Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szeged intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 237
1. oldal

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A JATE Móra Ferenc Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális)

6726 Szeged, Közép fasor 31-33.
képviselő: Dr.Vörös Lászlóné elnök, Erdélyi Ágnes a kuratórium titkára
A József Attila Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának, a kollégium közösségeinek és lakóinak támogatása. ... >>

A Jövő Vállalkozóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Kodály tér 1.
képviselő: Tóth Tibor, a kuratórium elnöke
Módosított célja a Szegedi Textilipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevelési oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása; a tanműhelyi oktatás feltételeinek megteremtése; a tanulók színvonalas szakmai felészítése és a nevelési hatékonyság fokozása. Céljai a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolára (Szeged, József A. sgt. 115.) vonatkoznak. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, József A.sgt.116.Gedói Ált.Isk
képviselő: Dr. Mészáros Rezsőné, a kuratórium elnöke
Az iskolában az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása, tehetséges gyermekek tanulmányi-, kulturális-, sport és egyéb versenyeken, pályázatokon való indulásának anyagi támogatása, a nevelés, oktatás, kulturális, sport tevékenységek szélesítése. ... >>

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6727 Szeged, Benczúr Gyula u. 29.
képviselő: Bugyiné Tábith Erzsébet elnök
A Szeged Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

A Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.
képviselő: Kószó Gabriella a kuratórium elnöke
Az alapítvány a Klebelsberg Kuno népiskola programja jeles állomásaként (5000. népiskolai egység) l930. október 25-én átadott szegedi Rókusi Iskola, amely azóta is folyamatosan alapfokú oktatási létesítményként működik, jelenleg a Rókusi 1.sz. Általános Iskola az intézmény tanuló ifjúságának és családjainak, szegedi Öreg-Rókus városrész lakosságának kíván lehetőséget biztosítani a klebelsbergi örökség, szellemiség és hagyományok megőrzésében, méltó folytatásában, a városrész múltjának és jelenének jobb megismeréséhez, az itt élők közéleti tevékenységének javításához, s kulturális és a hagyományőrző rendezvényekbe való bekapcsolódásukhoz, ismereteik bővítéséhez, új ismeretek és közösségi élmények révén érzelmi kötődéseik javításához. ... >>

"A Ságváris Nebulókért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5.
képviselő: Dr. Törőcsik Tamás, a kuratórium elnöke
Az idegennyelv tanulási feltételeinek hatékonyságának emelése, csereutak, nyelvi táborok támogatása, iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása, egyéb területen tehetséges tanulók segítése, tanulmányi és sportversenyek támogatása, az iskola általános működési feltételeinek a javítása. ... >>

A Sebészet Megújhodásáért

(intézményi,egészségügyi)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
képviselő: Dr.Csikos Mihály elnökhelyettes, Dr.Pécsek Mária a kuratórium elnöke
Szeged Városi Kórház-Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának fejlesztése. ... >>

A Szegedi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6726 Szeged, Temesvári krt. 35-37.
képviselő: Prof. Dr. Túri Sándor, a kuratórium elnöke
A gyermekkórház, illetve a gyermekbetegek korszerű ellátásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

A Szegedi Gyík Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Gyík u.15.
képviselő: Lakos Gáborné kuratóriumi elnök
A Szegedi Gyík utcai Óvoda helyi programjához kapcsolódó eszközigény biztosítása,nevelési körülményeinek javítása,működésével kapcsolatos kiadások kiegészítése,a pedagógusok szakmai továbbképzésének elősegítése,a továbbképzés költségeinek egészben vagy részben történő fedezésével,a pedagógusok pályázatainak,pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben vagy részben történő biztosítása,az arra szociálisan rászoruló gyermekek és pedegógusok segélyezése,évi egy alkalommal az "Év dolgozója" cím odaítélése és díjazása,a gyermekek harmónikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok költségeinek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Kőrösy Szakközépiskola Minőségi és Gyakorlati Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Stefánia u. 14.
képviselő: Székely Anikó
A Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Szeged kiemelt képességű tanulóinak versenyre való felkészítése, a diákok és pedagógusok pályázatainak, pályaműveinek elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet egészben, vagy részben történő biztosítása. Az oktatás színvonalának emelése érdekében tanórán kívüli foglalkozások szervezése és költségeinek fedezése. Külföldi cserekapcsolatok kongresszusok, továbbképzési konferenciák pénzügyi fedezetének egészben vagy részben történő biztosítása. Az arra szociálisan rászoruló diákok és pedagógusok segélyezése. Évente egy alkalommal a pedagógus-napi ünnepségen az "év pedagógusa" és az "év tanulója" cím odaítélése és díjazása a diákönkormányzat és a nevelőtestület javaslata alapján. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében szakmai és nyelvi projektek létrehozásához szükséges költségek egészben vagy részben történő fedezése. ... >>

A Szegedi Mars Téri Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Mars tér 19.
képviselő: Gyarmati Erika, a kuratórium elnöke
Szociális tevékenység keretében hozzájárulni a szegedi Mars téri óvodában folyó nevelő, oktató munka feltételeinek javításához; támogatni az egészséges életvitel kialakítását szolgáló tevékenységek feltételeinek fejlesztését; segítséget nyújtani az óvodai gyermekközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához; együttműködés azokkal, akik segíteni szeretnének a gyermekek nevelésében és oktatásában. ... >>

"A szegedi pathológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Állomás u. 2.
képviselő: Dr. Iványi Béla, a kuratórium elnöke
A szegedi SZOTE Pathologiai Intézet támogatása, modern eszközök, elszerelések, kézikönyvek és folyóiratok beszerzésével; a kül- és belföldi kongresszusokon és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel támogatásával, külföldi pathologusok meghívásával; a szegedi Pathologiai Intézet által szervezett pathologus rendezvények támogatásával; fiatal pathologusok és a pathologiában jó eredményeket elérő orvostanhallgatók jutalmazásával; pathologiai kutató munka feltételeinek megteremtésével, modern módszerek bevezetésével; a szegedi és a magyar pathologia fejlesztését elősegítő kezdeményezések vagy tevékenységek ösztönző támogatásával. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Pathologiai Intézete végzi mind az egyetemi, mind a városi kórházi és rendelőintézeti, a közvetlen betegellátással is kapcsolatos pathologiai (kórbonctani, kórszövettani és citológiai) munkát, oktatja az orvostanhallgatókat és szakorvosjelölteket, továbbképzi a szakorvosokat, valamint magas színvonalú kutatómunkát is végez. A szegedi Pathologiai Intézet Magyarországon a legnagyobb ilyen jellegű intézmény. Ez nagy anyagi terhet ró az egyetem gazdasági vezetésére. Az alapítvány a modern, nyugat-európai standardoknak megfelelő graduális és postgraduális oktatás, diagnosztikus tevékenység, kutatómunka megteremtésére irányul és figyelmet szentel a modern management szemlélet meghonosodásának is, együttműködve a többi in vitro diagnosztikai szakmával is. Az alapítvány a fenti célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. ... >>

A Szegedi Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6724 Szeged, Csáky J. u. 2.
képviselő: Horváthné Kővágó Erika, a kuratórium elnöke
A Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szintentartása és javítása, a verseny, a tömegsport, az egészséges életmódra nevelés támogatása, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegennyelvi oktatás eredményességének növelése; az iskola nevelési hatékonyságának fokozása; a tehetséges tanulók emelt szintű oktatásának, képességeik kibontakoztatásának elősegítése; a szociális helyzetüknél fogva rászoruló tanulók segítése, a tanulók és nevelők kiemelkedő teljesítményre ... >>

"A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

6723 Szeged, Építő utca 3.
képviselő: Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A Szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása. ... >>

"A Szegedi Vedres Iskola Jövőjéért" Oktatást és Intézményt Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.
képviselő: Kiss Lajos a kuratórium elnöke
A szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola támogatása: hozzájárulás az iskola oktató-nevelő tevékenysége feltételeinek javításához; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása lehetőségének megteremtése; részben vagy egészben a tanulók tanulmányi versenyével kapcsolatos költségek átvállalása; az intézmény felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez anyagi támogatás nyújtása; az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése; belföldi és nemzetközi kapcsolatok ápolásának támogatása; az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények támogatása. ... >>

A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola Fundamentum Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Horváth M. u. 2.
képviselő: Tóth Zoltán, a kuratórium tagja, Törökné Szeles Ildikó, a kuratórium elnöke
A Szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskolában tanulók teljesítményének ösztönzése, így a nehéz helyzetben lévő diákok tanulmányainak, továbbtanulásra való felkészülésének költségeihez, a kiemelkedő tanulmányi sikerek jutalmazásához, a diáksportban, a turisztikában, a kulturális tevékenységben való részvételhez, az idegen nyelv-tanulás szinvonalának emeléséhez, tanulmányutakhoz, az iskola évkönyvének megjelentetéséhez történő hozzájárulás. ... >>

A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6720 Szeged, Tábor u. 3.
képviselő: Hülberné Hernádi Júlia titkár, Meszlényi László kuratóriumi elnök, Szélpál Szilveszter elnökhelyettes
Szeged város zeneoktatásának elősegítése. ... >>

A Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 86.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Körmendi József
Az oktatás személyi, tárgyi feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése, az oktatás elősegítése. ... >>

A Vedres Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6726 Szeged, Vedres u. 15.
képviselő: Brázik Lászlóné a kuratórium elnöke
Oktatási és szemléltető eszközök, játékok beszerzése, javítása. A gyermekek idegennyelvű oktatásának, testmozgásának biztosítása, a feltételek megteremtése. További célja a zenei képességek fejlesztése érdekében "zeneóvoda" létesítése. ... >>

Alapítvány a Divattervező Képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6771 Szeged, Magyar u. 212.
képviselő: Tóth Csabáné a kuratórium elnöke
A Szegedi Divatiskola Divat- Stílustervező Művészeti Szakközépiskola működéséhez szükséges támogatások biztosítása, pályázatfigyelés, pedagógusok és tanulók kül- és belföldi tanulmányainak támogatása, az iskola személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, kiállítások szervezése, szakmai konferenciák, rendezvények szervezése, szakmai publikációk kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány a Szegedi Baross László utcai Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6726 Szeged, Baross László u.2.
képviselő: Sillóné Varga Anikó, a kuratóriumi elnöke
A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek nevelésének, oktatásának és képességfejlesztésének általános szinten történő segítése, amely magába foglalja az ifjúság érdekében történő magas szintű nevelési program kialakítását. A Baross László utcai óvoda gyermekeinek játékos módon történő taníttatása, képességüknek mind szélesebben történő kibontakozatatása. Külföldi oktatási anyagok fordítása és adaptálása a magyar viszonylatoknak megfelelően, illetve azok megjelentetése. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek és nevelők részére bel- és külföldön rendezvények szervezése, lebonyolítása, pályázatok kiírása, önálló oktatási és nevelési anyagok kidolgozása, az alapítvány céljainak és módszereinek megismertetése, a nevelők, oktatók szakmai továbbképzésének biztosítása. A gyermek-és ifjúságvédelem széles körben történő megvalósítása, és ezen belül az ifjúság egészséges testi-lelki, erkölcsi fejlődésének védelme. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek figyelmének felhívása és az őket közvetlenül körülvevő és befolyásoló környezet és természet védelmére. Az őket körülvevő természet megóvására, megbecsülésére és állandó gondozására való nevelés. A szegedi Baross utcai óvodába járó gyermekek olyan szintű széles körű, az élet minden területét érintő kultúrális művelése, amely alapján egyénenként és a társadalom tagjaként is teljes értékű, a közösség széles körű érdekeinek kielégítéséra alkalmas felnőttekké válnak, és amely lehetővé teszi a gyermekek ép, egészséges világszemléletének kialakítását és iskolára való felkészítését. ... >>

Alapítvány a Szegedi Dózsa György Általános Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

6721 Szeged, Szent György tér 7.
képviselő: Szénási András kuratóriumi elnök
A Szegedi Dózsa György Általános Iskola oktatási célkitűzéseinek támogatása, az adományozók véleményének figyelembevételével. ... >>

Alapítvány a Szegedi Petőfi Telepi I.Számú Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6727 Szeged, Csap u.33.
képviselő: Dr.Ruszka Andrea kuratóriumi titkár, Székesiné Kovács Ágota elnök
A Szegedi Petőfi telepi I.számú Óvoda gyermekeinek az óvodában eltöltött évek élményekben gazdaggá tétele,mindehhez kedvező feltételek biztosítása,részükre játékok,eszközök vásárlása,kirándulások,nyaralások szervezése,kultúrális intézményekbe való eljutási lehetőség megteremtése. ... >>

Alapítvány A Szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Javára

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Felső Tisza-part 25.
képviselő: Deme László a kuratórium elnöke
A Szegedi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola oktatási és kultúrális tevékenységének,tanárainak és diákjainak segítése. ... >>

Alapítvány az Anatómia Oktatásáért

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Kossuth L.sgt.40.
képviselő: Dr.Mihály András kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár Dr. Bálint Erika
Az orvosképzés pillérét alkotó anatómia, szövettan, és fejlődéstan tárgyak oktatásának korszerűsítése, a mindenkori tudomány állásának és a nemzetközi gyakorlat elvárásának megfelelően. A SZOTE Anatómia Intézetben létrehozott makroszkópos anatómiai preparátum gyűjtemény és a "Gellért Múzeum" anyagának ápolása, állagának megóvása, és szakmai tartalmának közkinccsé tétele, a minőségi orvosképzés céljából. Az intézet oktató anyagainak bővítése, korszerű szövettani metszetpark kialakításával és bonctani nedves preparátumok készítésével, valamint radiológiai-anatómiai oktatóanyag létrhozásával. Az operatív szakmában nélkülözhetetlen háromdimenziós látásmód kialakítása és fejlesztése, a hallgatóság körében, korszerű multimédia oktató-programok beszerzésével és alkalmazásával. Tanulmányi versenyek kiírása és megszervezése évente, a boctan és szövettan tárgykörében, emléket állítva Gellért Albert és Apáthy István professzorok munkásságának. A morfológiai stúdiumban, tudományokban jártas, példás szakmai előmenetelt mutató orvos-és fogorvostanhallgatók, valamint a fiatal anatómus doktorok tehetségfejlesztésének ápolása és gondozása. A magyar idegtudományi oktatás és alapkutatás támogatása, fiatal idegtudósok révén, dr. Szentágothai János iskolájának szellemében. Az intézet tudományos diákköri és PhD programjainak támogatása. Az idegrendszeri alapkutatások kiterjesztése humán kórfolyamatokra, elősegítve a kórokok feltárását, kialakulásuk mechanizmusát, és a hatékonyabb gyógyítás reményét. Az intézet kutató laboratóriumaiban folyó tudományos kutatói tevékenység részleges finanszírozása, és a laboratóriumok műszeres fejlesztése. A fent felsorolt célok megvalósítása kapcsán felmerülő hazai és nemzetközi kollaborációs munka, valamint szakértőcsere járulékos költségeinek esetenkénti részleges fedezése. ... >>

Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Dobó u. 42.
képviselő: Dr.Imre Balázsné titkár, Várkonyi Istvánné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni az iskola oktató-nevelő, sport tevékenysége feltételeinek javításához; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; a tanulmányi és sportversenyekkel kapcsolatos költségek részbeni vagy egészbeni átvállalása; az egész iskolaközösséget átfogó rendezvények lebonyolításához segítségnyújtás; kirándulások, sportrendezvények, az iskolai sport támogatása; az iskola szellemiségét, hírnevét gazdagítók, öregbítők megbecsülése. ... >>

Alsóvárosi Csicsergő Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6725 Szeged, Röszkei utca 21. A.
képviselő: Bullás Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
Az önkormányzati bölcsődékből és óvodákból kiszorult kisgyermekek családias környezetben napközi jellegű ellátása. ... >>

Alsóvárosi Iskolai DSE

(intézményi,sport,oktatási)

6725 Szeged, Dobó utca 42.
képviselő: Balla Péter, elnök
Tagjai részére rendszeres mozgási lehetőség, testedzés, játék, versenyzési lehetőség biztosítása, túrák, táborok szervezése és lebonyolítása. ... >>

Ambitus Hagyományőrző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6723 Szeged, Kis-Tisza u.11.
képviselő: Monoki Lajos a kuratórium elnöke
Elsődlegesen a hagyományok felkutatása (népzenei,népművészeti stb.) a régión belül és országhatáron kívül, összegyűjtése, újraélesztése, megőrzése; óvodai, iskolai és felnőtt oktatás keretei között a népdaléneklés hagyományainak megőrzése. ... >>

Arany János Alapítvány Szeged

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Kukovecz Nana u. 4-6.
képviselő: Kissné Gera Ágnes, a kuratórium elnöke
A Szegedi Arany János Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6720 Szeged, Tömörkény u. l.
képviselő: Horváthné Szabó Éva elnök
A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában folyó oktató-nevelőmunka feltételeinek javítása; a tanulókat érintő versenyek, vetélkedők támogatása;az intézmény külföldi kapcsolatainak erősítése, az iskola hírnevét öregbítők elismerése. ... >>

Art for Art Társulat

(intézményi,kulturális)

6722 Szeged, Honvéd tér 5/B. II/226.
képviselő: Forgács Nikolett, alelnök, Simon Béla, elnök
Színházi produkciók alkotása, előadása, előadások szervezése, a színházi kultúra fejlesztése, elsősorban az abszurd humor bemutatása és népszerűsítése. ... >>

Association Des Etats Generaux Des Etudiants DelEurope - Európai Hallgatók Egyesülete Szeged

(intézményi,oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Feketesas utca 28. II./218.
képviselő: Barkóczi Balázs Zoltán, titkár, Horváth Szabolcs István, elnökhelyettes, Kéri Judit Ágnes, elnök
Az európai fiatalok, elsősorban egyetemisták és főiskolások kapcsolatainak és együttműködésének támogatása, magyar hallgatók nemzetközi aktivitásának fokozása. ... >>

Az Iskolai Tájékozódási Futásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6723 Szeged, Tápai utca 31. II/6
képviselő: Bódy László a kuratórium elnöke
A hazai diáksportkörökben működő azon szakosztályok támogatása, akik egyidejűleg tagjai a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségnek. ... >>

Bakonyi Géza Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Ady tér 10.
képviselő: Hegyi Ádám Alex, a kuratórium főtitkára
A hazai könyv- és könyvtárkultúra ill. az ezekkel foglalkozó tudományok művelésének és oktatásának sokoldalú támogatása, különös tekintettel a digitális kihívásra, a friss ismeretek népszerűsítése és átadására és az Európai Unióra. Bakonyi Géza (1950-2007) életművének gondozása, emlékének megőrzése a szakmai közösségben. ... >>

Baross Öregdiákok Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2.
képviselő: Dr. Hajász Bertalan, főtitkár, Dr. Lázár György, elnökhelyettes, Dr. Molnár Imre, elnök, Dr. Rengei Béla, gazdasági vezető
Az iskola, a volt tanárok és tanítványok történetének kutatása, rászorultságuk esetén segítségük. ... >>

Béke utcai Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6722 Szeged, Béke u.7-9.
képviselő: Sztáry Erika, a kuratórium elnöke
A Szegedi Béke utcai Általános Iskola oktató-nevelő tevékenysége feltételei javítása. ... >>

Belvedere Meridionale Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6725 Szeged, Hattyas sor 10.
képviselő: Dr. Szegfű László kuratóriumi elnök, Jancsák Csaba, titkár
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszék hallgatói lapjának, a Belvedere Meridionale megjelenésének segítése, a főiskola haladó hagyományaihoz hű kezdeményezések pártolása; előadássorozatok rendezése; egy-egy jeles történelmi évforduló magasszintű, tudományos igényű megünneplése; a főiskolai hallgatók tanulmányi és szakmai munkájának, valamint az őket szakmailag segítő oktatóknak támogatása tartós finanszírozás, vagy céljellegű támogatás formájában. ... >>

Benedict Szociális Otthonok Támogatásáért Alapítvány

(intézményi)

6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Vargáné Pipicz Andrea
Szociális otthonok, idősek otthonai és más ilyen jellegű intézetek támogatása, működésük elősegítése Magyarország egész területére kiterjedően. ... >>

BIBLIOTEKA Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6722 Szeged, Kálvária sugárút 14.
képviselő: Nedelkovics László, alkalmazott, Veres Gyuláné
Nyilvános kulturális és közművelődési tevékenység keretében a kulturális örökség és hagyományok megőrzése és ápolása, könyvtári szolgáltatás biztosítása, rendezvények és kulturális események szervezése. ... >>

BONIFERT DOMONKOS ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
képviselő: Dr. Szalay István kuratórium elnöke
Az alapítvány célja, hogy a matematika iránt érdeklődő tanulók tanulmányi előmenetelét segítse, tehetséggondozó táborokat és átalános iskolai matematika versenyeket szervezzen , az ilyen szervezéseket támogassa, továbbá a matematika módszertani tanár-továbbképzéseken, konferenciákon való részvételt segítse, vegyen részt matematika módszertani kiadványok megjelenésében. ... >>

Csongrád Megyei Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Szilágyi u.2.
képviselő: Tóthné Dobrotka Magdolna elnök,ügyv
Elősegíteni a szociális,művelődési és munkaügyi ellátást,óvodai,iskola foglalkoztató,védett munkahelyet nyújtó,illetve szociális gondozó intézmény,információs és programszervező központ létrehozását,fenntartását.Szervezett képzéssel,tanácsadással,tapasztalatcserével segíteni a családokat autista gyermekük ellátásában,problémáik megoldásában.A szociálisan rászorultak anyagi segítségben történő részesítése.Célja továbbá elősegíteni az autisták nevelésésvel,képzésével,ellátásával foglalkozó szakemberek képzését.Megismertetni a társadalmi környezettel az autizmust. ... >>

Csongrád Megyei Autósiskolák Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

6723 Szeged, Üstökös utca 8. C.
képviselő: Lele Attila elnök
Gazdasági tájékoztatás szolgáltatása, pályázatok készítése, továbbképzések, oktatások szervezése. ... >>

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6720 Szeged, Dóm tér 1-2.
képviselő: Oros Sándor, elnök
Részt venni a helyi és országos könyvtári politika alakításában, a tagok szakmai és általános ismereteinek bővítése, tagjai érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6721 Szeged, Rákóczi tér 1.
képviselő: Burzon Mária a kuratórium elnöke
A Csongrád megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása, különös figyelemmel az óvodai, általános iskolai, alapfokú művészetoktatási gimnáziumi, szakközép- és szakmunkásképző iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladatok, a pedagógiai szakmai szolgáltatások színvonalának emelésére, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, a hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulók anyagi segítésére, a közoktatási feladatokra létrehozott kistérségi társulások támogatására. A középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő megyei koordináció, tájékoztató tevékenység támogatása. A megyei területfejlesztési koncepcióval is összhangban lévő szakképzési strukúra kialakításának elősegítése, a szakképzési feltételeket hatékonyan összpontosító területi-, térségi szakképzési együttműködés támogatása. A pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének kialakítása, működtetése. ... >>

Dél-Alföldi Információtechnológiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Huszár u. 1.
képviselő: Dr. Fülöp Zoltán, kuratóriumi tag, Dr. Varga Balázs, kuratóriumi titkár, Dr.Csirik János kuratóriumi elnök, Horváth András, kuratóriumi tag
a) Az információtechnológiához kapcsolódó felsőoktatási képzési rendszerben részvevő diákok, oktatók számára, a kapcsolódó gazdasági szektorból kutatási munkák feltárása, finanszírozása.
b) Informatikát tanuló egyetemisták és főiskolások támogatása
c) A határon túli tehetséges magyar fiatalok informatikai képzésének támogatása.
d) A lakosság minél szélesebb körében az információtechnológia népszerűsítése, felkészítés az információs társadalomban történő majdani polgári életre.
e) Információtechnológiai tudásbázis alapítása, segítve ezzel az információtechnológiai iparágban tevékenykedő vállalkozásokat.
f) Ösztöndíjat alapít, támogatást pályázat alapján nyújt. ... >>

Délalföldi Faiskolások Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 67.
képviselő: Szóráth Gyula elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal