Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 89
1. oldal

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.
képviselő: Kulcsár Dániel SZB titkár ... >>

Baba Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Akácos út 5.
képviselő: Kiss Tiborné
A bajai bölcsödék részére, az ott ellátásban részesülő gyermekek számára játékok, eszközök vásárlása. - A bölcsökédben ellátásban részesülő gyermekek számára nevelésüket elősegítő programok szervezése. ... >>

Bács-Csongrád Megyei Jogvédő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Keleti krt. 6.
képviselő: Ginál Mátyás elnök
Az egyesület célja, jogsérelmet elszenvedett vagy folyamatosan elszenvedő polgárok felvilágosítása, segítése. Szegények ügyvédje elnevezéssel, díjtalan jogi tanácsadás bevezetése, az egyesületet támogató jogszabályok bevonásával. Költség és időigényes peres eljárások kiküszöbölésére, vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése érdekében, közvetítői -békebírói- beavatkozások elterjesztése. Az egyesület feladatának tekinti mindazon állampolgárok érdekeinek védelmét, amelyek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetb kerültek és saját erejükből képtelenek problémájuk megoldására. Az egyesület céljai elérése érdekében együttműködik az önkormányzati, a gazdasági és politikai hatalommal, de nem kíván azok része lenni, ezért semmilyen formában nem támogatja a hatalmi pozíciókba való bejutás folyamatát. Az egyesület nem kíván sem politikai párt, sem politikai szervezet lenni. Az egyesület céljai elérése érdekében szövetséget köthet más egyesületekkel és jogi személyekkel, továbbá tagja lehet nemzetközi szervezetnek is, amennyiben azok céljai megfelelnek jelen célkitűzéseknek. Az egyesület -a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok keretei között- vagyonával önállóan rendelkezik. ... >>

Bácshús RT Munkástanácsa Baja

(egyéb)

6500 Baja, BÁCSHÚS RT
képviselő: Pásti István ... >>

Bácska Lovas Nemzetőrség Lövész és Népdal Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Halmos Géza elnök
Kiemelt működési célja: A hazafias-honvédelmi nevelésben való részvétel, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a nemzettudat erősítésében, közérdekű feladatok vállalása (oktatási intézményekkel való együttműködés keretében)., A Magyar Nemzetőrség, az 1848-as forradalomban, valamint szabadságharcban és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének megismertetése, a nemzetőr hagyományok ápolása., Szociális tevékenységben való részvétel, időskorúak gondozásában való részvétel, a társadalmi szervezet tagjainak érdekképviselete., A fiatalok katonai pályára irányításban való részvétel., A történelmi és kulturális örökség megóvásában való részvétel., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás., A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és együttműködés., Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységben való részvétel., A polgári védelemben való részvétel., Katasztrófaelhárító szervezetekkel való együttműködés., Érdekképviselet a társadalmi szervezet tagjainak érdekében, figyelemmel kísérve szociális helyzetük alakulását, szükség esetén intézkedés kezdeményezése., Általános működési céljai: A hazafias honvédelmi nevelés elősegítése érdekében kapcsolattartás és együttműködési szerződések megkötése, a területileg illetékes hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokkal, valamint a katonai pályairányításban érdekelt szervekkel, szervezetekkel., A hazafias-honvédelmi nevelés érdekében, együttműködési szerződés megkötése oktatási intézményekkel., Ismeretterjesztő tevékenység, honvédelmi nevelés, előadások tartása oktatási intézményekben., A kulturális, valamint a történelmi emlékek, emlékhelyek megóvása érdekében együttműködés, a történelmi és kulturális emlékek, emlékhelyek megőrzése, kezelésére hivatott miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel, szervezetekkel., A szociális tevékenység és az időskorúak gondozása érdekében együttműködés az illetékes szociális szervekkel, szervezetekkel., A környezetvédelmi tevékenység elősegítése érdekében együttműködés a miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel és szervezetekkel., A gyermek és ifjúságvédelem érdekében együttműködés, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében a professzionális szervekkel és szervezetekkel., További céljai: Lovas hagyományőrző, huszár hagyományőrző tevékenység., Lovassport., Lovas rendezvények szervezése., Fiatalság lovassportra nevelése., Lovas turizmus elterjesztésének támogatása, segítése., Lövészsport. A város önkormányzatával és az illetékes hatóságokkal együttműködve, a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelelő, nyitott, vagy zárt lőtér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítása., Kapcsolatok kiépítése és tartása a fegyveres testületekkel, önkormányzattal, vadásztársaságokkal, iskolákkal és egyéb intézményekkel., Sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel., Kulturális tevékenység., Népdal kórus fenntartása, működtetése., Népi hagyományőrző rendezvények sz ... >>

Bácskai Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Porcsné Bischof Ilona ... >>

Bácskai Németekért Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Simon Zoltán ... >>

Bácskai Zöld Kőr

(egyéb)

6500 Baja, Petőfi-sziget
képviselő: Dr. Radnóti Judit ... >>

Baja és Térségének Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,sport,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Táncsics utca 22. fszt./1.
képviselő: Körtési Attila kuratóriumi elnök
Célkitűzései szerint, ennek keretében a tevékenységei alapján Baja és térsége tűzvédlmi színvonalának javítása: Célja, hogy közreműködése során a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kialakulását megelőzze, az ellenük való eredményes védekezés, illetőleg következményeinek felszámolása., Elősegíteni a térségben működő hivatásos és önkéntes tűzoltóságok mentő-megelőző tűzvédelmi munkájának javítását, a folyamatos tevékenységhez, működőképeséghez szükséges feltételek biztosítása, korszerűsítése., Hozzájárulni a lakosság széles rétegeinek biztonságérzetét növelve anyagi-pénzügyi esz-közökkel Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, illetve a térségben működő ön-kéntes tűzvédelmi szervezetek új, korszerű gépjárműfecskendők, tűzoltó-technikai, műsza-ki-mentési, tűzoltó szakfelszerlések és egyéni védőeszközök beszerzéséhez, pályázatokon való elindulásához., Segíteni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülményeinek, életkörül-ményeinek javítását szolgáló, valamint a laktanya állag megóvása, felújítására irányuló be-ruházások megvalósítását., Elismerni a tűzoltásban, kárelhárításban és katasztrófavéde-lemben kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját, elősegíteni társadalmi megbecsülését., A tűzkárok megelőzése, tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése érdekében oktató, meg-előző tevékenységet folytatni, bemutatókat szervezni., Anyagilag támogatni felvilágosító, oktató és szemléltető anyagok eszközök, segédletek, nyomdai szórólapok előállítását., Se-gíteni és támogatni a tűzvédelemmel összefüggő sport-és kulturális rendezvények szerve-zését, lebonyolítását., Segíteni a hazai tűzoltó rendezvények, tudományos találkozók meg-szervezését, létrejöttét, a partner kapcsolatok kialakítását., Támogatni és segíteni tűzoltás-ban, kárelhárításban és katasztrófavédelemben résztvevők idegennyelv tanulását. ... >>

Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Kalocsa Béla ... >>

Bajáért Közalapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Péterfi Tamás kuratóriumi elnök
Az 1696. december 24. napján mezővárosi rangot kapott Baja várossá nyilvánításának 300. éves évfordulójáról való 1996-os megemlékezés önkormányzati rendezvényeinek finanszírozása. - A városi rendezvények költségeihez támogatás biztosítása. - A város fejlesztését, fejlődését szolgáló lakossági kezdeményezések támogatása. - A városi infrastruktúra fejlesztése. - Az oktatási intézményekben folytatott tanulmányok, kutatások, külföldi tanulmányutak támogatása. - A város kultúrális életének fejlesztése az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Bajahal Horgászegyesület

(egyéb)

6500 Baja, Kölcsey utca 82.
képviselő: Csipak Kornél titkár, Erős István elnök, Somogyi Gyula gazdasági vezető
A Baja város és környékén élő polgárok részére horgászati lehetőség biztosítása az alapszabály I/2.pontja szerint. ... >>

Bajai Autóközlekedési Tanintézet Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u.23.
képviselő: Szendrődi József ... >>

Bajai Buborék Pipaklub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Rózsa utca 3.
képviselő: Bareith Károly elnök
A pipaszívással, pipakészítéssel kapcsolatos történelmi emlékek, hagyományok megőrzése, ápolása., A szabadidő kulturált eltöltése és a társasági élet fejlesztése., Leendő és élő külföldi kapcsolatainak révén városunk és megyénk értékeinek jobb megismertetése., Lassúsági pipaszívó versenyeken való részvétel és azok szervezése., A kultúrált, egészségre kevésbé káros dohányzási szokások terjesztése., A Magyarországon működő hasonló klubokkal történő kapcsolatfelvétel, és közös együttműködés., A Magyar Pipaszövetség munkájának segítése a kitűzött feladatok megvalósításának érdekében., Pipázással kapcsolatos kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bajai Hesser Gyula Állatmentő MISSIÓ

(egyéb)

6500 Baja, Madách u.4.
képviselő: Gaál György ... >>

Bajai Lutheránusok Közössége Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi István utca 16.
képviselő: Lovretity Zoltánné kuratóriumi elnök, Nepp Éva Katalin kuratóriumi tag
Az alapítvány létrehozói segíteni és támogatni kívánják a Baján és környékén élő vagy tanulmányokat folytató, valamint az ide települő, továbbá az innen elszármazott, de még kapcsolatot tartó evangélikus, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek, fogyatékkal élők közösségi és hitéleti tevékenységét., Az Alapítvány közreműködik különböző táborozási, üdültetési lehetőségek megteremtésében, támogatásában, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, találkozók, csereutazások, kirándulások megszervezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a gyülekezeti tagokat, illetve az Evangélikus Egyházzal szimpatizáló embereket érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok, koncertek megszervezésében., Segíti a Bajai Gyülekezetben a pasztorális feladatok, hitéleti tevékenységek ellátását, lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti a vezetőképzést., Közreműködik a Bajai Evangélikus Gyülekezet tevékenységéhez szükséges épületek kialakításában, létrehozásában, felújításában, a Gyülekezet működését szolgáló technikai, személyi és műszaki feltételek biztosításában, berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök, gépjármű beszerzésében. Támogatást nyújt továbbá ezen épületek és tárgyak fenntartásához, karbantartásához, működtetéséhez., Segítséget nyújt az alapítványi célok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésében, fenntartásában., Kapcsolatot tart hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, egyházakkal lés alapítványokkal. ... >>

Bajai Makettezők Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Zsák utca 14.
képviselő: Kleisz Mihály elnök
A makettezés ?mint hobbi- széles körben való megismertetése, bemutatása. A történelmi korok, korabeli és mai technikák megismertetése, ismeretterjesztés. Speciális szakmai képzés, eszköz és anyaghasználat oktatása, valamint fiatalok kézügyességének fejlesztése. Közösségépítés, a hátrányos helyzetben és fogyatékkal élők képességeinek fejlesztése, komplex munkával. Az országos és a nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása (klubok, egyesületek) Versenyek, kiállítások, börzék rendezése, lehetőséget adva az alkotóknak, munkáik bemutatására. Baja város kulturális programlehetőségeinek bővítése. ... >>

Bajai Obszervatórium Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Szegedi út III/70.
képviselő: Bagoczky Csanád
A bajai Obszervatórium számára nagyobb értékű berendezések beszerzése, cseréje, bővítése, javíttatása. A bajai tudományos kutatómunka műszaki-és egyéb feltételeinek biztosítása. A bajai Obszervatórium fenntartási költségeinek részleges, vagy teljes vállalása. Az Obszervatórium kutatóinak és kutatásokban közvetlenül részt vevő alkalmazottainak hivatalos munkabéreit tisztességes megélhetést biztosító mértékűre kiegészítő alkalmankénti ösztöndíjazása. ... >>

Bajai Polgári Kör

(egyéb)

6500 Baja, II.ker.Tanya 23.
képviselő: Dr.Tóth Kálmán ... >>

Bajai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6500 Baja, Árpád u. 8.
képviselő: Glavatity András
Az egyesület alapvető céljának tekinti, hogy Baja városában, mint civil szerveződés közreműködjön a lakossági értékek, vagyon védelmében különös tekintettel arra, hogy a közbiztonsági helyzet romlik, s az állampolgárok vagyonát fenyegető veszélyek növekednek. Ezért az egyesület együttműködve a Baja Városi Rendőrkapitánysággal, éjszakai járőrözést végez a város azon területein, amelyek a bűncselekmények elkövetése szempontjából fertőzöttek. /lakótelepek, külterületi mezőgazdasági földek, erdők/. Az egyesület felvállalja, hogy tájékoztató, megelőző tevékenységet folytat, amely keretében felhívja az állampolgárok figyelmét az értékeik szakszerű megóvására, a vagyonvédelem fontosságára, és megismerteti a lakosságot azon aktív és passzív eszközökkel, módszerekkel, amelyekkel értékeiket, vagyonukat óvni tudják a különböző veszélyektől. A közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. ... >>

Bajai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi Sziget bajai 5312/21. hrsz
képviselő: Petrity György elnök
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. szövegrész. ... >>

Bajai Természetjárók Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Bem J. utca 8.
képviselő: Fischback Kitti elnökségi tag, Mészáros József elnökségi tag, Varga Sándor elnök
Egy olyan turisztikai szervezet létrehozása, amely aktív segítséget tud nyújtani a bajai és Baja környéki természetjáróknak, szabadidejük hasznos és egészséges eltöltéséhez. ... >>

BajArgentan Egyesület

(egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Cserjés Sándor, Ferencz Ildikó, Kissné Pálfi Ildikó, Sáághyné Frémer Jusztina elnh. ... >>

Bélás Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Horváth Emese alelnök, Masa György elnök, Passné Sárközi Andrea alelnök
A Bélás Turisztikai Egyesület célja az ifjúsági turizmus támogatása. Az egyesület a tizenéves korosztály és ezen belül a III. Béla Gimnázium tanulóinak szervezett programok és események támogatását vállalja fel. Ők felnőtté válva a város és az egész társadalom kiemelkedő tagjai lesznek, így környezettudatos nevelésük kiemelkedően fontos. Emellett az egyesület nyitott, és minden hasonló törekvést lehetőségeihez mérten pártol. Az egyesület tagjai egyetértenek abban, hogy a turizmus minden formájában hozzájárul a gyermekek és a fiatalok egészséges felnőtté válásához. Természetszeretetre tanít, formálja a környezettudatos gondolkodásmódot, nyitottabbá tesz, a tájak megismerésével hazaszeretetre nevel, csoportos formájában elősegíti a szocializációt, segíti az egészség megőrzését, fejleszti a testet és szórakoztat. A pedagógusoknak kiváló alkalmat teremt a tanórán kívüli neveléshez. ... >>

BLÉVISZ Dolgozókért Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Nagy I.u.35.
képviselő: Bajnai György elnök ... >>

Bokányi Dezső Munkás Baráti Kör

(egyéb)

6500 Baja, Széchenyi u.4.
képviselő: Matus György ... >>

Bunyevác Túlélők Egyesülete

(egyéb)

6500 Baja, Déri Frigyes stny. 9.
képviselő: Muity Mihály ... >>

Chris Modells Szabadidő és Tánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szegedi u. 30.
képviselő: Kanizsai Krisztián elnök
Az oktatási intézmények tanulóifjusága körében a mozgásművészet népszerűsítése, oktatása, fejlesztése, kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, tánctáborok szervezése, veersenyeken való részvétel elősegytése, támogatása, karitatív rendezvények szervezése, támogatása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Déldunai Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szent Imre tér 2.
képviselő: Rádi József elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel, tagjai részére a realitások talaján, kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a Gemenc Rt. mezőgaA vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel, tagjai részére a realitások talaján, kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a Gemenc Rt. mezőgazdasági és erdei vadkárelhárítási munkáiban történő hatékony közreműködés. ... >>

Duna-völgyi Térségfejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Bereczki Máté utca 28.
képviselő: Széll Péter elnök
A Duna Stratégia kialakításához és megvalósításához kapcsolódva az Egyesület elősegíti a Duna-völgyi térség fejlesztését. A működési területének a Dunához kapcsolódó területein a fejlesztésekben érintett szereplők összefogásának kialakításában való közreműködés, az összehangolt fejlesztések feltételeinek megteremtése. Kezdeményezi és elősegíti a Dunavölgyi identitáskörzet kialakítását, a Duna-völgyi EGTC (Eurpoen Grouping for Territoal Cooperation), és/vagy a Duna-völgyi Térségfejlesztési Tanács létrehozását és működését. A magyar határozn átnyúló együttműködések szakmai ? tudományos kutatáson alapuló ? támogatása, európai együttműködések, projektek előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Közreműködés a Duna-völgyi térség közös kulturális értékeinek megóvásában, elősegíti az érintett országok nemzeti kisebbségeinek kapcsolatfejlesztését. Működési területükön természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység folytatása. Mindezen célok megvalósításán keresztül is elősegíti a Duna-völgyi térség euroatlanti integrációját. ... >>

Dunafalvai Földtulajdonosok Vadásztársaság

(egyéb)

6500 Baja, Deszkás u.21/a.
képviselő: Fekete Zsolt vadászmester, Galántai Ferenc gazdasági vezető, Horváth István körny.véd.felelős, Illés István titkár, Vida Lajos elnök
Dunafalva és Baja környékén élő polgárok számára kultúrált vadászati lehetőség biztosítása az alapszabály I/2.pontja szerint. ... >>

Egészséges Baja Városért Közalapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Dr. Deutsch Ottó kuratóriumi elnök, Dr. Zöld Lászlóné kuratóriumi tag
Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségi célkitűzéseinek és stratégiájának megfelelő egészségvédelmi tevékenységek különböző területeinek angyagi támogatása, a célkitűzések megvalósítását segítő programok szervezése, az azokban való részvétel. Baja város egészségpolitikai szemléletének befolyásolása, alakítása. a városnak a szövetségi tagsággal és más egészséges városokkal való együttműködésének biztosítása, anyagi támogatása. ... >>

Egyesített Szociális Intézmény Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
képviselő: Faldum Zoltánné ... >>

Egyesült Út

(egyéb)

6500 Baja, Világos u.18.
képviselő: Dr.Nagy Istvánné ... >>

Életenergia Közössége Független Szellemi Rend

(egyéb)

6500 Baja, Róka u. 24.
képviselő: Hegedűsné Zentai Zsuzsanna ... >>

Erdei László Honvéd Alezredes Alapítványa Baja Város Hírnevéért Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Babits M. u. 3. III/16.
képviselő: Ujvári Sándor elnök
Mindenévben pénz jutalomban részesíteni azt az egy személyt, aki Baja városáért - közösség által elismerten legtöbbet munkálkodott. ... >>

Erdeiné Dr. Soltész Rózsa Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Rókus u.10.,
képviselő: Erdei László
Elősegíteni az orvosi gyógyító és tudományos munkát. ... >>

Fátrai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Cserkész u. 11.
képviselő: Bánáti Tibor elnök, Dr. Laki Ferenc tag, Váradi Lajosné tag
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán magyar tárgyból kiemelkedő hallgatók elismerése, óvodai, iskolai gyakorlaton kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók elismerése. Jóeredményt felmutató könyvtár és művelésszervező szakos hallgatók teljesítményének elismerése. ... >>

FÓKA Bajai Hajójavító Üzem Munkástanácsa

(egyéb)

6500 Baja, Dimitrov u.76.
képviselő: Török István ... >>

Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Duna utca 33. A/101.
képviselő: Mayerné Szauter Terézia elnök, Scherer Gabriella alelnök, Schön Teréz alelnök
Az MNÁMK (volt Frankel Leo Német Nyelvű Gimnáziumban) folyó oktató-, nevelő munka igény és lehetőség szerinti szellemi és anyagi támogatása., Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése., Volt iskolatársak és tanárok kapcsolatának fenntartása és elmélyítése, találkozók szervezésének segítése, támogatása., Adatbázis létrehozása és kezelése a volt és a jelenlegi diákok elérhetőségének, eredményeinek későbbi pályafutásának feljegyzésére és megőrzésére (adatkezelés szabályait figyelembe véve önkéntes alapon)., Lehetőségek szerint hozzájárulás az iskola szakmai és kuturális rendezvényeinek szervezéséhez és lebonyolításához., Az egyesületi tagság, a jelenlegi és a volt diákok számára rendezvények, kirándulások szervezése és lebonyolítása., Az egye-sületi tagok részére rendszeres tájékoztatást ad az egyesület és az iskolaközpont életének fontosabb eseményeiről. ... >>

Fuss és Repülj Modellező Egyesület

(egyéb)

6500 Baja, Tulipán u.10.
képviselő: Palik Endre ... >>

Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítvány

(egyéb)

6500 Baja, Báthory utca 60.
képviselő: Dr. Gergelyné Dr. Tóth Éva kuratóriumi elnök
A Gergely Alexandra Emlékdíj létrehozása, melynek összege minimálisan 100.000,- Ft, de az alapítvány éves bevételének függvényében több is lehet, és minden év április 20-án, Gergely Alexandra születése napján kerül átadásra annak a személynek, aki az emberek számára hétköznapi hősnek tekinthető, rendkívüli ember, és aki példaértékű magatartásával hozzájárul a közösségépítéshez. A díjhoz tartozik egy plakett, mely Gergely Alexandra képmását tartalmazza. Amennyiben a fenti cél megvalósítása után marad anyagi fedezet, a Ewing sarcoma-s gyermekek, velük foglalkozó személyek, szervezetek anyagi támogatása. ... >>

Gondoskodás Egyesület

(egyéb)

6500 Baja, Kossuth L. u . 17.
képviselő: Majorné Lakatos Ildikó ... >>

Gyakorlós Egyesület

(egyéb)

6500 Baja, Bezerédi u. 15.
képviselő: Bócsa János elnök ... >>

Hajós-Bajai Hegyközségi Tanács

(egyéb)

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.
képviselő: Bán Ferenc titkár, Dr. Sümegi József elnök, Mezőfi János alelnök
A Hajós-Bajai Borvidékhez tartozó hegözségek tevékenységének összehangolásán keresztül a borvidéki szőlőtermelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, a termékek piacképességének javítása, valamint korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása, érvényesítése. Célja a borvidék korszerű és új szőlőültetvények telepítésének elősegítése. ... >>

Hargitai József Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Roosevelt tér 1.
képviselő: Dr. Szőts József elnök
A vadásztársaság célja, hogy tevékenységére irányadó jogszabályok és szabályzatok betartásával, az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban lehetőséget biztosítson a tagjai számára a vad és ezáltal a környezet és természet védelmében, a vadgazdálkodásban és a vadászati tevékenységben történő közreműködésre, illetve vadászati lehetőséget biztosítson az arra jogosultsággal rendelkező tagjai számára. ... >>

Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6500 Baja, Bem József utca 39/3.
képviselő: Szathmári Zsolt elnök
Közhasznú tevékenység formájában segítséget nyújtson az árvízvédekezés és vízi elhárításnál, illetve egyéb katasztrófa helyzeteknél, vízi baleseteknél. Továbbá a fiatal korosztály oktatása a vízi balesetek elkerülésére, önmentésre, és társmentés végrehajtására. Közreműködjön a természet-és környezetvédelmi ismeretek oktatásában, azok szervezésében, terjesztésében, a természet és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzésében, a természet és környezet minőségének hatékony javítása, a természet értékeinek megőrzése, az élet-és egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása érdekében; A természetes vizekben és vízpartok mentén való aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások elvégzésével segítse a vízi környezet javítását, fenntartását, megóvását, valamint természeti értékeinek kutatását, feltárását, megőrzését, védelmét, az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének igénybevételével; A vízben való rehabilitációs tevékenység végzése folytán segítséget nyújtson és elősegítse a mozgássérültek, valamint a baleset következtében vagy egyéb okból mozgásában korlátozottá vált személyek mozgásszervi rehabilitációját. ... >>
1. oldal 2. oldal