Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsalmás sport civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Bács-Billiárd Árpás Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 59.
képviselő: Árpás István elnök, Pásztor Ilona alelnök
A billiárd, mint sportág magyarországi és nemzetközi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében mind a hazai, mind a nemzetközi szinten. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részér rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; hagyományőrzés, a billiárd Bácsalmás térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése; országos és nemzetközi billiárd versenyeken való részvétel; csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez; együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bácsalmási Futball Klub

(sport)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.
képviselő: Kerényi Attila elnök ... >>

Bácsalmási Gyermekotthon Diák Sport Egyesület

(sport)

6440 Bácsalmás, Hősök tere 12.
képviselő: Szécsényi Sándor ... >>

Bácsalmási Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási)

6430 Bácsalmás, Mártírok utca 44.
képviselő: Tettinger Attila elnök
A Body-Contact Kyokusin Karate tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók, versenyek, edzőtáborok rendezése., Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása., Fogyatékosok sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása., Az arra rászorulónak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása., A sportág sportolóinak minősítése (kyu és dan ? rendszerben)., Sportversenyek rendezése, szervezése., Az Egyesület tagjainak magyar és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása. Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon., Edzőtáborok szervezése., A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása., Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület

(sport)

6430 Bácsalmás, Szent János utca 1.
képviselő: Hajdú Sándor elnökhelyettes, Páncsics János elnök ... >>

Bácsalmási Sprint Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, József A. utca 5.
képviselő: Tanács Attila elnök
Sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása az egyesületi gyermek, fiatal és felnőtt tagság részére, valamint az egyesület szolgáltatásait igénybe vevők részére a judo és asztalitenisz sportok területén. Az egészséges életvitelre történő nevelés, az egészséges életvitel segítése. A tömeg és versenysport alapjainak biztosítása, ehhez megfelelő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermek, fiatal felnőtt és felnőttek szabadidő szervezésben, sport, kulturális programok szervezésében, ezzel kapcsolatos tanácsadás nyújtása, e kérdéskört tárgyaló bemutató, képzés, előadás, verseny szervezése, kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bácsalmási-Bácska Sport és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

6430 Bácsalmás, Petőfi u. 59.
képviselő: Agócs László elnök
Szellemi és ifjúsági sport műhely létrehozása Bácsalmáson elsősorban biliárd szakosztály és lovas szakosztály területén hagyománytisztelet jegyében, aktív sport tevékenység megvalósításával, sportélet támogatásával. ... >>

Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesülete Bácsalmás

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Köztársaság utca 2.
képviselő: Kószóné Petrekanics Valéria elnök
Keretet biztosít a helyi bunyevác-horvátok sokszínű kulturális hagyományai ápolásának, összefogja a különböző művelődési ágakban folytatott tevékenységet., Tevékenységével alkotó módon gyarapítja a város és környéke bunyevác-horvátok nemzeti kulturális hagyományait és értékeit, lehetősége szerint a horvát nyelv alsó-, közép- és felső-fokú oktatását., Ellátja a működési területén élő bunyevác-horvátok kulturális érdekvédelmét, javaslataival, kezdeményezéseivel elősegíti a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, továbbá a települési önkormányzat bunyevác-horvát kisebbségeket érintő döntéseit, részt vállal azok végrehajtásában., Ösztönzi a működési területén élő bunyevác-horvátokat identitásuk megőrzésére, fejlesztésére, a nyelvi-kulturális hagyományok átörökítésére, különös gondot fordítva az ifjúság nevelésére., Működésével elősegíti a hagyományőrző kisebbségek kialakulását, működését., Kulturális fórumokat, rendezvényeket szervez, továbbá koordinálja az egyesület és a térség nemzetiségi és kulturális kapcsolatait., Elősegíti és kezdeményezéseivel bővíti Bácsalmás Város Önkormányzata és Bizovác község testvérvárosi, valamint más horvátországi kapcsolatait, kulturális, sport és gazdasági területen egyaránt., Közhasznú feladatai ellátása során szoros kapcsolat kialakítására törekszik a Bácsalmáson működő önkormányzattal, intézményekkel, civil szerve-zetekkel és más nemzetiségi közösségekkel egyaránt. ... >>

Élettér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 12.
képviselő: Bánfi Attila elnök
Az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diák kezdeményezések felkarolása és támogatása: -A müködő diákönkormányzat munkájának támogatása; -A diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjai támogatása, diák kezdeményezések, a diák önkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; - Az iskolában -az otthonban folytatandó gyermek- és ifjuságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; - A diáksport támogatása; - A szociálisan rászorult gyermekek segítése; - A kiegészítő oktatási programok támogatása; -Hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása; - Az etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű gyermekek - diákok segítése. ... >>

Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Tóth Árpád
Bácsalmás városban lakó tehetséges gyermekek és fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai és főiskolai, egyetemi tanulmányainak támogatása. Egészségi állapotukban súlyosan károsodott gyermekek gyógykezelésének agyagi támogatása. Elősegíteni a sportolási testnevelési lehetőségek bővítését, ezen belül elsősorban az általános iskolai testnevelés célját szolgáló tornaterem létesítésének anyagi eszközökkel való támogatása, majd a tornaterem fenntartásához hozzájárulás. ... >>

Jurinovics Miklós Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6430 Bácsalmás, Ószőlők 1/A.
képviselő: Batízfalvi László alelnök, Dezső Mihály titkár, Zátonyi Sándor elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., Tagjai részére horgászati lehetőségek biztosítása., A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése., Védett és fokozottan védett halfajok védelme, horgászati tilalmak megtartása és megtartatása, a természet egyensúlyának megőrzése, védelme. ... >>

Katymári- Madarasi Vadásztársaság

(sport)

6430 Bácsalmás, Kossuth u. 68.
képviselő: Bencsik Lázár ... >>

Kunbajai Vadaskert Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Juhász Gy. utca 6.
képviselő: Kárpáti László elnök
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, rendszeres vadászati tevékenység folytatása céljából, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő ? és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet ? és természetvédelmi előírásokra figyelemmel demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a Kunbajai Vadaskertben a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. A vadászati hagyományok a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

MEDOSZ Vadásztársaság

(sport)

6430 Bácsalmás, Zrínyi u.25.
képviselő: Bánóczky Endre elnök, Barta Tibor titkár ... >>

Mozgáskorlátozottak Egymásért Közhasznú Egyesület Bácsalmás

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Gr. Teleki S. utca 4-8.
képviselő: Udvardy András elnök
Bácsalmás városban és környékén az egyesület tagjainak és érdeklődőknek egészségmegőrzés, rehabilitáció, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgás fogyatékos társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogainak védelmét, sportolást szolgáló tevékenység. A mozgáskorlátozottak érdekvédelmében közfeladat ellátása, a jogszabályba foglalt kedvezmények megszervezésének bonyolítása, ilyen irányú tanácsadás, ügyek intézése, mely lakás alakításra, közlekedési támogatásra vonatkozik, az ehhez szükséges foglalkozások, tanfolyamok lebonyolítása, szakmai ismeret eladása, bemutatása, valamint vitafórumok és konferenciák szervezése. ... >>

Szent László Határrendész Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89. fszt. 1.
képviselő: Hársch Zsolt szervező titkár, Nothof Zsombor elnök
Az Egyesület, mint nevéden is jelzi elsősorban elősegíti az egyesületi tagoknak és Bácsalmás, illetve a körzethez tartozó civil lakosok sportolási lehetőségeit, fejlődését, a sport népszerűsítését és támogatását, pihenési lehetőséget kíván nyújtani az egyesületi tagok, azok családtagjai részére. Az Egyesület céljainak elérése érdekében együttműködik az érdekképviselet, érdek érvényesítés rendvédelmi szervezeteivel és más társadalmi szervezetekkel. Közösségi és közösség építő társadalmi rendezvényeket szervez, időskorúak szervezeti életét támogatja. További cél a határőr hagyományok ápolása. ... >>
1. oldal