Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 122
2. oldal

Millecentenáriumi Közalapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 17-19.
képviselő: Kiss Gábor
A Zalaegerszeg városhoz kapcsolódó nemzeti és helyi jellegű kiemelt fontosságú helyi évfordulók méltó tartalmú és külsőségeiben is az eseményekhez illő megünneplése. ... >>

Nebáncsvirág Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 33. III/14.
képviselő: Szebeny Péter
Az emberi és állampolgári jogok védelme, amelyet elsősorban az egészségvédelem területén kíván kifejteni. Elismertetni a szakhatóságokkal a jelenlegi kötelező védőoltások rendszerével szemben a szülők szabad döntéshez való demokratikus jogát. Legyen a szülők részéről önkéntes a teljes körű tájékoztatáson alapuló beleegyezése védőoltások tekintetében. ... >>

Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Raffai Antal
Neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az illetékes minisztériumokkal és szerveikkel a honvédelem erősítésében, a bűnmegelőzésben, a környezetvédelem és a közbiztonság javításában. Elősegíti a kulturális örökség és a hagyományok ápolását. Együttműködik az ifjúság honvédelmi-hazafias nevelésében, a közrend, a környezet és természetvédelem területén, az önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa-elhárításban, továbbá az ilyen feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervekkel. ... >>

Ola Városrészi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ola út 34. 4//7.
képviselő: Benyák Attila, Urbanics Pál
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. ... >>

Összefogás Landorhegyért EGyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 53. III//23.
képviselő: Buktáné Hetesi Magdolna
Ellátja Zalaegerszeg város landorhegyi városrészének képviseletét a civil szerveződés alapján. A terület értékeinek, hagyományainak, kulturális emlékeinek megőrzése, óvása, komfortosabbá tétele. A landorhegyi lakosok érdekeinek képviselete. A lakótelepen kulturális, ifjúsági, sport rendezvények szervezése. ... >>

"Őszirózsa" Nyugdíjas Pedagógusokat Támogató Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12-14.
képviselő: Bényi Zoltán
A nehéz anyagi körülmények között élő zalaegerszegi nyugdíjas óvónők, tanítók, tanárok szociális helyzetének segítése, évi egyszeri (karácsony előtti) segélyezése.Rendkívüli segélyezés súlyos rászorultság esetén. A városi nyugdíjas pedagógus klub szervezett porgramjainak anyagi támogatása. ... >>

Pannon Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Fészek út 4
képviselő: Gyutai Csaba
A nyugat-dunántúli térség ipari és gazdasági fejlődésének elősegítése a kutatás-fejlesztés helyzetének javításán, a gazdasági szereplők közötti tudás- és információ megosztás intenzitásának fejlesztésén és a hálózati együttműködések erősítésén keresztül. ... >>

"Pannon Jogászok" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.
képviselő: Dr. Koczka Csaba
A Pannon térség jogászai több évtizedes hagyományos szakmai és kulturális kapcsolatának ápolása, fejlesztése. ... >>

Pannon Kutatás-Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek út 7.
képviselő: Ászity Sándor
A magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési kutatások, fejlesztések támogatása. ... >>

Polgári Lövész Egylet

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.
képviselő: Góra Balázs, Nagy György ... >>

Pózváért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 96.
képviselő: Tóth László
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a zalaegerszegi ingatlan-nyilvántartásban 6091/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Zalaegerszeg, Pózva u. 96. szám alatt található épület közösségi házzá történő alakítása, egy helyiségének istentisztelet tartására történő kialakítása, az épület folyamatos karbantartása és kezelése. Elsősorban a városrész lakói tekintetében a közösségi élet fejlesztése, kulturális és egyéb programok szervezése, szükség szerint pénzzel, vagy természetbeni juttatott adománnyal segítse a városrész lakosait. Az alapítvány megszervezi és végzi a városrészhez kapcsolódó kommunális feladatok megoldását. ... >>

Pózvai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 102
képviselő: Zsálek Tibor
A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és balesetmegelőzés, környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. ... >>

Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Nagyné Varga Ilona
A regionális forrásközpontok tevékenységének széleskörű megismertetése, együttműködésük, hálózattá szerveződésük elősegítése, közös szakmai feladatok, fejlesztési feladatok megvalósítása. A regionális forrásközpontnak - mint intézménytipusnak a hazai szociálpolitika rendszerébe való beillesztésének elősegítése, s ennek érdekében kapcsolatépítés kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, ineétzményekkel. ... >>

"Remény" Támogatási Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 3.
képviselő: Dr. Temesváry Tibor
A Göcseji úti izraelita temető gondozása, karbantartása. A zsidó vallás hagyományainak ápolása és a rászoruló hittestvérek támogatása. ... >>

"Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Lőrinc barát út 1.
képviselő: Sándor Dénes György
A közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása, amely az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c., pont 15. és 23. alpontjaiban foglaltak szerint közhasznú tevékenység. ... >>

Ságváris, Kölcseys Öregdiákok Egyesülete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53
képviselő: Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin
A Kölcsey Ferenc (korábbi nevén Ságvári Endre) Gimnázium és az egykori diákok szervezett keretek közötti kapcsolatának fenntartása. ... >>

STUDIUM Színház Alkotóközössége

(intézményi,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
képviselő: Kocsis Eszter
Összefogja az amatőr színházi munkát végző, a művészeti ismeretek átadását és közművelődési feladatok végzését vállaló fiatalokat, értelmiségieket, szakembereket, akik személyes ügyüknek érzik az amatőr művészeti mozgalom ápolását, a városban élő emberek művelődési lehetőségeinek folyamatos biztosítását, növelését. ... >>

Sukár Trájó (Szép Életért) Zalaegerszeg és Vidéke Romák Érdekképviseleti Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3/ A I//2.
képviselő: Farkas Anikó
A cigányság egyéni és csoportos érdekeinek védelme. A foglalkoztatást elősegítő képzések megszervezése. Foglalkoztatás, munkalehetőségel megteremtése. A közéletben való részvételt meggalapozó előadások megszerzése. A beilleszkedést elősegítő ismeretek oktatása. Figyelemmel kíséri a kisebbségi jogok érvényesülését. Tanácsadás - akár jogi téren is - az arra rászoruló személyek részére. ... >>

Szép Zala Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 16.
képviselő: Takács Pál
A sportvadász tagok vadászati tevékenységének közös gyakorlása, szervezése. ... >>

"Szövetkezetünk a Nyugdíjasokért" Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 17.
képviselő: Biczó Béla
A Zalaegerszeg és Vidéke ÁFÉSZ nyugállományba vonult, szociálisan rászoruló munkatársainak, valamint rossz anyagi körülmények között élő szövetkezeti tagjainak támogatása. ... >>

"Szövetség Zalaegerszegért" Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. II//51.
képviselő: Garamvölgyi György
A zalaegerszegi és környékbeli polgárok önszerveződésének elősegítése a patrióta hagyományok ápolása céljából. Törekszik a helyi közélet szakmai alapon való befolyásolására. A helyi társadalom és gazdaság életképességének javítása. Részvétel a helyi és térségi közélet formálásában, aktivizálásában. A zalaegerszegi és környékbeli fiatalok szülőföldhöz való kötődésének segítése. Helyi ökológiai és kulturális értékek megőrzése. A határon túli magyarok és a Zala megyében élő nemzeti kisebbségek támogatása. ... >>

Szövetség Zaláért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. II//51.
képviselő: Kiss Bódog Zoltán
A zala megyei polgárok önszerveződésének elősegítése a patrióta hagyományok ápolása céljából. Törekszik a helyi közélet szakmai alapon való befolyásolására. A helyi társadalom és gazdaság életképességének javítása. Részvétel a helyi és térségi közélet formálásában, aktivizálásában. A zalai fiatalok szülőföldhöz való kötődésének segítése. Helyi ökológiai és kulturális értékek megőrzése. A határon túli magyarok és a Zala megyében élő nemzeti kisebbségek támogatása. ... >>

