Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 119
1. oldal

108. gépesített lövész Ezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Kodály utca 11. fszt./1.
képviselő: Póti Zoltán elnök
Ápolni a katonai hagyományokat, összetartani a Bajai helyőrségben szolgálatot teljesített tiszteket, tiszthelyetteseket, közallkalmazottakat, a szimpatizáló egykori tartalékosokat és honvédeket. ... >>

A Gyermek a Jövő Záloga

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kápolna u. 29.
képviselő: Csomor Csaba, Nemes Gábor
A kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredmény elért tanulók ösztönzése. Az oktatástechnikai eszközpark bővítése. A korszerű szemléltető eszköztár kiépítése ... >>

AD LIBITUM Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Szent György Albert u. 3.
képviselő: Pethő Attila ... >>

Agapenta Keresztény Szellemiségű Kulturális Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 119.
képviselő: Hambalkó Tamás kuratóriumi titkár, Héjja Emese kuratóriumi elnök
Az alapítvány céljának tekinti a régióban ifjúság-, gyermek- és magzatvédelmi rendezvények megszervezését, támogatását. Az előadások, rendezvények célja, hogy megfelelő felvilágosítást adjon a fiatalok és a gyermekek számára kábítószer fogyasztás, alkoholfogyasztás, dohányzás és a művi terhesség megszakítás (abortuszt) veszélyeiről és káros következményeiről, valamint az egészséges táplálkozás, testápolás, testmozgás, stb. előnyeiről. Időskorúak részére ruha- és élelmiszercsomagok összeállítása, eljuttatása. Rászorulók részére szociális jellegű segélyek biztosítása. A családsegítés keretében a gyermekneveléssel, családtervezéssel, családszervezéssel kapcsolatos felvilágosító rendezvények szervezése és támogatása. Többek között a történelmi, irodalmi és zenei értékek ápolása keretében elsősorban amatőr művészek támogatása. e./ Előadások, fellépések, koncertek megszervezése, mindezekkel a keresztény egyházak támogatása. d./ Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni előítéletek feloldása érdekében propaganda tevékenység kifejtése és támogatása. A támogatandó célok között szerepel gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak (alkohol ? és drogfüggőségben élő, átmeneti létproblémákkal küzdő családok és nyugdíjasok, stb. /rehabilitációja/. Konduktori tevékenység elősegítése, támogatása (pld. a központi idegrendszer sérülése miatt mozgássérült gyermekek pedagógiai jellegű rehabilitációja) Ilyen tevékenységet végző szervezetek támogatása. A leírt tevékenységek megfelelő színvonalú ellátásához szükséges intézményrendszer létrehozása, üzemeltetése és továbbfejlesztése (ingatlanszerzés, építés stb.). ... >>

Bababirtok Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bem József utca 27.
képviselő: Éginé Soós Tímea elnök, Hidvégi Adrienn alelnök, Nemes Károlyné titkár, Pallós Boglárka alelnök
Baja város és vonzáskörzetében élő kisgyerekek-, és családjaik védelme és képviselete, számukra létrehozott igényes szabadidős-, sport és kulturális programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása., Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyerekeknek és családjainak, az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében. Megfelelő tájékoztatás a térségben fellelhető szakemberek segítségével, szoptatási tanácsadás, sajátos nevelési igényű gyermekek, gondozási, nevelési- oktatási, terápiás jellegű tanácsadásának keretében., Az egyesület a gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközit működtetni kíván, házi gyermekfelügyeletet és fejlesztő játszóházat szervez és működtet, ennek érdekében propagandát hajt végre, tapasztalatait, ismereteit terjeszti., Hiánypótlóként ingyenes, a gyermekneveléssel, gyermekgyógyászattal kapcsolatos helyi kiadványok megjelentetése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány

(kulturális)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Ágfalviné Dr. Baranyi Ildikó kuratóriumi titkár, Frick József kuratóriumi elnök
Bács-Kiskun Megye területén élő nemzeti- és etnikai kisebbségek nyelvi- kulturális értékei, hagyaományai megörzésének ösztönzése. ... >>

Bácska Lovas Nemzetőrség Lövész és Népdal Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Halmos Géza elnök
Kiemelt működési célja: A hazafias-honvédelmi nevelésben való részvétel, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a nemzettudat erősítésében, közérdekű feladatok vállalása (oktatási intézményekkel való együttműködés keretében)., A Magyar Nemzetőrség, az 1848-as forradalomban, valamint szabadságharcban és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének megismertetése, a nemzetőr hagyományok ápolása., Szociális tevékenységben való részvétel, időskorúak gondozásában való részvétel, a társadalmi szervezet tagjainak érdekképviselete., A fiatalok katonai pályára irányításban való részvétel., A történelmi és kulturális örökség megóvásában való részvétel., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás., A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és együttműködés., Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységben való részvétel., A polgári védelemben való részvétel., Katasztrófaelhárító szervezetekkel való együttműködés., Érdekképviselet a társadalmi szervezet tagjainak érdekében, figyelemmel kísérve szociális helyzetük alakulását, szükség esetén intézkedés kezdeményezése., Általános működési céljai: A hazafias honvédelmi nevelés elősegítése érdekében kapcsolattartás és együttműködési szerződések megkötése, a területileg illetékes hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokkal, valamint a katonai pályairányításban érdekelt szervekkel, szervezetekkel., A hazafias-honvédelmi nevelés érdekében, együttműködési szerződés megkötése oktatási intézményekkel., Ismeretterjesztő tevékenység, honvédelmi nevelés, előadások tartása oktatási intézményekben., A kulturális, valamint a történelmi emlékek, emlékhelyek megóvása érdekében együttműködés, a történelmi és kulturális emlékek, emlékhelyek megőrzése, kezelésére hivatott miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel, szervezetekkel., A szociális tevékenység és az időskorúak gondozása érdekében együttműködés az illetékes szociális szervekkel, szervezetekkel., A környezetvédelmi tevékenység elősegítése érdekében együttműködés a miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel és szervezetekkel., A gyermek és ifjúságvédelem érdekében együttműködés, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében a professzionális szervekkel és szervezetekkel., További céljai: Lovas hagyományőrző, huszár hagyományőrző tevékenység., Lovassport., Lovas rendezvények szervezése., Fiatalság lovassportra nevelése., Lovas turizmus elterjesztésének támogatása, segítése., Lövészsport. A város önkormányzatával és az illetékes hatóságokkal együttműködve, a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelelő, nyitott, vagy zárt lőtér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítása., Kapcsolatok kiépítése és tartása a fegyveres testületekkel, önkormányzattal, vadásztársaságokkal, iskolákkal és egyéb intézményekkel., Sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel., Kulturális tevékenység., Népdal kórus fenntartása, működtetése., Népi hagyományőrző rendezvények sz ... >>

Bácska Német Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Duna u.33.
képviselő: Glasenhardt János ... >>

Bácska Nemzeti Kör - Baja

(kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 53.
képviselő: Füri János elnök
A szervezet létrehozásához az alapító tagokat az a törekvés vezette, hogy a jelenlegi individualista ? tehát az egyén jelentőségét hangsúlyozó - társadalom szemlélettel szemben megfogalmazzák és terjesszék a NEMZET, mint személyek által alkotott, de személyek feletti társadalmi érdekegység jelentőségét és erősítsék a nemzeti azonosságtudatot. ... >>

Bácskai Németekért Közalapítvány

(kulturális)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Csorbai Péter titkár, Ruff Terézia elnök
Az alapítvány fő célja a Baja területén, valamint a vonzáskörzetében élő magyarországi németek támogatása. ... >>

Bácskai Nemzetiségi és Kultúrális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szabadság u. 23.

Hagyományos kulturálsi értékek megőrzése, bácskai községek termelési kultúrájának fejlesztése,a termelési tapasztalatok megőrzése, átörökítése. A nemzetiségi lakosság anyanyelvi kultúrájának ápolása és a fiatalok oktatásának segítése. A nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása, a hagyományőrzés (tánc, zene, díszítőművészet, fazekasság és helytörténeti kutatások) területén. ... >>

Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Antal utca 24/a.
képviselő: Albert Iván titkár, Dankó Miklós elnök
Az Egyesület alapvető céljai közé tartozik, az Egyesület keretén belül működő egészségügyi, valamint a későbbiekben belépő egyéb jellegű klubok (kulturális, oktatási, pedagógiai, gyógypedagógiai, média, környezetvédelmi, honismereti-helytörténeti, stb.) mindennemű támogatása és segítése. Alapelveinkkel összefüggésben ifjúsági klubot is kívánunk fenntartani, működtetni. Az Egyesület alapvető céljai között szerepel a kulturális, oktatási, kutatási, szociális, nemzetközi, környezetvédelmi és szabadidős tevékenység. A magyarországi és határainkon túli magyarok népszokásainak és hagyományainak megismerése, megőrzése, ápolása, továbbadása, egyéb hagyományőrző csoportokkal közösen. Más népek hagyományainak megismerése. Az ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése. A fiatalok környezetvédelmére való nevelése, valamint a tradicionális népi épített környezet megőrzése, megóvása. Kapcsolattartás a határainkon túli magyar közösségekkel, fesztiválok, továbbképzések szervezése. Helyi hagyományaink felkutatása, előadások, kiállítások keretein belül való prezentálása. Az Egyesület tenni kíván az egészségükben fogyatkozottak életének és közérzetének javítása érdekében. Segíti és támogatja lelki és testi egészségük vonatkozásában az egyes klubok szerint szerveződő körök munkáját, segíti az Egyesület tagjait és mindazon személyeket, akik az Egyesület segítő szolgáltatását igénybe kívánják venni a betegségekkel, fogyatékossággal való együttélés megkönnyítésében. Tájékoztatókat, előadásokat, képzéseket szervez az egyes betegségben, fogyatékosságban szenvedők, valamint az egyéb jellegű klubok részére. Igyekszik segítséget nyújtani megváltozott életkörülményeik javításában, valamint a nehéz körülmények között élő társadalmi csoportok mindennapi életének javításában. Az Egyesület céljai között szerepel továbbá, a tagok érdekeinek képviselete a hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt. ... >>

Baja és Térségének Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,sport,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Táncsics utca 22. fszt./1.
képviselő: Körtési Attila kuratóriumi elnök
Célkitűzései szerint, ennek keretében a tevékenységei alapján Baja és térsége tűzvédlmi színvonalának javítása: Célja, hogy közreműködése során a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kialakulását megelőzze, az ellenük való eredményes védekezés, illetőleg következményeinek felszámolása., Elősegíteni a térségben működő hivatásos és önkéntes tűzoltóságok mentő-megelőző tűzvédelmi munkájának javítását, a folyamatos tevékenységhez, működőképeséghez szükséges feltételek biztosítása, korszerűsítése., Hozzájárulni a lakosság széles rétegeinek biztonságérzetét növelve anyagi-pénzügyi esz-közökkel Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, illetve a térségben működő ön-kéntes tűzvédelmi szervezetek új, korszerű gépjárműfecskendők, tűzoltó-technikai, műsza-ki-mentési, tűzoltó szakfelszerlések és egyéni védőeszközök beszerzéséhez, pályázatokon való elindulásához., Segíteni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülményeinek, életkörül-ményeinek javítását szolgáló, valamint a laktanya állag megóvása, felújítására irányuló be-ruházások megvalósítását., Elismerni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavéde-lemben kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját, elősegíteni társadalmi megbecsülését., A tűzkárok megelőzése, tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése érdekében oktató, meg-előző tevékenységet folytatni, bemutatókat szervezni., Anyagilag támogatni felvilágosító, oktató és szemléltető anyagok eszközök, segédletek, nyomdai szórólapok előállítását., Se-gíteni és támogatni a tűzvédelemmel összefüggő sport-és kulturális rendezvények szerve-zését, lebonyolítását., Segíteni a hazai tűzoltó rendezvények, tudományos találkozók meg-szervezését, létrejöttét, a partner kapcsolatok kialakítását., Támogatni és segíteni tűzoltás-ban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők idegennyelv tanulását. ... >>

Baja Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Hajdú Miklós, Welchner Antal kuratóriumi elnök
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv.85-96.paragrafusában rögzített kötelező,ill.az önkormányzat által felvállalt feladatok teljesítésének a segítése, különösen a - tehetségkutatással,tehetséggondozással kapcsolatos feladatellátás feltételeinek biztosítása - a szociális hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának a támogatása - a szaktárgyi,művészeti területen,ill.a sportban elért kiemelkedő eredmények elérést célzó felkészülés támogatása - a város hosszabb távú fejlődését szolgálva tehetséges,kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának támogatása, a fiatalok szülővárosukhoz való kötődésének erősítése - tanulmányi ösztöndíj nyújtásával, képzési költségekhez való hozzájárulással, tandíjfizetés átvállalásával, kiemelkedő eredmények erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

Baja Művészetéért Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Liget utca 2.
képviselő: Horváthné Bálint Klára elnök
Elsősorban bajai és Bajához kötődő képző,-ipar-és fotóművészek bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. A testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdekében az ott élő alkotóművészekkel kiállítási lehetőségek megteremtése. A városban élő vagy innen indult tehetséges fiatal alkotók támogatása. Művészeti műhelyek szervezése, az ismeretterjesztés, tanítás, alkotás platformján. A bajai kulturális élet értékeinek felkutatása, lejegyzése, átadása, megőrzése. ... >>

Bajáért Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Péterfi Tamás kuratóriumi elnök
Az 1696. december 24. napján mezővárosi rangot kapott Baja várossá nyilvánításának 300. éves évfordulójáról való 1996-os megemlékezés önkormányzati rendezvényeinek finanszírozása. - A városi rendezvények költségeihez támogatás biztosítása. - A város fejlesztését, fejlődését szolgáló lakossági kezdeményezések támogatása. - A városi infrastruktúra fejlesztése. - Az oktatási intézményekben folytatott tanulmányok, kutatások, külföldi tanulmányutak támogatása. - A város kultúrális életének fejlesztése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Bajai BE COOL Tánc- és Ének Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Varsa utca 3. VI/18.
képviselő: Wágner János elnök, Zsilinszky Bianka főtitkár
Hagyományőrzés, a nemzeti és nemzetiségi táncok, énekek, dalok, dalszövegek Baja térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése. A Térségben megőrzött hagyományos és néptánc megismerése és elsajátítása. Modern táncok megismerése és elsajátítása. A különböző népek tánckultúráinak megismerése és megismertetése. Országos és nemzetközi ének-és táncversenyeken való részvétel. Ünnepségeken, hagyományőrző rendezvényeken való részvétel. Csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez. Együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bajai Birkózó Club

(sport,kulturális)

6500 Baja, Zrínyi utca 8.
képviselő: Horváth Gábor elnök
A bajai fiatalok egészséges életvitele érdekében a magyar birkózás hagyományainak szem előtt tartása, ápolása, valamint egészséges, sportos életmódra nevelés, s az aktív sportolás széles bázisában a megteremtése. ... >>

Bajai Buborék Pipaklub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Rózsa utca 3.
képviselő: Bareith Károly elnök
A pipaszívással, pipakészítéssel kapcsolatos történelmi emlékek, hagyományok megőrzése, ápolása., A szabadidő kulturált eltöltése és a társasági élet fejlesztése., Leendő és élő külföldi kapcsolatainak révén városunk és megyénk értékeinek jobb megismertetése., Lassúsági pipaszívó versenyeken való részvétel és azok szervezése., A kultúrált, egészségre kevésbé káros dohányzási szokások terjesztése., A Magyarországon működő hasonló klubokkal történő kapcsolatfelvétel, és közös együttműködés., A Magyar Pipaszövetség munkájának segítése a kitűzött feladatok megvalósításának érdekében., Pipázással kapcsolatos kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bajai Ciszterci Rendház

(kulturális)

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 5.
képviselő: Dr. Zakar Ferenc Polikárp ... >>

Bajai Éremtani Egyesület Közhasznú Szervezet

(kulturális)

6500 Baja, Széchenyi utca 6.
képviselő: Hernádi Tibor
Klubszerűen kivánja tömöríteni a pénz, érem, plakett, kitüntetés, jelvény, képes levelezőlap, telefonkártya és papírrégiség (papírpénz, értékpapír, kötvény, bélyeg, okmánybélyeg) gyüjtőket, továbbá a numizmatika iránt érdeklődőket, azokat, akik az anyag felkutatására, összegyűjtésére, rendezésére és ezen keresztül a nemzeti értékek megteremtésére, közkinccsé tételére törekszenek. Numizmatikai magángyüjtemények létrehozása, közgyűjtemények gyarapítása, meglévő numizmatika és egyéb értékek fennmaradásának védelme, numizmatikati ismeretek gyarapítása. Emlékpénzek és érmek igénylők számára való beszerzése. Képviseli a gyűjtés iránt érdeklődők érdekeit és intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket, szakirodalmat kölcsönöz. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez, amely azonban nem veszélyeztetheti eredeti tevékenységét. ... >>

Bajai Evezős Club Egyesület

(sport,kulturális)

6500 Baja, Garibaldi u. 25.
képviselő: Bartos Sándor elnök
A Bajai Spartacus Vízügy SC Evezős Szakosztályának anyagi és szellemi támogatás, érdekeinek képviselete, az evezős sport népszerűsítése, az aktív versenyzésből visszavonult sportolók közötti kapcsolat fenntartása, kiemelt segítség nyújtása az eredményes, aktív sportolók versenyeztetéséhez, a bajai evezős sport emlékeinek, hagyományainak ápolása, alapítványok létesítése és kezelése, ösztöndíjak kitűzése, tömegsport mozgalom kiszélesítése, támogatása. ... >>

