Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsalmás kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Bács-Billiárd Árpás Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 59.
képviselő: Árpás István elnök, Pásztor Ilona alelnök
A billiárd, mint sportág magyarországi és nemzetközi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében mind a hazai, mind a nemzetközi szinten. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részér rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; hagyományőrzés, a billiárd Bácsalmás térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése; országos és nemzetközi billiárd versenyeken való részvétel; csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez; együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bácsalmás Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 10.
képviselő: Boros István elnökhelyettes, Dr. Száhl Imre elnök, Molnár Imréné pénztáros, Szénásiné Harton Edit titkár
A település kulturális örökségének, múltjának, nemes hagyományainak feltárása és megismertetése, természeti és épített környezetének megóvása, a város fejlődésének elősegítése, Bácsalmás múltját ápoló, jelenét és jövőjét szívügyének tekintő, azért tenni akaró helyi lakosok és a Bácsalmásról elszármazottak összefogása, a szülőföld iránti szeretet tettekben való megnyilvánulásának szervezése. ... >>

Bácsalmás Városért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Bakos Zoltán István kuratóriumi elnök, Dr. Ujlaki Eszter kuratóriumi titkár
A Bácsalmás városban folyó minden városfejlesztési, közigazgatási, kommunális, környezetvédelmi, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi feladatok végrehajtásának segítése, az ezen a területen dolgozók munkájának elismerése. A minél kedvezőbb városkép kialakításának további elősegítése, a városi rang emelése, a városi kisugárzás, a kistérségi szerepkör erősítése. ... >>

Bácsalmási Gyermekmosoly Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Szent János u.19.
képviselő: Bukta Brigitta titkár, Szőkéné Róka Anikó elnök, Tettingerné Molnár Zsuzsanna elnh.
A Bácsalmás és térsége gyermekeinek kultúrális, oktatási, egészségügyi, szociális fejlődésének elősegítése az alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Bácsalmási Németek Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 36.
képviselő: Czitzinger Antal alelnök, Krix János elnök, Manz József alelnök
A bácsalmási és a Bácsalmásról elszármazott németek összefogásával a német namzetiség nyelvi és kulturális értékeinek ápolása, hagyományörzés támogatása. ... >>

Bácsalmási Népitáncosok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Kosztolányi u. 13.
képviselő: Cziczinger Antalné
A bácsalmási nemzetiségi táncok kutatása, népszerűsítése, bemutatása mind szélesebb körben. A magyarországi bunyevácok, horvátok történelmének, életének megismertetése, anyanyelv megőrzése, ápolása, hagyományok, népszokások felelevenítése, fejlesztése a népitánc segítségével. A nemzetiségek kulturális értékeinek ápolása, hagyományörző közösségek munkájának segítése, működési feltételeibe bekapcsolódás. Oktatási, művelődési intézmények nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenységébe bekapcsolódás a népitáncon keresztül. Mindezek érdekében találkozók, kiállítások, kultúrális rendezvények szervezése, ... >>

Bácsalmási Sprint Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, József A. utca 5.
képviselő: Tanács Attila elnök
Sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása az egyesületi gyermek, fiatal és felnőtt tagság részére, valamint az egyesület szolgáltatásait igénybe vevők részére a judo és asztalitenisz sportok területén. Az egészséges életvitelre történő nevelés, az egészséges életvitel segítése. A tömeg és versenysport alapjainak biztosítása, ehhez megfelelő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermek, fiatal felnőtt és felnőttek szabadidő szervezésben, sport, kulturális programok szervezésében, ezzel kapcsolatos tanácsadás nyújtása, e kérdéskört tárgyaló bemutató, képzés, előadás, verseny szervezése, kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bácsalmási-Bácska Sport és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

6430 Bácsalmás, Petőfi u. 59.
képviselő: Agócs László elnök
Szellemi és ifjúsági sport műhely létrehozása Bácsalmáson elsősorban biliárd szakosztály és lovas szakosztály területén hagyománytisztelet jegyében, aktív sport tevékenység megvalósításával, sportélet támogatásával. ... >>

Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesülete Bácsalmás

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Köztársaság utca 2.
képviselő: Kószóné Petrekanics Valéria elnök
Keretet biztosít a helyi bunyevác-horvátok sokszínű kulturális hagyományai ápolásának, összefogja a különböző művelődési ágakban folytatott tevékenységet., Tevékenységével alkotó módon gyarapítja a város és környéke bunyevác-horvátok nemzeti kulturális hagyományait és értékeit, lehetősége szerint a horvát nyelv alsó-, közép- és felső-fokú oktatását., Ellátja a működési területén élő bunyevác-horvátok kulturális érdekvédelmét, javaslataival, kezdeményezéseivel elősegíti a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, továbbá a települési önkormányzat bunyevác-horvát kisebbségeket érintő döntéseit, részt vállal azok végrehajtásában., Ösztönzi a működési területén élő bunyevác-horvátokat identitásuk megőrzésére, fejlesztésére, a nyelvi-kulturális hagyományok átörökítésére, különös gondot fordítva az ifjúság nevelésére., Működésével elősegíti a hagyományőrző kisebbségek kialakulását, működését., Kulturális fórumokat, rendezvényeket szervez, továbbá koordinálja az egyesület és a térség nemzetiségi és kulturális kapcsolatait., Elősegíti és kezdeményezéseivel bővíti Bácsalmás Város Önkormányzata és Bizovác község testvérvárosi, valamint más horvátországi kapcsolatait, kulturális, sport és gazdasági területen egyaránt., Közhasznú feladatai ellátása során szoros kapcsolat kialakítására törekszik a Bácsalmáson működő önkormányzattal, intézményekkel, civil szerve-zetekkel és más nemzetiségi közösségekkel egyaránt. ... >>

Egyházi Zenekúltúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 13.
képviselő: Bergmann János elnök
Gyermek- és felmnőtt hitoktatás. Az egyházi és világi zeneoktatás támogatása, egyházi és világi kulturális események templomi megrendezése, Szegény sorsú gyermekek támogatása. ... >>

Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Bajcsy-Zsilinszky utca 19.
képviselő: Dezső Mihály elnök
A Magyar Köztársaság területén a közrend és közbiztonság védelmének elősegítése valamint önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, bűnmegelőzésben való aktív részvétel, a hazaszeretetre nevelés tovább a fiatalok honvédelmi előkészítése, illetőleg az ebben való részvétel, a honvédelmi ismeretek fejlesztése és fenntartása, a magyar katonai hagyományok ápolása, a katonaviselt honfitársaink katonai ismereteinek fejlesztése továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, ár- belvízvédelemben való önkéntes közreműködés. ... >>

Kunbajai Vadaskert Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Juhász Gy. utca 6.
képviselő: Kárpáti László elnök
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, rendszeres vadászati tevékenység folytatása céljából, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő ? és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet ? és természetvédelmi előírásokra figyelemmel demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a Kunbajai Vadaskertben a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. A vadászati hagyományok a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

Romani Rota Cigány Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Táncsics M. utca 28.
képviselő: Rostás Tibor elnök
Bácsalmás városban és vonzáskörzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése., Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése., Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. ... >>

Szent László Határrendész Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89. fszt. 1.
képviselő: Hársch Zsolt szervező titkár, Nothof Zsombor elnök
Az Egyesület, mint nevéden is jelzi elsősorban elősegíti az egyesületi tagoknak és Bácsalmás, illetve a körzethez tartozó civil lakosok sportolási lehetőségeit, fejlődését, a sport népszerűsítését és támogatását, pihenési lehetőséget kíván nyújtani az egyesületi tagok, azok családtagjai részére. Az Egyesület céljainak elérése érdekében együttműködik az érdekképviselet, érdek érvényesítés rendvédelmi szervezeteivel és más társadalmi szervezetekkel. Közösségi és közösség építő társadalmi rendezvényeket szervez, időskorúak szervezeti életét támogatja. További cél a határőr hagyományok ápolása. ... >>
1. oldal