviselő: Bartek Dávid titkár, Magyari Klára Ida elnökhelyettes, Várszegi József elnök
A sporthorgászat fejlesztése és szervezése, tanácsadás nyújtás, horgászengedélyek beszerzése, terjesztése, minőségi versenyszerű sporthorgászat fejlesztése, hobbi horgászat támogatása, népszerűsítése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Augusztus 20.Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Horgászegyesület

(sport)

6500 Baja, Jurisics u.5.
képviselő: Kovács József elnök, Veréb Antal elnökhelyettes ... >>

Bababirtok Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bem József utca 27.
képviselő: Éginé Soós Tímea elnök, Hidvégi Adrienn alelnök, Nemes Károlyné titkár, Pallós Boglárka alelnök
Baja város és vonzáskörzetében élő kisgyerekek-, és családjaik védelme és képviselete, számukra létrehozott igényes szabadidős-, sport és kulturális programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása., Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyerekeknek és családjainak, az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében. Megfelelő tájékoztatás a térségben fellelhető szakemberek segítségével, szoptatási tanácsadás, sajátos nevelési igényű gyermekek, gondozási, nevelési- oktatási, terápiás jellegű tanácsadásának keretében., Az egyesület a gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközit működtetni kíván, házi gyermekfelügyeletet és fejlesztő játszóházat szervez és működtet, ennek érdekében propagandát hajt végre, tapasztalatait, ismereteit terjeszti., Hiánypótlóként ingyenes, a gyermekneveléssel, gyermekgyógyászattal kapcsolatos helyi kiadványok megjelentetése. ... >>

Bácska Kosárlabda Alapítvány

(sport)

6500 Baja, Deák F. utca 5.
képviselő: Cservák Csaba kuratóriumi tag, Palás Kornél kuratóriumi elnök, Szabó Zoltánné kuratóriumi tag
A fiatalok egészséges életmódra nevelése, tömegsport elősegítése. ... >>

Bácska Lovas Nemzetőrség Lövész és Népdal Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Halmos Géza elnök
Kiemelt működési célja: A hazafias-honvédelmi nevelésben való részvétel, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a nemzettudat erősítésében, közérdekű feladatok vállalása (oktatási intézményekkel való együttműködés keretében)., A Magyar Nemzetőrség, az 1848-as forradalomban, valamint szabadságharcban és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének megismertetése, a nemzetőr hagyományok ápolása., Szociális tevékenységben való részvétel, időskorúak gondozásában való részvétel, a társadalmi szervezet tagjainak érdekképviselete., A fiatalok katonai pályára irányításban való részvétel., A történelmi és kulturális örökség megóvásában való részvétel., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás., A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és együttműködés., Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységben való részvétel., A polgári védelemben való részvétel., Katasztrófaelhárító szervezetekkel való együttműködés., Érdekképviselet a társadalmi szervezet tagjainak érdekében, figyelemmel kísérve szociális helyzetük alakulását, szükség esetén intézkedés kezdeményezése., Általános működési céljai: A hazafias honvédelmi nevelés elősegítése érdekében kapcsolattartás és együttműködési szerződések megkötése, a területileg illetékes hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokkal, valamint a katonai pályairányításban érdekelt szervekkel, szervezetekkel., A hazafias-honvédelmi nevelés érdekében, együttműködési szerződés megkötése oktatási intézményekkel., Ismeretterjesztő tevékenység, honvédelmi nevelés, előadások tartása oktatási intézményekben., A kulturális, valamint a történelmi emlékek, emlékhelyek megóvása érdekében együttműködés, a történelmi és kulturális emlékek, emlékhelyek megőrzése, kezelésére hivatott miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel, szervezetekkel., A szociális tevékenység és az időskorúak gondozása érdekében együttműködés az illetékes szociális szervekkel, szervezetekkel., A környezetvédelmi tevékenység elősegítése érdekében együttműködés a miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel és szervezetekkel., A gyermek és ifjúságvédelem érdekében együttműködés, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében a professzionális szervekkel és szervezetekkel., További céljai: Lovas hagyományőrző, huszár hagyományőrző tevékenység., Lovassport., Lovas rendezvények szervezése., Fiatalság lovassportra nevelése., Lovas turizmus elterjesztésének támogatása, segítése., Lövészsport. A város önkormányzatával és az illetékes hatóságokkal együttműködve, a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelelő, nyitott, vagy zárt lőtér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítása., Kapcsolatok kiépítése és tartása a fegyveres testületekkel, önkormányzattal, vadásztársaságokkal, iskolákkal és egyéb intézményekkel., Sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel., Kulturális tevékenység., Népdal kórus fenntartása, működtetése., Népi hagyományőrző rendezvények sz ... >>

Baja és Térségének Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,sport,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Táncsics utca 22. fszt./1.
képviselő: Körtési Attila kuratóriumi elnök
Célkitűzései szerint, ennek keretében a tevékenységei alapján Baja és térsége tűzvédlmi színvonalának javítása: Célja, hogy közreműködése során a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kialakulását megelőzze, az ellenük való eredményes védekezés, illetőleg következményeinek felszámolása., Elősegíteni a térségben működő hivatásos és önkéntes tűzoltóságok mentő-megelőző tűzvédelmi munkájának javítását, a folyamatos tevékenységhez, működőképeséghez szükséges feltételek biztosítása, korszerűsítése., Hozzájárulni a lakosság széles rétegeinek biztonságérzetét növelve anyagi-pénzügyi esz-közökkel Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, illetve a térségben működő ön-kéntes tűzvédelmi szervezetek új, korszerű gépjárműfecskendők, tűzoltó-technikai, műsza-ki-mentési, tűzoltó szakfelszerlések és egyéni védőeszközök beszerzéséhez, pályázatokon való elindulásához., Segíteni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülményeinek, életkörül-ményeinek javítását szolgáló, valamint a laktanya állag megóvása, felújítására irányuló be-ruházások megvalósítását., Elismerni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavéde-lemben kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját, elősegíteni társadalmi megbecsülését., A tűzkárok megelőzése, tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése érdekében oktató, meg-előző tevékenységet folytatni, bemutatókat szervezni., Anyagilag támogatni felvilágosító, oktató és szemléltető anyagok eszközök, segédletek, nyomdai szórólapok előállítását., Se-gíteni és támogatni a tűzvédelemmel összefüggő sport-és kulturális rendezvények szerve-zését, lebonyolítását., Segíteni a hazai tűzoltó rendezvények, tudományos találkozók meg-szervezését, létrejöttét, a partner kapcsolatok kialakítását., Támogatni és segíteni tűzoltás-ban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők idegennyelv tanulását. ... >>

Baja Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Hajdú Miklós, Welchner Antal kuratóriumi elnök
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv.85-96.paragrafusában rögzített kötelező,ill.az önkormányzat által felvállalt feladatok teljesítésének a segítése, különösen a - tehetségkutatással,tehetséggondozással kapcsolatos feladatellátás feltételeinek biztosítása - a szociális hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának a támogatása - a szaktárgyi,művészeti területen,ill.a sportban elért kiemelkedő eredmények elérést célzó felkészülés támogatása - a város hosszabb távú fejlődését szolgálva tehetséges,kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának támogatása, a fiatalok szülővárosukhoz való kötődésének erősítése - tanulmányi ösztöndíj nyújtásával, képzési költségekhez való hozzájárulással, tandíjfizetés átvállalásával, kiemelkedő eredmények erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

Baja Judo Club

(sport)

6500 Baja, Vasvári P. u. 16.
képviselő: Barcsák Róbert elnök, Kovács Dénes szakmai alelnök, Vancsura Gábor alelnök ... >>

Baja Kosárlabdázásáért Alapítvány

(sport)

6500 Baja,
képviselő: Kancsár Máté
A kosárlabdasport támogatása. ... >>

Baja Wado Karate Dojo Sport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Nagy István u. 4.
képviselő: Fodor István ... >>

Baja-Újvárosi Diák Kosárlabda Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Oltványi u.14.
képviselő: Molnár Szilárd Károly elnök ... >>

Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület

(sport)

6500 Baja, Kölcsey F. utca 42. fszt./3.
képviselő: Hosszú István elnök ... >>

Bajai Birkózó Club

(sport,kulturális)

6500 Baja, Zrínyi utca 8.
képviselő: Horváth Gábor elnök
A bajai fiatalok egészséges életvitele érdekében a magyar birkózás hagyományainak szem előtt tartása, ápolása, valamint egészséges, sportos életmódra nevelés, s az aktív sportolás széles bázisában a megteremtése. ... >>

Bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola Sportkör

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szegedi út 2.
képviselő: Besesek György elnök, Komlósi Gábor ügyv. elnök ... >>

Bajai Evezős Club Egyesület

(sport,kulturális)

6500 Baja, Garibaldi u. 25.
képviselő: Bartos Sándor elnök
A Bajai Spartacus Vízügy SC Evezős Szakosztályának anyagi és szellemi támogatás, érdekeinek képviselete, az evezős sport népszerűsítése, az aktív versenyzésből visszavonult sportolók közötti kapcsolat fenntartása, kiemelt segítség nyújtása az eredményes, aktív sportolók versenyeztetéséhez, a bajai evezős sport emlékeinek, hagyományainak ápolása, alapítványok létesítése és kezelése, ösztöndíjak kitűzése, tömegsport mozgalom kiszélesítése, támogatása. ... >>

Bajai Football Club

(sport)

6500 Baja, Vasvári P.u.14.
képviselő: Bányai József ... >>

Bajai Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

6500 Baja, Szent A. utca 7.
képviselő: Béres Gergely alelnök, Hunyadi László elnök
A bajai és Baja környéki ifjúság szórakozási- kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése. Ifjúsági rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. Részvétel az ifjúsági közéletben, közéleti előadások szervezése, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása,kulturális események szervezése, lebonyolítása. A városi kerékpározás iránti igény felkeltése, mind az egészségesebb élethez hozzájáruló közlekedési, mind pedig sportolás jelentőségének előmozdítása. Az extrém sportok kedvelőinek ? a biztonság jegyében történő ? sportoláshoz kapcsolódó tevékenységek elősegítése. A bajai és Baja környéki fiatalok egészséges életmódhoz való viszonyának fejlesztése. A szórakozó helyeken megjelenő szerhasználat ártalmainak csökkentése, a szerhasználó magatartáshoz kapcsolódó egészségügyi és szociális ártalmak csökkentése. A pozitív ifjúsági kezdeményezések előmozdítása érdekében az önkéntes munka propagálása. A meglévő ifjúsági intézményi hálózat erősítése, az ifjúsági közösségi terek újrateremtésében, a meglévők fejlesztésében való közreműködés. A fiatalokhoz kapcsolódó szociológiai és társadalomtudományi kutatások, fejlesztések elősegítése. ... >>

Bajai Íjász-és Lövész Egyesület

(sport)

6500 Baja, Déry F.stny.4.
képviselő: Szívós István ... >>

Bajai Kajakosok-Kenusok Baráti Köre

(sport)

6500 Baja, Bereczki Máté u.35/F.
képviselő: Teket István ... >>

Bajai Központi Diáksport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Deák F. utca 11.
képviselő: Virág Györgyné elnök
A Diáksport Egyesület saját lehetőségeit felhasználva ösztönözni kívánja a város tanulóifjúságát és felnőtt lakosságát sporttevékenységre, valamin a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges életmód kialakítása érdekében., Az Egyesület további célja túrák, táborok szervezése, vetélkedőkön, sportversenyeken való részvétel, mindezek megszervezésének, lebonyolításának, az egyesület tagjainak azokon való részvételének úti és szállásköltséggel való támogatása., Az Egyesület további célja tagjainak rendszeres testedzése, sportolásra nevelése, sportolási lehetőségek biztosítása Baja városában., A fenti célok elérése érdekében az Egyesület együttműködik a környék gazdálkodó szerveivel, önkormányzatokkal, más társadalmi szervezetekkel, magánszemélyekkel, felveszi a kapcsolatot az országosan működő hasonló céllal alakult más társadalmi szervezetekkel, sportegyesületekkel, annak érdekében, hogy meghatározott sportágak minél több képviselője látogas-son Bajára, ill. a bajai sportolók kipróbálhassák tudásukat más egyesületek sportolóival. ... >>

Bajai Kyokushin Karate Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szabadság u. 71.
képviselő: Kern Róbert
hazai és nemzetközi karate sport támogatása, - a hazai karate sportesemények, versenyek, bemutatók kiírása, támogatása, - a karate sport népszerűsítése, versenyszabályainak megismertetése, - a karate sporthoz kapcsolódó erkölcsi, etikai értékrend népszerűsítése, és fejlesztése, - karate sportiskola és egyesületek működtetése, vagy annak támogatása, ... >>

Bajai Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Szabadság u. 71. IX/5.
képviselő: Kern Róbert ... >>

Bajai Labdarúgó Sportegyesület

(sport,oktatási)

6500 Baja, Kaszás utca 14/b.
képviselő: Búcsú Lajos elnök
A sportegyesület célja a labdarúgás tevékenységének végzése, a sportág népszerűsítése, az utánpótlás képzése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok megteremtése. ... >>

Bajai Lovas Sport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Jávorka u.18.
képviselő: Engler József ... >>

Bajai Lurkók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6500 Baja, Szentháromság tér 6.
képviselő: Beregi Károly elnökségi tag, Ferenczi Gellért elnök, Kiss Norbert elnökségi tag
A Baján és környékén élő, elsősorban gyermekek, fiatalok, valamint sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára lehetőséget biztosítani a szabadidő aktív eltöltéséhez. Ezen belül kiemelt célként kezelve a téli sportok korcsolyázás, jégkorong megszerettetését, népszerűsítését. Az amatőr sportoláson túlmenően további cél az egészséges és a jó erőnlét fenntartása, a természet szeretetére, az egészséges életmódra, a fair play-ra, a közösséghez tartozásra nevelés.? ... >>

Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi István utca 16.
képviselő: Lovretity Zoltánné kuratóriumi elnök, Nepp Éva Katalin kuratóriumi tag
Az alapítvány létrehozói segíteni és támogatni kívánják a Baján és környékén élő vagy tanulmányokat folytató, valamint az ide települő, továbbá az innen elszármazott, de még kapcsolatot tartó evangélikus, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek, fogyatékkal élők közösségi és hitéleti tevékenységét., Az Alapítvány közreműködik különböző táborozási, üdültetési lehetőségek megteremtésében, támogatásában, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, találkozók, csereutazások, kirándulások megszervezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a gyülekezeti tagokat, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló embereket érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok, koncertek megszervezésében., Segíti a Bajai Gyülekezetben a pasztorális feladatok, hitéleti tevékenységek ellátását, lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti a vezetőképzést., Közreműködik a Bajai Evangélikus Gyülekezet tevékenységéhez szükséges épületek kialakításában, létrehozásában, felújításában, a Gyülekezet működését szolgáló technikai, személyi és műszaki feltételek biztosításában, berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök, gépjármű beszerzésében. Támogatást nyújt továbbá ezen épületek és tárgyak fenntartásához, karbantartásához, működtetéséhez., Segítséget nyújt az alapítványi célok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésében, fenntartásában., Kapcsolatot tart hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, egyházakkal lés alapítványokkal. ... >>

Bajai Méhek és Darazsak Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Farkas u. 39/c.
képviselő: Markó Előd elnök
Baja városban a floorball sportág megismertetése és megszerettetése a bajaiak körében, a versenyző és tömegsport bázis megteremtése gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. Tervezni, szervezni és összehangolni a fiatalok körében e sportág megismertetését, szervezni a város ilyen irányú sportrendezvényeit az Alapszabály 1.2.pontja szerint. ... >>

Bajai Művelődési és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella
A társadalmi szervezet célja: Elsődlegesen a bajai gyermekeknek és fiataloknak szóló vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása kulturális programok rendezése, művészeti és réteg klubok szervezése és szakmai vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása. Ezen belül
3.1. Gyermek- és ifjúsági klubok, tanfolyamok és közönségek szervezése,
3.2. Amatőr művészeti csoportok alapítása, működtetése, megszervezése,
3.3. Kiállítások rendezése,
3.4. Ismeretterjesztő rendezvények szervezése,
3.5. Színházi estek, pódiumműsorok, hangversenyek rendezése, szervezése,
3.5. Film- és videó vetítések,
3.6. Nemzetiségi és folklór programok, fesztiválok szervezése,
3.7. Ismeretterjesztő rendezvények rendezése, szervezése,
3.8. Játszóházak tartása,
3.9. Sport rendezvények, versenyek, túrák, kirándulások szervezése,
3.10. Nyári művelődési, szabadidős és sporttáborok szervezése,
3.11. Városi diákszervezetek működésének támogatása,
3.12. Nemzetközi ifjúsági diákcsere üdülések szervezése,
3.13. Táncos, zenés rendezvények szervezése,
3.14. Kirakodóvásárok, szabadtéri rendezvények tartása,
3.15. Szeszmentes vendéglátó szervezet üzemeltetés,
3.16. Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti tárgyak, újságok, folyóiratok árusítása,
3.17.Újságok, folyóiratok, könyvek kiadása és terjesztése. ... >>

Bajai Sárkányhajó Klub

(sport,oktatási)

6500 Baja, Bánk bán utca 19.
képviselő: Hoffmann Mónika elnök
A sárkányhajózás, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékkal élő sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Bajai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi Sziget bajai 5312/21. hrsz
képviselő: Petrity György elnök
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. szövegrész. ... >>

Bajai Sportkör

(sport)

6500 Baja, Árpád tér
... >>

Bajai Sportkör Baráti Kör Egyesülete

(sport)

6500 Baja,
képviselő: Jaszenovics Sándor ... >>

Bajai Szakszervezeti Vadásztársaság

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, II. kerület 68.
képviselő: Csordás József elnök ... >>

Bajai T. Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Szent László utca 57.
képviselő: Slingár Antal elnök ... >>

Bajai Táncsport Egyesület

(sport,oktatási)

6500 Baja, Szent László utca 132.
képviselő: Orbán Ferencné elnök
A fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, túrák, téli-nyári sport-és tánc táborok szervezése, vetélkedőkön, sportversenyeken való részvétel, sport-és táncrendezvények szervezése, lebonyolítása, tagjainak rendszeres testedzése, sportolásra nevelés, táncelemek oktatása, táncversenyekre,fellépésekre felkészítés, versenyeztetés az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Bajai Tenisz Klub

(sport)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Pump Gábor elnök ... >>

Bajai Teniszsportért Alapítvány

(sport)

6500 Baja, Déri stny.2. I/101.
képviselő: T. Nay Kovács László
Baja város teniszsportjának támogatása, e tevékenység működési feltételeinek javítása. ... >>

Bajai Testépítő és Erőemelő Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Wesselényi u. 43.
képviselő: Dezős Zoltán ... >>

Bajai Testépítők Ifjúsági Szervezete

(sport)

6500 Baja, Árpád u.1.
képviselő: Fang István László ... >>

Bajai Városi Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Holló u. 1/d.
képviselő: Szűcs László ... >>

Bajaszentistváni Sport Kör

(sport)

6500 Baja, Gábor Á. utca 5.
képviselő: Gergely Tamás alelnök, Moóri József elnök, Szólik Gábor szakmai elnök
A diák-, felnőtt-, szabadidő sportot űzők érdekeinek képviselete és védelme, a labdarúgás elterjesztése, a labdarúgó sport irányítása és felügyelete egyesületi szinten. ... >>

Bajawakeboard Extrémsport Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Duna utca 27. II/4.
képviselő: Bagó Ildikó elnökségi tag, Dikán Gabriella elnökségi tag, Muharos Sándor elnök
A Baján és környékén élő, elsősorban fiatalok, valamint a vízen sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára lehetőséget biztosítani a szabadidő aktív eltöltéséhez. Ezen belül kiemelt célként kezelve a vízisí és a hazánkban jórészt még ismeretlen extrém vízi sportok, így a wakeboard, kitesurf, tube megszerettetését, népszerűsítését. ... >>

BEHER-FUTSAL Klub Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Kölcsey F. utca 76. I/3.
képviselő: Ofenbeher Nándor elnök
Baja város kispályás futballcsapatainak támogatása., Saját futballszakosztály versenyszerű működtetése., Kispályás futballbajnokságok, egyéb sportrendezvények és sporttevékenység megszervezése, lebonyolítása, a feltételek biztosítása., Utánpótlás-nevelés, az ifjúság rendszeres testnevelésének és sporttevékenységének elősegítése, a sportolás népszerűsítése. ... >>

Bereczki Máté Diák Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Szent Antal utca 96.
képviselő: Éber Erik elnök
A Bereczki Máté Szakképző Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék,- turisztikai,- versengési,- és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a "Közoktatási Törvény" alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Sokrétű mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása a szabadidős sport és rekreáció keretein belül, valamint a sportági felkészülést, indokolt esetben kiterjeszteni a verseny és élsportra. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek működtetése, fejlsztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák-önkormányzatiság erősödését, a tanulók ez irányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Hatékonyan együttműködni az önkormányzat által koordinált gyógytestnevelés irányelveivel. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Bernhardt Sándor utcai Óvodás Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 94.
képviselő: Kovácsné Szabó Edit elnök
A Bernhardt Sándor utcai Óvodába járó gyermekek és nevelő testület kulturális-. szociális-, nevelési-, egészségügyi-, sport- és nyelvtanulási céljainak támogatása. A nevelő testület által kitűzött szakmai célok megvalósulásának elősegítése. A gyermekek önismeretének, önálló kezdeményezésének továbbfejlesztése. A gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. ... >>

Boxing Club Baja Sportegyesület

(sport,kulturális)

6500 Baja, Vasvári P. u. 4.
képviselő: Kovács Gábor
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagok között közösségi élet kibontakoztatása, utánpótlásnevelés, versenyeztetés, pszichikai, fizikális felkészítés, személyiség-fejlesztés. Lakossági és tömegsport rendezvények szervezése, a fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. Újraélesztése és folytatása Baja ökölvívó sportkultúrájának, a hagyományok ápolása, a testnevelő és versenyökölvívás reformált mozgáskultúrájának, igényeinek felkeltése és biztosítása. Az egyesületi tagok, pártolók, támogatók sportolási igényeinek színvonalas kielégítése. Gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése, melynek célja csak és kizárólag a sportegyesület működési feltételeinek javítása. Az egyesület jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Canadian Rallye Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Fecske u.1/c.
képviselő: Budai Sándor Ferenc ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal