Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 159
2. oldal

Gyermekhangok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Sebestyénné Horváth Margit
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium segítése. ... >>

Gyermekjólét Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Űrhajós út 2.
képviselő: Zsuppánné Pavlovics Sarolta
A Zalaegerszegi Űrhajós Úti Bölcsődében a bölcsődés gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

"Gyermekművészetért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A
képviselő: Sebestyén Ferenc
Az ifjúság tánc és zenei nevelésének, oktatásának elősegítése, zenei és tánc ismereteinek bővítése. A tehetséges és/vagy szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok zenei és tánc tanulmányainak segítése.
A zeneoktatás és táncoktatás intézményi feltételeinek támogatása. ... >>

Hátrányos Helyzetű Külső Üzletrész-Tulajdonosok Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 4.
képviselő: Zsuppányi József
A volt ipari szövetkezteti tagoknak, illetve volt és jelenlegi kívülálló üzletrész tulajdonosok jogainak képviselete, érdekeiknek védelme, továbbá szociális és oktatási jellegű igényük elősegítése. ... >>

Hazai Hitelszövetkezetekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64.
képviselő: Bárány Lajosné, Gyura Éva
A magyar hitelszövetkezeti múlt feltárása 1870-1959-ig, illetve 1964-től napjainkig, Hitelszövetkezeti Híradó című havilap kiadása, más országok és a hazai hitelszövetkezetek megismerése, a hitelszövetkezeti gondolat elmélyítése, terjesztés. Segítséget kíván nyújani a hitelszövetkezetekkel, illetve működésükkel kapcsolatos ismeretterjesztésben, tapasztalatcserében, látogatások, levelezés, kiadványok útján. A hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szakmai, kulturális, valamint uniós ismereteinek gyarapítása érdekében bel- és külföldi utak szervezése, szakmai oktatások, továbbképzések, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyelvoktatás kiemelt támogatása, közös kulturális és sportrendezvények, vetélkedők, bálok szervezése, kapcsolattartás az országos hatáskörű állami és társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok tartása, javít a hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szociális helyzetén,segítséget nyújt a problémák megoldásához. ... >>

Híd a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.
képviselő: Dr. Kovács Orsolya, Dr. Tóth Erika
Zalaegerszegen a Zala Megyei Önkormányzat GYermekotthonában élők részére a kötelező egészségbiztosításon túli egészségügiy szolgáltatások, gyógyászati segédeszközök , gyógyszerek és gyógyhatású készítmények biztosítása. Szociális életkörülményei, életminőségük javítása, oktatása, képzése és továbbképzése, tehetséggondozása, képességfejlesztése, egyénre szabott oktatásának támogatása. ... >>

HUMANITÁS ZALA Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 2.em./215.
képviselő: Horváth Ottó, Tóth Márta
Nevelési, oktatási, kulturális programok kidolgozása és megvalósítása, szociális feladatok ellátása, különösen a munkanélkülie, segítése munkaközvetítéssel, foglalkoztatásuk megoldásával, valamint a szociális és egyéb hátrányokban szenvedők helyzetének javítását célzó tevékenység szervezése és támogatása. ... >>

"HUMANIZÁCIÓ" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
képviselő: Egyedné Tulok Renáta
Kis létszámú csoportokban, minimum 3 órában történő nyelvtanulás biztosítása ? legalább 2 idegen nyelven ? külföldi cserekapcsolatok ápolása, kiterjesztése. (A kiutazáshoz történő hozzájárulás, a külföldi tanulók fogadásának anyagi támogatása, stb.) az idegen nyelv tanulását szolgáló eszköz és programfejlesztés, illetve a külföldi cserekapcsolatok ápolása.
A nívócsoportos oktatás bevezetése matematika, anyanyelv, idegen nyelv, számítástechnika. Az egyes oktatási és nevelési intézmények közötti átmenetet szolgáló programok anyagi támogatása. ... >>

"ISPITA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Lukács Tibor
Az intézet orvosainak és más szakembereinek, ápolási dolgozóinak bel- és külföldön történő továbbképzésének segítése
- a továbbképzésben való részvétel anyagi támogatásával,
- tudományos konferenciák, projektek, sajtótermékek támogatásával,
- kiemelked bel- és külföldi szakemberek meghívásának támogatásával,
- az intézet részére orvosi és más szakkönyvek, folyóiratok megvásárlásával.
Az intézetben folyó - a gyógyító tevékenységet elősegítő - tudományos kutatómunka támogatása. A gyors és hatékony orvosi tevékenység feltételeinek biztosítása az orvostechnika fejlesztésével. Korszerű ápolási segédeszközök beszerzésének elősegítése. Minden olyan gazdasági - műszaki eszköz beszerzésének támogatása, amely végső soron az intézet gyógyító munkájának a színvonalát emeli. Új egészségügyi célú beruházások létrehozása, a meglévők felújítása, karbantartása, egészségügyi szolgáltatások üzemeltetése. ... >>

Játékvár Alapítvány a Mikes Kelemen Úti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Mikes K. út 2/ A.
képviselő: Horváthné Ambrus Marianna
A Zalaegerszegi Mikes Kelemen úti óvodában folyó nevelőmunka eredményességének elősegítése. ... >>

József Attila Városi Könyvtár Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Bogár Imre
Zalaegerszeg könyvtári ellátásának fejlesztése, a felnőtt és gyermek lakosság könyvtári és információs szolgáltatásának javíítása, a hátrányos helyzetű olvasók segítése, a városi könyvtár működésének támogatása. ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Pers Géza Tamás
A kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésével összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos tanulmányi eredmények eléréshez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos tanulmányi versenyeket való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében történő átvállalása, a diákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok azon való részvételének támogatása. ... >>

Kelet Európai Real Wing Tsun Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 62 I/5
képviselő: dr. Palkó Tamás, Kun István
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése;
- céljának megvalósítása érdekében együttműködés az állami, önkormányzati, társadalmi szervekkel a működési területén;
- minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság testkultúrájának fejlesztését szolgálja;
- a kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi sportszervezetekkel;
- közreműködés sportszakemberek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése;
- együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és sportszervezetekkel,
- szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Képzőművészeti Támogatási Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
képviselő: Németh János
Az általános iskola rajz tagozatának, valamint az induló új hat osztályos képzőművészeti gimnázium szakmai és anyagi támogatása. ... >>

Keresztury Dezső Irodalmi Díj és Keresztury Mária Zenei Díj Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Felföldi Tiborné
A Zrínyi Miklós Gimnázium III. és IV. osztályos tanulóinak anyagi támogatása, jutalmazása, akik a pályázati feltételeknek megfeleltek és a díjazást eredményük alapján kiérdemelték. ... >>

Keresztury Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 60.
képviselő: Tóth Judit
Keresztury Dezső műveinek (gondolatainak, költeményeinek, esszéinek) kiadása. ... >>

Kertvárosi Lakótelepi Sport Cllub

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.
képviselő: Faller István, Kauzli Józsefné, Rigó Csaba
Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, egészséges életmódra nevelés és szoktatás, kulturális tevékenység és hagyományőrzés, környezetvédelem, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Kertvárosi Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Dr.Pais Dezső út 7. fsz.3.
képviselő: Kiss István György
Alapfokú művészeti oktatás, hazai és a határon túli magyar néptánc hagyományok feldolgozása, ápolása és tovább örökítése, néptánc oktatás. A tánckultúra kialakítása és fejlesztése az ifjúság körében. Kulturális programok biztosítása. A hazai nemzetiségek és etnikai csoportok tánchagyományának feldolgozása és ápolása. ... >>

Kertvárosi Női Sportegyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 63-67 fsz.
képviselő: ifj Adrovicz Béla
Tagjai és a környezetében élők, elsősorban és kiemelten a nők rendszeres sporttevékenységének biztosítása. Egészséges életmóddal kapcsolatos tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Kéz a kézben - gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Iskola út 1.
képviselő: Kovács Dezső
Az oktatás anyagi, tecnikai feltételeinek javítása, berendezések, eszközök beszerzése. A tanulók idegen nyelvtudásának javítása, nyelvtanulásuk elősegítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Taulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertes tanulók díjazása. Iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása. Diákspot szervezése, támogatása. ... >>

Kinizsi Pál Szakképzőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. út 74.
képviselő: Németh Miklós
A Páterdombi Szakképző Iskola tanulóifjúsága oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének az intézmény feladatain túlmenő elősegítése. ... >>

Kisebbségek Társadalmi Esélyegyenlőségéért Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Jákum út 16.
képviselő: Horváth Mária
A szervezet tevékenységét a kisebbségek körében gyakorolja: emberi és állampolgári jogok védelme, a cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerő-piaci szegregáció megszüntetése, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és sporttevékenység, szociális tevékenység, nevelés és oktatás-képzés, ismeretterjesztés. ... >>

Kollázs" Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 17.
képviselő: Ecsedi Erzsébet
Művészeti nevelés: lreatív fejlesztés, a kommunikációs készség fejlesztése, az irodalom megismerése, mozgáskultúra fejlesztése, lehetőség művészeti tevékenység megismerésére, elsajátítására, felkészítés művészeti főiskolára, színházi tevékenység: olyan előadások létrehozása, mely kisebb településeket céloz meg, ahová technikai okok miatt kőszínházi előadás nem juthat el. ... >>

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Béke út 28
képviselő: Bognárné Bengő Hajnalka
A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális helyzetének javítása.
A koraszülött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális támaszt és az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység, szolgáltatás nyújtása.
Lehetőségek függvényében - a Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött Osztályának gyógyító és megelőző munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és a rászoruló családok koraszülött, beteg, hátrányos helyzetű gyermekeinek anyagi és szociális megsegítése. ... >>

KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ Alapítvány Zalaegerszeg

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
képviselő: Dr. Vértényi Jenő, Tóth Judit
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a vele kapcsolatban lévő zalai könyvtárhálózat és információs rendszer szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása tartós közérdekű, kulturális célból. ... >>

Kutatás az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 2/ B. ///2.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Az egészségügyi és biotechnológiai kutatás és fejlesztés, szakemberképzés, ellátás, valamint a gazdasági szereplők közötti információ csere támogatása. ... >>

Landorhegy Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 1.
képviselő: Szeder-Kummer Mária
A Zalaegerszegi Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központban, ill. az általa szervezett programokat és tevékenységeket, a gyermek, az ifjúsági, valamint az idős korosztály számára szervezett kulturális-művészeti rendezvényeket, klubokat, az amatőr művészeti együttesek, közösségek munkáját, bemutatóit, a nép hagyományok ápolását és jelenbe építését, a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális terveket, projekteket, az egészséges életmód megteremtésére irányuló törekvéseket, a lakosság mindennapi, közhasznú információkkal való ellátását, a népfőiskolai, felnőttoktatási és egyéb oktatási tevékenységet. ... >>

Légi-Ó Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Hatházi út 1.
képviselő: Ész Attila
A sportolási lehetőség biztosítása az ejtőernyős sport iránt érdkelődőknek, részvétel különböző sportrendezvényeken, sportrendezvények és bemutatók önálló szervezése, az ejtőernyős sport népszerűsítése, ejtőernyős képzés és továbbképzés, szakmai érdekképviselet és érdekvédelem. ... >>

Lélek Imre Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Horváth Katalin, Némethné Deák Gyöngyi
Önálló diagnosztikus centrum felállítása és működtetése. Az alapítvány az átalakuló alapellátá diagnosztikus hátterét kívánja biztosítani. A meglévő szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan új szűrővizsgálati rendszereket kíván bevezetni. Az orvos- és asszisztensképzés előmozdítása a radiológia és a képalkotó diagnosztika területén." ... >>

Lisztérzékenyek Zala Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/B III/2.
képviselő: Kóborné Csákvári Márta, Tulit Pálma
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összehangolása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel: szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán, érdekvédelmüket kialakítani, felmerülő gondjaikat összegyűjteni és továbbítani a kormányzati szervek felé. ... >>

Magyar Agrár-Környezetvédelmi Társulás

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út 9/ A.
képviselő: Petőházi Attila
A mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységet folytatók (továbbiakban Gazdálkodók) környezettudatosságának erősítése;
Elősegíteni a ?Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? alkalmazásának minél szélesebb körű elterjedését.
A gazdálkodók és a helyi lakosság közötti kommunikáció elősegítése az esetleges környezeti problémák hatékony megoldása érdekében;
A környezettudatos gazdálkodás módszereinek és technikájának bevezetése és továbbfejlesztése, különösen a MAKT tagjainál;
Oktatás, továbbképzések szervezése a Gazdálkodók környezeti kultúrájának fejlesztése, valamint a környezet- és természetvédelemmel, valamint vízgazdálkodással kapcsolatos információk szélesebb körű megismertetése céljából;
A gazdasági környezet befolyásolása az agrár-környezetvédelem szerepének hangsúlyozása érdekében;
Hozzásegíteni a Gazdálkodókat a működésük folytatásához szükséges környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási jogszabályi ismeretek megszerzéséhez;
Lehetőségek kutatása a Gazdálkodók költségeinek csökkentésére, különösen az energia-, víz- és alapanyag-felhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok mennyiségének csökkentése, feldolgozása területén.
A környezetkímélő gazdálkodási módszereket alkalmazók piaci pozíciójának megerősítése, és jó hírük növelése.
Segíteni a Gazdálkodókat a hazai és külföldi pénzforrások, támogatások felkutatásában;
A környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulás. ... >>

MERLIN GERIN Zala Villamossági Készülékgyártó Kft. Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 55.
képviselő: Horváth-Murger Éva
Működési területén a munkavállalók gazdasági- és szociális érdekeinek feltárása, a Kft. szintjén történő képviselete, a tagság érdekvédelme. Közös fellépés érdekében az egység megteremtése. A tisztségviselők felkészítése, képzése. ... >>

"Mesekert" Alapítvány a Szent László utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Szent László út 53.
képviselő: Jakabné Mészáros Szilvia
Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek javítása a komplex és sokoldalú személyiségfejlődést elősegítő fejlesztő eszközök állományának bővítésével, tárgyi felszereltség korszerűsítésének elősegítése, esztétikus és komfortos környezet kialakításának segítése, a nevelési feltételek javítását szolgáló pályázatokon való részvétel feltételeinek biztosítása, szakmai programok, gyermekprogramok megvalósításának segítése. ... >>

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
képviselő: Virág Józsefné
Általános, középfokú iskolai oktatás,napközi otthoni, tanulószobai ellátás. ... >>

Mini Zsiráf Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3.
képviselő: Halász István
Az ifjúság egészségmegőrzésének, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztés, sporttal kapcsolatos ismeretterjesztés, rendszeres testmozgás, a sport megkedveltetése. ... >>

Navigátor Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre út 9.
képviselő: Fodor János
Zala megye területén a sport jellegű tevékenységek összefogása, szponzorálása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, sport tevékenység, verseny- és élsport, szabadidősport, egyéb sportszolgáltatások, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, munka- és egyéb célú rendezvények feltételeinek biztosítása és végrehajtása. ... >>

Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Raffai Antal
Neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az illetékes minisztériumokkal és szerveikkel a honvédelem erősítésében, a bűnmegelőzésben, a környezetvédelem és a közbiztonság javításában. Elősegíti a kulturális örökség és a hagyományok ápolását. Együttműködik az ifjúság honvédelmi-hazafias nevelésében, a közrend, a környezet és természetvédelem területén, az önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa-elhárításban, továbbá az ilyen feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervekkel. ... >>

Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25
képviselő: Márkus Ildikó - Gemma nővér
Iskolás korúak általános iskolai oktatása, napköziotthoni, tanulószobai ellátás ... >>

Összefogás Botfáért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Botfai Hűvös Kastély Zalaegerszeg, Várberki út 13.
képviselő: Gecse Péter
Nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének részeként a gyermekek és az ifjúság számára készségek fejlesztése, valamint szabadidejük hasznos eltöltése céljából szabadidős, valamint szaktáborok, különböző rendezvények, fórumok, képzési alkalmak szervezése. A gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése. E korosztály helyi érdekeinek feltárása, közvetítése, képviselete, szabadidejük megszervezése oktatási és kulturális programok szervezésében. A Botfa városrészben található Hűvös Kastély infrastrukturális felszereltségének fejlesztése. Segítséget nyújt és támogatja a Lányok-Asszonyok Klub amatőr művészeti csoportját, a Botfai Citerazenekart és az Őszirózsa Népdalkórust, mint ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek működését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását segítő csoportokat. Ösztönzi a klub, a citerazenekar és a népdalkórus részvételét a népzenei mozgalmakban, népzenei táborokban, fellépéseiket más településeken, esetleg külföldön. Támogatja a népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartást, új kapcsolatok létesítését. Szorgalmazza a népzenei rendezvényeken (hangversenyek, minősítő versenyek, táborok stb.) való részvételt, valamint a hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek reklámozását, a citerazenekar és a népdalkórus zene- és műsorszolgáltatását, a hangfelvételek készítését, kiadását, egyéb kiadói tevékenységet. A városrész közössége számára kulturális rendezvények szervezése a korábbi hagyományokhoz kapcsolódóan. Településrész- és területfejlesztési tevékenységének részeként szakszerű és hatékony településfejlesztés, a városrész szépítésének kezdeményezése. A városrész építészeti, környezeti, kulturális és természeti értékeinek megőrzése. A városrész lovassport adta lehetőségeinek népszerűsítése. Az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs, művészeti szabadidős és sport programjainak támogatása. Tanulmányutak, kirándulások szervezése az egyesület tagjai, valamint azok részére, akik az egyesület céljaival egyetértenek. A lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. Botfa városrész környezeti értékeinek védelme, megőrzése és feltárása, más közösségekkel való megismertetése. Környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos előadások, rendezvények, ismertetők szervezése. Környezettudatos életmódra való nevelés elősegítése, a településrész szebbé tétele. ... >>

Páterdombi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Radnóti M. u. 1.
képviselő: Gyarmati Mária Magdolna
Az óvodás gyermekek fejlődéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi eszközök megteremtése; az egészséges életmódra és mozgásra neveléshez szükséges eszközök biztosítása; a gyermekek egészségének védelme, edzettségük, állóképességük fokozása; a testi neveléshez szükséges berendezések, eszközök folyamatos ... >>

PEREGRINUS Harcművészeti Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 40.
képviselő: Farkas Norbert
A karete népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. A karate oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. A karate színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése, különösen a fiatalok és az ifjúság körében. Együttműködés a Magyar Karate Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi karate szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Petőfi Sándor Általános Iskola "Kincskereső" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17-21.
képviselő: Horváth Judit
Az iskola haladó hagyományainak feltárása, megőrzése és menedzselése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a szünidei táborozásoknak a megszervezése, a rászoruló gyermekek üdültetésének anyagi támogatása, az iskola szakmai munkájának emelése, esetleges alapítványi osztályok indítáas. Az alapítvány támogatja az iskolában dolgozó szakmai újításokban résztvevő nevelőket és munkacsoportokat. Ösztöndíjban részesítheti a nevelőket, támogatja a szociálisan rászoruló tanulókat. ... >>

PRO SCOLA Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Déryné út 1
képviselő: Braun Tünde
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
Az ÉV TANÁRA díj adományozása Széchenyi Plakettel évente egy alkalommal.
Az ÉV DIÁKJA díj adományozása Széchenyi Plakettel évente egy alkalommal.
Alapítványi források bővítésében végzett tevékenység. ... >>

Reflex Színpad" a Művészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11
képviselő: Merő Béla
A Reflex Színpad működésének segítése, tagjainak erkölcsi és anyagi elismerése a Zala Megyei Színjátszó csoportjának és szólistáinak terület szakmai képzési formáinak támogatása, létrehozott produkciók tájolásával a megye településeinek színházi ellátása, fiatal magyar művészek támogatása, ösztöndíjazása, országos és nemzetközi művészeti továbbképzések rendezése, támogatása, kiemelten az amatőr színjátszás támogatása, művészeti szakmai kiadványok támogatása. ... >>

Régió Akadémia Oktatásfejlesztési Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Tóth Emil
A gazdaság növekedését szolgáló szakmai műveltség folyamatos fejlesztése, az oktatásban résztvevők anyagi támogatása. ... >>

Retro 73 Ifjúsági és Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ola utca 20
képviselő: Fodor Tamás
Ifjúsági és kulturális programok szervezése. Zalaegerszeg és Kistérsége kulturális és Ifjúsági életében való közreműködés. Ifjúsági szervezetek működésének szakmai támogatása. Tréningek, képzések, szemináriumok, táborok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Rozsnyói Sándor Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u út 30.
képviselő: Szikszay György
A Zrínyi Miklós Gimnázium sportmunkában kiemelkedő eredményt elért tanítványainak elismerése, a tanulók ösztönzése az országos középiskolai és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplésre. Az ifjúság egészségmegőrzése, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a rendszeres testmozgás, valamint a sport megkedveltetése. ... >>

Salla Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2.
képviselő: Dr. Kostyál László
A Zala megyében lévő múzeumok szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök kibővítése, dolgozóik szakmai felkészültségének növelése, a szociális juttatások színvonalának emelése. Az alapítvány célja továbbá tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása, valamint a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi kutatások és ezekkel kapcsolatos kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Sendo-ryu Karate Do Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Május 1. út 5. III/14.
képviselő: Dr. Czégeni Árpád Attila
A Sendo-ryu Karate Do stílus bevezetése és meghonosítása Zalaegerszegen. A stílus magyar fordítása a kezdeményezés útja, lényege a kezdeményezés átvétele támadásban és védekezésben. Rendszeres edzéseken keresztül tudatosítani az ifjúságban, hogy bármilyen fizikai vagy szellemi akadály legyőzése csak akarat és kitartás kérdése. Egy olyan stílus oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Edzett egészséges ifjúság nevelése, amelynek kiegyensúlyozottságát a szellemi és fizikai felkészítás egyensúlya biztosítja. Világszinten az első magyar származás nagymester által alapított karate stílus, amelyet a nemzetközi és világ Karate Szövetség elismer és hivatalosan elfogad. Magyarországon a tevékenység bővítése és a társadalmi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés. Sendo-ryu Karate Do alapelveinek és célkitűzéseinek megvalósáíta: fegyelem, tisztelet, őszinteség, kitartás, önurarlom, akarat. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal