Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros szociális civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

A KÖZSZOLGÁLAT NYUGDÍJASAIÉRT

(szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Pók Ferenc kuratórium elnöke
Dunaújváros Megyei Jogú Város Költségvetési intézményeiből és azok jogelődjeiből nyugállományba vonult, kizárólag nyugellátásban részesülő személyek életminőségének, szociális helyzetének javítása. ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Bánki Donát" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.
képviselő: Müller Attila elnök
A középiskolai képzéshez tartozó, az intézményben szervezett tanulmányi versenyek költségeihez, valamint a jó eredményt elért tanulók díjazásához való hozzájárulás. Részletesebben az alapító okiratban. ... >>

"BONITA"

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr. Kernács János kuratórium eln.
A Kft-vel munkaviszonyban álló, vagy munkaviszonyban állott hátrányos helyzetű dolgozóinak, illetve nyugdijasainak, valamint ezek velük közös háztartásban lévő eltartott családtagjainak megsegítése. Továbbá a nyugdíjasok részére kulturális és egészségmegőrzési céljaik megvalósítása érdekében kirándulások, stb. szervezése.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi-rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, valamint a Dunaferr Zrt. alapító olyan munkavállalóinak, illetőleg a munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akik 2004. január 1-jét követően munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelen állapotba kerültek, azaz a baleset vagy a foglalkozási megbetegedés miatt munkaképességük legalább 67 %-ban csökkent. Célja továbbá azon fenti munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akiknek hozzátartozójuk az alapító gazdasági társaságnál elszenvedett munkabaleset vagy foglalkoztatási megbetegedés következtében elhunyt.

Célja az alapítványnak, hogy az elérni kívánt célok megvalósítása érdekében anyagi erőforrásokat gyűjtsön, akár hazai, akár nemzetközi forrásból, akár állami szférából, akár civil szférából. A célok között tehát fontos szerepet tölt be annak lehetővé tétele is, hogy a munkabalesetben, illetőleg foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált munkavállalók és hozzátartozóik, illetőleg a munkabalesetben vagy foglalkozási megbetegedésben potenciálisan elérhető erőforrások összpontosuljanak, illetőleg ténylegesen a jelen alapító okiratban is megfogalmazott célok érdekében hasznosuljanak.

Célja továbbá az alapítványnak, hogy ezen okiratban megfogalmazott valamennyi célt az ezekkel kapcsolatos információk megfelelő publicitása, tehát a tömegtájékoztatási és egyéb tájékoztatási eszközök megfelelő igénybevétele útján is elősegítse. ... >>

Dr.KOVÁCS PÁL KÖZSZOLGÁLATI ÚJRAKEZDÉSI ALAPÍTVÁNY

(szociális)

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
képviselő: Gombos István kuratórium elnöke
A dunaújvárosi statisztikai kistérségen belül, a közszférában tovább foglalkoztatásukban veszélyeztetett munkavállalók felkészítése a változásokra, a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességük fejlesztésének elősegítése, támogassa a tartós munkanélküliség megelőzését, vállalkozóvá válásukat elősegítse, az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

DUDI Diák és Pedagógus Alapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. IX.em. 913. szoba
képviselő: Nyerkiné Alabert Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr.Nagy Péter kuratóriumi tag, Klyuchkin Serhiy kuratóriumi elnök, Mádlné Dr. Maár Ilona kuratóriumi tag, Mucsi Zoltán kuratóriumi tag, Poszpischil László kuratóriumi titkár
Fő célja a Dunaferr Rt, illetve az Rt részvételével működő és az Rt kollektív szerződésének hatálya alá tartozó dunaújvárosi székhelyű gazdasági társaságok olyan munkavállalóinak támogatása, újrakezdésük elősegítése, akiknek munkaviszonya gazdasági, vagy iparszerkezeti okokból megszűnt, vagy megszűnik. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 3.
képviselő: Szabadi Imre elnök
Dunaújváros létesítésében, építésében ? az 1950-es és 60-as években ? lakóinak közösséggé kialakításában közreműködők összefogása, egymás segítése, az alapításkori kultúrtörténeti emlékek feltárása, ezek megőrzése az utókor számára. Kulturális, ismeretterjesztő programok szervezése. A hátrányos helyzetű szociálisan rászorulók támogatása az egyesület sajátos eszközeivel. ... >>

Dunaújvárosi Civil Szövetség

(szociális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/a.
képviselő: Gombos István elnök
A kis jövedelműek és nehéz életkörülmények között élők megélhetésének elősegítése. Segítségnyújtás a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megteremtése elősegítésében.
Dunaújváros és vonzáskörzetében a környezet állapotának figyelemmel kísérése. A kialakult környezeti károsodás helyreállítása érdekében, illetve az új környezeti károsodások megelőzése érdekében tevékenykedik. Részvétel a környezetvédelmi programok kidolgozásában és megvalósításában. Környezettudatos magatartás kialakításában aktív szerepvállalás.
A tagok és külső személyek részére igényes művelődési lehetőségek biztosítása.
Polgári kezdeményezések összefogása, bátorítása, a szabad polgári vélemény-nyilvánítás demokratikus formáinak kimunkálása a civil érdekképviselet megteremtése. ... >>

Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics út 26.Civilek Háza
képviselő: Szilágyi Miklós elnök
Az epilepsziával élő emberek társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének a betegség társadalmi elfogadásának és a fogyatékos emberhez méltó életkörülményeinek kialakításában segítségnyújtás, betegségükből adódóan megnehezült életkörülményeiknek javítása. A rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási terápiák kidolgozása, illetve foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. Szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek, gyermekek és megváltozott munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása, foglalkoztatási, képzési és átképzési lehetőség biztosítása a hátrányos helyzetű emberek részére. Együttműködés az ország területén működő epilepsziával élő civil szervezetekkel, illetve a város és környéke egészségkárosodott emberekkel foglalkozó társadalmi szervezetekkel. Az egészségkárosodott emberek betegségükből adódó hátrányos helyzetének kiküszöbölése, a fogyatékos emberek jogainak érvényesítési lehetőségének kiszélesítése, a pszicho-szocializációs folyamatokban iránymutatása, független életvitel elősegítése, a társadalmi szolidaritás felkeltése. ... >>

"Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Római krt. 51.
képviselő: Simon Lajos a kuratórium elnöke
Az iskola jelenlegi és jövőbeli tehetséges tanulóinak anyagi támogatása, táborozás: pihenési, sportolási lehetőségei biztosítása. ... >>

Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa

(szociális)

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
képviselő: Gebei Bálint a kuratórium elnöke
Egyrészt Dunaújváros ingatlankezelő és városgazdálkodási feladataiban hivatásszerűen közreműködők szociális és jóléti igényeinek kielégítését támogató anyagi hozzájárulás, másrészt az alapvető városi közösségi szolgáltatások,valamint egyéb városképi és lakókörnyezeti mozgalmak eredményességének támogatása, illetve ilyen jellegű kezdeményezések felkarolása. A módosított alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"DUNAÚJVÁROSIAK ÉLETÉÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Bozsits Attila kuratórium eln.
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa azon dunaújvárosi betegeket, és azok családját, akik olyan betegségben szenvednek, amelyet a hazai egészségügyi intézmények nem képesek a már másutt alkalmazott legkorszerűbb módszerekkel kezelni, és akiknek reménye van arra, hogy külföldi egészségügyi intézményben meggyógyítsák,vagy állapotán ... >>

"Egészségkárosodott emberekért"

(szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr. Zathureczky György Csabáné
A szociálisan hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek, megváltozott munkaképességűek, egészségkárosultak támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Életvidám" Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Lajos király körút 12. II/1.
képviselő: Jacsó József
Az egészségmegőrzés, életminőség javítása, egészségfejlesztés, szenvedélybetegek prevenciója, szenvedélybetegségek kezelése és gyógyítása. Fogyatékkal és segítséggel élő személyek önálló életvitelének megkönnyítése, hátrányos helyzetű emberek munkához juttatása, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci reintegrációjára. ... >>

