Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10242
7. oldal

"A KÓNYI ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási)

9144 Kóny, Rákóczi u. 44.
képviselő: Kocsisné Csonka Katalin
A Kónyi óvoda nevelési programjának támogatása, eszközrendszerének korszerűsítése, és az óvodai gyermek-és felnőtt programok, rendezvények személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Korszerű Adácsi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3292 Adács, Rákóczi út 20-24.
képviselő: kuratóriumi elnök Csontos Ildikó
Az Adácsi Általános Iskola diákjai számára korszerű technikai eszközök biztosítása, mely az oktatás színvonalás oly mértékben javítják, hogy az hosszú távon alkalmassá válik az európai szintű műveltség elérésére.E célt szolgálja a szakmai felszereltség javítása; az oktató - nevelő munka feltételeinek korszerűsítése; az idegennyelvi oktatás feltételeinek javítása; a hátrányos helyzetű diákok anyagi és tárgyi eszközökkel történő támogatása; számítástechnikai - informatikai alapképzés bevezetése; szakmai jellegű továbbképzések iskolán belüli megvalósítása. ... >>

A Korszerű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4281 Létavértes, Kassai u. 16.
képviselő: Kiss Ernő elnök
oktatás, nevelés, szabadidős tevékenység ... >>

A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18.sz.
képviselő: Dr.Szekres Erzsébet
A Bárdos Lajos általános iskola részére tárgyi eszközök beszerzése, pedagógusok, diákok jutalmazása. ... >>

A Kossuth Lajos Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
képviselő: kuratórium elnöke Ádám Endréné ... >>

A KOSSUTH LAJOS Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u. 195.
képviselő: Üveges Gézáné
A sajószentpéteri Általános Iskola oktatási, nevelési feltételeinek javítása, bővítése és támogatása. ... >>

A Kossuth uti óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

5430 Tiszaföldvár, Kossuth L. út 124.
képviselő: elnök Oraveczné Fekete Edit ... >>

"A kótaji Általános Iskolás Gyermekekért" Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

4482 Kótaj, Szent I. út 13.
képviselő: Kovalecz Gáborné
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egyéb- az alapító okirat szerint ... >>

A Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
képviselő: Bakonyi Anna kur. elnök
a kozármislenyi óvoda kis óvodásai nevelésének korszerű és egészségesebb tárgyi feltételeinek biztosítása ... >>

A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1102 Budapest, Szent László tér 34.
képviselő: Szöllősi Csaba
A X. kerület alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása. ... >>

"A Körömi Általános Iskolás Gyermekekért"Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3577 Köröm, Kossuth u.44.
képviselő: Guba József
A Körömi Általános iskolás gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek javítása. Ennek keretében: - hozzájárulás a tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javításához, - hozzájárulás a tanulók tanórán kívüli, nyári szünidei foglalkozásához, - az iskola nevelőinek, tanulóinak kiemelkedő teljesítményére ösztönözni, - kultúrális, szabadidő, diáksport rendezvények támogatása. ... >>

A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Arany J. u. 16.
képviselő: Tasi Mária elnök
Támogatás nyújtása az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

A Kőszegi Balog Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9730 Kőszeg, Deák F.u. undefined 6.
képviselő: Földesi János ... >>

A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3300 Eger, Klapka u. 7.
képviselő: Demeter András dr. (k. tag), Joó Csaba dr. (k. elnök)
A 7. sorszámú végzéssel KIEGÉSZÜL: - Oktatás, és az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, eszközök beszerzése. - Támogatni a diákönkormányzat iskolai szintű rendezvényeit. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak támogatása rendkívül súlyos egészségügyi, szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő táborok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekapcsolat, tanulmányút finanszírozása. Pk.60.014/1991/29.sz. végzéssel új cél: a) Az Andrássy György Közgazdasági Szak- középiskola nevelőtestülete által alapí- tott az "ISKOLÁNKÉRT-DR. ÓRIÁS NÁNDOR JUBILEUMI EMLÉKÉREM" anyagi fedezetének biztosítása. Az emlékérmet kaphatják a kiemelkedő munkát végző pedagógusok és iskolai dolgozók, a kiváló tanulmányi, kulturális eredményeket elérő tanulók és a közgazdasági szakoktatásért eredménye- sen tevékenykedők. b) Az alkotó, innovatív iskolafejlesztő és szervező, tantárgygondozói tevékeny- séget folytató tanárok, munkacsoportok, szakmai munkaközösségek munkájának anyagi megbecsülése, jutalmazása. c) Ösztöndíj-támogatás a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és a szakma legtehetségesebb, legeredményesebb ta- nulók számára. d) A megújuló gazdaság vállalkozói, adó számviteli, pénzügyi, közigazgatási rendszere érdekében magasszintű szakmai ismeretekkel és nyelvvizsgával rendelke- zők képzéséhez anyagi segítség nyújtása. e) Az alma mater hagyományainak ápolása, a közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gazdasági tevékenység közérdekűségé- nek erősítése (szakmai konferenciák, ta- lálkozók, publikációk, ünnepségek, jubi- leumi rendezvények költségeihez történő hozzájárulással). f) Oktatás és az oktatás anyagi, techni- kai feltételeinek javítás, eszközök be- szerzése. g) Támogatni a diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek rendezvényeit. h) Az iskola tanulóinak, dolgozóinak tá- mogatása rendkívül súlyos egészségügyi szociális helyzetben. Továbbá a tanulók támogatása a felvételire előkészítő tá- borok, tantárgyak tanulását elősegítő tanfolyamok esetén, külföldi cserekap- csolatok, tanulmányút finanszírozása. Az iskola jó tanulmányi eredményű, szo- ciálisan hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása pályázat alapján. i) Szakképesítés megszerzésére felkészí- tő, iskolarendszeren kívüli felnőtt és egyéb oktatás, központi képzési progra- mok alapján. ... >>

A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: elnök Dr. Bessenyei Lajos, titkár Kántor Béla Péter
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének valamint színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen, elsősorban a számítvitel, a statisztika, és a pénzügytan tudományágának területén. E körben az alapító anyagilag és erkölcsileg támogatni kívánja: - a publikációs tevékenységet, a tudományos eredmények széles körű megismertetésének és a dogmatikai szempontból megalapozott kutatási eredmények gyakorlati használatának elősegítése érdekében - a konferenciák szervezését illetőleg költségeit - szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezését illetőleg költségeit - a tudományos fokozatok szerzését - a hallgatói diákköri tevékenységét a tudományos oktatói utánpótlás színvonalas biztosítása érdekében - a tanulmányi illetőleg a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért, nyelvtudással rendelkező hallgatókat, - az oktatók, kutatók és hallgatók részvételét hazai és külföldi részképzéseken, továbbképzéseken, tanulmányutakon, konferenciákon a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok jelentős mértékű bővítése érdekében - közreműködik vizsgák szervezésében, lebonyolításában - az idegen nyelvi ismeretek fejlesztését és továbbfejlesztését - a korszerű oktatáshoz, kutatáshoz az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez szükséges gépek, számítógépek, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök beszerzését, személyi feltételek biztosítását, - kiemelkedő eredményeket elért oktatók, kutatók, hallgatók anyagi és erkölcsi elismerését, ösztönzését - a hazai és nemzetközi üzleti intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztését, - diákhagyományok ápolását. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Pécs, Köztársaság tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Hertelendi Ágnes
Az óvoda működésének anyagi támogatása. ... >>

A Kulturáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7964 Csányoszró, Szabadság utca 2.
képviselő: kuratóriumi tag-képviselő Dervár Zsuzsanna, kuratóriumi tag-képviselő Péczka Tiborné
A csányoszrói általános iskola pedagógiai programjában szereplő kulturális célok megvalósításának támogatása. ... >>

A Kunbajai Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6435 Kunbaja, Szabadság tér 30.
képviselő: Somogyi Erika kuratóriumi elnök, Varga Zoltánné kuratóriumi titkár, Wettsteinné Vér Noémi kuratóriumi tag
A kunbajai általános iskolában tanuló diákok magas szintű müvelődésének, az általános iskolai nevelés és oktatás tárgyi feltételeinek elősegítése az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

A kurityáni általános iskolások esélyegyenlőséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3732 Kurityán, Kossuth út 79.
képviselő: Dulai Kálmánné
Ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítésére, kulturális örökség megőrzésére. Célja szerint kiemelten támogatja: - a kurityáni általános iskolai tanulók ószás tanulását, úszását; - a kulturális örökség megőrzése érdekében tanulmányi kirándulások alapítványi támogatását; - 6-14 éves korú tanulóik kulturális, sportéletének megélénkítését, versenyek támogatását; - tanulóik esélyegyenlőségének elősegítése - a tanulmányi versenyeken való résztvétel anyagi támogatásával. ... >>

A Külkereskedelmi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u.22-24. Külker F.
képviselő: Dr.Marinovich Endre
A Külkereskedelmi Főiskola oktatási tevékenységének fejlesztése. ... >>

"A lakótelep zöld ligetéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 2.
képviselő: Ötvösné Papik Ildikó
az óvodába járó gyermekek kiegyesúlyozott, egészséges fejlődése érdekében kulturális, sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

A Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Lunkányi J.u.10.
képviselő: Modok Gáborné kuratóriumi elnök
Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Segíti a rászoruló tanulókat az iskolai munkával összefüggő dolgokban, ösztönzést nyujt a nevelők és tanulók minőségi munkájának javításához. Az Alapító ezen Alapítvánnyal segíti az iskola tanulóinak a tárgyi, és a kor követelményeihez alkalmazkodó, az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő egyéb feltételek biztosítását. ... >>

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

"A látó szemért" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr.Kollarics Béla kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros Szemészeti Osztályán a dolgozók szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A Látrányi Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8681 Látrány,
képviselő: Bizderiné Radnai Erzsébet
A Látrányban tanuló gyermekek oktatásának, anyagi, technikai feltételei javítása, nyelvtanulásának támogatása, iskolai, kultúrális, szabadidős programok, diáksportversenyek támogatása. ... >>

A Leányvári Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2158 Leányvár, Erzsébet u. 92.
képviselő: Gálicz Ferencné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, stb. ... >>

A Leányvári Iskoláért Alapítvány (52308/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2158 Leányvár, Erzsébet u. 92.
képviselő: Gálicz Ferencné
Nevelőmunka javítása, nemzeti hagyományok ápolása, nyelvoktatás, informatika korszerűsítése, jutalmazások. ... >>

A Lélek Fényűzése Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1133 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.
képviselő: Solymár László
Az Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium humán jellegű oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

A létavértesi óvodák gyermekeiért alapítvány

(intézményi,oktatási)

4281 Létavértes, Debreceni u. 1.
képviselő: kuratórium elnöke Péter Gyuláné
óvodai munka és az óvodás korú gyermekek fejlődésének segítése ... >>

A Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9221 Levél, Fő u. 10.
képviselő: Németh Erika - elnök
Az iskolai nevelés feltételeinek anyagi támogatása, az ellátás korszerűsítése és fejlesztése. Az iskola tárgyi felszereltségének javítása, a gyermekek iskolai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök, anyagok beszerzése. Korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése. Kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása. ... >>

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Katalin
A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése, ennek keretében: a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, rendezvények, versenyek szervezése, az iskola diáksportjának támogatása, a diák sportolók felkészítése, versenyeztetése, anyagi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

A Lőkert Sori Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Lőkert Sor 78.
képviselő: Máczné Kovács Magdolna
A nevelőtevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

A Ludasi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3274 Ludas, Fő tér 1.
képviselő: Kugyelkáné Záborszki Katalin (k.el)
-A ludasi óvódába járó gyermekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejlesztéséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi pedagógiai eszközök megteremtése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. -A szakmai tartalmi munka fejlesztése, a kulturális sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint a hátrányos és veszélyeztetett helyezetű gyermekek támogatása. -Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

A ma gyermeke - Nagyvenyim jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2421 Nagyvenyim, Fő u. 16. Általános Iskola
képviselő: Pók Tamásné kuratóriumi elnök
A nagyvenyimi Általános Iskola oktató-nevelő munkája tárgyi feltételeinek javítása, az idegennyelv oktatás fejlesztése, a gyerekek kreatív képességeinek kibontakoztatása. ... >>

A Madách Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt.31-33.
képviselő: Szerednyei Béla
A Madách Színház tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: elnök Dr. Pintye János
Elősegíteni a kórházi gyógyszerészet szakmai színvonalána emelését, a gyógyszerészeti tudományok aktív művelését, a tudományos eredmények minél szélesebb körű alkalmazását a mindennapos gyakorlatban és ezzel összefüggésben az eredményes munkához szükséges műszerfejlesztést. Az oktatás, továbbképzés támogatása, szakmai kongresszusok, nagygyűlések rendezése, hazai és nemzetközi irodalom vásárlása, cseréje, csatlakozás nemzetközi egyesületekhez. ... >>

A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001.Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u.1.I/1.
képviselő: Kócsóné Kürti Mária, Tóth Imre Gyuláné elnök
Kiskunfélegyháza város kultúrális életének pezsdítése,igényes kortárs képző-,ipar-,fotó-és társművészeti alkotások bemutatásának elősegítése, - a város közterein képzőművészeti alkotások elhelyezésének elősegítése, - a zenei, színházi, irodalmi élet színesítése,hazai és külföldi előadóművészek, együttesek kiskufélegyházi fellépésének elősegítése, - Kiskunfélegyháza és az erdélyi Fehéregyháza és Segesvár ... >>

A Magyar Kultúráért Szlovákiában

(intézményi,oktatási,kulturális)

9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 14.
képviselő: Böröndi Lajos
A határainkon túl élő magyarok anyanyelv ápolásával összefüggő rendezvények, szakmai fórumok, szervezése, a szlovák-magyar kultúrális kapcsolatok feltárása, elősegítése, szlovákiai könyvtárak magyar nyelvű anyagának bővítése, a Csemadok kultúrális tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Nemzetiségi Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1065 Budapest, Nagymezö 22-24.
képviselő: Fodor Istvánné, Gálvölgyi János, Kónya Sándor
A Magyarországon kívüli magyar színjátszás támogatása. ... >>

A Magyar Nyelvért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1221 Budapest, Arató utca 24/ B.
képviselő: Dr.Bardócz-Tódor András
A magyar nyelv iskolai oktatásának személyi és tárgyi feltételeinek segítése a határon túli magyarság körében. ... >>

A Magyar Vendéglátás és Kereskedelem Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1147 Budapest, Telepes u. 22.
képviselő: Sasvári Ákos
A 1106. Budapest, Maglódi út 8. szám alatti kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző anyagi támogatása. A vendéglátásnak és a kereskedelemnek megfelelő szakemberekkel történő ellátása, továbbképzése, ösztönzése a "régi" magyar vendéglátás és kereskedelmi szokások felelevenítésére. ... >>

A Magyarszéki Iskoláért Közalapitvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: kuratóriumi elnök Ábel Lászlóné
A magyarszéki általános iskolában tanuló gyermekek oktatásának, nevelésének, müvelődésének elősegítése, támogatása, az iskola tárgyi eszközeinek javítása, különösen figyelemmel a tehetséggondozás, a továbbtanulás elősegitésére. ... >>

A Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6120 Kiskunmajsa, Fő u.130.
képviselő: Tapolcai Pál
A Kiskunmajsán élő, vagy onnan származó általános-és középiskolába, ill.esetleg valamely felsőoktatási intézménybe járó, s ott tanulmányi eredményeiket tekintve kiemelkedő képességű cigánygyermekek támogatása, a tehetséges gyermekek és fiatalok tanulásának segítése. ... >>

A Maklári Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3397 Maklár, Gárdonyi út 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Kása Ferencné
Egészséges életmódra nevelés és mozgáskultúra fejlesztésének segítése. Lehetőséget teremteni a lakóhelyüktől eltérő természeti környezet megismerésére, a természetet szerető, védő viselkedés megalapozására, gyakorlására. Az alapítvány pártokat nem támogat. ... >>

A Makói Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6900 Makó, Návay L. tér 12.
képviselő: Molnárné Baranyai Éva, a kuratórium elnöke
A Makói Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez- az alapellátáson felül sporszerek beszerzése, az iskolai könyvtár bővítése- történelmi, földrajzi és kulturális ismereteket szerző kirándulások szervezéséhez anyagi fedezet biztosítása. ... >>

"A Mályi Iskolásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3434 Mályi, Móra F. út 11.
képviselő: Jobbágy Béláné
A kiváló tanulók jutalmazása, támogatása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények helyzettjeinek és szervezőinek támogatása, táborozás és erdei iskolai foglalkozások támogatása. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal