Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsalmás oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Bács-Billiárd Árpás Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 59.
képviselő: Árpás István elnök, Pásztor Ilona alelnök
A billiárd, mint sportág magyarországi és nemzetközi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében mind a hazai, mind a nemzetközi szinten. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részér rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; hagyományőrzés, a billiárd Bácsalmás térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése; országos és nemzetközi billiárd versenyeken való részvétel; csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez; együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bácsalmás Városért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Bakos Zoltán István kuratóriumi elnök, Dr. Ujlaki Eszter kuratóriumi titkár
A Bácsalmás városban folyó minden városfejlesztési, közigazgatási, kommunális, környezetvédelmi, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi feladatok végrehajtásának segítése, az ezen a területen dolgozók munkájának elismerése. A minél kedvezőbb városkép kialakításának további elősegítése, a városi rang emelése, a városi kisugárzás, a kistérségi szerepkör erősítése. ... >>

Bácsalmási Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási)

6430 Bácsalmás, Szent J.u.5.Hunyadi J.Gimn.
képviselő: Németh Mihály elnök
A gimnázium oktató, nevelő munkáját elősegítő és támogatni kívánó segítőkész, öntevékeny emberek összefogása és az alapítványi vagyon anyagi támogatása. ... >>

Bácsalmási Gyermekmosoly Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Szent János u.19.
képviselő: Bukta Brigitta titkár, Szőkéné Róka Anikó elnök, Tettingerné Molnár Zsuzsanna elnh.
A Bácsalmás és térsége gyermekeinek kultúrális, oktatási, egészségügyi, szociális fejlődésének elősegítése az alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Bácsalmási Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási)

6430 Bácsalmás, Mártírok utca 44.
képviselő: Tettinger Attila elnök
A Body-Contact Kyokusin Karate tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók, versenyek, edzőtáborok rendezése., Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása., Fogyatékosok sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása., Az arra rászorulónak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása., A sportág sportolóinak minősítése (kyu és dan ? rendszerben)., Sportversenyek rendezése, szervezése., Az Egyesület tagjainak magyar és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása. Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon., Edzőtáborok szervezése., A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása., Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Bácsalmási Népitáncosok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Kosztolányi u. 13.
képviselő: Cziczinger Antalné
A bácsalmási nemzetiségi táncok kutatása, népszerűsítése, bemutatása mind szélesebb körben. A magyarországi bunyevácok, horvátok történelmének, életének megismertetése, anyanyelv megőrzése, ápolása, hagyományok, népszokások felelevenítése, fejlesztése a népitánc segítségével. A nemzetiségek kulturális értékeinek ápolása, hagyományörző közösségek munkájának segítése, működési feltételeibe bekapcsolódás. Oktatási, művelődési intézmények nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenységébe bekapcsolódás a népitáncon keresztül. Mindezek érdekében találkozók, kiállítások, kultúrális rendezvények szervezése, ... >>

Bácsalmási Sprint Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, József A. utca 5.
képviselő: Tanács Attila elnök
Sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása az egyesületi gyermek, fiatal és felnőtt tagság részére, valamint az egyesület szolgáltatásait igénybe vevők részére a judo és asztalitenisz sportok területén. Az egészséges életvitelre történő nevelés, az egészséges életvitel segítése. A tömeg és versenysport alapjainak biztosítása, ehhez megfelelő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermek, fiatal felnőtt és felnőttek szabadidő szervezésben, sport, kulturális programok szervezésében, ezzel kapcsolatos tanácsadás nyújtása, e kérdéskört tárgyaló bemutató, képzés, előadás, verseny szervezése, kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesülete Bácsalmás

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Köztársaság utca 2.
képviselő: Kószóné Petrekanics Valéria elnök
Keretet biztosít a helyi bunyevác-horvátok sokszínű kulturális hagyományai ápolásának, összefogja a különböző művelődési ágakban folytatott tevékenységet., Tevékenységével alkotó módon gyarapítja a város és környéke bunyevác-horvátok nemzeti kulturális hagyományait és értékeit, lehetősége szerint a horvát nyelv alsó-, közép- és felső-fokú oktatását., Ellátja a működési területén élő bunyevác-horvátok kulturális érdekvédelmét, javaslataival, kezdeményezéseivel elősegíti a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, továbbá a települési önkormányzat bunyevác-horvát kisebbségeket érintő döntéseit, részt vállal azok végrehajtásában., Ösztönzi a működési területén élő bunyevác-horvátokat identitásuk megőrzésére, fejlesztésére, a nyelvi-kulturális hagyományok átörökítésére, különös gondot fordítva az ifjúság nevelésére., Működésével elősegíti a hagyományőrző kisebbségek kialakulását, működését., Kulturális fórumokat, rendezvényeket szervez, továbbá koordinálja az egyesület és a térség nemzetiségi és kulturális kapcsolatait., Elősegíti és kezdeményezéseivel bővíti Bácsalmás Város Önkormányzata és Bizovác község testvérvárosi, valamint más horvátországi kapcsolatait, kulturális, sport és gazdasági területen egyaránt., Közhasznú feladatai ellátása során szoros kapcsolat kialakítására törekszik a Bácsalmáson működő önkormányzattal, intézményekkel, civil szerve-zetekkel és más nemzetiségi közösségekkel egyaránt. ... >>

Egyházi Zenekúltúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 13.
képviselő: Bergmann János elnök
Gyermek- és felmnőtt hitoktatás. Az egyházi és világi zeneoktatás támogatása, egyházi és világi kulturális események templomi megrendezése, Szegény sorsú gyermekek támogatása. ... >>

Élettér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 12.
képviselő: Bánfi Attila elnök
Az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diák kezdeményezések felkarolása és támogatása: -A müködő diákönkormányzat munkájának támogatása; -A diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjai támogatása, diák kezdeményezések, a diák önkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; - Az iskolában -az otthonban folytatandó gyermek- és ifjuságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; - A diáksport támogatása; - A szociálisan rászorult gyermekek segítése; - A kiegészítő oktatási programok támogatása; -Hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása; - Az etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű gyermekek - diákok segítése. ... >>

Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Tóth Árpád
Bácsalmás városban lakó tehetséges gyermekek és fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai és főiskolai, egyetemi tanulmányainak támogatása. Egészségi állapotukban súlyosan károsodott gyermekek gyógykezelésének agyagi támogatása. Elősegíteni a sportolási testnevelési lehetőségek bővítését, ezen belül elsősorban az általános iskolai testnevelés célját szolgáló tornaterem létesítésének anyagi eszközökkel való támogatása, majd a tornaterem fenntartásához hozzájárulás. ... >>

Krix János Alapítvány

(oktatási)

6430 Bácsalmás, Mártírok útja 8.
képviselő: Dr.Nyúl Tamás
Bácsalmás város és vonzáskörzetéhez tartozó községek tehetséges ifjúságának szellemi, lelki és testi fejlődésének segítése, valamint azoknak támogatása, akik - akár magánszemélyek, társaságok vagy intézmények - e cél érdekében eredménnyel munkálkodni akarnak és képesek. ... >>

Mozgáskorlátozottak Egymásért Közhasznú Egyesület Bácsalmás

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Gr. Teleki S. utca 4-8.
képviselő: Udvardy András elnök
Bácsalmás városban és környékén az egyesület tagjainak és érdeklődőknek egészségmegőrzés, rehabilitáció, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgás fogyatékos társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogainak védelmét, sportolást szolgáló tevékenység. A mozgáskorlátozottak érdekvédelmében közfeladat ellátása, a jogszabályba foglalt kedvezmények megszervezésének bonyolítása, ilyen irányú tanácsadás, ügyek intézése, mely lakás alakításra, közlekedési támogatásra vonatkozik, az ehhez szükséges foglalkozások, tanfolyamok lebonyolítása, szakmai ismeret eladása, bemutatása, valamint vitafórumok és konferenciák szervezése. ... >>

Óvodásokért és a Jövőnkért Bácsalmáson Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6430 Bácsalmás, Árpád vezér u. 89.
képviselő: Mancz Ivette
A bácsalmási óvodák és óvodai tevékenység támogatása az alapító okirat II. fejezete szerint. ... >>

Romani Rota Cigány Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Táncsics M. utca 28.
képviselő: Rostás Tibor elnök
Bácsalmás városban és vonzáskörzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése., Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése., Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. ... >>

Vörösmarty Oktatásfejlesztési és Tehetségggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 26.
képviselő: Schoblocher József
Az iskolában tanuló diákok műveltségének, intellektuális képességének és tehetségének kibontakoztatása. Számítástechnikai műhely kialakítása., ének- zene oktatás fejlesztését. ... >>
1. oldal