Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsalmás civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

Bács-Billiárd Árpás Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 59.
képviselő: Árpás István elnök, Pásztor Ilona alelnök
A billiárd, mint sportág magyarországi és nemzetközi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében mind a hazai, mind a nemzetközi szinten. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részér rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; hagyományőrzés, a billiárd Bácsalmás térségében megőrzött hagyományainak megismerése és megismertetése; országos és nemzetközi billiárd versenyeken való részvétel; csatlakozás országos és nemzetközi szövetségekhez; együttműködés kialakítása hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Bácsalmás Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 10.
képviselő: Boros István elnökhelyettes, Dr. Száhl Imre elnök, Molnár Imréné pénztáros, Szénásiné Harton Edit titkár
A település kulturális örökségének, múltjának, nemes hagyományainak feltárása és megismertetése, természeti és épített környezetének megóvása, a város fejlődésének elősegítése, Bácsalmás múltját ápoló, jelenét és jövőjét szívügyének tekintő, azért tenni akaró helyi lakosok és a Bácsalmásról elszármazottak összefogása, a szülőföld iránti szeretet tettekben való megnyilvánulásának szervezése. ... >>

Bácsalmás és Vonzáskörzete Járóbeteg Szakellátásáért

(egészségügyi)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki u. 2.
képviselő: Dudás Katalin kuratóriumi elnök
Bácsalmás és a környező települések (Madaras,Tataháza,Kunbaja,Katymár,Mátételke,Bácsszőlős,Csikéria) járóbeteg szakellátásának fejlesztése, ezen belül az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeinek javítása, színvonalának emelése, minden olyan eszköz és feltétel megteremtése, amely a lakosság egészségügyi állapotának javulását ... >>

Bácsalmás Vagyonvédelmi Közalapítvány

(közbiztonság)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 3.
képviselő: Dr. Horváth Zoltán elnök
Bácsalmás Rendőrörs illetékességi területéhez tartozó valamennyi település közrendjének, közbiztonságának védelme érdekében -elsősorban közvagyont, de ez mellett a magánvagyont is. Közreműködés egy városi komplex biztonsági riasztórendszer kiépítésében. ... >>

Bácsalmás Városért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Bakos Zoltán István kuratóriumi elnök, Dr. Ujlaki Eszter kuratóriumi titkár
A Bácsalmás városban folyó minden városfejlesztési, közigazgatási, kommunális, környezetvédelmi, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi feladatok végrehajtásának segítése, az ezen a területen dolgozók munkájának elismerése. A minél kedvezőbb városkép kialakításának további elősegítése, a városi rang emelése, a városi kisugárzás, a kistérségi szerepkör erősítése. ... >>

Bácsalmási Futball Klub

(sport)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.
képviselő: Kerényi Attila elnök ... >>

Bácsalmási Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási)

6430 Bácsalmás, Szent J.u.5.Hunyadi J.Gimn.
képviselő: Németh Mihály elnök
A gimnázium oktató, nevelő munkáját elősegítő és támogatni kívánó segítőkész, öntevékeny emberek összefogása és az alapítványi vagyon anyagi támogatása. ... >>

Bácsalmási Gyermekmosoly Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Szent János u.19.
képviselő: Bukta Brigitta titkár, Szőkéné Róka Anikó elnök, Tettingerné Molnár Zsuzsanna elnh.
A Bácsalmás és térsége gyermekeinek kultúrális, oktatási, egészségügyi, szociális fejlődésének elősegítése az alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Bácsalmási Gyermekotthon Diák Sport Egyesület

(sport)

6440 Bácsalmás, Hősök tere 12.
képviselő: Szécsényi Sándor ... >>

Bácsalmási Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási)

6430 Bácsalmás, Mártírok utca 44.
képviselő: Tettinger Attila elnök
A Body-Contact Kyokusin Karate tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók, versenyek, edzőtáborok rendezése., Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása., Fogyatékosok sportolási és versenyzési lehetőségeinek biztosítása., Az arra rászorulónak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása., A sportág sportolóinak minősítése (kyu és dan ? rendszerben)., Sportversenyek rendezése, szervezése., Az Egyesület tagjainak magyar és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása. Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon., Edzőtáborok szervezése., A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása., Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Bácsalmási Németek Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 36.
képviselő: Czitzinger Antal alelnök, Krix János elnök, Manz József alelnök
A bácsalmási és a Bácsalmásról elszármazott németek összefogásával a német namzetiség nyelvi és kulturális értékeinek ápolása, hagyományörzés támogatása. ... >>

Bácsalmási Népitáncosok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Kosztolányi u. 13.
képviselő: Cziczinger Antalné
A bácsalmási nemzetiségi táncok kutatása, népszerűsítése, bemutatása mind szélesebb körben. A magyarországi bunyevácok, horvátok történelmének, életének megismertetése, anyanyelv megőrzése, ápolása, hagyományok, népszokások felelevenítése, fejlesztése a népitánc segítségével. A nemzetiségek kulturális értékeinek ápolása, hagyományörző közösségek munkájának segítése, működési feltételeibe bekapcsolódás. Oktatási, művelődési intézmények nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenységébe bekapcsolódás a népitáncon keresztül. Mindezek érdekében találkozók, kiállítások, kultúrális rendezvények szervezése, ... >>

Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület

(sport)

6430 Bácsalmás, Szent János utca 1.
képviselő: Hajdú Sándor elnökhelyettes, Páncsics János elnök ... >>

Bácsalmási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Honvéd u. 50.
képviselő: Ifj. Galaczi András ... >>

Bácsalmási Sprint Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, József A. utca 5.
képviselő: Tanács Attila elnök
Sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása az egyesületi gyermek, fiatal és felnőtt tagság részére, valamint az egyesület szolgáltatásait igénybe vevők részére a judo és asztalitenisz sportok területén. Az egészséges életvitelre történő nevelés, az egészséges életvitel segítése. A tömeg és versenysport alapjainak biztosítása, ehhez megfelelő szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermek, fiatal felnőtt és felnőttek szabadidő szervezésben, sport, kulturális programok szervezésében, ezzel kapcsolatos tanácsadás nyújtása, e kérdéskört tárgyaló bemutató, képzés, előadás, verseny szervezése, kiadványok megjelentetése, terjesztése. ... >>

Bácsalmási-Bácska Sport és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

6430 Bácsalmás, Petőfi u. 59.
képviselő: Agócs László elnök
Szellemi és ifjúsági sport műhely létrehozása Bácsalmáson elsősorban biliárd szakosztály és lovas szakosztály területén hagyománytisztelet jegyében, aktív sport tevékenység megvalósításával, sportélet támogatásával. ... >>

Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesülete Bácsalmás

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Köztársaság utca 2.
képviselő: Kószóné Petrekanics Valéria elnök
Keretet biztosít a helyi bunyevác-horvátok sokszínű kulturális hagyományai ápolásának, összefogja a különböző művelődési ágakban folytatott tevékenységet., Tevékenységével alkotó módon gyarapítja a város és környéke bunyevác-horvátok nemzeti kulturális hagyományait és értékeit, lehetősége szerint a horvát nyelv alsó-, közép- és felső-fokú oktatását., Ellátja a működési területén élő bunyevác-horvátok kulturális érdekvédelmét, javaslataival, kezdeményezéseivel elősegíti a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, továbbá a települési önkormányzat bunyevác-horvát kisebbségeket érintő döntéseit, részt vállal azok végrehajtásában., Ösztönzi a működési területén élő bunyevác-horvátokat identitásuk megőrzésére, fejlesztésére, a nyelvi-kulturális hagyományok átörökítésére, különös gondot fordítva az ifjúság nevelésére., Működésével elősegíti a hagyományőrző kisebbségek kialakulását, működését., Kulturális fórumokat, rendezvényeket szervez, továbbá koordinálja az egyesület és a térség nemzetiségi és kulturális kapcsolatait., Elősegíti és kezdeményezéseivel bővíti Bácsalmás Város Önkormányzata és Bizovác község testvérvárosi, valamint más horvátországi kapcsolatait, kulturális, sport és gazdasági területen egyaránt., Közhasznú feladatai ellátása során szoros kapcsolat kialakítására törekszik a Bácsalmáson működő önkormányzattal, intézményekkel, civil szerve-zetekkel és más nemzetiségi közösségekkel egyaránt. ... >>

Egyházi Zenekúltúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 13.
képviselő: Bergmann János elnök
Gyermek- és felmnőtt hitoktatás. Az egyházi és világi zeneoktatás támogatása, egyházi és világi kulturális események templomi megrendezése, Szegény sorsú gyermekek támogatása. ... >>

Élettér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6430 Bácsalmás, Hősök tere 12.
képviselő: Bánfi Attila elnök
Az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diák kezdeményezések felkarolása és támogatása: -A müködő diákönkormányzat munkájának támogatása; -A diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjai támogatása, diák kezdeményezések, a diák önkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; - Az iskolában -az otthonban folytatandó gyermek- és ifjuságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; - A diáksport támogatása; - A szociálisan rászorult gyermekek segítése; - A kiegészítő oktatási programok támogatása; -Hátrányos helyzetű és adottságú diákok támogatása; - Az etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű gyermekek - diákok segítése. ... >>

Gyermekek Üdüléséért Alapítvány

(szociális)

6430 Bácsalmás, Fürst S. u. 4-8.
képviselő: Tóth Árpád
Az alapító Önkormányzatok által fenntartott és üzemeltetett balatonalmádi Gyermek Üdülő Tábor - zavartalan működésének elősegítése, - az ott lévő épületek, építmények karbantartása, felújítása, - felszerelések és berendezések felújítása, pótlása, karbantartása, - szükséges fejlesztési munkálatok anyagi alapjának kiegészítése, - az alapító tag települések és vonzáskörzetükben lévő gyermekek üdültetésének, szabadidejük hasznos és tartalmas kitöltésének, pihenésük zavartalan biztosítása. ... >>

Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Tóth Árpád
Bácsalmás városban lakó tehetséges gyermekek és fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai fiatalok nappali tagozaton folytatott középiskolai és főiskolai, egyetemi tanulmányainak támogatása. Egészségi állapotukban súlyosan károsodott gyermekek gyógykezelésének agyagi támogatása. Elősegíteni a sportolási testnevelési lehetőségek bővítését, ezen belül elsősorban az általános iskolai testnevelés célját szolgáló tornaterem létesítésének anyagi eszközökkel való támogatása, majd a tornaterem fenntartásához hozzájárulás. ... >>

Hobbi-Kutyások Baráti Köre Egyesület

(egyéb)

6430 Bácsalmás, Dob u.1.
képviselő: Hajdú József ... >>

Jurinovics Miklós Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6430 Bácsalmás, Ószőlők 1/A.
képviselő: Batízfalvi László alelnök, Dezső Mihály titkár, Zátonyi Sándor elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., Tagjai részére horgászati lehetőségek biztosítása., A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése., Védett és fokozottan védett halfajok védelme, horgászati tilalmak megtartása és megtartatása, a természet egyensúlyának megőrzése, védelme. ... >>

Katymári- Madarasi Vadásztársaság

(sport)

6430 Bácsalmás, Kossuth u. 68.
képviselő: Bencsik Lázár ... >>

Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Bajcsy-Zsilinszky utca 19.
képviselő: Dezső Mihály elnök
A Magyar Köztársaság területén a közrend és közbiztonság védelmének elősegítése valamint önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, bűnmegelőzésben való aktív részvétel, a hazaszeretetre nevelés tovább a fiatalok honvédelmi előkészítése, illetőleg az ebben való részvétel, a honvédelmi ismeretek fejlesztése és fenntartása, a magyar katonai hagyományok ápolása, a katonaviselt honfitársaink katonai ismereteinek fejlesztése továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, ár- belvízvédelemben való önkéntes közreműködés. ... >>

Krix János Alapítvány

(oktatási)

6430 Bácsalmás, Mártírok útja 8.
képviselő: Dr.Nyúl Tamás
Bácsalmás város és vonzáskörzetéhez tartozó községek tehetséges ifjúságának szellemi, lelki és testi fejlődésének segítése, valamint azoknak támogatása, akik - akár magánszemélyek, társaságok vagy intézmények - e cél érdekében eredménnyel munkálkodni akarnak és képesek. ... >>

Kunbajai Vadaskert Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Juhász Gy. utca 6.
képviselő: Kárpáti László elnök
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, rendszeres vadászati tevékenység folytatása céljából, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő ? és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet ? és természetvédelmi előírásokra figyelemmel demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a Kunbajai Vadaskertben a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. A vadászati hagyományok a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

Magánvállalkozók Ipartestülete Bácsalmás és Körzete

(érdekképviselet,egyéb)

6430 Bácsalmás, Szent János u.38.
képviselő: Dezső Mihály alelnök, Mészáros Istvánné elnök
A településhez tartozó és hozzá önként tagnak belépő egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Magyar Galamb és Kisállattenyésztők V-65.Egyesülete

(érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Dob u.8.
képviselő: Sághy Zoltán elnök
Bácsalmás városban és környékén a galamb és kisállattenyésztők társadalmi összefogása, szakmai ismereteik gyarapítása. ... >>

MEDOSZ Vadásztársaság

(sport)

6430 Bácsalmás, Zrínyi u.25.
képviselő: Bánóczky Endre elnök, Barta Tibor titkár ... >>

Mozgáskorlátozottak Bácsalmási Egyesülete

(szociális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Arany J.u.14.
képviselő: Nánási Károly ... >>

Mozgáskorlátozottak Egymásért Közhasznú Egyesület Bácsalmás

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Gr. Teleki S. utca 4-8.
képviselő: Udvardy András elnök
Bácsalmás városban és környékén az egyesület tagjainak és érdeklődőknek egészségmegőrzés, rehabilitáció, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgás fogyatékos társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogainak védelmét, sportolást szolgáló tevékenység. A mozgáskorlátozottak érdekvédelmében közfeladat ellátása, a jogszabályba foglalt kedvezmények megszervezésének bonyolítása, ilyen irányú tanácsadás, ügyek intézése, mely lakás alakításra, közlekedési támogatásra vonatkozik, az ehhez szükséges foglalkozások, tanfolyamok lebonyolítása, szakmai ismeret eladása, bemutatása, valamint vitafórumok és konferenciák szervezése. ... >>

Napraforgó Segély Alapítvány

(szociális)

6430 Bácsalmás, Backnang u. 2.
képviselő: Baka Márton elnök
A Bácsalmási Agráripari RT. rászoswzoruló dolgozóinak anyagi támogatása, üdültetésének segítése. ... >>

Óvodásokért és a Jövőnkért Bácsalmáson Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6430 Bácsalmás, Árpád vezér u. 89.
képviselő: Mancz Ivette
A bácsalmási óvodák és óvodai tevékenység támogatása az alapító okirat II. fejezete szerint. ... >>

Patricia és Donát Jövőjéért Alapítvány

(szociális)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki u. 2.
képviselő: Krix Ádámné elnök
Kancsár Patricia és Kancsár Donát Életvitelük szinten tartásának, továbbtanulásának és pályakezdésének elősegítéséhez való segítségnyújtás, tekintettel arra, hogy tragikus körülmények folytán szülők nélkül maradtak. ... >>

Romani Rota Cigány Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6430 Bácsalmás, Táncsics M. utca 28.
képviselő: Rostás Tibor elnök
Bácsalmás városban és vonzáskörzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése., Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése., Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. ... >>

Szent László Határrendész Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89. fszt. 1.
képviselő: Hársch Zsolt szervező titkár, Nothof Zsombor elnök
Az Egyesület, mint nevéden is jelzi elsősorban elősegíti az egyesületi tagoknak és Bácsalmás, illetve a körzethez tartozó civil lakosok sportolási lehetőségeit, fejlődését, a sport népszerűsítését és támogatását, pihenési lehetőséget kíván nyújtani az egyesületi tagok, azok családtagjai részére. Az Egyesület céljainak elérése érdekében együttműködik az érdekképviselet, érdek érvényesítés rendvédelmi szervezeteivel és más társadalmi szervezetekkel. Közösségi és közösség építő társadalmi rendezvényeket szervez, időskorúak szervezeti életét támogatja. További cél a határőr hagyományok ápolása. ... >>

Természetvédők és Díszmadártenyésztők Bácsalmási Klubja

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6430 Bácsalmás, Damjanich utca 14.
képviselő: Nothof Sándor elnök
Működési területén szervezi és koordinálja a tagok díszmadártartással és tenyésztéssel kapcsolatos tevékenységét, képviseli érdekeiket. Aktívan részt vesz az MDOSZ munkájában. Kiadványain keresztül, kiállítások, bemutatók keretében, tagjainak bevonásával közreműködik a természet és állatvédelmi célok megvalósításában. Ezek érdekében szoros együttműködést tart fent a területen működő önkormányzati, állami szervezetekkel, más civil szerveződésekkel. ... >>

ÚT-VÉG Lovas Egyesület

(egyéb)

6430 Bácsalmás, Damjanich János utca 45.
képviselő: elnök Ropoli László
A magyarországi lovaskultúra fejlesztésének előmozdítása Szegeden és régiójában, Bácsalmáson, előadások, bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Vörösmarty Oktatásfejlesztési és Tehetségggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 26.
képviselő: Schoblocher József
Az iskolában tanuló diákok műveltségének, intellektuális képességének és tehetségének kibontakoztatása. Számítástechnikai műhely kialakítása., ének- zene oktatás fejlesztését. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41