Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sopron intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 74
2. oldal

Öko Kom Környezetbarát Kommunikáció Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Mátyás király u. 34.
képviselő: Éder Andrea - elnök
Az egyesület célja, mint nevében is jelzi, elsősorban a környezetvédelem és a környezettudatos nevelés lehetőségének biztosítása. Az egyesület célja tagjai számára a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokon (speciális és normál versenyek), táborokon (életmódtábor és egyéb képességfejlesztő táborok), rendezvényeken való részvétel elősegítése és azok szervezése. Környezetvédelemmel kapcsolatos irodalom, szakkönyv, folyóirat rendelkezésre bocsátása. Az egyesület elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyermekek átfogó környezettudatos nevelésének elősegítésére törekszik. Így felvilágosító tevékenységeket folytat a szülők, pedagógusok, egészségügyi dolgozók körében a környezetvédelemmel kapcsolatos módszerek megismerésében. Tanácsadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, melyeken a környezetbarát termékek bemutatását igyekszik elősegíteni. Az egyesület fenti célján keresztül szeretné felkelteni a mozgás, az esztétikus környezet kialakítása iránti igényt, a programokon, táborokon, versenyeken való részvétellel a természetes környezet iránti érdeklődést. ... >>

Örök Diák Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Deák tér 51
képviselő: elnök Egresits Ferencné, gazdasági vezető Németh Kornélia
A Sopron, Deák tér 51. sz. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezsée, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik, kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmnények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és at iskolábabn tanulü diákok támogatása. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezrét: nyilvánartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári kakkal együttmáűködik, részt vesz az isklai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szevez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászlruló és arra érdemes diákoknak. ... >>

PELIKÁN Szabadidős, Kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Lenkey u. 6.
képviselő: Bartha Róbert
Az ifjúság szabadidő eltöltésének segítése az iskolai rendszerű oktatás kereteit kitágítva. Segíti továbbá tagjainak kulturális és közösségfejlesztő tevékenységét, az önkifejezést. Céljaihoz pályázattal anyagi eszközöket biztosít és a célok érdekében programokat szervez. ... >>

Schilling János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9401 Sopron, Ferenczy János u. 7.
képviselő: Horváth István
Működjön közre a modern európai - elsősorban az osztrák és német villanyszerelési anyagok, technológiák, anyag - és energiatakarékos eljárások magyarországi elterjesztésében. Magyarra fordított feliratú oktató faliképekkel, prospektusokkal, mintakollekciókkal a soproni iskola folyamatosan segítse az ország közel 150 villanyszerelő képzéssel foglalkozó középfokú oktatási intézményét. Ily módon járuljon hozzá az ott tanító műszaki pedagógusok szakmai továbbképzéséhez. Késztesse Magyarország villanyszerelő tanulóit a német nyelv tanulására, állami nyelvvizsgák sikeres letételére. Ösztönözze a soproni iskola tanulóit szakmájuk lehető legjobb elsajátítására, a széleskörű általános és szakmai műveltség megszerzésére, felsőbb villamosipari tanulmányok folytatására, egyéniségük, sport -és művész tehetségük kibontakoztatására. Segítse elő a soproni iskola oktatási - szemléltető- mérő és gyakorlóeszköz állományának folyamatos fejlesztését. Segítse ezáltal is színvonalas villanyszerelő képzés állandó korszerűsítését. Támogasson minden olyan kedzeményezést, újítást, kísérletet, amely szolgálja a villanyszerelő képzés tartami, módszertani, szakmai fejlesztését. ... >>

Soproni Erdész és Faiparos Diákok Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Szent György út 9.
képviselő: elnök Dr. Bársony Lajos, Vinkovics Sándor
Az iskolában folyó erdész-, faiparos és egyéb szakirányú középfokú szakemberképzés támogatása, az iskolam munkájának segítése. Hagyományápolás, mely a soproni és jogelődjei iskoláiban kialakult, mely hozzájárult a munkaszeretet és a korrekt emberi magatartás elsajátításához.Az iskola hagyományteremtő törekvéseinek serkentése, a tanárok és a diákok kezdeményzete "új hagyományok" felkarolása. ... >>

Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 1.
képviselő: Dr. Nagy Gáspár, Dr. Zsirai Krisztina
A Gárdonyi Géza Iskolában tanuló fiatalok továbbá az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő diákok támogatása, segítése. ... >>

Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9400 Sopron, Gyepű u. 4/a.
képviselő: Varga Róbert
Összefogja azokat a természetes és jogi személyeket, akik a huszárok hagyományainak újjáélesztésén és életben tartását fáradoznak. Rendezvényeken prezentálja a huszárság múltbeli jelentőségét. Törekszik a katonai hagyományőrzés színvonalasabbá tételére, valamint arra, hogy előadások keretében minél szélesebb rétegek ismerhessék meg a huszárság hagyományait, a történelemben betöltött szerepét.
Ezen túlmenően azonban nemcsak az azonos érdeklődés, az azonos hobbi, ami összefogja az egyesület tagjait, hanem azon cél megvalósítása, hogy magán a lovas sporton keresztül a lovas életformát, ezzel együtt a természet szeretetét minél szélesebb társadalmi rétegben, életkori körben megismertesse. Iskolákban, gyermekintézményekben tart ismeretterjesztő előadásokat, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a ló történetével, a lótartás szabályaival, az állatokért való felelősséggel, a lovassportok kialakulásával, a ló és a huszár történelemben kialakult szerepével. Előadásokat, helyszíni bemutatókat, sőt lovas kirándulásokat szerveznek, melyek során felhívják a gyermekek figyelmét az egészséges életmód követésére. Az ember és a ló kapcsolatának bemutatásán, a közös erdőjáráson keresztül szeretnének rávilágítani arra, hogy a rendszeres mozgás segít a lélek és a test egészségének megőrzésében, a betegségek megelőzésében.
Az egyesület célja között szerepel karitatív rendezvények szervezése, melyekkel segítséget is kíván egy-egy rászorult embernek, csoportnak nyújtani. Iskolákban, gyermekintézményekben kíván rehabilitációs foglalkozásokat szervezni, melynek keretében a lelki-, és mozgássérült gyermekek lovas terápiával történő kezelése kerül előtérbe. ... >>

Soproni Képzősök Baráti Köre

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
képviselő: Takács Tamásné
Az egyesület alapvető célkitűzése az, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon (továbbiakban: Kar) ? ideértve a Kar jogelődjeit: Soproni Óvónőképző Intézet, Benedek Elek Pedagógiai Főiskola ? tanulmányaikat befejező hallgatók és oktatók, munkatársak közötti kapcsolat fenntartása, ápolása. Az egyesület nevével is azt fejezi ki, hogy a városi diákság körében a Soproni Óvónőképző Intézet, mint ?a soproni képző? vált ismertté, és elismertté.
Az egyesület célja, hogy tevékenységét minél több az intézményben végzett, illetve tanulmányait itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Az egyesület célja továbbá olyan fórumok létrehozása és működtetése, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek között. Az egyesület az intézmény működését segíti, támogatja. Az egyesület célja továbbá: folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés; képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása; ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése; hallgatók támogatása.
Az egyesület együtt kíván működni a Kar vezetésével. ... >>

Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
képviselő: Dr. Takáts Péter
A rendszeres sportolás, sportoktatás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények mind tömegesebb felkeltése. Tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása a társadalmi ellentétek csökkentése a tömegsporttal, mint eszközzel. Verseny és szabadidős sporttevékenység lehetőségének, fejlesztésének, oktatásának biztosítása, kosárlabda és más sportágakban. Elősegíti tagjainak iskolai, munkahelyi eredményes tevékenységét, szabadidejének kulturált eltöltését, emberi, személyiségi fejlődését. ... >>

Soproni Neurológiai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Dr. Málly Judit, Dr. Vargha Péter, Gorka Pál
A Soproni Erzsébet Kórház Neurológiai Osztályán folyó gyógyítás, valamint tudományos munka és kutatás színvonalának emelése. ... >>

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Halász u. 25.
képviselő: Sipos Ferenc
A Petőfi Sándor Ált. Iskola Pendelyes Gyermek Néptáncegyüttesének szinpadi munkája, s azon kívüli kulturális tevékenység koordinálása, ezek szervezési, pénzügyi stb. lebonyolítása, részvétel a város kulturális életében rendezvények bonyolításával. ... >>

"Soproni Pénzügyi Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma" Alapítvány

(intézményi,egyéb)

9400 Sopron, Ady E. út 5.
képviselő: Dr. Lentner Csaba
A hallgatókért létrejött alapítvány kiemelt támogatást nyújt, oly módon, hogy a pénzügyi szakirányon tanuló, vagy oda felvételi szándékukat bejelentő hallgatóknak szakmai és pénzügyi támogatást biztosít. ... >>

Soproni Rendészeti Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.
képviselő: Csuka Zsolt
Tagjai részére az iskolai szabadidősport tömegsport szervezése. ... >>

Soproni Rendőr Nyugdíjasok Baráti Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Táncsics Mihály utca 10.
képviselő: Pusker István
Fenntartani és erősíteni tagjainak a Belügyminisztériumhoz, a Rendőrséghez - korábbi munkahelyhez - fűződő kapcsolatait. Segíteni a Soproni Rendőrkapitányság rendőri hagyomány megőrző tevékenységét, a hagyományok felelevenítésében tevékenyen részt venni. Lehetőségekhez mérten elősegíteni tagjainak közművelődési és szórakozási igényeit, segíteni szabadidejük hasznos eltöltését. Szervezni részükre kedvezményes kirándulásokat, összejöveteleket. Figyelemmel kísérni a tagok szociális, egészségügyi helyzetét, képviselni érdekeiket, segíteni problémáik megoldásában. Segélyezésre javasolni az arra rászorulókat. Szervezni az idős, beteg, egyedülálló, kórházban fekvő tagok látogatását, segíteni az elhunyt tagok temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok ellátását. ... >>

SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Várkerület 10.
képviselő: Dr. Szekeres Csaba
Az Egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, valamint korosztályosan egymásra épülő fiú utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása, továbbá a soproni kosárlabda hagyományok életben tartása. ... >>

Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Templom u. 26.
képviselő: Németh Kálmán
A 2002. évben alapításának 150 éves évfordulóját ünneplő Széchenyi István Gimnázium nemes hagyományainak ápolása, az iskolában végzett diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók megszervezése, az öregdiákok és az iskola kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmények között élő öregdiákok segítése, továbbá az iskola és az iskolában tanuló diákok anyagai támogatása. ... >>

Soproni Szemészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

9400 Sopron, Győri u. 15.
képviselő: Dr. Cseke István
A soproni szemészet fejlesztése - különös tekintettel a soproni Erzsébet Kórház Szemészeti Osztályának műszerfejlesztésére - és a kórházzal kapcsolatban állók tevékenységének segítése. ... >>

"Soproni Tigrisek" Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Várkerület 73.
képviselő: Nagy Tamás
Az egyesület a kosárlabda sport gyermekek közötti népszerűsítését és ezen sportágon belül gyermekek képzését, játék lehetőségét, valamint felnőtt csapatok játékos utánpótlását kívánja megteremteni. Az egyesület célja továbbá: hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; nők egyenjogúságának támogatása, foglalkoztatásának elősegítése; cigányok munkaerő-piaci foglalkoztatása, képzése, az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjuk elősegítése; hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatásának támogatása; környezettudatos magatartás fejlesztése a hátrányos helyzetű néprétegeknél; környezeti értékek támogatása, népszerűsítése; pályázatírási, projektmenedzsmenti tapasztalatok átadása, projektek generálása, projektkoordinálás. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem köt, és nem tart fenn együttműködési megállapodást politikai párttal, illetve nem állít jelöltet országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson. ... >>

Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
képviselő: elnök Dr. Faragó Sándor, Horváth Eleonóra
A Társulat alapvető célként tűzi ki, hogy elsősorban helyi szinten, Sopronban és környékén, a társadalom minden rétege számára őrizze és közvetítse az egyetemes emberi tudás minden humanista értékét, a tudományosan megalapozott, erkölcsileg hiteles elméleti és gyakorlati ismereteket, magatartást és cselekvésmintát. E tevékenységét regionális szinten is kifejti a Nyugat-Dunántúli Régió megyei TIT szervezeteivel (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) 2007-ben kötött regionális együttműködést célzó szerződése által.
Kiemelten fontosnak tartja az Európai Unió működésének megismertetését, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy Sopron és környéke, valamint a régió polgárai az Európai Unió egyenrangú polgáraiként élhessék mindennapjaikat.
A Társulat lehetőséget kíván teremteni a közhasznú ismeretek megszerzéséhez szükséges gyakorlat közvetítésével, közösségi csoportok létrehozásával.
A Társulat célként tűzte ki, hogy az iskolarendszeren kívüli oktatás terén ? a Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai által lehetővé tett jogi keretek között, de az azok által nyújtott lehetőségekkel maximálisan élve ? összefogja és szervezi a polgárok önfejlesztési, önképzési igényének kielégítését. Felnőttképzéseket, szakképzéseket, átképzéseket, nyelvoktatásokat kíván szervezni, illetve már működő ilyen intézmények társaságok, szervezetek munkáját kívánja segíteni szervezéssel, adminisztratív segítség nyújtásával annak érdekében, hogy az ország ezen régiója továbbra is a munkával ellátottság, szakképzettség területén jó helyen álljon. ... >>

Széchy Tamás Sportiskola Sopron

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9400 Sopron, Bécsi u. 2. I/6.
képviselő: Dr. Tiboldi Zoltán
Az egyesület fő céljának tekinti, hogy működési területén a magyar úszósport a magyar szinkronúszó sport, a magyar vízilabda sport, a magyar triatlon sport elismert színvonalához igazodó eredményeket érjen el úgy, hogy a felsorolt sporttevékenységeket összefogja. Tevékenységével hozzájárul Sopron város eredményeihez és ezzel elismertségéhez.
Az egyesület céljának tekinti a magyar testnevelési sportmozgalom segítését, az általános testkultúra javítását, a minőségi sporteredmények elérése mellett a társadalmi igényen alapuló iskolai, amatőr, tömegsport, szenior sport, mozgáskorlátozottak, és más fogyatékosságúak sportjának népszerűsítését is, lehetőséget biztosítva a kora gyermekkortól a felnőtt és időskorig tartó folyamatos sporttevékenység gyakorlására, egészségesebb életvitel kialakítására.
Segítse tagjai részére a felkészüléshez, a versenyzéshez, illetve a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését és folyamatos fejlesztését.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében - jogszabályok által meghatározott körben - nemzetközi tevékenységet is folytathat. Saját maga, és szakosztályain keresztül hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesít és tart fenn.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, az állami irányítás intézményeivel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakosztályok szerinti szakszövetségekkel, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az egyesület széleskörű együttműködést épít ki a soproni oktatási intézményekkel a tehetségek felkutatása és nevelése érdekében.
Az egyesület célja továbbá, hogy fokozottan támogassa a diáksport, a rekreációs sportot, valamint a versenysportot.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

"Szent Benedek" Idősek Háza Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Templom u. 1.
képviselő: Filep Gyula
A rászorulók, elsősorban az idős, beteg emberek szociális, egészségügyi és lelki ellátásának biztosítása. Ennek érdekében egy idősek házát létesítenek és működtetnek, bencés, keresztény szellemiséggel. Az ifjúságvédelem területén a veszélyeztetett helyzetű fiatalok oktatási, egészségügyi és művelődési ellátásának megoldásában történő közreműködés, továbbá diák- és szabadidősport szervezése és bonyolítása, valamint diákotthoni, kollégiumi ellátás és diákétkeztetés. ... >>

Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
képviselő: Czingráber Mária
A Soproni Szent Orsolya Rend, Templom és Iskola támogatása, oktatási, kulturális és karitatív tevékenység. ... >>

Szép Erdészkollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9400 Sopron, Szent György u. 9.
képviselő: Folcz Tóbiás, Koltai Attila, Rónai Ferenc dr.
A soproni Róth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola kollégiumi épületének felújításához támogatás ... >>

"Szivárvány" Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9400 Sopron, Teleki P. u. 3.
képviselő: Böhm Tibor
Oktatási és kulturális. ... >>
1. oldal 2. oldal