Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaszentiván civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

"A Gyermekek Egészséges Testi Fejlődéséért" Alapítvány

(egészségügyi)

8921 Zalaszentiván, Kinizsi P. út 2.
képviselő: Tuboly Zoltán
A testi nevelés feltételeinek folyamatos korszerűsítését segíteni, a mozgáskultúra fejlesztéséhez, ezen keresztül az egészséges életmód kialakításához szükséges tárgyi feltételek javítása, létesítmények terveztetésének, létrehozásának segítése. ... >>

EgyMásért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Margaréta út 21
képviselő: Gilly Írisz Felicia, Matyasovszky Margit, Törökné Vida Erika
A népi és az egyetemes kultúra megőrzése, életben tartása. A hagyományozott értékeket megbecsülő környezet kialakítása. A tudomány, a művészet, a sport területén életmód formáló közös programok szervezése. a polgárokkal megismertetni a hitéleti és kultúrtörténeti gazdagságot és a helyi értékeket. A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése. A település fejlesztésének alulról történő építése. Táborok, túrák, zarándoklatok és egyéb közösségteremtő programok szervezése. Erősíteni az itt élők kötödését, szeretetét a településhez, a megyéhez és a régióhoz. Kapcsolatok kiépítése és ápolása az Európai Unión belüli- és kívüli magyar és nem magyar civil szervezetekkel. Biztosítani a tagok és az érdeklődők közti kapcsolatot és információ cserét. Együttműködés más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve annak hatékonyságát. ... >>

Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Margaréta út 29.
képviselő: Devecz Rita, Péter Zoltán
Zalaszentiván község fejlődésének elősegítése, a faluban élők életkörülményeinek javítása, a faluban élő munkanélküliek helyi munkalehetőségei biztosításának segítése, a foglalkoztatottak munkakultúrájának fejlesztése, továbbá a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, a sportolás lehetőségének biztosítása, továbbá a jelentkező sportigények felkarolása, segítése, az ifjúság sportszeretetre nevelése, valamint az egészségmegőrzés. Lehetővé teszi tagjai rendszeres sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységét, tréningprogramokat, versenyeket, fellépéseket szervez. Az idegenforgalom fellendítésének támogatása, a kultúra ápolása, hagyományőrzés, továbbá a családok időskorúak segítése. Szervezi a tagok és a térség kulturális, sport és közösségi életét, szabadidős programjait, óvja a kulturális és épített örökségeit, segíti a családokat, időskorúakat és a szociális feladatok ellátására részfeladatot vállal. Támogatókat keres az egyesület munkájához, céljai megvalósításához. A környezeti nevelés segítése, a környezettudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése. A természet értékeinek megismertetése és védelme. A környezet védelmének és a természet védelmének fokozott nyomon követése, programokkal, képzésekkel, szakértők közreműködésével. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek jobb kihasználása, a lakosság kultúra iránti igényének fokozása érdekében képzési, felnőttképzési programok szervezése. Határon átnyúló nemzetkövi kapcsolatok kiépítése, az egymás közösségeik megismerése céljából. A településen, illetve a tágabb térségben működő civilekkel történő kapcsolatépítés és ápolás, közös rendezvények szervezése. A nyilvánosság biztosítása, a tevékenység megismertetése és ismeretterjesztési céllal marketing, reklám és kiadványkészítés. Kiadványok és oktatási segédanyagok készítése és terjesztése. Az élhetőbb település érdekében alap művészeti tevékenységek (dalkörök, tánccsoportok) összefogása, amelyek egybetartása a hagyományőrzést is szolgálja. Általános közművelődési programok, rendezvények szervezése a helyi közösségek belső kohéziójának erősítése. Forrásszerzés. ... >>

Zalaegerszegi Paintball Egyesület

(sport)

8921 Zalaszentiván, Szent István út 1 A
képviselő: Horváth János
Célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjai számának növelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a harci játékok népszerűsítése. ... >>

Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,oktatási,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Kossuth út 51
képviselő: Pénzes Péter, Pozsogár Andrea Éva
Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek biztosítása önkéntes jelentkezők szervezése. A tagok számára tűzvédelmi, megelőzési szakismeretek elsajátítása, a tudásanyag folyamatos bővítésével, illetve frissítésével. A helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység folytatása, továbbá működési területének társadalmi életében való aktív részvétel. Tagjainak összehangolt együttműködése által biztosítsa tűzoltási, kárelhárítási, műszaki-, illetve életmentési, továbbá ár-, és belvíz-védekezési feladatok igényes, szakszerű ellátását, állandó készenlét nélkül. A helyi önkormányzat katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátásához - lehetőségeit figyelembe véve - tagjait megszervezve, mozgósítva minden segítséget biztosít. Rendkívüli helyzet esetén a védekezésben, mentésben az illetékes hatóságok az önkormányzat felkérésére más településen is részt vesz. Működési területén belül - a lehetőségek teljes körű felhasználásával - gondoskodjon a lakosság tűzvédelemmel, illetve megelőzéssel kapcsolatos felvilágosításról. Tagjainak tudásanyagát szakmai tanfolyamokon, alap- és továbbképzéseken, tűzoltási gyakorlatok, illetve versenyeken valórészvételük biztosításával megfelelő szintre emelje. gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott, illetve a tulajdonában álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról. ... >>

Zalaszentiván Sportegyesület

(sport)

8921 Zalaszentiván, Hunyadi út 2/A.
képviselő: Lukács Attila
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Zalaszentivánért Közalapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Hunyadi út 2/ A.
képviselő: Ferencz Zoltán
Zalaszentiván község fejlesztése, a lakókörnyezet, az oktatás, a kultúra, a helyi televízó, a sport, az egészség és szociális ellátás fejlesztése, a fiatalok és nyugdíjasok rendezvényeinek támogatása, a helyi közélet fellendítése, és az előbbi tevékenységekben résztvevő polgárok és jogi személyek anyagi, erkölcsi elismerése. ... >>

Zalaszentiváni Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

8921 Zalaszentiván, Kossuth L. út 51.
képviselő: Tuboly Zoltán
Zalaszentiván község lakóinak a szabadidős, kulturális és egyéb közösségi tevékenységei feltételeinek biztosítása és folyamatos javítása. ... >>

Zalaszentiváni Keresztelő Szent János Templomért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8921 Zalaszentiván, Hunyadi János út 2/ A.
képviselő: Sebestyén Miklós
A zalaszentiváni Keresztelő Szent János római katolikus templom épületének felújítása, szerkezetie lemeinek rekonstrukciója, berendezési és felszerelési tárgyainak fokozatos cseréje, esetleges felújítása, mindezek túl a templom kulturális örökségének számító szakrális értéteinek megóvása, fenntartásának támogatása, más zalaszentiváni egyházi ingatlanok működésének támogatása. ... >>

Zalaszentiváni Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8921 Zalaszentiván, Kossuth út 51
képviselő: Szabó Imréné
Idős korúak összefogása, támogatása. Kulturális programok szervezése, rendezvényeken való aktív részvétel. Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola). A falu szépítésében való részvétel. A Tőzike népdalkör szereplése a kistérségi társulás rendezvényein. ... >>

Zalaszentiváni Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8721 Zalaszentiván, Hunyadi út 2/ b.
képviselő: Szabó Szilvia
A 3-7 éves korig óvodaköteles gyermekek részére olyan feltételek és körülmények biztosítása, amely mellett nevelő- és oktató munka a megfelelő készségfejlesztő eszközök (logikai, mozgáskoordinációs, stb.) biztosításával zavartalanul megvalósulhat. A hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező gyermekek fejleszthetőségével való foglalkozás abból a célból, hogy fejlettségük, képességeik, készségeik az óvodáskor végére megközelítse az életkoruknak megfelelő szintet. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozóknak a cél érdekében végzett hatékony munkájának elismerése. ... >>

Zalaszentiváni Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó)

8921 Zalaszentiván, Kossuth út 51
képviselő: Óvári Zoltán, Pénzes Péter, Tóth László
A jogszabályokban meghatározott közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi, polgárőr és környezetvédelmi szakismereteinek rendszeres bővítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41