Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bárdudvarnok civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

16 Faluért-Somogyért Egyesület

(kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Zsippó lakótelep 3.
képviselő: Svenda Istvánné
Az egyesület olyan politika- és ideológiamentes civil szerveződés, amely pártokhoz nem kötődik. Tevékenységével, közéletiségével Bárdudvarnok települései történeti hagyományépítését, a közösségi erőre támaszkodó működését, a környezetével történő tudatos és korszerű fejlesztését segíti elő. ... >>

Bányai Panoráma Egyesület

(kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok-Bánya, Napsugár Innovációs Központ
képviselő: Nagyné Czanka Valéria
A kistérségi szemlélet erősítése mellett olyan szabadidős, egészségmegőrző-környezetvédő és kulturális centrumok feltételeinek megteremtése, amely komplex életmódváltásra ad lehetőséget (pl. infrastruktúra, alkotóház, kerékpárút, túraútvonalak, táborok és falunapok szervezése, hagyományok ápolása). ... >>

Bárdok Útja Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Zsippó 8.
képviselő: Fülöp Béláné
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban hagyományőrző és faluszépítő célokat tűz ki, de célja Bárdudvarnok és más, környező település polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapocsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott tevékenységét széles körben, de elsődlegesen regionális szinten, a Dél-Dunántúli Régióban folytatja. ... >>

Bárdudvarnok Sportkör

(sport)

7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca 14.
képviselő: Varga Lajos
A faluban élő, illetve itt dolgozó fiatalok edzési, sportolási, versenyzési lehetőségének megteremtése. A gyerekek egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testedzés és a sportolás megkedveltetése. Kiegészítő programok szervezése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. ... >>

Európai Realitas Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 115.
képviselő: Péter Anna Gabriella
Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyében élő romák problémáira, ennek érdekében a hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. A Somogy megyében élő roma közösség szociális körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával. A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. Hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is. ... >>

Fiatal Üvegművészek Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Goszthony Kúria
képviselő: Sipos Balázs ... >>

Forrás Horgász Egyesület

(sport)

7478 Bánya,
képviselő: Bezerédi Mihály
a) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése b) tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség biztosítása c) tagjai számára rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása, ennek keretében ismertetni a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket d) korszerű halgazdálkodás folytatása, valamint a halállomány védelmének és a horgászatra vonatkozó jogszabályok megtartásának biztosítása e) rendszeres lehetőség biztosítása tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására f) halfogó versenyek rendezése. ... >>

Goszthony Mária Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpózion" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7478 Bárudvarnok Bárdibükk, Goszthony Kúria
képviselő: kuratórium elnöke Sápi Lajos, kuratóriumi alelnök Andor István
a bárdiudvarnok-bárdibükki Goszthony Kúria ingatlan felújítása, ott alkotóház működési feltételének megteremtése, az üveges alkotóház működtetése, különösen egy állandó kiállítóhely kialakítása, egy fejleszthető üvegolvasztó rendszer megépítése, műhelyek és lakóegységek létesítése, az üvegművészek részére rendszeres továbbképzés biztosítása, általában az üvegművészet minden lehetséges formában való támogatása, a művészeti oktatáshoz kapcsolódva a hallgatók számára szakmai gyakorlatok megtartása, valamint a posztgraduális képzés feltételeink megteremtése. ... >>

Juszt Lovasudvar Sportegyesület

(sport)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 19.
képviselő: alelnök Tóth Jánosné, elnök Juszt Miklós
A Juszt Lovasudvar Sportegyesület célja, a lovassport fejlesztése, népszerűsítése, a sportág működésének elősegítése, így különösen az élsport színvonalának fokozatos emelésében való aktív közreműködés, a sportág tömegbázisának növelése, elsősorban az ifjúság életmódjának alakításával. ... >>

Kaposszentbenedek Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.
képviselő: elnök Merkei László, titkár Bukovics Péter
Horgászturizmus feltételeinek javítása Kaposszentbenedek és Bárdudvarnok térségében. A sporthorgászat népszerűsítése. Természetjáró turizmus fejlesztése. A térség élővilágának védelme. ... >>

Kaposvári Waldorf - pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Kölcsey utca 6.
képviselő: Sármány Zoltán
Általános cél: A gyermeknevelés megújulása érdekében a Waldorf-pedagógia módszerének, eredményeinek megismertetése, alapelvei alkalmazásának magyarországi és Somogy megyei bevezetésében és meghonosításában való közreműködés. A Waldorf-pedagógia megismertetése, gyakorlása érdekében szerveződő közösségek együttműködésének támogatása és segítése. Új Wandorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegítése, támogatása. Konkrét cél: Kaposvár és vonzáskörzetében az Országos Közoktatási Intézet által minősített Waldorf-óvodapedagógiai programon, és ennek évtizedes nemzetközi módszertani tapasztalatain alapuló óvoda létrehozása, működtetése és fenntartása.
Az alapítvány, mint leendő óvodafenntartó célja a törvény által előírt jogi, ellenőrzési feladatok ellátásán, valamint az Óvodavezető felett gyakorolt munkáltatói jogok gyakorlásán túl az óvodában zajló életet szolgálni és támogatni. Az alapítvány feladata az óvoda életének anyagi és adminisztrációs - szükség szerint szervezési - feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja továbbá, a gyermeknevelés megújulása érdekében a Waldorf-pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Az alapítvány hosszútávú célja egy önálló Waldorf iskola megalapítása Kaposváron, vagy annak vonzáskörzetében. ... >>

"LURKÓ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca 9.
képviselő: elnök Balogh Szabolcs
A Bárdudvarnok, Csokonai u.9.sz.alatti általános iskola keretein belül a tanulást segítő eszközök beszerzése, a tanulók tanulmányi eredményeinek jutalmazása, a beszédproblémás gyermekek képzésének támogatása, a szervezett tanulmányi kirándulások segítése, az iskolai szervezet keretein belül szakkörök támogatása, az úszásoktatás támogatása, a diákok étkezési támogatása, iskolák közötti versenyek támogatása, a gyermekek egészségének megóvása érdekében a környezeti ártalmak csökkentése, a pályázatokon való részvétel, a napközis foglalkozások, valamint a nyári napközis táborok szervezése és támogatása. ... >>

Marófai Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd 36.
képviselő: Őze István
Az egyesület célja Bárdudvarnok községben élők sport (horgászat) - a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - tevékenységének segítése, szervezése (amely az 1997. évi CLVI.törvény 26.§ c.pontjának 14. alpontjában foglaltak szerint közhasznú tevékenység) érdekében önkéntes társadalmi tevékenység végzése.A horgászegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, valamint az ifjúság, a felnövekvő generációk egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése. Tgajai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. Tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartására, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartására, természet szeretetére és védelmére. Az egyesület célja továbbá a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő eltöltéséhez. A sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

ÖKOMÓD Zselici Természeti Örökség Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 40. Kastély
képviselő: Kurdi Péter
A Zselici táj /kezdetben elsősorban ÉNy-i területek/ és annak humán ökológiai értékeinek feltárása és védelme. A természet- és tájvédelem, környezetkímélő gazdálkodási formák, életterek rehabilitálása, kialakítása elméleti és gyakorlati területen egyaránt, valamint ezek művészi eszközökkel történő megje- lenítése, gazdagítása. A közoktatás számára különböző képzési rendszerekhez illetve mindezek taníthatóságát segíteni úgy módszertani, mint infrastruktúrális területen. A Zselici régió területfejlesztési törekvéseinek természet- környezetvédelmi szempontú, hosszútávú segítése és érvényre juttatása. ... >>

Petörke-völgyi Horgász Egyesület, Bárdudvarnok

(sport,természetvédelem)

7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 38.
képviselő: Herzsenáth József
a/ tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása.
b/ a horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Roppantós Tánc Egyesület

(kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Kaposdada 26.
képviselő: Stéger Dániel
Az alapító tagok az egyesületet az alábbi célok érdekében hozzák létre: - néptánc és kortárs táncok művelése, - fellépések, táncbemutatók tartása, - hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, - utódnevelés, - a kulturális és társadalmi élet előmozdítása, fellendítése, - rendezvények, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, - művészeti tevékenység, nevelés folytatása, - néphagyomány, különösen a néptánc és népzenei értékek felkutatása, megőrzése és beillesztése a kulturális életbe, a magyar néptánckincs megőrzése, - kisebbségi kultúra megóvása. ... >>

Szent Benedek Rendi Nővérek

(egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek 79.
képviselő: Váli Ancilla OSB ... >>

Szent Benedek Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 2.
képviselő: Forintos László
Az egyesület célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, természetvédelemre valamint a fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó törvények (különösen az 1996. évi LV.tv., a 2007. évi XVI.tv. az 52/2006. (V.31.) FVM rendelet és a 79/2004. (V.04.) FVM rendelet), más szakmai jogszabályok, előírások megtartásával példás egyesületi élettel és a vadászati kultúra hagyományainak ápolásával korszerű vadgazdálkodást végezzen, óvja a vad élőhelyét, nyugalmát, szükség szerint etesse, a mindenkori vadgazdálkodási terv szerinti optimális vadlétszám szintentartását társaság tagjaival és bérvadásztatással kulturált vadászati lehetőségek és körülmények között oldja meg, valamint vadgazdálkodással kapcsolatos kiadások fedezésére vadhúst és bérvadászati lehetőséget értékesítsen. ... >>

TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRSASÁGA

(kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Faluház
képviselő: elnök Andor István, gazdasági társelnök Mester Balázs, ügyvezető társelnök Mag Attila
A Közösség életének kiteljesítése az egyének életének a közösségben való kiteljesedésével. Ehhez az Egyesület első számú eszköze, abban az eszmében való hitre alapul, hogy az együttműködés-integráció alapvető - történelmi távlatú európai - emberi, kulturális, gazdasági érték, kiaknázandó erőforrás. Az alapítók ezért különösen fontosnak tartják az integrációs gondolat térségi megvalósulásának elősegítését. Egyben mintát akarnak mutatni az együttműködésre, élő modellen keresztül; a térségben élőkkel, gondolkodókkal, gazdálkodókkal, kialakítva közös jövőképet, meghatározott értékek mentén. ... >>

"Van közünk egymáshoz" Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek 72.
képviselő: Somos László
Bárdudvarnok község érdekében a gondolkodó polgárok összefogása értékközvetítés, hagyomány és értékteremtés ápolása érdekében. Összefogás a népi hagyományok és a keresztény katolikus hit megőrzésére. ... >>

Zselic Édenkert Egyesület

(egyéb)

7418 Bárdudvarnok-Bánya, Panoráma domb 1.
képviselő: V.Csorba Éva ... >>

"ZSELICA" Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7478 Bárdudvarnok, Bánya-Innovációs központ
képviselő: Dr. Spiegl József
A Magyarországon tevékenykedő kistérségi civil társulások múködési tapasztalatainak összegzése, új típusú kistérségi együttműködési formák és módszerek kifejlesztése, gyakorlati alkalmazása, a zselici kistérség komplex fejlesztése. ... >>

Zsippó Kulturális és Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7478 Bárdudvarnok, Zsippó lakótelep 3.
képviselő: Svenda István
A Dél-Dunántúli Régió-ezen belül elsősorban Somogy megye-kuturális és művészeti életének gyarapítása, sokszínűvé tétele az alábbi feladatok megvalósításával: szabadtéri színházi előadások, irodalmi estek, hangversenyek, népzenei, népművészeti táborok, rendezvények szervezése, állandó képzőművészeti kiállítások létrehozása, a régióban, Magyarországon és a határokon túl alkotó fiatal, tehetséges kezdő képzőművészek felkarolása, tehetséggondozása, segítése, művészetük megismertetése képzőművészeti alkotótáborok megszervezésével és munkásságuk időszaki kiállításokon történő bemutatásával, kapcsolódás a fenti tevékenységekkel a megyében működő turisztikai programokhoz, elsősorban a 2004. januárjától tervezett Találkozások Kulturális Programsorozathoz. Együttműködés a fenti programok keretében a Somogy megyében működő kulturális és művészeti-oktatási tevékenységet folytató intézményekkel - (Csiky Gergely Színház, Liszt Ferenc Zeneiskola, Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kara, Iparművészeti Szakközépiskola, stb.) - Az oktatási intézmények részére a diákok nyári gyakorlatához a helyszín biztosítása. Kapcsolatteremtés a megyében, a régióban, az országban és az ország határain túl tevékenykedő művészekkel. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41