Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
11. oldal

A Takarékszövetkezetek a Mozgássérült Művészekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4.
képviselő: dr. Turi Dénes
A mozgássérült képzőművészek támogatása. ... >>

"A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3922 Taktaharkány, bÉKE utca 40.
képviselő: Fodor József Károly
Elsődlegesen a kétszáz éves taktaharkányi református templom - mint nemzeti műemlékvagyon - külső-belső védelme és megőrzése, állagának megóvása, valamint hitéleti feladatok ellátása. A gyülekezethez tartozó ifjúság nevelése, számukra hasznos időtöltés biztosítása. Az anyaország határain túl élő magyarok nemzet tudatának erősítése. Idősek, egyedül élők támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása, nevelési és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, szociális tevékenység. ... >>

A Tamási A Capella Kamarakórusért Alapítvány

(kulturális)

7090 Tamási, Béri B. Á. u. 4.
képviselő: Dr. András Ferenc
a kórus támogatása, közművelődés támogatása ... >>

A Táncművészeti Tagozaton Tanuló Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 9.
képviselő: Szarka Gitta
A paksi gyermekek tánc és mozgáskultúrájának fokozása a működéshez szükséges felszerelési tárgyak biztosítása. ... >>

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány (60034)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Czigány László
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése. ... >>

A tápióbicskei iskola gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2764 Tápióbicske, Rákóczi út 82.sz.
képviselő: Tóhné Drabik Andrea elnök
Általános célok: Az általános iskolai oktatás, mint önkormányzati alapfeladat körülményeinek a javítása. Az önkormányzati feladatok ellátásának segítése. Konkrét célok. Az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása. Az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi, sport és kulturális versenyek anyagi támogatása. Az iskolai tehetséggondozás. Esetenkénti támogatás az arra rászorulók részére. Az iskola pedagógiai programjában megjelölt kiemelt fejlesztési területtek támogatása. Magyar nyelv és irodalom. Matematika. Idegen nyelvek. Informatika. ... >>

" A Tarcali Református Templomért" Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

3915 Tarcal, Fő utca 106
képviselő: Kovács Attila István
1. A tarcali református templom felújítása, mindenkori külső-belső karbantartása, a templom fűtésének megvalósítása.Az egyházi ingatlanok mindenkori felújítása, karbantartása.
2. A gyülekezet ifjúságának nevelése, programok szervezése, hasznos, épületes időtöltés biztosítása.
Országos és regionális egyházi összejövetelek szervezése. Idősek támogatása.
3. A világ bármelyrészén élő magyarok nemzettudatának megörzése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása.l ... >>

" A Tarcali Római Katolikus Templomért és Közösségért "Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Fő utca 96
képviselő: Mocsári Lajos
-Kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselt,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

A Tardi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3416 Tard, Béke tér 3.
képviselő: Szikszai Imre
A tanuló ifjúság számára oktatási programok fejlesztése, tanfolyamok támogatása, eszközök beszerzése. Ifjúsági csoportok támogatása, idegen nyelv elsajátításának segítése. hazai és külföldi nyelvtanfolyamokon való részvétel támogatása, tehetséges tanulól továbbtanulásának támogatása, kultúrális kapcsolatok hazai és nemzetközi szervezése, támogatása, hátrányos helyzetű tanulók anyagi segítése, tanulási költségeihez való hozzájárulás, hagyományörzés támogatása, diákönkormányzat működése, program támogatása. ... >>

A Tázlári Ifjúságért Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6236 Tázlár, Templom köz 2.
képviselő: Fodor Árpádné elnök, Vörösváczki Mihályné titkár
Elősegítse az ifjúság egészségmegőrzését,betegségmegelőzését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok segítését, az óvodás, iskolás gyermekek oktatását, nevelését, képességfejlesztését, ismeretterjesztését, a lakosság kultúrális ... >>

A TEA ÚTJA Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Hatvan I. u. 25/B. III/12.
képviselő: elnök Tóth Dénes, elnökhelyettes Halász Csilla, titkár Hevesi Ágnes
a teakultúra és az azzal összefügő történelmi, kulturális és gasztronómiai értékek terjesztése. ... >>

"A tehetségért-a Zrínyiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 29-33.
képviselő: Pintér Miklós
Lehetővé teszi a tehetséges tanulók képességeinek további kibontakoztatását, gondolkodásmódjának, szemléletének a hazai és nemzetközi ismeretszerzésen nyugvó kiteljesítését. Elősegíti az iskola kulturális életének (ünnepségek, újság, diáknap, stb.) fellendítését. ... >>

A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u.19. (Gimnázium)
képviselő: Fülöp Gábor (kuratóriumi elnök)
A Dobó István Gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló tanulóinak egyéni és csoportos támogatása, és a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltéséhez szükséges működési feltételek javítása.
a) kiemelkedő egyéni tanulói teljesítmények elismerése az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyeken, műveltségi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények könyvjutalommal vagy vásárlási utalvánnyal aló elismerése.
b) Az alapítvány félévre vagy egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel szociális rászorultság alapján azon tehetséges tanulók részére, akik tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő, valamint egyszeri szociális támogatásban részesítheti az arra rászoruló tanulókat.
c) Az intézmény példamutató tanulói számára alapított címek anyagi elismerése: Kiváló Dobó Diák, Jó tanuló, Jó sportoló, Kiváló Diákvezető, Moys Klára irodalmi, előadói díj.
d) Az iskola önképzőköreinek, művészeti szakköreinek, sportköreinek támogatása, különösen:
-a rajzszakkör technikai igényének biztosítása, hogy a tehetséges tanulók a technikák minél szélesebb körét (sokszorosított grafikák, agyagozás, batikolás stb.) megismerhessék.
A kuratórium pénztámogatást biztosít arra, hogy munkáiból évi egy alkalommal, a tanév végén kiállítást rendezhessenek.
Az énekkar támogatása fellépéseinek megszervezéséhez, utaztatásához.
A környezet- és egészségvédelmi szakkörei számára eszközök beszerzésével biztosítja nemzetközi, országos vagy városi szintű környezetvédelmi programokba való bekapcsolódást.
e) A nyelvtanulás elősegítése érdekében támogatja a szociálisan rászorult tanulók tanulmányútját a célnyelv országába.
f) A minél magasabb színvonalú tehetséggondozó munka tárgyi, technikai feltételeinek javításához való hozzájárulás, szemléltető-, kísérleti eszközök, könyvtárgyarapítás. ... >>

A Tehetséges Fiatal Matematikusokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Árokszállási Tibor, Benedek Ilona, Dr. Pintér Ferenc ... >>

A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
képviselő: Legoza Attila
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának tehetséges tanulóinak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését segíteni. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók támogatása, továbbképzésének segítése. A tehetséges tanulók számára szervezett iskolai, városi, megyei országos versenyeken való részvétel finanszírozása. Szaktáborok, szakkirándulások szervezése, finanszírozása. Egyéni és csoportos tanulmányok támogatása. Az idegennyelvi képzés korszerűsítése, külföldi tanulmányutak, üdültetés támogatása. Szellemi alkotások (pályázatok, műalkotások) díjazása. ... >>

A tehetséges szarvasi fiatalok támogatására Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
képviselő: Árvai Pál, Kasubáné Szenes Ildikó
A tehetséges, illetve bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó szarvasi fiatalok tevékenységének segítése, ilyen fiatalok felkutatása, elsősorban díjak, ösztöndíjak, pályázatok, támogatások, valamint ... >>

A Tehetséges Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Lőcsei utca 4
képviselő: Szabadkai Balázs kuratórium elnöke
A tehetséges zenészek felkarolása, támogatása, segítése. ... >>

A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Jancsó András
A Budapesti Belvárosi Templomban a teljes katolikus liturgia lehetővé tétele annak anyagi támogatásával, a Belvárosi Templomnak, mint kulturális örökségnek a megóvása, karbantartása, a műemlék védelme, a Főplébánia szociális és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Teljesség Felé - Művészetek az Emberért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18 VI./10
képviselő: Bajna Erzsébet, Hoppál Dorottya, Mihályi Gabriella
A müvészet új útjainak kutatása, illetve az erre irányuló tevékenységek széleskörü támogatása. A gyakorlati oktatásban felhasználható módszerek, programok kidolgozásának segitése. ... >>

A Telki Templomért Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2089 Telki, Áfonya köz 13.
képviselő: Gerhárt Józsefné, Harkai Gábor elnök, Homolya László
-Telki műemlék jellegű római katolikus templomának állagmegóvása, többlépcsős rekonstrukciója, illetve az igényeknek megfelelő bővítése. -A több mint 800 éves telki bencés apátság történetének kutatása. A törökök által lerombolt ősi apátsági templom maradványainak és köveinek felkutatása, számbavétele, katalogizálása, a jelzés szintű alaprajz rekonstruálása, restaurálása. -A település vallásos hagyományainak és az ezekhez kötődő tárgyi emlékek felújítása. -Templomi, vagy templomhoz kötődő kulturális események támogatása. -Szükség esetén a templom működésének segítése. -A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének előmozdítása. Hittan és szkóla táborok, valamint a helyi cserkészet támogatása. -Preventív célú szabadidős programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak. -Karitatív tevékenység. Szociális problémákkal küzdők támogatása felekezeti hovatartozás nélkül. -Időseknek szervezett összejövetelek, kirándulások támogatása. -Jegyespárok házasságra való felkészítését célzó program segítése. Fiatal házasok és nagycsaládosok közötti kapcsolat erősítése. ... >>

A templom ékessége Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7940 Szentlőrinc, Templom tér 2.
képviselő: kuratórium elnöke Máy Gyula
A szentlőrinci római katolikus műemléki templom állagának fenntartása, a hitoktatás és egyházzenei élet támogatása, nagycsaládosok, szegények, cigányok szociális támogatása. ... >>

"A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Zöldfa u. 29.
képviselő: Baska Ferenc ( elnök ) - önállóan -, Miskó Róza ( alelnök ), Wippelhauser Zoltán ( titkár ) Az egyesületre kötelezettséget előíró jogviszony létesítésére a képviselők közül ketten együttesen jogosultak és kötelezettek.
Fúvószenekari hagyományok ápolása. Kulturális rendezvényeken, ünnepségeken műsorszolgáltatás. Zenei utánpótlás nevelés. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

A Tenki Iskola Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3359 Tenk, Rákóczi F. út 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Forgács Anna
Az oktatási intézmény szabadidős és kulturális életének bővítése, ezekhez kapcsolódó eszközök, szolgáltatások vásárlása.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Környezetvédelemmel összefüggő feladatok támogatása.
- Iskolai pályázatokon való részvétel támogatása.
- Iskola felszereltségének gyarapítása, állagmegóvásának segítése. ... >>

A Tépei Nyugdíjasok Kulturális Egyesülete

(sport,kulturális)

4132 Tépe, Dózsa Gy. u. 5.
képviselő: Tóth Lajosné
Idős emberek, fiatalok segítése, összefogása, kulturális, építészeti örökség védelme, a határon túli magyarsággal fennálló kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok teremtése, sporttevékenység ösztönzése. ... >>

A Teréz Körúti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1066 Budapest, Jókai 21.
képviselő: Dr. Kupa Mihály
A játékszin művészeti tevékenységének a támogatása, művészeti dijak kiosztása, az előadásokban működő művészek között, a szociálisan rászoruló szinházi dolgozók megsegitése. ... >>

A Természet Felfedezése Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4921 Kisar, Árpád utca 26.
képviselő: Horváth Róbert, Molnár Attila
A Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Test és a Belső Harmónia Együttese az Emberért - AIKIDO - Alapítvány

(sport,kulturális)

2220 Vecsés, Szondi u. 19.
képviselő: Gollo Michel
A tradicionális japán harcművészetek, és ezen belül az AIKIDO népszerűsítésének, szabadidős és tömegsportként való elterjesztésének az elősegítése. ... >>

A tevékenységközpontú pedagógiáért Észak-kelet Magyarországi Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4461 Nyírtelek, Bedőbokor 10.
képviselő: Nagy Anna Magdolna
A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Szabadidős és hobbitevékenység. Szociális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Tisza Család Geszti Emlékköre

(kulturális)

5734 Geszt, Arany János utca 1.
képviselő: Brandtné Czirják Éva, Dr. Rostáné Sík Emőke, Márki Zay Lajos
A geszti Tisza kastély és parkjának, a geszti Tisza család kriptájának állagmegóvása és eredeti állapotba való helyreállítása, nemzeti emlékhellyé alakítása. ... >>

A Tiszaladányi "Darvas József" Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3929 Tiszaladány, Kossuth L.u.54.
képviselő: Bényeiné Szőke Andrea elnök
-az iskolai oktatás feltételeinek javítása, -az oktató nevelő munka szintentartása és színvonalának növelése (kiscsoportos foglalkozások biztosítása). -idegen nyelv tanulás ösztönzése, idegen nyelvi képzés, továbbképzés támogatása, -iskolai és szabadidős programok támogatása (kirándulás,táborozás, üdültetés, szinház-múzeumlátogatások támogatása), -tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők díjazásához, tanulók és kísérő nevelők utaztatásához és nevezési díjak költségeihez hozzájárulás, -az oktatás hatékonyságát javító és megújítását célzó programok, továbbképzések szervezésének elősegítése, külső óraadói, megbízási díjak finanszírozása (művészet: zongora, furulya, tánc...). -felszereltség javítása, -környezet károsodást megelőző eljárások segítése, - NAT bevezetéséhez szükséges szakmai, módszertani anyagok beszerzésének költségeihez hozzájárulás (kézikönyvek, szakkönyvek, forrásanyagok), - a tanórán kívűli ifjúsági és szabadidősportban résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatása és a tevékenységi feltételek javítása az egészségmegörzésért (sporteszköz, sportfelszerelés, spoertszer beszerzése, sportesemények, rendezvények támogatása), - szakkörök, irodalmi színpad tevékenységeinek támogatása, tárgyi feltételek biztosítása, - különböző alapítványok és szervezetek által kiírt pályázati lehetőségek elnyeréséhez szükséges anyagiak (nevezési díj, pályázati űrlap, saját forrás ...) biztosítása, - az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

"A Tiszalúci Református Templomért" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 46.
képviselő: Dr. Tóth Albert
A tiszalúci református templom felújítása, mindenkori külső-belső karbantartása, a templom fűtésének megvalósítása. Az egyházi ingatlanok mindenkori felújítása, karbantartása. A Szenczy Molnár énekkar működtetése. A gyülekezet ifjúságának nevelése, programok szervezése, hasznos, épületes időtöltés biztosítása. Országos és regionális egyházi összejövetelek szervezése. Idősek támogatása. A világ bármely részén élő magyarok nemzettudatának megőrzése, a magyar nyelv és kultura ápolása, össztartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése "a velük együtt élő más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2.) kulturális tevékenység 3.) kulturális örökség megóvása 4.) emberi, állampolgári jogok védelme 5.) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 6.) szociális tevékenység, családsegítés 7.) tudományos tevékenység, kutatás 8.) ismeretterjesztés 9.) műemlékvédelem 10.)gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

" A TISZATARJÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 4.
képviselő: Ezstergályos Éva
a tiszatarjáni általános iskolás gyermekek oktatási-nevelési iskolás gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek javítása: - hozzájárulás a tanulók tanórán kívüli, nyári szünidei foglalkozásához, táboroztatásához: - kultúrális, szabadidő, diáksport rendezvények támogatása: - tanulmányi kirándulások szervezése: - sporteszközök, tanszerek vásárlása. ... >>

" A Tisztább Környezetért " Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Katalin u.4.fsz.1.
képviselő: Pető Zsolt
A természeti értékek, a biológiai sokféleség, a növény és állatvilág, a légkör, a klíma, a vizek mennyiségének és minőségének, a termőtalaj, továbbá az erdők oltalma, védelmének támogatása. Ennek érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki: - a természeti értékek és területek, tájak, növény- és állatvilág, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, azok megőrzése és fenntartása jelen és jövő nemzedékek számára, - a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, - a természet védelmével kapcsolatos kutatási,bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység támogatása, - ember és természet közötti harmónikus kapcsolat kialakítására ... >>

A Tolcsvai Református Gyülekezet Alapítványa

(kulturális)

3934 Tolcsva, Bajcsy-Zs. u. 36.
képviselő: Antal Mariann
A Tolcsvai Református Gyülekezethez tartozó épületvagyon, kért és egyéb vagyontárgyak állagmegőrzése, felújítása, gyarapítása, valamint az önként jelentkező gyermekek keresztyén nevelése, a növekvő lelki és anyagi szükségben szenvedők segítésének anyagi, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Valamint Tolcsva településének szociális, mentális, kultúrális életében való részvétel. ... >>

A TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA "TOPONÁRI NEBULÓKÉRT" OKTATÁSFEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Toponári út 62.
képviselő: Kampf Ferenc
A Toponári Általános Iskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató-nevelő tevékenység színvonalának emelése, az alapfokú művészeti oktatás fejlesztése új szervezeti formák keresése és létesítése. A tehetséges és rászoruló tanulók továbbtanulásának szorgalmazása szakmai és anyagi segítése. A tanulásban, a különböző tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók, valamint felkészítő nevelőjük jutalmazása, ösztönzése. Pályázatok kiírása és anyagi támogatása. ... >>

A Tószegi Tanulóifjuságért

(kulturális)

Tószeg, Rákóczi u.30.
képviselő: Málnásné Juhász Mária ... >>

A Többnyelvű Nemzetért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1085 Budapest, Rigó 16.
képviselő: dr. Torzsa Éva
Az aktív idegennyelv tudás elismertetése Magyarországon. segítségnyújtás a tanárok átképzésében (különösképpen az egyszakos orosztanárok számára),
- segítségnyújtás a latin nyelv-oktatás fejlesztéséhez,
- támogatás nyújtása (ösztöndíj, különféle segédeszközök beszerzése, stb.) a mozgássérült, vagy vak tanulók tanításához, illetve vizsgáztatásához,
- a módszertani és alkalmazott nyelvészeti kutatások támogatása bel- és külföldön,
- létrehozni a Média TÉKÁ-t, illetve egy kizárólag nyelvtanulást szolgáló könyvesboltot,
- általában az idegennyelvtudás szintjének emelése; oktatási anyagok, segédeszközök fejlesztése. ... >>

A Tököli Szivárvány Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2316 Tököl, Csépi út 57.
képviselő: Witzing Józsefné (elnök)
Az alapítvány elsődlegesen segíteni kívánja az óvodáskorú gyermekek fejlesztését, nevelését, az életkori és egyéni sajátosságok és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az alapítvány támogatni kívánja a SZIVÁRVÁNY Óvoda oktatási eszközeinek bővítését, korszerűsítését, képességfejlesztő játékok és eszközök beszerzését. Az alapítvány fontos feladatának tekinti továbbá, hogy az óvodás gyermekek a horvát nemzetiségi kultúrát és annak hagyományait megismerjék. ... >>

A Tudás Érték Alapítvány

(kulturális)

1043 Budapest, Bán T. 24/a. Kanizsay Dorott
képviselő: Perkó Magda ... >>

A Tudatos Társadalom Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

1110 Budapest, Brassó utca 169. I./4.
képviselő: Balogh Júlia elnök
Olyan szellemi műhely létrehozása és működtetése, amely az ezeréves magyar államiságnak a maga nemében kivételes szerves fejlődését vizsgálja. Az alapítvány hozzá kíván járulni a mai magyar társadalom rendellenességének feltárásához, egyesítve az egyes társadalomtudományi szakterületek részeredményét. ... >>

A Tulipános Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 1/b.
képviselő: Tóth Ferencné kuratórium elnöke
Az egészséges életmód testi, érzelmi, értelmi nevelés közösségi feltételeinek elősegítése, az óvoda működésének támogatása, segítségnyújtás és közreműködés programjaik megvalósításához. A célok megvalósítását szolgáló eszközök felkutatása az alapító okirat szerint. ... >>

A Vácszentlászlói Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2115 Vácszentlászló, Fő út 31.
képviselő: Sziráki József ( önállóan )
Vácszentlászlói Egyházközség egyházi célú létesítményeinek (a római katolikus templom, a kegyhelyek, a plébánia, stb.) folyamatos fenntartása, karbantartása és felújítása.
További cél:
- a templom és a plébánia tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása,
- az iskolán kívüli karitatív oktatási, továbbtanulási tevékenység tervezése, szervezése és támogatása, ezen belül elsősorban a hitoktatás, a ministránsképzés és az egyházi hivatást választók tanulmányainak támogatása,
- kulturális tevékenység tervezése, szervezése és támogatása, ideértve különösen:
- zarándokutak és hitéleti találkozók szervezését, illetve az azokon való részvétel támogatását,
- egyháztörténeti, egyházművészeti és egyéb vallási tárgyú kiállítások és konferenciák szervezését, valamint a hívek azokon való részvételének támogatását,
- egyházi zenei koncertek szervezését és az azokon való részvétel támogatását,
- a Kereszténységgel, és a Katolikus Egyházzal kapcsolatos ismeretek terjesztése és elmélyítése a hívek és nem hívők körében egyaránt,
- minden egyéb a keresztény hitélethez kötődő és egyházi cél megvalósítása,
- az Egyházközség hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családjainak támogatása. ... >>

A Vámosgyörki Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3291 Vámosgyörk, Kossuth út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Tóth Szilvia
A Vámosgyörki Általános Iskola magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegítése, az általános iskola diákjainak nevelési, oktatási, kulturális, sport és művelődési lehetőségeinek javítása. ... >>

A Vámosgyörki Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 10.
képviselő: Ferenczné Laska Erika (kur. elnök)
A vámosgyörki óvodába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi feljődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai tartalmi munka fejlesztése, a kulturális sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

A Vanyolai Vajda Péter Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8552 Vanyola, Petőfi u.24.
képviselő: Horváth István elnök
Elsősorban a gyermekközöségek tevékenységének támogatása, elismerése, az oktató-nevelő munka szinvonalának emelése. ... >>

"A Varbóért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3778 Varbó, Hősök tere 1.
képviselő: kuratórium elnöke Czakó Norbert
Varbó községben élő, önálló jövedelemmel rendelkező azon fiatalok támogatása, akik tanulmányaikat a Magyar Köztársaság valamely középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményének nappali tagozatán folytatják és legalább "közepes" tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. A Varbói Kisgaléria létrehozása és fenntartásának támogatása, s ezáltal a község hírnevének öregbítése, a kultura fejlődésének támogatása. Az alapítvány továbbtanulásra és magasabb szintű képzettség elérésére kívánja ösztönözni a varbói fiatalokat.
a/ Oktatási, kulturális tevékenységek számra a feltételek megteremtése, ilyen csoportokhoz és programokhoz anyagi támogatás nyújtása.
b/ Szociális tevékenység végzése különböző célcsoportok igényei szerint. Szociális intézmények működési feltételeinek biztosítása.
c/ Képzési, átképzési programok támogatása, a szükséges tárgyi feltételek megteremtése. Varbó községben élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező azon fiatalok támogatása, akik tanulmányaikat a Magyar Köztársaság valamely középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményének nappali tagozatán folytatják, és legalább "közepes" tanulmányi eredménnyel rendelkeznek
d/ Helytörténeti kutatások és hagyományőrzés támogatása.
e/ Támogatás nyújtása más non-profit szervezetek programjaihoz valamint a helyi egyházak támogatása. Részvétel más hasonló programokban, akár országos rendezvényekbe való bekapcsolódás is.
f/ A Varbói Kisgaléria létrehozása és fenntartásának támogatás, s ezáltal a község hírnevének öregbítése, a kultúra fejlődésének támogatása. ... >>
6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal 15. oldal 16. oldal