Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jánoshalma civil szervezetek


Találatok száma: 66
1. oldal

A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kultúrális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Molnár J. utca 4.
képviselő: Dr. Gulyás András kuratóriumi elnök
Felső-Bácska térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészetoktatási intézmény léterehozása és működtetése. - Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. - Népi kismesterségek támogatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Arany Bácska Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 25.
képviselő: Csizovszki László alelnök, Gyurcsik Ottó elnök
Bács-Kiskun Megye kulturális és sportéletében való aktív részvétel, rendezvények, előadások, konferenciák szervezése esetenként külső szakértők, közéleti személyiségek, szakpolitikusok meghívásával, kapcsolatok kiépítése és ápolása a határon túli magyar egyesületekkel. Sport, kulturális és szabadidős programok szervezése, sporthoz kapcsolódó táborok, előadások, bemutatók és kulturális programok szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében való részvétel. Helytörténeti kutató, feldolgozó és ismeretterjesztő tevékenység, helytörténeti szempontból jelentős történelmi személyiségek, események évfordulói alkalmából megemlékezések, előadások szervezése. Régi hagyományok felkutatása, feldolgozása. Környezet- és természetvédelem, Bács-Kiskun természeti értékeinek bemutatása, előadások, kiállítások szervezése, kiadványok terjesztése. Helyi értékek megóvása Bács-Kiskun megye építészeti, művészeti, természeti értékeinek felderítése, védelme és gazdagítása. A megye lakosságának ? elsősorban ifjúságának ? a térség szeretetére, értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés, a tevékeny lokálpatriotizmus ápolása. Bács-Kiskun megye helytörténetének megismertetése a lakosság minden rétegével, elsősorban az ifjúsággal. A helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok felkutatása és megőrzése; ... >>

Baráti Missziós Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Kisszállási u. 7/a.
képviselő: Bayer György
Missziós tevékenység folytatása a legtágabb értelemben. Ennek keretében állami gondozott gyermekek, fiatalok patronálása, felvilágosítása, nevelése, lelki gondozása, üdültetése, gyermeknapok tartása. Állami gondozásból kikerült fiatalok további élete alakulásának figyelemmel kísérése, utógondozása, átmeneti otthon, és munkalehetőség biztosításával. Megsérült családok fiataljainak átmeneti időre való befogadása, lelkigondozása, támogatása, képzése, üdültetése. Nehéz helyzetbe került egyének, családok átmeneti támogatása, ruhaneművel, élelmiszerrel, berendezési tárgyak rendelkezésre bocsátásával. Házasságterápia, házassági tanácsadás, konferenciák szervezése házaspároknak, valamint egyéb témakörökben, bentlakással. Börtönben levő elítéltekkel való kapcsolattartás levelezés útján, tanácsolásuk. Határon túli magyar gyermekek, fiatalok irodalommal való ellátása, üdültetése. A keresztyén bibliai üzenet terjesztése különösen az alábbi módon és eszközökkel: Evangélizációs alkalmak szervezése, megtartása, templomokban, imaházakban, utcán, művelődési házakban, evangélizációs sátorban, gyermekotthonban stb. Keresztyén irodalom írása, fordítása, kiadása, terjesztése a médiák felhasználása lehetőség szerint, az evangélium továbbadására. Keresztény, újság, bibliatanulmány szórólapok, könyvek, kazetták és egyéb kiadványok megjelentetése, terjesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
képviselő: Györgypál Csaba elnök ... >>

Erdélyi Hagyományokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Eötvös J. utca 27.
képviselő: Bajkó Károly ügyvezető elnök, Csehó Gábor elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés., Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet., Kulturális tevékenység., Környezet és természetvédelem., ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás., Adatfeldolgozás és ügynöki szolgáltatás., Pályázatírás, menedzselés és képzések szervezése az ifjúsági szer-vezetek részére., Humán erőforrással való gazdálkodás, képzések szervezése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, munkalehetőségek közvetítése, a társadalmi integráció elősegítése., Ápolja az anyanyelvet, irodalmi találkozókat és táborokat szervez a Duna-Körös-Maros-Tisza Euró Régióban élő magyar ifjúság részére., Segíti és menedzseli a Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózat (KITTI HÁLÓ) működését. ... >>

Felső-Bácskai Hegyközség

(érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z. utca 7.
képviselő: Ádám Gyula Endre elnök, Borszéki Zoltán alelnök, Nagy István hegybíró
A hegyközség célja a területén a szőlőműveléssel, bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás-és eredetvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Felső-Bácskai Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Radnóti u. 2.
képviselő: Nagy István elnök
A lakosság testkultúrájának magasabb szinvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése, a szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése, a testnevelésnek és sportnak a népszerűsítése, minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, egyének testkulturájának fejlesztését szolgálja, kapcsolatok kialakítása hazai és külföldi szabadidősport szervezetekkel, alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u.7.
képviselő: Dági József
A tagok érdekeinek képviselete, gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, termények értékesítésének előmozdítása, föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása az A tagok érdekeinek képviselete, gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, termények értékesítésének előmozdítása, föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Gondviselés Alapítvány

(szociális)

6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2.
képviselő: Ádám Tamásné elnök
Tartós ápolásra szorulók térítési díjának részben vagy teljes átvállalása. Térítésköteles gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Honvéd Kaszinó Kultúrális Egyesület

(szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
képviselő: Sere Mihály
A közművelődés leghatékonyabb módszereivel szolgálja a szellemi és fizikai megújulást, rekreációs alkalmak teremtésével segíti az egyént mindennapi munkájában. A térségben szolgálatot teljesítő hivatásos katonák, szerződéses és továbbszolgáló tisztek, tiszthelyettesek, a közalkalmazottak, valamint a polgári lakosság közötti emberi kapcsolatok tartalmi továbbfejlesztése, továbbá a meglévő kulturált igényes szintér és lehetőség megőrzése, megújulása, fejlesztése, ahol biztosított a sokirányú művelődés, önművelődés és szórakozás. A honvédelem eszméjének jobb társadalmi elfogadtatása, megbecsülésének erősítésében történő aktív szerepvállalás. A honvédségi és polgári művelődés szervezett formái közötti együttműködés hatékonyabb, a helyi lakosságot is szolgáló gyakorlatának kialakítása, folyamatos biztosítása. A helyi katonai és polgári hagyományok ápolása, a kulturális örökség megóvása. Az új típusú kulturális szolgáltatások bevezetése, alkalmazása. Szakköröket, klubokat működtet. Közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok munkáját állandó szakmai, adott esetben anyagi támogatással segíti. Irodalmi, képzőművészeti, nyelvi, honismereti ismeretterjesztést folytat. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elsősorban művelődés terén elősegíti. A társadalmi és civil szervezetek számára szervezésükben folyó és céljaikkal összefüggő rendezvényekhez közösségi teret biztosít, közéleti fórumokat szervez. Tervszerű, az egyesületi célokat és tartalmas működést elősegítő tagszervezés az Alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Hunyadi János Általános Iskoláért Invokáció Segítségül Hívás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
képviselő: Karsai Péter elnök
Szociális támogatása a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az oktatás tárgyi feltételeinek bővítése. A tanulók szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Hunyadi Szabadidő - és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
képviselő: Balázsics Zoltán elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények között és szakszövetségek által kiírt, turisztikai, versengési és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit, rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, tagjainak, pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék versenyzés biztosítása, túrák, táborok szervezése, lebonbyolítása az Alapszabály II/a.pontja szerint. ... >>

I. számú Nyugdíjas Egyesület - Mezei Csokor Jánoshalma

(természetvédelem,kulturális)

6440 Jánoshalma, Bajai utca 1.
képviselő: Figura Jánosné elnök
Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Szabadidős tevékenységek támogatása. Természeti és épített környezet védelme. Népdalkör alapítása és fenntartása. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete

(oktatási)

6440 Jánoshalma, Bajai utca 42.
képviselő: Kasziba Sándor elnök ... >>

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
képviselő: Radnai István kuratóriumi elnök
Természetvédelem keretében tűzmegelőzés, tűzvédelem hatékonyabbá tételének elősegítése. Műszaki, technikai feltételek javítása. ... >>

Jánoshalma Város Cigány Érdekképviseleti Szervezete

(egyéb)

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
képviselő: Kolompár László ... >>

Jánoshalma Városi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6440 Jánoshalma, Kossuth u. 22.
képviselő: Lukács Béla elnök ... >>

Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület

(sport)

6440 Jánoshalma, József Attila út Sportpálya
képviselő: Magyar József
A Jánoshalma és környéke rádióamatőreinek és más érdeklődők össefogása, hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása, sportolói utánpótlás biztosítása, rádióamatőr állomás működési feltételeinek biztosítása, speciális rádióamatőr tevékenység szervezése, vizsgára felkészítése az Alapszabály 2.§-a szerint. ... >>

Jánoshalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
képviselő: Kiss György elnök
Összefogni azokat az embereket, akik megfogalmazott célokkal egyetértenek és azok megvalósulásáért erkölcsi és anyagi támnogatást vállalnak. Tevékenységünk az iskolák és a közművelődési intézmények, az önkormányzat, az egyházak, valamint a sportkör munkájának segítésén át valósul meg. A megjelölt szervezeteken keresztül támogatni kívánják az Alapító Okirat 3.pontjában felsoroltakat. ... >>

Jánoshalmi Csodaszarvas Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Molnár J. utca 4.
képviselő: Nagy István elnök, Varga Csaba elnökségi tag
Szabadidős, egészségmegőrző, rekreációs tevékenység támogatása., Népi kismesterségek, tárgyalkotók támogatása., A megye általános fejlődésének segítése., A polgári társadalomra jellemző lét-és tudatformálás erősítése, a lakosság közérzetének javítása, a megye szellemi arculatának formálása., A helytörténeti és a települések életével kapcsolatos kutatási és publikációs, kiadói tevékenység., A nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése., Aktív részvétel a kulturális életnek, hagyományoknak ápolásában, alakításában és szervezésében., A nemzeti kulturális örökség értékeinek feltárása, védelme, fejlesztése., Gyermek-és ifjúság védelme, érdekképviselete., A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének , valamint rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése., Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása. ... >>

Jánoshalmi Diabetesesek Egyesülete

(szociális)

6440 Jánoshalma, Béke tér 7.
képviselő: Mészáros Béla ... >>

Jánoshalmi Futball Club

(sport)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z.u.1.
képviselő: Ádám Gyula elnök ... >>

Jánoshalmi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6440 Jánoshalma, Bem utca 102.
képviselő: Suták István elnök
A saját kezelésű, illetve tulajdonú horgászvizek kialakítása, természet és halállomány védelme, a horgász szakismeret terjesztése, oktatása, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, a sporthorgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, a tagság érdekeinek védelme, adminisztratív tevékenység gyakorlása, horgász közélet szervezése, együttműködés, kapcsolattartás más szervekkel, elősegíteni az orvhorgászat megelőzését és felszámolását az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.
képviselő: Mikó Mária kuratóriumi elnök
A Jánoshalmán működő I., II. és IV. számú Óvodák részére játékok, valamint foglalkoztató és egyéb tárgyi eszközök beszerzéshez történő anyagi hozzájárulás. ... >>

Jánoshalmi Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Kossuth utca 22.
képviselő: Ódor László ... >>

"Jánoshalmi Kis Szent Teréz Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6440 Jánoshalma, bÉKE tér 11.
képviselő: Rónaszéki Gábor kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a Jánoshalma-i székhelyű Kis Szent Teréz Óvódába járó gyermekek integrált óvodai nevelésének, az óvoda pedagógusainak fejlesztő munkára való felkészülésének és képzésének, valamint az óvoda népszerűsítésének támogatása. ... >>

Jánoshalmi Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 79.
képviselő: Nagy István elnök
A csatlakozó civil szervezetek érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelése feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. A Bács-Kiskun Megyében működő, a civil szerződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése, A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, lebonyolítása. A tagegyesületek által gondozott és képviselt kulturális, szociális, környezet és természetvédelmi ismeretek terjesztésének, rendezvények lebonyolításának elősegítése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Helyi Ifjúsági Tanácsok megalakulásának és működésének elősegítése. Szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Jánoshalmi Kistérségi Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Béke tér 7.
képviselő: Virágh Attila elnök
A jánoshalmi kötődésű, elsősosrban felsőoktatási intézményben tanulók részére kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek biztosítása, ennek keretében közművelődési rendezvények, kirándulások, rendszeres összejövetelek szervezése, Jánoshalma város közéletében való részvétel, a város fejlődését elősegítő elképzelések kimunkálása, különösen az ismeretterjesztés, kultúra, közművelődés, hagyományőrzés, sport, egészséges életmód, környezetvédelem, szabadidő és hobbitevékenység, településfejlszetési tevékenység területén az Alapszabály II.pontja ... >>

Jánoshalmi Lótenyésztők Egyesülete

(oktatási)

6440 Jánoshalma, Kossuth u. 1.
képviselő: Szilasi György ... >>

Jánoshalmi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület

(sport)

6440 Jánoshalma, Dr. Szobonya Z. utca 2.
képviselő: Rátai Róbertné elnök
A kézilabda népszerűsítése. Tervszerű utánpótlás nevelés. Szabadidő hasznos eltöltése érdekében rekreációs tevékenység szervezése. ... >>

Jánoshalmi Ökölvívó Egyesület

(sport)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 1.
képviselő: Tusori Lajos ... >>

Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6440 Jánoshalma, bÉKE tér 9.
képviselő: Horváth Ferenc
Jánoshalma város és Bács-Kiskun Megye személyi és vagyonbiztonságának védelme, Jánoshalma város közbiztonságának javítása. ... >>

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,környezetvédelmi)

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 1/a.
képviselő: Czeller Zoltán elnök ... >>

Jánoshalmi Önvédelmi Egyesület

(egyéb)

6440 Jánoshalma, Magyar Kanizsa u. 8.
képviselő: Kolompár László ... >>

Jánoshalmi Pávakör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. udvar 79.
képviselő: Juhász Péter elnök
Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Szabadidős tevékenységek támogatása. Természeti és épített környezet védelme. Népdalkör alapítása és fenntartása. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Jánoshalmi Pedagógus Műhely

(egyéb)

6440 Jánoshalma, Béke tér 8.
képviselő: Kiss Györgyné ... >>

Jánoshalmi Sakk Klub

(sport)

6440 Jánoshalma, Béke tér 7.
képviselő: Agócs János ... >>

Jánoshalmi Sporthorgász Egyesület

(sport,egyéb)

6440 Jánoshalma, Halasi u. 76.
képviselő: Renner Tiborné ... >>

Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Bem utca 60.
képviselő: Csima Istvánné elnök
Fogathajtó versenyek szervezése, rendezése. Lovas ügyességi versenyek szervezése, rendezése. Szabadidős tevékenységek támogatása. Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. Gasztronómiai rendezvények szervezése, rendezése. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. Természeti és épített környezet védelme. Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű és sérült társadalmi csoportok támogatása. ... >>

Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
képviselő: Malustyik Béla elnök
1993.09.01. napjától működő Szent Anna Katolikus Általános Iskola beindításához és oktatási feltételeinek javításához való hozzájárulás. ... >>

Jánoshalmi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy.u.91.
képviselő: Dr.Horváth György
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különöosen a helyi erdő-és megzőgazdasági érdekekkel összhangban - továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>

Jánoshalmi Városi Sportegyesület

(sport)

6440 Jánoshalma, Pacsirta u. 15.
képviselő: Koller István ... >>

Jánoshalmi Városvédő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Király Lovastanya, Parcelok 27.
képviselő: Balázsics Zoltán elnök
Az Egyesület tevékenyen vegyen részt Jánoshalma város közéletének alakításában. Ezért a szervezet szövetséget kínál a jánoshalmiaknak azzal, hogy teret ad a közös gondolkodáshoz és lehetőséget a cselekvéshez. Fontos célja legyen a közösségi együttműködés, érdekvédelem, érdekegyeztetés megszervezése, a közművelődési folyamatok erősítése. Az Egyesület segítse a legkülönfélébb kezdeményezéseket, rendezvények lebonyolításával, közösségi összejövetelek szervezésével. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41