Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sátoraljaújhely sport civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

A Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Út 12.
képviselő: elnök Zsitkó Sándor
hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, - az idegen nyelv tanulás magas szintű oktatása, elsajátítása, - a számítástechnikai ismeretek magas szinten való gyakorlati képzése, - az iskolai sportélet fellendítése, versenyek szervezése, - a diákok társadalmi beilleszkedését elősegítő felvilágosító ismeretterjesztés, - az iskola kulturális életének elősegítése, a kulturális hagyományok ápolása, - tehetségápolás ... >>

Alapítvány a Kelet-Magyarországi Ifjúság Életkörülményeinek Javításáért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3980 Sátoraljaújhely, Krúdy Gy. u. 12.
képviselő: Maczó Balázs
A térség fiataljai számára sportolási lehetőséget biztosít sportrendezvények, edzések szervezésével és lebonyolításával, - Felvilágosító és megelőző munkát végez a térség általános és középiskoláiban a kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében, - A fiatalok kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében szükséges tájékoztatás, információtovábbítás, megelőzés érdekében együttműködik társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal és felekezetekkel, - Közreműködik a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalomba való beilleszkedésének előmozdításában, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - ismeretterjesztés - gyermek- és ifjúságvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőtlenségének elősegítése, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Az Esze Tamás úti Óvadásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
képviselő: Dr. Kőmíves Sándor
Az Esze Tamás úti Óvodában folyó kulturális tevékenység, oktató-nevelő munka, szabadidős és sporttevékenység, egészséges életmódra nevelés, testépítés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok (gyermekek) társadalmi elélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bodrogköz egészséges, edzett fiataljaiért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth utca 2.
képviselő: Lyócsa Lajos
Általános cél a kulturált sportolás kibontakoztatásának segítése, rendszeres testmozgás, sportolás, igények felkeltése, segítése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportolás értékeinek bemutatása. Népszerűsíteni a testedzést, sportot, szakosztályokat, egészséges életmódra nevelést. Rendszeres sportolási lehetőség biztosítás. Magyarország sporthagyományainak minél szélesebb körű megismerése és megismertetése. Közösség és önképzés a fent említett területeken. A sport és benne az ember védelme a civilizáció káros hatásaival szemben. ... >>

"Egészséges óvodásainkért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 10.
képviselő: Balla Erika kur.eln.
Az óvodás gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása, berendezések, berendezési tárgyak, udvari felszerelések, játék, és sportfelszerelések vásárlása. A halmozottan hátrányos, veszélyeztetett cigány gyermekek differenciált fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Elzett Certa Horgász Egyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Berecki út 11-18.
képviselő: Juhász János ... >>

"Esze Tamás Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 14.
képviselő: Gyarmathy László
A tanulók étkeztetésének megoldása a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Általános Iskola területén. Az oktatás technikai feltételeinek javítása. A nyelvoktatás ösztönzése, felkészítés nyelvvizsgára, hozzájárulás a tanulók nyelvi táborához. A kiemelt tanulmányi programok támogatása. Hozzájárulás a tanulók kirándulásaihoz, könyvtárfejlesztés, a sportolás feltételrendszerének fejlesztése, hozzájárulás sportversenyek, sportprogramok, sportrendezvények költségeihez, rendezvények lebonyolításához, sport infrastruktúra bérlése, az úszás oktatatás megszervezése és támogatása. ... >>

ESZE-DSE Közhasznú Diáksport Egyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Esze T. u. 14.
képviselő: Polincsák Róbert ... >>

" Fogd a kezem " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Partizán u.2.
képviselő: Szabadka Sándor
Az óvodáskorú gyermekek harmónikus, egészséges fejlődésének biztosítása, a tárgyi feltételek javításával. Az eszközállomány színvonalának emelése,bővítése.Az intézmény külső-belső lakókörnyezetében a tárgyi eszközök pótlása (pl. bútorzat, textília, játékállomány).A szabadidős tevékenységekhez, a családi kapcsolatok bővítéséhez a feltételek megteremtése (pl. játékok, tömegkommunikációs eszközök).Kultúrális tevékenységek biztosítása (pl.szinház-, mozi-, múzeum-, kirándulás-, sport-, és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvétel). nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység, természetvédelem,állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Fürge Gyík Diáksport Egyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Balassi B. út 4.
képviselő: Móré Csaba elnök ... >>

"HERUKON Szociális és Oktatási Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Révész utca 1 II/4
képviselő: Iglai Lajosné
A Szövetkezeti nyugdíjasok anyagi és természetbeni támogatása, életkörülményeinek javítása, a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása, a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatásuk baleset és más nem várt következményeinek csökkentésében, ösztöndíj alapítása a célból, hogy a környzeő országokban élő tehetséges magyar származású fiatalok Sátoraljaújhelyen folytathassák tanulmányaikat, az ifjúság egészséges nevelése érdekében a sportolási lehetőség bővítése Sátoraljaújhelyen, szakmunkásképzés támogatása. ... >>

"JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10.
képviselő: Daragó Ferenc
A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola növendékei közül a sport területén tartósan kiváló teljesítményt elért tanulók jutalmazása. Az iskola sporttevékenység tárgyi eszközeinek fejlesztése, pótlása, javítása. Sporttevékenység költségeinek (szállás, utazás, étkezés) finanszírozása. ... >>

KATOLIKUS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3980 Sátoraljaújhely, József A.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gubala Róbert
A keresztény szellemű nevelés magas szinten való megvalósítása a sátoraljaújhelyi Keresztény Általános Iskolában. Támogatást nyujt az iskola alapvető müködéséhez, szemléltető-, számítástechnikai-, kommunikációs- és más elektronikus eszközök és egyéb berendezések,felszerelések beszerzéséhez. Elősegíti iskolai könyvtár létesítését és fenntartását. A tanulmányi versenyen résztvevő tanulók jutalmazása. Hozzájárulás a sport és tanulmányi versenyeken való részvétel költségeihez. Akeresztény szellemű nevelés érdekében kiemelkedő munkát végző pedagógusok, dolgozók jutalmazása. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Akeresztény szellemű nevelés érdekében meghívott vendég oktatók és előadók díjazása, költségeik megtérítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:
-Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
- Kulturális tevékenység; Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.
- Szabadidős és hobbitevékenység; A működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

PATRÓNUS Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Pataki u.45.
képviselő: elnök Mihók Mária
A hátrányos helyzetű csoportok szociális felkarolása. Helyi kultúrális, sport, népművészeti, műemlékvédelmi, oktatási és környezetvédelmi feladatok, valamint az állampolgári jogok, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében tevékenykedők támogatása, valamint az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, természetvédelem gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

PRO ALMA MATRE az oktató-nevelő Munka Segítségéért Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.
képviselő: Gál Sándorné
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola oktatási színvonalának emelése érdekében, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása,tanulmányi kultúrális, szabadidő és sportrendezvényeinek finanszirozása. Szociálisaqn hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Sátoraljaújhely Birkózósportjáért Alapítvány

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
képviselő: Csatlós István
Sátoraljaújhelyen 1917.-től működő amatőr birkózó sportkör fenntartása, működtetésének, fejlesztésének támogatása. ... >>

Sátoraljaújhely Edzett Ifjúságáért Alapítvány

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
képviselő: Bardi Miklós
A város sportolási testnevelési lehetőségeinek javítása. A szakosztályok működési feltételeinek bővítése. A sport megszerettetése az ifjúság körében. ... >>

Sátoraljaújhely Labdarúgás Sportjáért Alapítvány

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Jókai u.62.
képviselő: Rusznák Miklós elnök
A város sportolási, testnevelési lehetőségeinek javítása, a labdarúgó-szakosztály működési feltételeinek bővítése, a sport megszerettetése az ifjúság körében, a fiatalok egészséges életmódra nevelése, közösségi életre, összetartása, versenyszellemre és szórakoztató játékra nevelés. ... >>

Sátoraljaújhelyi Előre Sportegyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
képviselő: Csatlós István ... >>

Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Némahegy u. 4.
képviselő: Orehovszki Zoltán ... >>

Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
képviselő: Abdela Tibor elnökségi tag, Csordás Gábor elnök, Takács Zoltán elnökségi tag ... >>

Széphalmi Bányató Horgászegyesület

(sport)

3988 Széphalom, Kisvasút utca 13
képviselő: Oláh József ... >>

"SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 268.
képviselő: Monokné Farkas Ibolya
Széphalom kulturális, történelmi örökségeinek megőrzése és újraélesztése, nemzeti hagyományainak ápolása, gazdasági életének és idegenforgalmának fejlesztése, az infrastruktúra javítása, fejlesztése, széphalmi lakosú tehetséges gyermekek tanulmányainak támogatása. Sport tevékenység. ... >>

SzeptEmber Társulat Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Tűzoltó tér 4.
képviselő: Horváthné Varga Viola elnök
Széphalom településrész kulturális rendezvényeinek szervezése, rendezése, lebonyolítása. A széphalmi SzeptEmber Társulat amatőr színjátszó kör működésének segítése, támogatása. Vendégművészek fellépésének szervezése. A széphalmi képzőművészeti, irodalmi, előadó-művészeti tevékenységek támogatása. Kulturális örökség megóvása, nemzeti hagyományok ápolása. Széphalmi hagyományok felkutatása, ápolása, hagyományőrzés. A széphalmi településrész kulturális ? és sport életének fellendítése, sportrendezvények szervezése és rendezése. Széphalom településrész természeti környezetének megóvása, szépítése, fejlesztése. A széphalmi fiatalok kulturális- és sportéletre nevelése. A fenti célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása céljából. ... >>

TekeRex Kerékpáros Sportegyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Hársfa utca 18
képviselő: Juhász Balázs ... >>

"Tokaji Ferenc" Sporthalász és Horgászegyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Vasvári Pál u. 17.
képviselő: Demkovics József ... >>

Újhelyi Polgári Együttműködés Egyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 1.
képviselő: Márton Józsefné ... >>

Z-6 Postagalambsport Egyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth utca 2
képviselő: Lévay László ... >>

Zemplén a Magyarságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 1 Fsz/2
képviselő: Klubert Gábor
Az anyaországi lakosság kapcsolattartásának elősegítése a határon túli magyarsággal. Kulturális, egyházi, tudományos és sportrendezvények, valamint előadások szervezése és szponzorálása. Diákrendezvények, vetélkedők támogatása, melyek elősegítik egymás jobb megismerését, hozzájárulnak az egészséges nemzettudat kialakításához. Kirándulások szervezése és támogatása a történelmi Magyarország területére. Újságok, emléklapok, emlékérmek kiadása, tanfolyamok szervezése, támogatása. Nehéz anyagi helyzetű, tehetséges, keresztény-keresztény erkölcsű magyar fiatalok továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj, stb.). "Zemplénért" díj alapítása. V. István király emlékének ápolása. ... >>

Zempléni Farkasok Motoros Club

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Deák Ferenc utca 39/ A
képviselő: Bajzáth János Róbert ... >>

Zempléni Foglár Sportegyesület

(sport)

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35.
képviselő: Székely Péter elnök
Az alapító bázisszerv személyi állománya és családtagjai részére a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése szervezett formában. ... >>
1. oldal