Bajai Fiatalokért Egyesület

(szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. utca 173.
képviselő: Fodor István elnök
A bajai fiatalok kultúrális életének fellendítése,rendszeres turisztikai, versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése, hátrányos helyzetű fiatalokkal való kapcsolattartás, fiatalok bevonása a környzetvédelem hatékonysága érdekében, a Baján tanuló nem bajai diákok segítése, kapcsolattartás a Baja környéki falvak ifjúságával, egészséges életmód, a kábítószerek elleni védekezés propagálása az Alapszabály 1.2.pontja szerint. ... >>

Bajai Hajómalom Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Roosevelt tér 1. fszt/6.
képviselő: Palik Vera elnök
Baja mint vízi város múltbeli hagyományához hűen ?a Duna és Sugovica folyók adta lehetőségek kihasználtságával- Baján hajómalom létrehozása a működtetéséhez szükséges korhű eszközök bemutatásával. Kihaló kézműves mesterségek népszerűsítése a kézműves munkaeszközök bemutatására Skanzen működtetése. Gyermek és ifjúsági klubok, tanfolyamok, közösségek szervezése a vízi élettel kapcsolatos és már kihalóban lévő kézműves mesterségek elsajátítására, kézműves mesterek irányítás mellett. A Duna folyó által átszelt országok részvételével Hajómalom-út létrehozása, ezen országokban legalább 1 hajómalom újjáélesztése, ezáltal az európai dunai örökség megőrzése. Amatőr kézműves ?művészeti csoportok alapítása, működtetése, menedzselése. Hajómalom maketteken keresztül iskolai oktatáshoz a fizikai törvényszerűségek bemutatása. A hajómalmon keresztül a molnár szakma ráébresztése arra, hogy a vízenergia a többi energiához képest környezetbarát. ... >>

Bajai Hentesek Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Mártonszállási út 87.
képviselő: Tóth Ferenc elnök
Az alkotmányban biztosított egyesülési jog alapján létrehozott szervezet célja, hogy tagjait anyagi, szociális és kulturális, valamint élet-és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik érvényesülését előmozdítsa, valamint a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltató, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. ... >>

Bajai Honpolgár Alapítvány

(kulturális)

6500 Baja, Oltványi I. u. 14.
képviselő: Farkas Attila kuratóriumi titkár, Mezeiné dr. Kopasz Mária kuratóriumi elnök
A Bajai Honpolgár című havilap kiadásának támogatása, abból a célból, hogy: - felszínen tartsa a város jelenének és múltjának érdekes és értékes eseményeit, emlékeit, - fórumot teremtsen a környezetvédelem aktuális problémáinak, körképet adjon a környezetvédelem európai és más fejlett országok működéséről, helyzetéről, - bemutassa Baja és környéke tájképi és az Alsó-Dunavölgy idegenforgalmi nevezetességeit ... az alapító okirat 1. pontja szerint. ... >>

Bajai Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

6500 Baja, Szent A. utca 7.
képviselő: Béres Gergely alelnök, Hunyadi László elnök
A bajai és Baja környéki ifjúság szórakozási- kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése. Ifjúsági rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. Részvétel az ifjúsági közéletben, közéleti előadások szervezése, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása,kulturális események szervezése, lebonyolítása. A városi kerékpározás iránti igény felkeltése, mind az egészségesebb élethez hozzájáruló közlekedési, mind pedig sportolás jelentőségének előmozdítása. Az extrém sportok kedvelőinek ? a biztonság jegyében történő ? sportoláshoz kapcsolódó tevékenységek elősegítése. A bajai és Baja környéki fiatalok egészséges életmódhoz való viszonyának fejlesztése. A szórakozó helyeken megjelenő szerhasználat ártalmainak csökkentése, a szerhasználó magatartáshoz kapcsolódó egészségügyi és szociális ártalmak csökkentése. A pozitív ifjúsági kezdeményezések előmozdítása érdekében az önkéntes munka propagálása. A meglévő ifjúsági intézményi hálózat erősítése, az ifjúsági közösségi terek újrateremtésében, a meglévők fejlesztésében való közreműködés. A fiatalokhoz kapcsolódó szociológiai és társadalomtudományi kutatások, fejlesztések elősegítése. ... >>

Bajai III.Béla Gimnázium Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Bálint László elnök
A Bajai III. Béla Gimnázium oktatási és nevelési munkájának szellemi és anyagi támogatása. Az iskolában végzett tehetséges pályakezdő fiatalok, az iskola pályakezdő és nyugdíjas tanárainak segítése. Alapítványok létesítése és kezelése: pályadíjak, díjak kitűzése. Kiemelt segítség az iskola idegen nyelvi oktatásához. Az iskola emlékeinek, hagyományainak ápolása. A volt iskolatársak, tanárok kapcsolatának fenntartása, elmélyítése. ... >>

Bajai Liszt Ferenc Énekkar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6500 Baja, Táncsics u. 12.
képviselő: Nyírő Sándor elnök
A kórus zavartalan működése, anyagi és személyi feltételeinek biztosítása. A kóruskultúra hagyományainak ápolása, fiatal tehetségek, énekesek felkutatása és bevonása az egyesületi munkába. A szabadidő hasznos és kellemes eltöltése, baráti találkozók megszervezése. Az 1861-ben megalakult kórus hagyományainak ápolása, a szakmai munkában, hírnevének megbecsülése, munkájának elismertetése. Ennek érdekében minél több fellépés lebonyolítása a városban, az országban és országhatáron kívül. ... >>

Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Madarász Andor Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 18.
képviselő: Huzsvai György kuratóriumi elnök
Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretén belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ? ám tehetséges ? tanulók anyagi támogatása. ... >>

Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi István utca 16.
képviselő: Lovretity Zoltánné kuratóriumi elnök, Nepp Éva Katalin kuratóriumi tag
Az alapítvány létrehozói segíteni és támogatni kívánják a Baján és környékén élő vagy tanulmányokat folytató, valamint az ide települő, továbbá az innen elszármazott, de még kapcsolatot tartó evangélikus, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek, fogyatékkal élők közösségi és hitéleti tevékenységét., Az Alapítvány közreműködik különböző táborozási, üdültetési lehetőségek megteremtésében, támogatásában, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, találkozók, csereutazások, kirándulások megszervezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a gyülekezeti tagokat, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló embereket érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok, koncertek megszervezésében., Segíti a Bajai Gyülekezetben a pasztorális feladatok, hitéleti tevékenységek ellátását, lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti a vezetőképzést., Közreműködik a Bajai Evangélikus Gyülekezet tevékenységéhez szükséges épületek kialakításában, létrehozásában, felújításában, a Gyülekezet működését szolgáló technikai, személyi és műszaki feltételek biztosításában, berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök, gépjármű beszerzésében. Támogatást nyújt továbbá ezen épületek és tárgyak fenntartásához, karbantartásához, működtetéséhez., Segítséget nyújt az alapítványi célok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésében, fenntartásában., Kapcsolatot tart hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, egyházakkal lés alapítványokkal. ... >>

Bajai Makettezők Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Zsák utca 14.
képviselő: Kleisz Mihály elnök
A makettezés ?mint hobbi- széles körben való megismertetése, bemutatása. A történelmi korok, korabeli és mai technikák megismertetése, ismeretterjesztés. Speciális szakmai képzés, eszköz és anyaghasználat oktatása, valamint fiatalok kézügyességének fejlesztése. Közösségépítés, a hátrányos helyzetben és fogyatékkal élők képességeinek fejlesztése, komplex munkával. Az országos és a nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása (klubok, egyesületek) Versenyek, kiállítások, börzék rendezése, lehetőséget adva az alkotóknak, munkáik bemutatására. Baja város kulturális programlehetőségeinek bővítése. ... >>

