Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
5. oldal

Épített Környezetért Egyesület

(kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Köninger Szilárd
Az egyesülésben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és szabadidős tevékenységét előmozdítsa. ... >>

Érbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Gunther Tamás
A Petz Aladár Megyei Kórház Érsebészeti Osztályán kezelt betegek magasabb szintű ellátásának segítése, tárgyi feltételek megteremtéséhez és az osztályon dolgozók szakmai továbbképzéséhez való hozzájárulás. ... >>

"Erdély Ernő tűzoltó főparancsnok emlékére" Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

9021 Győr, Munkácsy utca 4.
képviselő: Hullámos László
A győri hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészítése során olyan eredmény elérése, hogy a katasztrófa elhárításakor a "látvamerő" tűzoltók átlagon felüli teljesítménnyel enyhítsék a keletkezett károkat. A tűzvédelmi jellegű tárgyak emlékszobában történő kiállítása, tűzoltóság történetének írott és elektronikus úton történő ... >>

Értékteremtők Politikai Érdekvédelmi Szövetsége - a Közép Pártja

(érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Váci M. u. 112.
képviselő: Éliás Ádám
Nem jobboldali és nem baloldali, hanem valós, össztársadalmi érdekeket képvisel, hogy az alapvető kérdésekben társadalmi egyetértés létrejöjjön. Célja az értékteremtő tevékenység becsületének helyreállítása és hatékony védelme. Legfőbb társadalmi értékeknek az általános emberi szolidaritást, a bármely vallás iránti őszinte vallásos érzület tiszteletben tartását és a nemzeti elkötelezettséget tekinti; az értékteremtő, hasznos tevékenységet tartja a társadalmi működés alapjának; mindenki tagja lehet a szervezetnek, aki ezeket az értékeket elismeri. Elkötelezett a demokrácia érvényesítésében, fejlesztésében, és jelenlegi csökevényességeinek kiküszöbölésében. A választók iránti elkötelezettséget és az emberi személyiség lelkiismereti értékeit előbbre valónak tekinti mindenféle pártfegyelemnél. Olyan jogrend kialakításában érdekelt, amely a moralitás értékeivel összhangban áll; az igazságérzet, az igazságosság érvényesülése és a szolidaritás általános emberi követelménye kell, hogy meghatározza a törvényhozói-jogalkotói tevékenységet; az érdekek összhangjának megteremtésében is a morális értékek a meghatározóak. Azért küzd, hogy a pénzrendszer működésében ne csoportérdekek érvényesüljenek, hanem a létbiztonság, az emberhez méltó élet és a fejlődés általános társadalmi érdeke. Hitet tesz a társadalmi organizációk önállósága és szabad együttműködése mellett; a gazdasági, a jogi-politikai és a szellemi organizáció a saját belső törvényei szerint és saját vezéreszméje alapján működjön: a szellemi organizáció a szabadság, a jogi-politikai az egyenlőség, a gazdasági a testvériség vezéreszméje alapján. Szemben álla a politikai szélsőségekkel, a liberálmaterialista versenytársadalmi ideológiával, és elutasítja a rasszizmus, a kirekesztés, vagy a hátrányos jogi-politikai megkülönböztetés minden formáját. Önmagát alárendeli a pártokról szóló törvénynek.
Belső működésében a pártjelleget nem helyezi az emberi személyiség fölé, hanem az emberi személyiség közösségben való kibontakozását akarja segíteni. Az ÉPÉSZ belső működésében kialakítja azokat a garanciákat, amelyek szavatolják, hogy az ÉPÉSZ politikusai soha ne válhassanak hűtlenné sem választóikhoz, sem az ÉPÉSZ közösségének morális és politikai elveihez. ... >>

Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

(szociális)

9023 Győr, Bárczi G. u. 2.
képviselő: alelnök Királyné Simon Tünde, elnök Tóth Jánosné
A megye területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Erzsébet ligeti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 4.
képviselő: Kántor Istvánné
Az óvodai udvari mozgásfejlesztő játékok folyamatos cseréje az Európai Uniós szabványoknak megfelelően. Az óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális eszközeinek a bővítése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje. Az óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás. A gyermekek környezetének és egészségének biztosításához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete

(egészségügyi)

9028 Győr, Varga Katalin u. 16/c.
képviselő: Czantleitnerné Takács Sarolta Éva, Dr. Zaupper Tamásné, Érné Pápai Erzsébet, Konczos Emília
Gondoskodik a rákbetegek jogaik megismertetéséről, betegjogi kérdések tájékoztatásáról. Együttműködik az egészségügyi hálózattal. Részt vesz a betegek egészségnevelésében. Előadások és tapasztalatcserék szervezése. Segíti munkaképességük fejlesztését, visszaállítását. A betegek számára testi, lelki, szociális, üdülési segítséget nyújt. ... >>

ESÉLY Sportegyesület

(sport)

9023 Győr, Bárczi G. u. 2.
képviselő: Hattné Máté Margit
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon diákjai részére az adottságaikhoz igazodó sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása szervezett keretekben. ... >>

ESÉLYT AZ IFJÚSÁGNAK Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győr, Andrásvári út 8.
képviselő: Vaderna Margit
Felkarolni és támogatni elsődlegesen a Győr Megyei Jogú Város győrszentiváni körzetében működő Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős, kulturális és sporttevékenységét, különös tekintettel az esélyegyenlőségre.
Másodlagosan a közös programokon keresztül tagjainak egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultúrált eltöltésére nevelése, hogy a magyar társadalomnak hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Cél továbbá a nemzetek barátságának elmélyítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése. ... >>

Észak Dunántúli Tégla- és Cserépipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

9024 Győr, Somogyi Béla u. 36. I. em. 3.
képviselő: elnök Mecs József, titkár Jó Sándorné
A Szakszervezet célja, hogy a munkavállalókat anyagi, szociális és kulturáls, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselje. ... >>

Észak és Nyugatdunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete

(oktatási,szociális)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Polgár Tiborné
A régióban a hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítése a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a hajléktalanság veszélyének kitett, vagy már hajléktalan emberek érdekeinek képviselete, kiképzési, mentálhigiénés rendszer kialakítása, döntések kezdeményezése, befolyásolása, társadalmi előítéletek oldása és pontos tájékoztatás. ... >>

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet)

9021 Győr, Árpád u. 28-32.
képviselő: Németh Sándorné, Szibner Tibor
foglalkozási csoportokat tömörítő szervezet ... >>

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉGLA ÉS CSERÉPIPARI HORGÁSZ EGYESÜLET

()

9027 Győr, Fehérvári u. 137.
képviselő: Farkas György ... >>

Észak-Dunántúli Videofilm-kölcsönzők Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

Győr, Kodály Zoltán u. 23. fsz.
képviselő: Onódiné Németh Ibolya, Sápi János Tibor
Észak-Dunántúl területén működő videofilm kölcsönzők összefogása egyesület formájában. Érdekképviselet, kapcsolatok, szakmai tevékenység elősegítése, szakmai és jogi tanácsadás, jogkövető magatartás előmozdítása, illegális forgalmazók ... >>

Északdunántúli Gázszolgáltató Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
képviselő: titkár Bátki István, titkárhelyettes Horváth Dénes, titkárhelyettes Nemoda Tiborné
A munkavállalók érdekvédelme és érdekképviselete. Megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a munkavállalók élet-, és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre. ... >>

Északdunántúli Tégla és Cserépipari Dolgozók Szociális Alapítványa

(egészségügyi)

9024 Győr, Somogyi Béla u. 36. I. em. 3.
képviselő: elnök dr. Révhegyi Tamás
Az Északdunántúli Tégla és Cserépipari Vállalat jogutód gazdasági társaságok dolgozóinak és nyugdíjasainak üdültetése, az alapítványnak átadott üdülő működtetése, a beteg nehéz helyzetbe került dolgozók, nyugdíjasok és családjuk támogatása, az önhibájukon kívül munkanélkül maradt dolgozók végkielégítésnek kiegészítése. ... >>

Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet

(érdekképviselet)

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.
képviselő: Fliegh Tamás Vilmos, Réffi Péter
Érdekképviselet és érdekvédelem. A szolidaritás megteremtése és megőrzése. ... >>

ETO Futsal Club

(sport,kulturális)

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
képviselő: Dr. Drucskó Zoltán
A Sportegyesület célja a futsal (teremlabdarúgás) sport űzése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, továbbá a futsal, valamint az ahhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a sportág fejlesztése, elismertetése itthon és külföldön. ... >>

EU-MOBILITY Nyugat-dunántúli Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 19.
képviselő: Hujber Júlianna, Tölgyesi László
Az egyesület elsősorban a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatását tekinti céljának, alapvetően kulturális, szabadidős, egészségügyi és ifjúsági érdekképviseletei tevékenységi céllal ... >>

EURO-ÖKOLAND Hungary Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

9025 Győr, Beér köz 2.
képviselő: Csepi Károly
Környezetvédelem és az egészséges életmód javítása területén ismeretterjesztő és gyakorlati tevékenység végzése és terjesztése az egészségügyi problémákkal küzdő személyek ? különös tekintettel az óvodás, általános iskolai, középiskolait és felsőfokú tanulmányokat folytató korosztályok ? számára, annak érdekében, hogy a környezetvédelem és az egészséges életmód Magyarországon az európai megoldásokhoz felzárkózzon. ... >>

Európa Színpad Egyesület

(intézményi,kulturális)

9022 Győr, Árpád u. 44.
képviselő: Máriáss Melinda
Kulturális értékek felkutatásával, bemuttásával kinyitni a művészet határait úgy, hogy a kortárs színházművészet valamennyi ága iránt folyamatos érdeklődésre ösztönözzön. ... >>

Európai Kapcsolatok Alapítványa

(oktatási,kulturális)

9023 Győr, Otthon u. 46.
képviselő: Kollár János
Az Európai együttműködés kialakítása érdeében, az euróapi integráció elősegítése céljából gazdasági és kulturális kapcsolatok non-profit jelleggel történő kiépítése. az Európai Unióval és más országokkal gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítésének elősegítése és az ilyen lehetőségek feltárása. Szakmai továbbképzési lehetőségek felkutatása külföldön és ezen információk közhasznú elterjesztése. ... >>

"Evangelizáció 2000" Egyesület

(egyéb)

9012 Győr, Horgas u. 4.
képviselő: Beke Tünde Lídia, Forrai Botond, Maros Ildikó, Németh Mihály
Evangelizáció, jótékonykodás. ... >>

EXTRA PLUSZ Élelmiszerkereskedők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

9022 Győr, Wesselényi u. 1/b.
képviselő: Miklós Györgyné
Az egyesület tagjai által működtetett kereskedelmi üzletek egységes arculattal való ellátása, az áruk minőségének és középkategóriás, illetve az alatti árrésszint megtartása, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők igénykielégítése. Szakmai szinvonal megtartása. A pályakezdők és tanulók segítése, szakmai képzése, üzletpolitika és piackutatás, hazai és külföldi kapcsolattartás. ... >>

F. 2. Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Nagy Gábor, Szalai Imre
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsort tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamb tenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalamb tenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és ... >>

F. 30 Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9028 Győr, Kakashegyi dűlő 1.
képviselő: Kollár Péter, Markó Dezső
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalmbsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalamtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F. 7. Postagalamb Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Lehár F. u. 64/b.
képviselő: Fertetics Gyula, Horváth Ferenc
Az egyesletben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete. ... >>

F.1. Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Nép u. 29.
képviselő: Heilig Károly
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

F.13.Postagalambsport Egyesület Győr

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9012 Győr, Horgas u. 1/a.
képviselő: Kókai Attila, Scheily Gábor
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postgalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése sé lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

F.19. Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 61.
képviselő: Szórádi Imre
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

"Familia" Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Gyertyás János
Az egyesület célja, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületéének támogatásával, vele együttműködve kölcsönösen segítse a nagycsaládosokat. Támogatás nyújtása. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja

(kulturális)

9023 Győr, Ifjúság krt. 69. III/3.
képviselő: Csonka Sándor, Ihász Árpádné, Juhász Lajosné, Kiss Géza, Kovács Ernőné, Nagy Józsefné ... >>

Fejlesztéspolitikai Tudományos Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

9022 Győr, Batthyány tér 4. fsz. 1. iroda
képviselő: Krizmanich Gergely, Szányi Dávid
A gazdaság, a társadalom és a környezet állapotát érintő, mikro- és makroszintű problémák rendszeres vizsgálata, az állapot értékelése és a feltárt problémák kezelésére tudományos igényű javaslatok kidolgozása.
Globális, nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi stratégiák megalapozása, megvitatása, bírálata és értékelése, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai, gazdaság- és szociálpolitikai, európai integrációs és társadalompolitikai stratégiai kérdésekre.
Tudományos ismeretterjesztés és oktatás minden tudományterületen, a tudomány és a tudományos munka népszerűsítése.
Tudományos igényű fejlesztőmunka, tudományos műhelyek, körök létrehozása és működtetése.
A kutatás-fejlesztés és innováció népszerűsítése, feltételeinek javítása, eredményeinek propagálása, kutatók és innovációt segítő szakemberek képzése, tájékoztatása, érdekeik védelme, a köztük zajló információáramlás segítése, tudáshálózatok felépítése és működtetése.
Technológiafejlesztési és gazdaságfejlesztési programok és együttműködések szervezése, működtetése, értékelése, valamint ezeket megalapozó dokumentumok, tervek, tanulmányok, szakvélemények készítése.
A kultúra mint érték népszerűsítése, a közművelődés és az örökségvédelem előmozdítása.
Nevelés és képességfejlesztés, tehetséggondozás.
Környezetvédelem, környezet-egészségügyi tevékenység, környezeti kockázatok feltárása, értékelése, és fejlesztési javaslatok kidolgozása.
Vállalkozások érdekképviselete, amennyiben az gazdaságfejlesztő, illetve multiplikatív hatású. Civil szervezetek érdekképviselete, amennyiben a tevékenység az egyesület fejlesztési céljait előmozdítja, ahhoz hozzájárul.
Egészségvédelem, prevenció, az egészséges életmód propagálása és rehabilitációs tevékenység.
Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információszolgáltatás, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, információ-szolgáltatás és érdekképviselet.
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, különösen a kisebbségek érdekeinek védelme, fejlesztő hatású és esélyegyenlőséget előmozdító szolgáltatások működtetése, határon átnyúló együttműködési és segélyezési célú programok szervezése, lebonyolítása.
Fogyasztóvédelem, fogyasztóvédelmi kutatómunka, fogyasztói érdekképviselet.
Euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködés élénkítése, segítése, csereprogramok és kutatási, illetve technológiai együttműködési programok szervezése, lebonyolítása.
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása, a közhasznú munkavégzés tudományos megalapozása, információ-szolgáltatás és együttműködések szervezése.
Bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az igazságszolgáltatás működési feltételeinek javítása, a tudatosság növelése, a kapcsolódó tudományos eredmények terjesztése, modellek alkotása és pilot-projektek lebonyolítása. ... >>

"Fekete István Általános Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.

Az oktatás feltételeinek javítása, nyelvtanulás segítése, szabadidős programok támogatása. ... >>

Fekete István Vadásztársaság

(egyéb)

9021 Győr, Árpád u. 93. III/6.
képviselő: Vida Tibor
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. A vadásztársaság fegyveres egyesület, ennek, megfelelően tagjait szigorú öntudatos fegyelemre, a törvények tiszteletére, a vadászkultúra megtartására, vadásztársaival szembeni előzékeny, udvarias, magatartásra neveli. ... >>

"Felkelő Nap" Fogyatékos Gyermekek Integrálásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9023 Győr, Zrínyi u. 70.
képviselő: Borbás T. Lajosné Fazekas Erzsébet, Tomborné Kenyeres Dóra
Agysérült és más idegrendszeri betegségben szenvedő (epilepszia stb.) gyermekek mozgásfejlesztése. (nagymotorika- és finommotorika koordináció) DOWN-szindrómás gyermekek mozgás- és értelmi fejlődésének segítése, beszédfejlődést elősegítő, szájba helyezhető, arcizom erősítő alkalmazása, magatartási problémákkal, emocionális- és szociális zavarokkal, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel (MCD dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), küzdő gyermekek normál közösségbe, iskolába történő integrálása, (integrálásra irányuló terápia, foglalkozások a speciális Montessori eszközökkel). Érzékszervi sérült (látás, hallás) gyermekek fejlődésének segítése, megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrálása. ... >>

"FELNŐTT LEUKÉMIÁSOK GYÓGYULÁSÁÉRT" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Gasztonyi László
Az alapítvány célja a II. Belosztály gyógyító lehetőségeinek javítása, korszerű műszerpark beszerzése, számítógépes adatkezelés szinvonalának emelése, az izolált kórtermek hygéniai és kényelmi szinvonalának javítása modern eszközökkel. Esetenként tervezzük betegek támogatását a költséges kezelési eljárásokban. Segítségnyújtás a krónikus vérképzőszervi betegek otthoni támogatására. Az orvosok és ápolószemélyzet továbbképzésének segítését (szakkönyvek, CD romok beszerzése, tudományos rendezvények támogatása, kongresszusi részvétel). A haematológiai betegek önsegélyező csoportjainak rendezvényei esetenkénti ... >>

Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

9028 Győr, Kakashegy u. 28.
képviselő: Perjési Frigyes
A közrend és közbiztonság ? külön kiemelve a vízi közlekedést-, a bűncselekmények és a balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem, katasztrófa elhárítás, környezet- és állatvédelem, tagjai, önkéntesei és más polgárőr egyesületek oktatása, képzése. Tevékenysége során együttműködik más polgárőr egyesületekkel és ezek területi ill. országos szövetségeivel. A polgárőrszervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának elősegítése. Érdekképviselet és védelem minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági és egyéb tevékenység népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Különös tekintettel: jogszabályváltozásokra; a működési környezetváltozásokra; bűnmegelőzési feladatok változásaira; egyéb, a működési feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése; a nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása. Hazai és külföldi polgárőrszervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása és terjesztése. A vízirendőri és más rendvédelmi szervekkel a megyei ill. a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés elősegítése. A polgárőrmozgalom általános érdekvédelme. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül a polgárőr szervezetek jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

FENCING Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9025 Győr, Harmat u. 6.
képviselő: Horváth Csaba - elnökhelyettes, Horváth Miklós - elnök, Pörneczi Katalin - titkár
Tánccsoport oktatása. ... >>

FÉNYHÍD Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

9024 Győr, Zrínyi út 14 A
képviselő: elnök Bödők Karol
Tájékoztatni tagjait, társadalmi csoportokat és egyéneket az egészséges életmód fontosságáról.
Segíteni tagjait, társadalmi csoportokat és egyéneket a betegségek természtének megismerésében.
Segíteni a beteg embereket a társadalmi beilleszkedésben.
Tájékoztatni tagjait és hasonló helyzetben levőket a betegek jogairól, lehetőségeiről.
Elősegíteni a gyerekek ( kiskorúak és nagykorúak) társadalmi beilleszkedését. ... >>

FÉSZEK - CSEMPEBOLT Női Futball Klub

(sport)

9028 Győr, Szőnyi M. u. 1.
képviselő: Csapó Sándor
A tagok sportolásának, pihenésének, kikapcsolódásának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a női futball fejlesztése, részvétel a II. osztályú női felnőtt Nemzeti Bajnokságban. ... >>

Fiatal Épfusok Közössége

(egyéb)

9028 Győr, Fehérvári u. 80.
képviselő: Simon Róbert
A szabadidő hasznos eltöltése, szabadidős programok szervezése. ... >>

Fiatalok Egy Jobb Jövőért Alapítvány

(kulturális)

9023 Győr, Buda u. 19.
képviselő: Nagy Ferenc
Az alapítvány célja a már elfeledett, illetve a kevésbé népszerű hagyományos, elsősorban kézműves népi mesterségek ismertebbé tétele, népszerűsítése, ezen mesterségek iránti érdeklődés felkeltése elsősorban a pályakezdő fiatalok számára és ezáltal részükre a pályaválasztás megkönnyítése, illetve mindezek anyagi hátterének biztosítása. ... >>

Fiatalok Kulturális Szórakoztatásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 70.
képviselő: Knipper Emil
Hozzájárulás az európai kultúra magasabb szintre emeléséhez a zenetörténeti és művészeti ismeretek ápolásával és ismeretével, Magyarország kulturális örökségének, hagyományainak megőrzésére, ápolására és további fejlesztése; a fiatalság egészséges életre való nevelése, ismeretterjesztés, köreik támogatása; kulturális rendezvények szervezése, fiatalok kulturált szórakoztatásának biztosítása; kapcsolat kialakítása és a kapcsolat tartása az Európai Unióval és az unióba készülő államok hasonló közösségeivel, az aktív közösségi élet fejlesztése; Magyarország tehetséges fiataljainak felkutatása és továbbképzésük támogatása; a hátrányos helyzetű fiatalok számára esélyegyenlőség biztosítása; aktív közreműködés a béke és népek közötti megértés érdekében; közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a művészeti és kulturális ismeretek kutatása, ismertetése, népszerűsítése érdekében. ... >>

FIGYELJ RÁNK! - Különélő szülők és gyermekeik érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

9027 Győr, Avar u. 3.
képviselő: Rugyainé Major Éva
Különélő szülők és gyermekeik érdekvédelme, érdekképviselete, különböző - a gyermekek érdekeit szolgáló - figyelem felhívó tevékenység a jogi anomáliák megszüntetésére, törvénymódosító javaslatok megtétele, más, hasonló célokért dolgozó egyesületekkel való együttműködés. ... >>

Flex Fitness és Szabadidősport Egyesület

(sport)

9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 12.
képviselő: elnök Standinger István
Győr város minőségi fitness, testépítő és erőemelő sportjának fejlesztése minden korosztályban, továbbá a tömeg- és szabadidősport támogatása. Biztosítani a tagok rendszeres sportolási lehetőségét, tömeg és szabadidő sport megszervezése. Sportegyesületek közti versenyek szervezése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. A testépítés és erőemelés népszerűsítése, minőségi működtetése, versenyeztetés, versenyre való felkészítés. ... >>

Florian Geyer Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

9023 Győr, Ipar út 96. 4. emelet 9.
képviselő: Fodor Péter
Az egyesület célja környezetünk és az emberi életminőség hatékony javítása, valamint a társadalom környezettudatos magatartásának kialakítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41