GONDVISELÉS Görög Katolikus Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Kőris u. 15.
képviselő: Dr. Mudra László kuratórium elnöke
A Fejér megyei szórványban, különösen Dunaújvárosban és a környékén élő görög katolikusok összefogása, hátrányos helyzetének megszüntetése, liturgikus és közösségi helyek létrehozása, fenntartása. Az óvodás és iskolás gyermekek, illetve közép- és felsőoktatásban tanulók erkölcsi nevelése. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek összefogása. Továbbiakban az alapító okiratban írtak szerint. ... >>

"Gráll" Szociális és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9. VIII. 1.
képviselő: Godóné Balogh Angéla kuratóriumi tag, Pinthoffer Antal kuratóriumi elnök, Rácz György kuratóriumi tag
Betegség, baleset, vagy más ok miatt rászorult dolgozók támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"HÍD" Dunaújváros és Környéke Egyesület

(szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. II/232.
képviselő: Dr.Kálmán András, Illéssy István, Rauf Pál elnök, Rohonczi Sándor ügyvivő, Stermeczki András
Elősegíti a Dunaújvárosban és vonzáskörzetében élő, dolgozó, tevékenykedő emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakításával, a Dunaújváros térségében tervezett közúti híd megvalósulásának és környezetvédelem elősegítésével, a térség euroatlanti integrációs feltételeinek megteremtésével. ... >>

Honvédségi Nyugállományúak Klubja Dunaújváros

(szociális)

2400 Dunaújváros, Szabadság u.30.
képviselő: Csécs István elnök
Alapszabály II. fejezet 1-13. pontjaiban felsoroltak. ... >>

Ifj. Gurisatti Gyula gyógykezeléséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Móra F. utca 31.
képviselő: Göbölyös Béla
Ifj.Gurisatti Gyula többszörös világ és európabajnok, válogatott búvárúszó 1999.április 23-án bekövetkezett tragikus sportbaleseté- ből származó sérüléseivel - aminek következtében mindkét alsó vég- tagját térden alúl amputálni kellett -kapcsolatos magyarországi és külföldi gyógykezelésének támogatása. Ifj.Gurisatti Gyula közleke- désével, rehabilitációjával, munkába állásával, a közösségi életbe való részvételével és a balesete következtében szükségesség vált, megváltozott életkörülményeinek megfelelő élettér kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekhez való hozzájárulás.Sérül és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközökkel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérül és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával. Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása. ... >>

Jógával az Egészségért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 1. 4/1.
képviselő: Péter Domokos elnök
Dunaújvárosban és a régióban élő emberek egészségre nevelése a tradicionális jóga, a pilates és a különböző természetgyógyászati irányzatok és mozgáskultúrák segítségével. A jóga és a pilates értékeinek képviselete, és minden megfelelő fórumon való megjelenésének biztosítása. Jóga- és pilates oktató képzés és vizsgáztatás szervezése, lebonyolítása, szakmai rendezvények, egészségnapok, előadások rendezése. Új jógaközpont és ashram építésének előkészítése Magyarországon. Pozitív és egészséges családtervezés és családkép segítése, népszerűsítése. A környezetvédelemben és természetvédelemben való tevékeny részvétel és ezek népszerűsítése. Regionális karitatív tevékenységek megszervezése, hasonló (karitatív) szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Jószolgálati Otthon Közalapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Liget köz 6.
képviselő: Nics Éva kuratórium elnöke
Az értelmi, érzékszervi, valamint mozgásukban korlátozott, sérült gyermekek és felnőttek, a megváltozott munkaképességű személyek problémáinak megoldása közül, az alapító okiratban foglaltak biztosítása. ... >>

"JÓTEVŐ Dunaújváros Tehetséges Fiataljainak Támogatásáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
képviselő: Fási Balázs, Gajzágó Gergő kuratórium titkára, Pásztor Bertalan kuratórium elnöke
Dunaújváros kiemelkedően tehetséges és hátrányos helyzetű fiataljainak támogatása, hogy életesélyeik adottságaikhoz és lehetőségeikhez képest javuljanak, iskolarendszerű képzésben vegyenek részt, illetve magasabb végzettséget, képzettséget szerezzenek, az alapító okiratban megfogalmazott célok szerint. ... >>

Klub Elnökök Klubja Egyesület

(sport,szociális)

2400 Dunaújváros, Eszperantó utca 4.
képviselő: Perjámosi Sándor elnök
Népszerűsíti a sportmozgalmat, az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást, és ezek szervezését. Segítséget nyújt a működési területén lévő társadalmi szervezetek által végzett sporttevékenységek szervezésében, a sporttevékenység feltételei megteremtéséhez. A KEK-be belépett egyesületi elnökök közösen lépnek fel a sportvezetést érintő kérdésekben. Elősegítik az egyesületi vezetők egymás közötti együttműködését, bérnormatívákra tesznek javaslatot. Elkötelezett hívei a Magyarországon megrendezendő olimpiának és ezért tevékeny részt kívánnak vállalni az előkészítő munkában. Felkérésre tanácsot és tájékoztatást adnak sportszakmai kérdésekben. Tanulmányi utakat szerveznek, nemzetközi kapcsolatokat építenek ki a társszervezetek és az egyesületek vezetőivel. Együttműködnek a hasonló célokkal bíró vagy hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, egyéb jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel. Kapcsolatot tartanak a hátrányos helyzetű és mozgáskorlátozott sportszervezetek vezetőivel. ... >>

"MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK" Egyesület

(szociális)

2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. János utca 11.
képviselő: Kovács Pálné elnök
Értelmi és halmozottan fogyatékos emberek és családjaik egymást segítő közösséggé szervezése, életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése, társadalmi elfogadásának növelése, érdekképviselete, segítségnyújtás személyi és tárgyi feltételek elérésében. ... >>

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics I. u. 26.
képviselő: Farkas Zsolt
A mozgáskorlátozottsággal, mozgásszervi problémákkal élő emberek társadalmi beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, a betegség társadalmi elfogadottságának és a fogyatékos emberekhez méltó életkörülményeik kialakításában segítségnyújtás, megnehezült életkörülményeik javítása, rehabilitációs tevékenységek elősegítése, foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, a mozgássérültek személyes érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme. ... >>

Munkásszövetkezet Dolgozói Jóléti Alapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Szabadság u. 1.
képviselő: Pál Józsefné kuratórium elnöke
Jóléti, szociális. ... >>

Munkásszövetkezet Tagsági Alapítvány

(kulturális,szociális)

2400 Dunaújváros, Szabadság u. 1.
képviselő: Németh Mariann sz.Nagy Mariann
Szociális, kulturális. ... >>

"NAPSUGÁR Tudatos Életért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2400 Dunaújváros, Dobó István út 36.
képviselő: Révész Tímea kuratóriumi elnök
A tudatos és egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, éhezés és gyermekhalál elleni harc. ... >>

Nyugdíjas Szociális Egyesület

(szociális)

2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/a.
képviselő: Ladányi Béla elnök ... >>

Összefogás

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Móri Imre kuratórium elnöke
A Dunaferr Dunai Vasmű Szakszervezeti tagjainak kulturális és tömegsport igényeinek segítése, a tisztségviselők képzése, valamint a hátrányos helyzetű tagjainak támogatása. ... >>

"PENTELE KATOLIKUS CARITAS" Alapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér 1.
képviselő: Megulesz Gabriella kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja karitatív és szociális tevékenység végzése Dunaújváros területén. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

PROFESSZIONÁLIS KINEZiOLÓGUSOK NEMZETKÖZI EGYESÜLETE

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Dunasor 9. I/2
képviselő: Dr. Varju Mária elnök
Elsősorban a tanulás szempontjából fizikailag, pszichikailag, szociálisan sérült, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek rehabilitációjának, életminőségük javításának, tanulási képességeinek, készségeinek
fejlesztése, ezen keresztül esélyegyenlőségük megteremtésének segítése alternatív, képességfejlesztő, komplementer, non-konvencionális, természetgyógyászati módszerekkel. Az Egyesület által oktatott és összefogott módszerek széles körű elterjesztése, megismertetése, tudományos és gyakorlati kutatása, tanulmányozása, fejlesztése és művelése; a kineziológiai kultúra védelme, terjesztése és ápolása; a transzgenerációs epigenetikus kineziológus szaktanácsadók, transzgenerációs epigenetikus szaktanácsadók szakmai összefogása, érdekvédelme, a tagok képviselete-érdekképviseleti jelleggel is ? külső személyek és szervek felé. ... >>

Római Városrész Nyugdíjas Művelődési Egyesület

(szociális)

2400 Dunaújváros, Martinovics u. 26.
képviselő: Kónya Gáborné elnök
A 2002. április 10-i alapszabály II/1,2,3,4. pontjai szerint. ... >>

"SILOÁM" Nemzetünk Felemelkedését Segítő Közhasznú Keresztény Alapítvány

(oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Vigadó út 14 fsz./2
képviselő: Dénes Gábor
Magyarországon ? elsődlegesen Dunaújvárosban és környékén ? és a magyar kisebbség által lakott ? országokban élő szegény, rászoruló emberek, családok, gyermekek részére segítségek kíván nyújtani szociális támogatással és egyéb karitatív tevékenységgel, továbbá segítséget kíván nyújtani részükre ahhoz, hogy életüket a Biblia tanítása alapján újjáépítsék és életük jobbrafordulása érdekében képzésben részesüljenek a bibliai hitelvek átadásával. A kereszténység szellemi és erkölcsi értékeinek ápolása és népszerűsítése. ... >>

"Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért" Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. (801-802. szoba)
képviselő: Gombos István kuratórium elnöke
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján adósságkezelési szolgáltatást nyújtson a szociálisan rászorult személyek részére, lakhatást segítő ellátásként. A szociálisan rászorult és szükség szerint együttműködő: hátralékosok díjhátralékának csökkentése, közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), közös költséghátralék, a lakbérhátralék, különösen az önkormányzati-lakásbérleti díjak, távhőszolgáltatás, víz és csatornaszolgáltatás területén, ezáltal családok életkörülményeinek javítása segítségnyújtás azon családoknak, akik a jelenlegi szociális támogatási rendszeren belül nem részesülnek oly mértékű támogatásban, mely a díjhátralék csökkentésére hatékony segítséget adhatna; megelőzni azt, hogy az átmeneti anyagi nehézséggel küzdők díjhátralékot halmozzanak fel; ellensúlyozni az esetleges díjemelések, egyszeri elszámoló számlák legsúlyosabb hátrányait; megelőzni a díjhátralék miatti ingatlan árverést és kilakoltatást, ezáltal a hajléktalanok számának csökkentése, önkormányzati szociális támogatási rendszer kiszélesítése a díjhátralékosokra, a szociális biztonság megerősítése; tanácsadás nyújtása és háztartás-gazdálkodás segítése.
A támogatottak köre kiterjed a családiházas övezetben egyedi fűtéssel rendelkező lakók tüzifa természetbeni juttatására, illetve vásárlásra víz-csatorna díjbefizetéssel elmaradó és családiházban élő hátrányos helyzetű lakókra is. ... >>

XIFAL Segítő Kezek Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Köztársaság út 3. 4/3.
képviselő: Ficsór László Kuratóriumi Elnök
Rászoruló, hátrányos helyzetű személyek, csoportok, rétegek támogatása, valamint személyek, csoportok, szervezetek helyi, nemzeti és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére irányuló tevékenységek elősegítése, támogatása. ... >>
1. oldal