Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Alsózsolca oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Alsózsolcai Herman Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3571 Alsózsolca, Kassai utca 23
képviselő: Demjénné Bogáti Zsuzsanna
Az alsózsolcai 1. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése: - az iskola szakmai felszereltségének javítása, - a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, - a tanulókkal kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása, - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása (tanulmányi munka, sport, kultúra) - a tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása, - egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások, kutatások támogatása, - az idegen nyelv választhatóságának minél szélesebb körű támogatása, feltételeinek javítása, - a számítástechnika-informatika ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése, - diákpályázatok támogatása, gyógykezelések támogatása, - egyéb szociális és jóléti célú támogatás. - a nagyközség területén élő tanulók sportolási lehetőségeinek szélesítése, - az úszásoktatás megteremtése helyben illetve átmenetileg történő utaztatással, - politikai pártokat, szervezeteket, mozgalmakat nem támogat. ... >>

"Benedek Elek Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 164-166
képviselő: Dobainé Balajthy Erika
Az Alsózsolca, Ilona u. 21/I. sz. alatt működő 2.sz. Általános Iskola (volt 2. Sz. Általános Iskola) azon tanulóinak jutalmazása, akik
- a tanév végén jeles, vagy kitűnő tanulmányi eredményt értek el,
- akik tanulmányi, kulturális és sportversenyeken kiemelkedő teljesítményeikkel öregbítik az iskola hírnevét,
- azon hátrányos helyzetű és veszélyeztett tanulók jutalmazása, akik négyes vagy annál jobb tanulmányi eredményt érnek el a tanév végén, és magatartásuk is példamutató.
- Az alapítvány támogatást nyújt a tehetséges tanulóknak tehetségük kibontakoztaásához.
Az alapítvány elismerésben, tágyjutalomban részesítheti azokat az iskolai dolgozókat =nevelőket, technikai és ügyviteli dolgozókat, szülőket, támogatókat), az iskola feladatait hosszú időn át (évek, évtizedek) magas szinten, hatékonyan segítették. Évente maximum 4 (négy) fő elimerése lehetséges.
Az alapítvány támogatja az iskola hagyományainak ápolását, nevezetesen:
- úszásoktatás,
- táborozás,
- Benedek Elek Mesemondó Verseny
- Benedek-gála,
- Pedagógus nap,
- egyéb iskolai szintű rendezvények.
- Az alapítvány támogatja az iskolai kiadványok (évkönyv, iskolatörténet, iskolaújság) megjelentetését.
- Az egy tanévben hiányzásmentes tanulók számára könyvjutalmat ad. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbségi Szervezet

(oktatási,kulturális)

3571 Alsózsolca, Erkel F. út 16.
képviselő: Berki Elemér elnök
A roma származású, tehetséges gyerekek támogatása, a roma hagyományok ápolása, megőrzése, valamint a cigány kisebbség politikai és szociális érdekeinek érvényesítése. ... >>

dr. Pongrácz Antal Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3571 Alsózsolca, Kossuth utca 119.
képviselő: Dr. Szabó Zsolt
Nemre, fajra, társadalmi hovatartozásra tekintet nélkül támogatni és segíteni lehetőségeihez mérten:
a.) Az egészségük megőrzése, illetve helyreállítása céljából speciális gyógykezelésekre, orvosi ellátásra szoruló betegeket, különös tekintettel a határon túli magyarokra, valamint a hátrányos társadalmi helyzetű népcsoportokra;
b.) A fiatal tehetséges, egyetemi tanulmányaikat folytató vagy pályakezdő orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, gyógytornászok és egyéb az egészség megőrzésével kapcsolatos tevékenységet folytatókat;
c.) A fiatal tehetséges sportolók szakmai képességeinek fejlesztését, illetve versenyeken, rendezvényeken való részvételének támogatását;
d.) Az orvostudománnyal, természettudományokkal, sporttal kapcsolat rendezvények, szakmai továbbképzések szervezésének segítését, az ezekben való részvételek támogatását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
tudományos tevékenység, kutatás
kulturális tevékenység
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Gyermeksorsok Alapítvány