Bajai Művelődési és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella
A társadalmi szervezet célja: Elsődlegesen a bajai gyermekeknek és fiataloknak szóló vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása kulturális programok rendezése, művészeti és réteg klubok szervezése és szakmai vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása. Ezen belül
3.1. Gyermek- és ifjúsági klubok, tanfolyamok és közönségek szervezése,
3.2. Amatőr művészeti csoportok alapítása, működtetése, megszervezése,
3.3. Kiállítások rendezése,
3.4. Ismeretterjesztő rendezvények szervezése,
3.5. Színházi estek, pódiumműsorok, hangversenyek rendezése, szervezése,
3.5. Film- és videó vetítések,
3.6. Nemzetiségi és folklór programok, fesztiválok szervezése,
3.7. Ismeretterjesztő rendezvények rendezése, szervezése,
3.8. Játszóházak tartása,
3.9. Sport rendezvények, versenyek, túrák, kirándulások szervezése,
3.10. Nyári művelődési, szabadidős és sporttáborok szervezése,
3.11. Városi diákszervezetek működésének támogatása,
3.12. Nemzetközi ifjúsági diákcsere üdülések szervezése,
3.13. Táncos, zenés rendezvények szervezése,
3.14. Kirakodóvásárok, szabadtéri rendezvények tartása,
3.15. Szeszmentes vendéglátó szervezet üzemeltetés,
3.16. Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti tárgyak, újságok, folyóiratok árusítása,
3.17.Újságok, folyóiratok, könyvek kiadása és terjesztése. ... >>

Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete

(kulturális)

6500 Baja, Miklós u. 4.
képviselő: Ápity Milos elnök
A Baja város és körzetében a szerb vallási és kulturális hagyományok ápolása az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Bajai Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Ottmár Attila kuratóriumi elnök
A Bajai Fiatalok Színháza (továbbiakban:Színház) tevékenységének támogatása, produkciói létrejöttének anyagi segítése, e tizenkét éve működő társulat kiemelkedő művészeti eredményeinek és értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése; A bajai színházi élet körülményeinek fejlesztése, színházi eszközök, berendezések beszerzésének anyagi támogatása; A Színház produkcióiért tevékenykedő alkotók, művészek, meghívott színházi szakemberek anyagi támogatása; A Színházi utánpótlás nevelő, tehetséggondozó színi stúdiójának működésének támogatása, az itt tanuló 10-18 éves, színpadi tánc, színészet iránt érdeklődő tehetséges diákok segítése; A Színház kiemelkedően tehetséges ifjú növendékeinek művészeti pályákon való elindulásának anyagi segítése, külföldi és belföldi tanulmányainak támogatása; A Színház társulatának hazai és külföldi rendezvényekre való utazásának, kiadásainak támogatása, külföldi kapcsolatok építésének támogatása, határon túli magyar művészeti csoportokkal való együttműködés elősegítése; A Színház műsor tervének meghatározásakor célul tűzi ki, hogy a térség tankötelezett gyermekeinek nevelését, oktatását és ismeretük, képességük fejlesztését elősegítse. ... >>

Bajai Testvérvárosi Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Vörösmarty u.5.
képviselő: Kunvári György ... >>

Bajai Turul Nemzeti Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,kulturális)

6500 Baja, Pipacs utca 8.
képviselő: Fehérváry Józsefné elnök
Az egyesület legfőbb célja Magyarországon és a szomszédos országokban élő magyarok kapcsolatainak építése a közös kultúra-művészet-hagyományok ápolása érdekében, hozzájárulás a kulturális emlékezet továbbéléséhez, hozzásegítve a múlt megértését. Ősi magyar nemzeti kultúra dalainak, népdaloknak tanítása, dalárda létrehozása kortól-nemtől-származástól függetlenül. Kapcsolatkeresés és felvétel a nem Magyarországon működő hasonló egyesületekkel, hagyományőrző klubokkal, dalárdákkal, székelykörökkel, néptánccsoportokkal, közös fellépés, rendezvények szervezése. Hagyományőrző rendezvények szervezése és bonyolítása, jelesül: tánctanulás, szüreti bál, székelybál, székelytalálkozó, farsangi maszkabál. Kulturális és történelmi örökség megóvásában való részvétel, ezen belül: történelmi témájú előadások szervezése- rendezése, magyar-est sorozat, irodalmi-kulturális estek szervezése, színház, múzeumlátogatás, zarándokutak, családi hétvégék- kirándulások szervezése, gyerekeknek játékos vetélkedők a cél ápolása érdekében. Gyűjtések szervezése segélyakciókhoz. Megemlékezések nemzeti és egyházi ünnepeinkről. ... >>

Bajai Város Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

6500 Baja, Munkácsy M.u.8.
képviselő: Dr.László Csaba
Baja város kultúrális életének fejlesztése, a művészet és a helyi művészek támogatása. A város közterületein művészeti alkotások elhelyezése. ... >>

Bajai Városvédő Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Szentgyörgyi Albert utca 3.
képviselő: dr. Radnóti Judit elnök, Gálai Antal alelnök, Ikotity István titkár, Jezovithné Beck Anna alelnök
Baja városképének, harmonikus kisvárosi arculatának, városszerkezetének és környezetének megóvása, a Baján élő polgárok érdekeinek védelme és képviselete. Baja múltjának, kulturális hagyományainak felkutatása és dokumentálása, továbbá megjelenítése és közzététele, közreműködés a város jövőjét alakító döntésekben, továbbá valamennyi Baját és az ott élőket érintő társadalmi folyamatban, annak érdekében, hogy a város lakói barátságos, rendezett és otthonos városban éljenek. ... >>

Bajai Vízuális Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Deák F. utca 8.
képviselő: Dr. Gscheidt Szilvia elnök
Baja és vonzáskörzete tanulóinak művészetoktatási támogatása, az általános iskolai tanulók képzőművészeti és iparművészeti oktatásban részesítése. A tanulók felkészítése a közép-és felsőfokú művészeti oktatási intézményekbe való eredményes szereplésekre. ... >>

Baráti Kéz-Egymásért

(oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Kádár u.5.
képviselő: Bondor János elnök
A bajai baptista gyülekezet működésének és keresztyén missziós programjának támogatása: -Oktatás támogatás -Karitatív tevékenység -Szabadidős programok szervezése -Média tevékenység -Fiatalok, gyermekek hitoktatása, erkölcsi nevelése -Közösségi ház fenntartása -Baptista gyülekezet támogatása -Kultúrális és zenei programok támogatása -Konferenciák szervezése. ... >>

Bernhardt Sándor utcai Óvodás Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 94.
képviselő: Kovácsné Szabó Edit elnök
A Bernhardt Sándor utcai Óvodába járó gyermekek és nevelő testület kulturális-. szociális-, nevelési-, egészségügyi-, sport- és nyelvtanulási céljainak támogatása. A nevelő testület által kitűzött szakmai célok megvalósulásának elősegítése. A gyermekek önismeretének, önálló kezdeményezésének továbbfejlesztése. A gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. ... >>

Bibliotéka Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Telcs E. u. 12.
képviselő: Dr. Eördögh Endréné
A Bajai Városi Könyvtár: - dokumentumállományának szerzeményezése, kötése, ennek feltárására készült kiadvány, - kiállítások, előadások, versenyek, vetélkedők szervezése, - technikai fejlesztésének elősegítése az Alapító Okirat szerint. ... >>

Blugrass Zenei Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Tél u. 1.
képviselő: Eln.akad.eset.:Szabadi Péter aleln., Lógó Attila elnök ... >>

Boxing Club Baja Sportegyesület

(sport,kulturális)

6500 Baja, Vasvári P. u. 4.
képviselő: Kovács Gábor
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagok között közösségi élet kibontakoztatása, utánpótlásnevelés, versenyeztetés, pszichikai, fizikális felkészítés, személyiség-fejlesztés. Lakossági és tömegsport rendezvények szervezése, a fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. Újraélesztése és folytatása Baja ökölvívó sportkultúrájának, a hagyományok ápolása, a testnevelő és versenyökölvívás reformált mozgáskultúrájának, igényeinek felkeltése és biztosítása. Az egyesületi tagok, pártolók, támogatók sportolási igényeinek színvonalas kielégítése. Gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése, melynek célja csak és kizárólag a sportegyesület működési feltételeinek javítása. Az egyesület jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Bunjevacka zlatna grana Kulturális Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Telcs Ede utca 12.
képviselő: Filákovity Bertalanné elnök, Varga Hajlnalka elnökhelyettes ... >>

Bunyevác Olvasókör Egyesület

(kulturális)

6500 Baja, Vörösmarty u. 5.
képviselő: Muity Antal ... >>

Charta Lovasklub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Tanya V. kerület 67.
képviselő: Kapotsné Papp Csenge Csilla elnök, Kovács Edit titkár, Papp József elnökhelyettes
Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A sportolás szervezett keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése. Gazdasági, vállalkozási tevékenység végzése e célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából. Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés. Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése és karbantartása. Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés. Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel. Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, illetve azok megszervezésére. Hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése. A sportegyesület tagjainak sportszakmai képzése és a rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

Chris Modells Szabadidő és Tánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szegedi u. 30.
képviselő: Kanizsai Krisztián elnök
Az oktatási intézmények tanulóifjusága körében a mozgásművészet népszerűsítése, oktatása, fejlesztése, kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, tánctáborok szervezése, veersenyeken való részvétel elősegytése, támogatása, karitatív rendezvények szervezése, támogatása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal