Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 46
1. oldal

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.
képviselő: Kulcsár Dániel SZB titkár ... >>

Bács-Csongrád Megyei Jogvédő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Keleti krt. 6.
képviselő: Ginál Mátyás elnök
Az egyesület célja, jogsérelmet elszenvedett vagy folyamatosan elszenvedő polgárok felvilágosítása, segítése. Szegények ügyvédje elnevezéssel, díjtalan jogi tanácsadás bevezetése, az egyesületet támogató jogszabályok bevonásával. Költség és időigényes peres eljárások kiküszöbölésére, vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése érdekében, közvetítői -békebírói- beavatkozások elterjesztése. Az egyesület feladatának tekinti mindazon állampolgárok érdekeinek védelmét, amelyek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetb kerültek és saját erejükből képtelenek problémájuk megoldására. Az egyesület céljai elérése érdekében együttműködik az önkormányzati, a gazdasági és politikai hatalommal, de nem kíván azok része lenni, ezért semmilyen formában nem támogatja a hatalmi pozíciókba való bejutás folyamatát. Az egyesület nem kíván sem politikai párt, sem politikai szervezet lenni. Az egyesület céljai elérése érdekében szövetséget köthet más egyesületekkel és jogi személyekkel, továbbá tagja lehet nemzetközi szervezetnek is, amennyiben azok céljai megfelelnek jelen célkitűzéseknek. Az egyesület -a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok keretei között- vagyonával önállóan rendelkezik. ... >>

BÁCS-VOLÁN Munkástanács

(érdekképviselet)

6500 Baja, Nagy I. u. 39.
képviselő: Brkity Antal elnök
Szakmai-, munkajogi érdekvédelem és érdekképviselet szakszervezeti, kollektív, jogi és egyéni szinten is., Munkaügyi- és közlekedési jogszolgálat működtetése., Feladatának tekinti az eddig elért munkavállalói és szakszervezeti jogok megőrzését, illetve tagsága érdekeinek megfelelő új érdekvédelmi és érdek-képviseleti jogok megszerzését.,Részt vállal minden magyar közlekedési dolgozót érintő általános érdekképviseletben., Sztrájkhoz való jogosultság fenntartása., Országos, regionális és helyi kérdésekben közösen lép fel minden olyan szervezettel együtt, amelynek céljai az adott helyzetben egybeesnek tagságának érdekeivel., A szakszervezet képviselőinek feladata, hogy képviseljék a tagság érdekeit minden olyan fórumon, ahol a területet érintő szakmai célokat előkészítik és az ezzel összefüggő gazdasági döntéseket megfogalmazzák és meghozzák. ... >>

Bácska Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi Pál utca 4/a.
képviselő: Bárd János elnök, Sörös László alelnök ... >>

Bácskai Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

6500 Baja, Petőfi-sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella elnök, Werner József alelnök ... >>

Bácskai Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 45. fszt./5.
képviselő: Gokl József elnökségi tag, Petrás István elnökségi tag, Sipos Sándor elnökségi tag, Vix Roland elnök
A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Bácskai- és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség

(érdekképviselet)

6500 Baja, Tóth K.tér 8.
képviselő: Kecskés Gábor elnök, Rozsi József alelnök, Vancsura Kornél titkár
Tagjai gazdasági és munkaadói érdekképviseletének ellátása., Közreműködés a mezőgazdaság gazdasági jelentőségéhez és rangjához méltó társadalmi elismerés megteremtésében., Folyamatos párbeszéd és együttműködés kialakítása, fenntartása kormányzati, Európai Uniós hivatalokkal, hatóságokkal és különböző ér-dekképviseleti szervezetekkel a tagok eredményes gazdálkodásának segítése érde-kében., Térségi információs szellemi központ kialakítása és fenntartása az EU-és nemzeti jogszabályok, rendtartások, direktívák megismertetése és tagszervezeti al-kalmazása érdekében., Az érdekérvényesítés biztosítása érdekében tényszerű in-formáció áramlása a tagok összesített adatainak, gazdasági eseményeinek közvetí-tése az országos szövetséghez. Illetve a tagokhoz. ... >>

Baja és Körzete Méhész Klub Egyesület

(érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság út 77.III/6.
képviselő: Gégény Benjamin
A tagok érdekvédelme az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Baja Környéki Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Oltványi u. 14.
képviselő: Nemes Gábor elnök, Schmidt Antal elnökségi tag
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezésében való közreműködés. Rendszeres szakmai közösségi programokat szervez. Szakmai, pedagógiai, érdekvédelmi feladatokat lát el. Kistérségi szakmai adatbázist tart fenn. Szakmai információáramlást biztosít. Szakmai konferenciákat szervez, segítséget nyújt iskolai pályázatok elkészítéséhez, szakmai tapasztalatcseréket, látogatásokat szervez, időszaki kiadványokat jelentet meg az ... >>

Bajai Autóközlekedési Tanintézet Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u.23.
képviselő: Szendrődi József ... >>

Bajai BE COOL Tánc- és Ének Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Varsa utca 3. VI/18.
képviselő: Wágner János elnök, Zsilinszky Bianka főtitkár
Hagyományőrzés, a nemzeti és nemzetiségi táncok, énekek, dalok, dalszövegek Baja térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése. A Térségben megőrzött hagyományos és néptánc megismerése és elsajátítása. Modern táncok megismerése és elsajátítása. A különböző népek tánckultúráinak megismerése és megismertetése. Országos és nemzetközi ének-és táncversenyeken való részvétel. Ünnepségeken, hagyományőrző rendezvényeken való részvétel. Csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez. Együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bajai Buborék Pipaklub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Rózsa utca 3.
képviselő: Bareith Károly elnök
A pipaszívással, pipakészítéssel kapcsolatos történelmi emlékek, hagyományok megőrzése, ápolása., A szabadidő kulturált eltöltése és a társasági élet fejlesztése., Leendő és élő külföldi kapcsolatainak révén városunk és megyénk értékeinek jobb megismertetése., Lassúsági pipaszívó versenyeken való részvétel és azok szervezése., A kultúrált, egészségre kevésbé káros dohányzási szokások terjesztése., A Magyarországon működő hasonló klubokkal történő kapcsolatfelvétel, és közös együttműködés., A Magyar Pipaszövetség munkájának segítése a kitűzött feladatok megvalósításának érdekében., Pipázással kapcsolatos kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bajai Hegyközség

(érdekképviselet)

6500 Baja, Arad utca 6.
képviselő: Dr.Sümegi József ... >>

Bajai Hentesek Érdekvédelmi Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Mártonszállási út 87.
képviselő: Tóth Ferenc elnök
Az alkotmányban biztosított egyesülési jog alapján létrehozott szervezet célja, hogy tagjait anyagi, szociális és kulturális, valamint élet-és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik érvényesülését előmozdítsa, valamint a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltató, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. ... >>

Bajai Kórház Független Demokratikus Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Huszár Zoltán elnök
A bajai Kórházban dolgozó, önkéntes alapon a szakszervezetbe belépő munkavállalók érdekképviselete. A munkáltató tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos törvények, szabályok betartásának figyelemmel kísérése. Minden, ami a munkavállalókat érintő változtatás ? bér,- egyéb juttatás, javaslat, jobb pozíció elérése tárgyalás útján. A törvény által biztosított jogosítványok teljes körű gyakorlása. Együttműködés társ szakszervezetekkel a dolgozókat együttesen érintő kérdésekben. ... >>

Bajai Szakszervezeti Vadásztársaság

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, II. kerület 68.
képviselő: Csordás József elnök ... >>

Bajai Városi Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Holló u. 1/d.
képviselő: Szűcs László ... >>

Bereczki Máté Diák Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Szent Antal utca 96.
képviselő: Éber Erik elnök
A Bereczki Máté Szakképző Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék,- turisztikai,- versengési,- és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a "Közoktatási Törvény" alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Sokrétű mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása a szabadidős sport és rekreáció keretein belül, valamint a sportági felkészülést, indokolt esetben kiterjeszteni a verseny és élsportra. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek működtetése, fejlsztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák-önkormányzatiság erősödését, a tanulók ez irányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Hatékonyan együttműködni az önkormányzat által koordinált gyógytestnevelés irányelveivel. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Ebtenyésztők és Munkakutyások Dél-Magyarországi Egyesülete

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Tanya IV. kerület 12/B.
képviselő: Jerkovics József elnök
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Fajtatiszta kutyák tenyésztése és képzése, vizsgák, versenyek rendezése. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése. Az FCI szabályait elismerő szervezetekkel és külföldi klubokkal való együttműködés kialakítása. Állatvédő szervezetek támogatása. Kutyák küllemének, munka és sportteljesítményének elbírálását szolgáló rendezvények tartása, előadások szervezése. Kiképzés vezetők és segédek oktatása és vizsgáztatása. Közbiztonság stabilitásának elősegítése, rendőrséggel, polgárőrséggel való kapcsolattartás. ... >>

Egészséges Baja Városért Közalapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Deutsch Ottó kuratóriumi elnök, Dr. Zöld Lászlóné kuratóriumi tag
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségi célkitűzéseinek és stratégiájának megfelelő egészségvédelmi tevékenységek különböző területeinek angyagi támogatása, a célkitűzések megvalósítását segítő programok szervezése, az azokban való részvétel. Baja város egészségpolitikai szemléletének befolyásolása, alakítása. a városnak a szövetségi tagsággal és más egészséges városokkal való együttműködésének biztosítása, anyagi támogatása. ... >>

Egyesített Szociális Intézmény Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
képviselő: Faldum Zoltánné ... >>

Eötvös József Főiskola Bajai Kézilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Deszkás utca 2.
képviselő: Thiesz Tamás elnök
A kézilabda sport, mint tömegsport népszerűsítése, terjesztése, az általános és középiskolás diákok körében. Szabadidős, amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőségeket kíván biztosítani tagjainak. A kézilabda sportesemények szervezése, megrendezése, valamint a más sportesemények által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kézilabdások érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet mint a kézilabdázás színterének védelme. Célja, hogy kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Zsigó Róbert elnök ... >>

GYAXI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi utca 15.
képviselő: Balatoni Zsolt elnökhelyettes, Gelleyné Halas Éva elnök
az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és szakszövetségek által kiírt, játék, turisztikai - versenyzési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása, a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefügő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Láso Trajo Rom Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Csillag u.1.
képviselő: Sárközi Erzsébet titkár, Sárközi János elnök, Sárközi Jánosné eln.helyettes, Sárközi József pénztáros, Sárközi Mária elnökhelyettes ... >>

Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Kolozsvár utca 4. I./7.
képviselő: Fang István László, Müller János, Serdült Sándor
fórumot teremteni a dolgozó fiatalok közéleti szerepvállalásának. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Baja Városi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Bajcsy-Zs. utca 29.
képviselő: Hantos László ügyvezető elnök
A Szövetség Baja Város Területén és vonzáskörzetében közreműködik a Bács-Kiskun Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetségének alapszabályában meghatározott, illetve hatáskörébe tartozó önkormányzati és az MTTSZ lövészsport feladatok ellátásban. Képviseli a lövészsportágának és tagjainak érdekeit. A szövetség célja továbbá a sportlövő kultúra ápolása, fejlesztése, terjesztése és népszerűsítése. ... >>

Magyarországi IKO Karate Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Kenderes utca 7/a.
képviselő: Kern Róbert elnök
Közreműködik a 2004. évi I. törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásban; A Szövetség koordinálja és segíti az IKO Kyokushinkaikan Karate sportágban folyó tevékenységet; Képviseli a Szövetség egyesületeinek és tagjainak érdekeit; Részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében, s ezen feladatok ellátása útján az IKO Kyokushinkaikan Karate sportág népszerűsítésére, fejlesztésére törekszik. ... >>

Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Manz József elnök
A Bács-Kiskun és Csongrád megyében élő német kisebbség érdekeinek átfogó képviselete, védelme, érvényre juttatása, társadalmi-politikai-kulturális törekvéseinek elősegítése. ... >>

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Baja

(érdekképviselet,szociális)

6500 Baja, Árpád tér 1.
képviselő: Marton Imre elnök
A nyugdíjasok érdekvédelmének képviselete, a nyugdíjra jogosult időskorúak életfeltételeinek megkönnyítése, valamint képviselete. ... >>

Nyúl Terméktanács

(érdekképviselet)

6500 Baja, Bokodi út 78.
képviselő: Juráskó Róbert
A Nyúl termékpálya tagjai (termelők, feldolgozók, kerekedők, fogyasztók) által a nyúl termékpiac összehangolása, amely magába foglalja: termelés, a feldolgozás, kereskedelem, a fogyasztás összhangjának megteremtését, a piacgazdaság feltételei között. Célja továbbá, hogy az Agrárpiaci Tárcaközi Bizottságnak az ágazatot érintő döntéseinek előkészítésében és véleményezésében állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vegyen. ... >>

Olajosmag Termesztő Termelői Csoportok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

6500 Baja, Széchenyi utca 10.
képviselő: Dobó Péterné titkár, Zakar József elnök
A Szövetség elsődleges célja a tagjai felé non-profit jellegű szolgáltató szervezetek esélyegyenlőségének megvalósítására figyelemmel országos hálózat kiépítése, önszerveződésük harmonizálása, az olajos mag termesztéssel, piaci tájékozódással kapcsolatos országos tapasztalatok és kutatási eredmények összegyűjtése, rendszeres elektronikus publikálása, ilyen kutatások, termesztési kísérletek kezdeményezése, koordinálása, támogatása, a termelők szakmai ismereteinek, illetőleg az olajos mag termesztés szakmai elismerésének növelése. ... >>

Regélő Fehér Táltos Hagyományörző Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Tél utca 53.
képviselő: Szerdahelyi Edit titkár, Varga Klára elnök
A hagyományos táltos dobolás eredetiségének felkutatása, az ezzel összefüggő eredmények feldolgozása és színpadra állítása., A hagyományok megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése., A népművészet szellemi értékeinek és tárgyi alkotótevékenységének folyamatos támogatása., A népművészet területén elsősorban a népi előadó-művészet (ének, tánc, próza és versmondás) a bemutatás lehetőségeinek megszervezése., Kapcsolatot alakít ki más hegyományőrző - hazai és külföldi - egyesületekkel, intézményekkel, szövetségekkel és szervezetekkel. ... >>

Shankara Jóga és Légzés Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

6500 Baja, Budai-Nagy Antal utca 7.
képviselő: Széphegyi Zsolt elnök
A jóga szellemiségének megismertetése, átadása. Lehetőség a szellemi jóga tanításaiban való elmélyülésre. A jóga értékrendjének, szemléletmódjának, egészségre gyakorolt hatásának minél szélesebb körben való megismertetése. A jóga, mint tevékenység népszerűsítése. Alkalom a rendszeres, napi szintű gyakorlásra. Ez segíti az egyesületi tagokat a testi-lelki megerősödésben ? ezáltal betegségmegelőző szerepe is kiemelkedő. Előadások a jóga életmódról, jóga filozófiáról, a tudatosságról, a jóga testi, lelki, szellemi harmóniára gyakorolt hatásairól. A különböző légzéstechnikák fizikai és mentális egészségmegőrzésben gyakorolt jótékony hatásának megismertetése. Az energialégzések ? vivation, rebirthing, holotrop ? gyakorlása csoportos és egyéni formában. Évente legalább egy jógatábor, meditációs elvonulások, sajátélményű tréningek szervezése egyesületi tagok számára. Jógával, egészséges életmóddal, szellemi tanításokkal, transz-perszonális pszichológiával kapcsolatos könyvek, információk gyűjtése, ezek ingyenes kölcsönzése egyesületi tagok számára. Különböző jógik, mesterek és szellemi tanítók életével kapcsolatos filmek gyűjtése és bemutatása. Saját honlap készítése és folyamatos frissítése. Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása hasonló célokért dolgozó egyesületekkel, közösségekkel, személyekkel. ... >>

Sugovica Riders Kerékpáros Sportegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 42.
képviselő: Dr. Kiss Gergely elnök
A szabadidős kerékpározás, valamint a kerékpáros sport, mint tömegsport népszerűsítése, melynek keretében szabadidős kerékpározási, túrázási, továbbá, mind a terep, mind az országúti kerékpározás tekintetében amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőséget kíván biztosítani tagjainak. A kerékpáros sportesemények népszerűsítése, szervezése, megrendezése, valamint a más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kerékpárosok érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet ?mint a kerékpározás színterének- védelme. Kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Törődés Vagyonkezelő Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Béke tér 1.
képviselő: Schwarcz Iván elnök
Labdarúgó gyermektehetségek felkutatása. Baja- és környéke, valamint a Szövetség, tag- egyesületei gyermekeinek bentlakásos, tehetséggondozó jellegű szociális és szakszerű támogatása idényjelleggel. ... >>

Történelmi Szövetség, Kisgazdák- Szociáldemokraták Párt

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Mészőly Gy. utca 28.
képviselő: Molnár László elnök
Mindazon magyar állampolgárokat, alkotmányos úton, demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni, akik a független Magyar Köztársaságban, az ember termé-szetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözéstől mentesen, tör-vényeinket, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni. Elutasítva minden szélsőséges és diktatórikus politikai elvet és gya-korlatot. Fejleszteni a többpárti politikai kultúrát, elterjeszteni a demokrácia elveinek elfogadását és az állampolgárok minél szélesebb tömegeit bevonni a politikai dön-téshozók táborába. A Független Kisgazda-, Nemzeti Egység Párt a jövő Pártja, amely valóban előmozdítja az esélyek kiegyenlítődését, közvetve anyagi, lelki, er-kölcsi sikerekhez, köz-megelégedettséghez vezet, - a felemelkedés és a nemzeti egység pártja, ezért keresi a tisztességes, tenni akaró embertársainak együttműkö-dését, segítségét. ... >>

Türrös Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Szabó Zoltán elnök
Az Egyesület elsődleges célja a Türr István Gazdasági Szakközépiskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és a szakszövetségek által kiírt, játék turisztikai ?versengési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása; a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére való nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefüggő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Változás és Megújulás Bajáért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szarvas G. utca 3.
képviselő: Kernyáné Patarcsity Barbara elnökh., Tárnok János elnökhelyettes, Várhalmi Antal Miklós elnök
Az Egyesülési jog alapján olyan magyar és külföldi állampolgárok szövetségét, összefogását tekinti célnak, akik meghatározóan, a komplex Baja városi környezetben változásokat és megújulást akarnak a szebb, jobb és élhetőbb Bajáért annak jövőjéért. E cél érdekében vállalja, hogy segít tagjainak egymásra találásában, véleménycseréjében, összefogásában, érdekérvényesítésében, szabadidő szervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, sportrendezvényekben, tanácsadásban, foglalkoztatásban, előadások szervezésében, információk, hírek, kiadványok megjelentetésében, kiemelten azért és abban, hogy a komplex bajai környezet folyamatos megújulása mindenkor meghatározó irányzat maradjon Baja város szebb és jobb jövője érdekében. A bajaiak és Baja város érdekei érvényesülésének támogatása. Baján az esélyegyenlőség és a leszakadás megelőzése érdekében a hátrányos helyzetűek, csökkent munkaképességűek, gyermekek, fiatalok, nyugdíjasok, munkanélküliek támogatása, segítése. ... >>

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Keszei Jánosné elnök, Sirok Istvánné főtitkár
Bács-Kiskun Megyében szállodát, motelt, panziót, campinget, falusi-tanyasi turizmusban üzemelő szálláshelyet, utazási irodát, éttermet, szórakoztató, vendéglátó egységet üzemeltető, személyszállító, kulturális sport, szabadidő, turistaszolgáltatást és egyéb, a szabadidő eltöltéséhez bármilyen szolgáltatást nyújtó magánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társaságok, profitorientált és nonprofit szervezetek, kézművesek, (a továbbiakban: egyesületi tagok) érdekképviselete, a tagokat érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi kérdésekben való állásfoglalás kialakítása és annak érvényesítése. Az egyesületi tagok között információs rendszer kidolgozása és működtetése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az 1./ pontban részletesen leírt profilú szervezetekkel külföldön is. A tagok tevékenységének hatékonyabbá tétele a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználásának elősegítése. A tagok reklám, propaganda és marketing munkájának összehangolása. A tagok tevékenységi és üzletkörét érintő szakközépiskolák diákjai évközi és nyári szakmai gyakorlatának elősegítése. A tömeg, ifjusági, minőségi és falusi-tanyasi turizmus szakmai támogatása, aktív és ökoturizmus kialakítása és fejlesztése. Alapítvány létrehozása. A térség természet adta lehetőségei jobb kihasználásának elősegítése, a természetvédelmi hatóságokkal együttműködve természetjáró útvonalak és programok kialakítása. Tehetséges fiatal idegenforgalmi szakemberek szakmai és nyelvi továbbképzések elősegítése. Az egyesület tagjainak szakmai és jogi integrációs felkészítése Magyarországnak az Európai Unióba történő belépésével kapcsolatosan. A határon túli magyarok a térségbe történő beutazásának támogatása és elősegítése, kapcsolattartás a határainkon túli magyarok idegenforgalmi és turisztikai ... >>
1. oldal