(sport,oktatási)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 159.
képviselő: Jágerné Szabó Irén kuratórium eln.
Az alsózsolcai Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek gondozási feltételeinek segítése: - tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása, - kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása (tanulás, sport, kultúra), - az állami gondoskodásban élő gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása (játék, sporteszközök stb.) - az üdültetések feltételeinek megteremtése, csereüdültetések támogatása, - gyógykezelések támogoatása, - az önálló áletbe induláshoz segítség nyújtás, - a továbbtanuló gyerekek képzésének segítése. - a Nevelőotthon által működtetett Lakásotthonok tárgyi, működési feltételeinek javítása. ... >>

" HUMÁN EMBERBARÁTI " Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3571 Alsózsolca, Arany J.u.10.
képviselő: Vadász Jenő
annak elősegítése, hogy a demokrácia értékei érvényesüljenek az emberek mindennapi életében, a megértésre és megegyezésre irányuló kommunikáció váljon gyakorlattá, valamint növekedjenek az esélyei a rossz szociális helyzetből való kiemelkedésnek. - A cigány etnikum társadalmi integrációjának elősegítése, a cigányság és a többségi társadalom közötti kölcsönös megértés és együttműködés kialakítása. Az alapítvány e célok elérése érdekében az alábbiakban részletesen felsorolt kultúrális, művelődési, szociális és egyéb tevékenységeket szervez és támogat: - civil szerződéseket (körök, egyletek, érdekképviseleti szervezetek), - oktatási, kutatási és tudományos tevékenységeket. - kulturális értékek előállítását és terjesztését. - cigány származású fiatalok középfokú és felsőfokú tanulmányokban történő részvételét. - a cigányság jogvédő képviseletét. ... >>

Óvodás gyermekeinkért LURKÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 158.
képviselő: Molitorisz Jánosné
Az alsózsolcai 2. sz. Napközi Otthonos Óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek támogatása, segítése az alábbi szempontok szerint. Az óvodás gyermekek sport tevékenységeinek támogatása: - úszásoktatás, - téli sportok, - egyéb sporttevékenység. Tehetséges gyermekek patronálása. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulások támogatása. Táborozások támogatása, életmódtábor. Idegennyelv tanításának támogatása. Kulturális, szórakoztató rendezvények látogatásának támogatása. Pszichológiai, mentálhigiénés, egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés, előadások támogatása. ... >>

SEGÍTŐ KÉZ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3571 Alsózsolca, Ilona u.17-19.
képviselő: Kun Attiláné
Az alsózsolcai 3.sz. Általános Iskolában a diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztése, gyermek-egészségügyi (beregmegelőző és gyógyító) iskolai feladatok ellátásának fejlesztése, a diáksport támogatása, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az iskola kultúrális és kiegészítő oktatási programjának támogatása, etnikai kissebbséghez tartozó hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

"SZEMÜNK FÉNYE " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3571 Alsózsolca, Fekete István u.7.
képviselő: Beke Árpádné, Hriczóné Nagy Gabriella
AZ Alsózsolcai 1.sz. Napközi Otthonos Óvoda nevelési-, oktatási (játék, munka, tanulás) színvonalának emelése az ebben közreműködők jutalmazása, kezdeményezők támogatása. Az óvoda bővítése( tornaterem építése).
-családvédelem
- egészségvédelem
-környezet- és természetvédelem
- bölcsödei csoport létrehozása ... >>

Talentum Tehetséget és szorgalmat támogató Alapítvány

(oktatási)

3571 Alsózsolca, Kossuth u. 138.
képviselő: Zsiros Sándorné elnök
Az alsózsolcai tehetséges, de szegény gyermekek tanítattásának anyagi támogatása. ... >>
1. oldal