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége (60022)

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Nagy Árpádné, Horváth Miklós
A szövetségben tömörülő civil szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, tevékenységük elősegítése, érdekképviselete. A magyar nemzeti értékek ápolása és átörökítése, a társadalom fejlődésének sokoldalú szolgálata. ... >>

Társulás a Zalai Fiatalok és Gyermekek Jövőjéért

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 29.
képviselő: Szabó Katalin
A helyi és országos közéletben való részvétel, tagjai politikai nézetének, akaratának és érdekeinek képviselete. ... >>

Tartalmas Életért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Várkör 4.
képviselő: Szita Péter
A Büntetésvégrehajtási Intézmény dolgozói és környezetükben élők egészséges életmódra nevelése, sport-, oktatási-, kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

TUNGSRAM Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
képviselő: Zelkó Nándor
A munkavállalók - egyéni és csoportos - érdekeinek képviselete, törvényekkel szavatolt jogi érvényre juttatása. ... >>

Új Kezdet Életmódközpont Alapítvány (apk 60036)

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/A.
képviselő: Hoffmann Ödön
A H.N. Adventista Egyházhoz tartozó egyháztagelődök által korábban és korunkban létrehozott szellemi, tárgyi értékek fenntartása, megismertetése, közkinccsé tétele, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az adventista közösséghez való tartozás elősegítése, valamitn az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása és terjesztése. ... >>

United Way Zala Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.
képviselő: Csutoráné dr. Zillich Margit
Elsősorban Zalaegerszeg és környéke - az alapítvány fejlődésének függvényében a térség - állam, illetve önkormányzat áltla le nem fedett - szociális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi gondjainak, problémáinak feltárása, megelőzése, kezelése és segítése. ... >>

VEGA Csillagászati Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 8. I//6.
képviselő: Csizmadia Szilárd
Népszerűsíti a csillagászat és más tudományok csillagászattal kapcsolatos eredményeit. Csillagászati megfigyelőprogramokat szervez. Korszerű távcsöveket és segédeszközöket tervez és készít. Támogatja a csillagászathoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, továbbfejlesztését. ... >>

"Vízitúra Vitorlás Klub" Egyesület

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kishegyi út 3.
képviselő: Venekei Miklós
Tagjaival és más érdeklődőkkel megismertetni a kultúrált szabadidő eltöltése érdekében a hajózás és a vízisportok alapjait, a hazai vizek és a környezet élővilágát, a regenerálódás érdekében vízitúrák szervezése. ... >>

Vorhota-Erzsébethegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 7.
képviselő: Berke György
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok elősegítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Kemény József
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és
Kötelezettségekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférájának az odaadó, áldozatkész támogatását.
A ZMPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Zala Megyei Agrárkamara

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 24.
képviselő: Balogh Rudolf
A gazdaság fejlődésének, szerveződésének és a piaci magatartás tisztességének, a gazdasági tevékenységet folytatók általános együttes érdekeinek érvényesülésének előmozdítása. ... >>

Zala Megyei Civil Fogyasztóvédők Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csillagfény út 8.
képviselő: Andalicsné Joó Zsuzsanna
Az egyesület civil szervezetként biztosítja tagjainak és a hozzá csatlakozó, vele együttműködő szervezeteknek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos képviseletét és érdekvédelmét, továbbá elősegíti a fogyasztóvédelmi jogszabályok gyakorlati érvényesülését. A fogyasztók általános ? így e minőségben állampolgári jogainak ? védelme. ... >>

Zala Megyei Építész Kamara

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12. Pf.253.
képviselő: Kocsárdi István
Tagjai részére a szakma gyakorlásának biztosítása, az építészei hivatás szakmai és erkölcsi tekintélyének megőrzése. ... >>

Zala Megyei és Zalaegerszegi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Halász Elemér
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Zala Megyei Idősügyi Tanács

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Dr. Oroszy Zoltán
Az időskorúak érdekeinek védelme, az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő kormányzati, önkormányzati határozatok, rendeletek, jogszabályok előkészítésének szakaszában ezek véleményezése, javaslatok készítése, konzultációk kezdeményezése, a végrehajtás tapasztalatainak értékelése. Az időskorúak életkörülményeit előmozdító tájékoztatók, ismeretterjesztő kiadványok készítése, kiadása. ... >>

Zala Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Sütő út 4. I//12.
képviselő: Bicsák Lajos
A tagok gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete, az érdekek érvényesítése, valamint a gazdálkodásukat könnyítő és eredményességüket segítő szolgáltatások nyújtása. ... >>

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 24.
képviselő: Mazzag Ferenc ... >>

Zala Megyei Mérnöki Kamara

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12.
képviselő: Sándorfi György
A környezet alakítása, fejlesztése és védelme. Mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása. ... >>

Zala Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 50-54.
képviselő: Bóbics Zoltán, Dr. Fuchs Mónika, Hartmann Miklós, Horváth Róbert
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa-elhárítás, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek területi szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. ... >>

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (60584)

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51.
képviselő: Kámán Ferenc, Tóth János
Koordinálja a megyében működő sportszövetségek tevékenységét, segíti a szövetségek gazdálkodását, képviseli tagjai érdekeit az állami sportirányításnál, tanácsadó szerepet tölt be a sportszövetségeket érintő kérdésekben, figyelemmel kíséri és saját hatáskörében szükséges intézkedéseket hoz a megye sportfejlesztése érdekében. ... >>

Zala Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Arany J. út 1.
képviselő: Egri Gyula, Wéber Antal
Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz elleni védekezést, a hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok (továbbiakban_ tűzoltóságok) és a tűzoltó egyesületek tevékenységét, közreműködni szakmai munkájuk hatékonyabbá tételéhez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek kialakításában, a tűzvédelem és a tűoltóságoknál dolgozók önsegélyezésében. Közreműködni a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és továbbfejlesztésében. ... >>

Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 39.
képviselő: Pálinkás Róbert
A szövetségi tagszervezetek, vadászok társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme. A mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekével összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése. A földtulajdonosok, a mező- és erdőgazdálkodók, valamint a szövetség tagjai között - kölcsönös gazdasági érdekeltségen alapuló - együttműködés előmozdítása. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteik bővítésében való közreműködés. ... >>

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17. Pf.116.
képviselő: Doucha Ferenc
Zala megyében a megye vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és annak megvalósítása, elősegítése. Környezetvédelem ... >>

Zalaegerszeg és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Arany J. út 1.
képviselő: Pintér János
A zalaegerszegi hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási-, mentési és katasztrófa elhárítási feladataira való felkészülés elősegítése. ... >>

"Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.
képviselő: Pintér János
A kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testvérváros, Zalaegerszeg és Marosvásárhely gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akik tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, hozzájárulni a műveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez. ... >>

Zalaegerszegi Evangélikus Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 1.
képviselő: Dr. Jáni János
A zalaegerszegi egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az azt célzó alkotások szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Zalaegerszegi Fiatal Üzletemberek Szervezete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 69. fsz./1.
képviselő: Andor László
Az állampolgári felelősségtudat fejlesztése és annak elfogadása, a vezetői képességek belső továbbképző programokon személyes részvétellel történő fejlesztése, aktív részvétel az egyén és a közösség fejlesztését szolgáló tervezésben és végrehajtásban, a gazdasági fejlődés előmozdítása, a világ népei közötti megértés, jóakarat és együttműködés előmozdítása. ... >>

Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/ A.
képviselő: Kosár Lajos
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét, tagjai részére tanfolyamokat szervez. Hagyományteremtő, hagyományápoló és egyéb diákrrendezvények (gólyabál, gólyatábor, egyéb főiskolás rendezvények) szervezése és támogatása. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport, szabadidős, kulturális tevékenységéhez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal