Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 119
2. oldal

KOMA 1989 Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7628 Pécs, Egyenlőség utca 40.
képviselő: elnök Kovács Mátyás
Bárki számára hozzáférhetően olyan, a szabadidő eltöltésére, illetve a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítására alkalmas programok biztosítása, amelyek megteremtik a természet közeli kikapcsolódás lehetőségét, és amelyek elősegítik a természetben gyakorolt sportolást, testedzést és az egészséges életvitel kialakulását. ... >>

Környezeti és Természetvédelmi Információs Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7633 Pécs, Építők útja 20/ B. fdsz./2.
képviselő: kuratóriumi elnök Komáromi István, kuratóriumi elnökhelyettes Székely László
közérdekű környezeti és természetvédelmi információk nyújtása, közkinccsé tétele tudományos ismeretterjesztés révén. ... >>

KÖZ-TÉR Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. u. 35.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Tamás, kuratóriumi tag Emődy Barnabás, kuratóriumi tag Patak Réka
Kultúraközvetítés, közösségfejlesztés a multikulturalitás jegyében. Országhatárainkon belüli és határainkon átnyúló természeti- és kulturális értékek megismerése, megismertetése, közvetítése, ápolása, megóvása. Kultúrák közötti kapcsolattartás. A közjavat, a közösségfejlesztést szolgáló projektek kezdeményezése, szervezése, támogatása a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szellemében, a művészet, a sport, a turisztika közösségformáló erejével, eszközeivel. ... >>

kultúrAktív Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Mikszáth Kálmán utca 9.
képviselő: alelnök Sebestyén Ágnes, elnök Tóth Eszter Melinda
A környezet, a kultúra, a művészetek iránti érdeklődés fejlesztése. Az emberek, főleg a gyermekek és fiatalok és az őket nevelők társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, s ezáltal a nagy nyilvánosság számára a kulturális szolgáltatások hozzáférhetővé tétele. Tudományos kutatások, innovatív képességfejlesztő és ismeretterjesztő módszerek kidolgozása, mely által a hátrányos helyzetű csoportok hátránya csökken, mivel közvetítésre, átadásra kerül számukra a természeti és épített környezet, a kultúra, a művészetek, mely elősegíti számukra a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását. Régiók, kistérségek jellegzetes környezetének, természeti értékékek és kulturális örökségek megőrzése és közvetítése a társadalom széles rétege számára. A nemzeti kultúrák széleskörű megismertetése a határon túli magyar, a nemzetközi és hazai hasonló célokkal működő civil szervezetekkel. A kultúra közvetítés egyben magában foglalja a szociálisan rászorultak támogatását is. ... >>

Lakócsai Dráva Ártér Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

7623 Pécs, Meszes dűlő 9/1.
képviselő: elnök dr. Fenyősi László
A mindenkor hatályos jogi szabályozás keretei között a vadgazdálkodást és a vadászatot, a mező és erdőgazdálkodást, valamint a környezet- és természetvédelem érdekeivel összhangban folytatva biztosítsa tagjai részére a lehető legszélesebb körű sportvadászat lehetőségét, törekszik a természetes környezet, a természetes növénytársulások, általában a táj, a vadon élő állatok élőhelyeinek védelmére, és megőrzésére. Ennek érdekében együttműködik a helyi nemzeti parkkal és a vadászterület önkormányzataival. ... >>

Lashi butyi (jó munka) Roma Közhasznú és Foglalkoztatási Egyeület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 33.
képviselő: elnök Petrovics Natasa
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre.
A környezet- és természetvédelem, az egészséges életmód, a sportolás, a kulturális emlékek és hagyományok ápolásának oktatással, ismeretterjesztéssel való elősegítése. ... >>

Magyar Ebtenyésztők Pécsi Egyesülete

(sport,természetvédelem)

7624 Pécs, Rókusalja u. utca 2. fszt./1.
képviselő: elnök Siklósi Béla
kutyák tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű és tudományos alapokon való elősegítése, a társadalmi együttélés magatartásnormáinak figyelembevételével kialakított kutyatartás írott, és íratlan szabályainak széles körben való elterjesztése, népszerűsítése, az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése. ... >>

Malomvölgyért Környezetvédelmi Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Aidinger János utca 9.
képviselő: elnök Dinya Illés
A természeti értékek védelme, környezettudatos közösségfejlesztés megvalósítása; környezeti nevelés, kutatás, tanácsadás folytatása; kapcsolatteremtés hasonló profilú hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, velük való együttműködés kialakítása; egészséges életmódra, a sport, a mozgás és a természet szeretetére nevelés. Az egyesület elsősorban a Malomvölgyi Parkerdőhöz kötődően kívánja a célját megvalósítani, aktív részvétel a park természeti és épített értékeinek megőrzésében, fejlesztésében. A parkerdő népszerűsítése, értékeinek megőrzése érdekében környezettudatos felvilágosító munka végzése, önkéntes munkák szervezése és vezetése. Szabadidős és sport programok szervezése. Folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és a park kezelőjével, a Pécs Holding Zrt-vel. Közreműködés a park kialakításában, fejlesztésében. Szoros kapcsolat fenntartás a Pécsi és a Kökényi Horgászegyesülettel. Tevékenységével elősegítse, hogy a Malomvölgyi Parkerdő a Kertváros és Pécs lakói számára kedvelt kiránduló, sport és rekreációs terület legyen. ... >>

MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7635 Pécs, Hattyú utca 4.
képviselő: kuratórium elnök dr. Szabó Sándor
a matematikában tehetséges gyermekek felkutatása és tehetségük gondozása. A matematikai és más természettudományi tárgyak népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe eső általános és középiskolákban. Általános és középiskolás diákok megyei, régiós és országos matematikai versenyekre felkészítése, az országos döntőkbe bejutó baranyai diákok eredményesebb szereplésére felkészítés. A Dél-Dunántúli Régióba, illetve a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe tartozó általános és középiskolai matematika tanárok szakmai kapcsolattartásának megszervezése. ... >>

Mecsek Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7623 Pécs, Rét utca 8.
képviselő: ügyvezető elnök Baronek Jenő
a Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak további feltárásában és propagálásában, a természet- és környezetvédő munkában, a természetet és a környezetet védő szemlélet kialakításában általában, de különösen saját működési területén, a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvásában, az egészséges életmódra nevelésben és annak népszerűsítésében, a térség bányászati múlthoz kötődő emlékeinek feltárásában, megőrzésében, a térség kultúrtörténeti múltjának feltárásában, megőrzésében. Támogatni a természet- környezetvédelmi és állatvédelem, műemlékvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, bányászati emlékek és emlékhelyek felkutatását. Elősegíteni és terjeszteni az ökológiai gondoskodást, a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a gyalogos turizmust szolgáló erdei létesítmények, utak építését, karbantartását. Közreműködni a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, az egyesület céljaival kapcsolatos tevékenység során bajbajutottak mentésében. Az 1891-1945 között működött Mecsek Egyesület és annak kiemelkedő munkát végző tagjai emlékének ápolása. Mecsek hegység és Pécs város történeti értékeinek feltárása és megóvása. ... >>

Mecsekalja Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7632 Pécs, Móra Ferenc u. 117.
képviselő: elnök Békés Sándor
az egyesületekre, a vadgazdálkodásra, a fegyver-, lőszertartásra, használatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson tagjai számára. ... >>

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 63.
képviselő: elnök Czirkos Kelemen
a peremkerületeken élők életlehetőségének jobbítása és azok fejlesztése. A tagság egybefogása a tenni akarás és kölcsönös megértés jegyében, aktív közreműködés azokkal, akik a peremkerületek érdekében tevékenykednek. A lakosság művelődésének, képzésének, sportolásának, szociális ellátottságának, szabadidő-szervezésének és informáltságának kialakításában való részvétel. A kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A környezet természeti értékeinek védelme. ... >>

Mediterrán Régió Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7691 Pécs, Kuvik köz 9.
képviselő: elnök Vecsernyés Gyula
sport- és szabadidő-eltöltés jellegű, szervezett természetjárás útján elősegítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását és ennek elterjesztését, a természet és a környezet megismerését, szeretetét, védelmét környezettudatos szemléletre neveléssel, valamint közreműködjön az ehhez szükséges feltételek biztosításában, fejlesztésében ? elsősorban Dél-dunántúli régió területén. Ezen kívül segítségnyújtás a gyermekek és ifjúsági nevelésben, érdekeinek képviseletében, tevékenységével elősegítse a hátrányos helyzetből indultak társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. ... >>

Meszesi Környezetvédő és Szépitő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7629 Pécs, Komjáth A. utca 2.
képviselő: Korda Rudolfné elnök
a meszesi városrész szebbé, rendezettebbé tétele, meglevő értékek megóvása, közterületek, parkok, játszóterek tisztántartása, fásítása, virágosítása, védelme. A természeti és épített értékek nyilvántartása, törekvés újak létrehozására. ... >>

Misina Mentőcsoport Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 14. III./11.
képviselő: elnök Bodor Csaba Ferenc
Célja: hogy speciális felkészültségük, ismereteik felhasználásával olyan tevékenységet folytassanak, amelyek a közösség számára hasznosak, így természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés és segítségnyújtás; balesetek helyszínén történő segítségnyújtás; embertársak és állatok kimentése speciális helyzetekből; eltűnt személyek felkutatásában való részvétel; katasztrófa készenlét és válaszadás; védő, életmentő módszerekkel stabilizálni a balesetet szenvedett személyek állapotát; vagyoni értékek megóvásában való közreműködés. ... >>

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7691 Pécs-Somogy, Pajtás utca 17.
képviselő: elnök Farkas Tamás
Állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem az egész élővilág iránti felelősséget érző emberek összefogása, az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása. A régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása, gazdátlan és sérült állatok elhelyezése, (pl. kóbor kutyák befogása) kulturált, állatbarát állattartás elterjesztése, ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése, magyar állatfajták bemutatása, az állatvédelmi törvény betartatása. Lovaglás, lovassport, sport, állatterápia, segítő kutyák kiképzése, valamint a kutya használatra történő felkészítése, kulturális tevékenység. ... >>

Mozgással az Egészséges életért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7633 Pécs, Építők útja 20/b.
képviselő: elnök Pálfalvi Tünde
az egészséges élet bemutatása, megszerettetése és megélni tanítása. A fiatalok megtanítása arra, hogy a mai egészségtelen életmód mellett hogyan tudják megőrizni egészségüket. A gyorséttermek egészségtelen táplálkozásmódját, az állandó TV-nézést, számítógépezést, a közösségi szellem hiányát, a mai fiatalok agresszióját és viselkedésmódját kívánja az egyesület átértékelni, illetve javítani a prograjaival. A drogot használó fiatalok segítése és nem kiközösítése, felkarolni őket arra, hogy feladatot ad az egyesületi munkában történő részvételre, rávilágítva az egészség védelmére. A vidék és a természet megismertetése, megszerettetése és tiszteletének megtanítása. Bicsérd község népszerűsítése, valamint közösségi életének javítása, összefogása és egységes cél érdekében. Beteg gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek, nagycsaládosok támogatása, segítése az egészeges életmódra. ... >>

Noé Bárkája Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Dr. Papp Nóra, alelnök Molnárné Lénárd Éva, elnök Bérces Viktória
az ökológiai egyensúly érdekében: a kihalófélben lévő növény és állatfajták védelme, hagyományos mezőgazdasági termelési és termesztési módszerek és kézműves mesterségek felkutatása, újjáélesztése és beillesztése a helyi termelés, feldolgozás, értékesítés, felhasználás folymatába. Fentiekkel együtt az ökológiai és ökonómia egyensúlyát megőrző területfejlesztés lehetőségeinek felkutatása, megvalósítása, mindezek elterjesztése érdekében oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szükség esetén saját kiadványok útján, kapcsoolattartás mindezen célok megvalósítása érdekében nemzetközi és hazai hasonló célú, jogi és természetes személyekkel. ... >>

ÖKOZÓNA Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7623 Pécs, Rét utca 27.
képviselő: elnök Drescher László, elnökségi tag Dr. Kiss Tibor, elnökségi tag Mindum Károly
Az egyesület tevékenységének központjában a fenntartható fejlődés kérdésköre áll. Kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdéskörét, amelyet együtt kezel a szociális, energetikai, természetvédelmi, oktatási, esélyegyenlőségi, turisztikai, egészségvédelmi és agrár kérdéskörökkel. ... >>

Palkó Sándor Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: elnök Pál József
A horgászat törvényes feltételeinek biztosítása érdekében tagjait ellátja a horgászathoz szükséges okmányokkal; a természet és vízi környezet védelme, az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése, horgászverseny szervezése; a horgászat tisztaságának megőrzése; halfogási és egyéb statisztikai adatszolgáltatás. ... >>

Pannon Kultúra Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Toldi Miklós utca 7.
képviselő: kuratórium elnök Bokor Béla, kuratóriumi tag Apáti László Zoltánné, kuratóriumi titkár Mazzag Éva
a Dél- és Nyugat-Dunántúlon élő emberek művelődésének, tanulási, képességfejlesztési, tudományos, kutatási lehetőségeinek keresése és biztosítása, kulturális élet fellendítése. A régióban élők szociális helyzetének vizsgálata, a lehetőségek kutatása, módszerek kidolgozása, alkalmazása, a lakosság társadalmi esélyegyenlőségének javítása, segítése érdekében a hagyományok, közösségi értékek megőrzésének ápolása, 18 év alatti ? különösen a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint határon túli ? korosztály kulturális, képzési, elhelyezkedési lehetőségeinek kutatása, segítése. A Pannóniában található természeti, szellemi, tárgyi kultúra és örökség megóvása érdekében szükséges teendők hangsúlyozása, kutatása, a felmerülő kérdésekre, problémákra adandó választok, megoldások kidolgozása. Ezekhez a szakterületekhez értő emberek felkérése, megbízása, fórumok, konferenciák szervezése, szakvélemények készítése. Közreműködés a közösségfejlesztésben, közösségi művelődésben, lokális, térségi, regionális, nemzetközi kapcsolati rendszer kialakításában, fejlesztést szolgáló információk megismerésében, továbbításában, közreműködő szervezetek összehangolása, tevékenységük segítése. Alapítvány céljai között megjelölt tevékenységet is folytató szervezetekkel való együttműködés, szolgáltatások, támogatási rendszerek kidolgozása, pályázati lehetőségek közvetítése, kihasználása. ... >>

Patacs-Rácváros Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Pellérdi utca 56.
képviselő: elnök Lőrincz Miklós
Települési rész, önkormányzat kialakításában való részvétel, annak segítése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 55. § a) pontja alapján. Részvétel a településfejlesztési tevékenységben. Patacs és Rácváros közigazgatási területén a kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, népművészeti emlékek ápolása, művészeti és kulturális tevékenységek szervezése. Településrészek sporttevékenységének támogatása, szabadidős és hobbitevékenységek szervezése. Természeti és épített környezet védelme. Ismeretterjesztő tevékenység a lakosság részére. ... >>

Pécs Városi Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7624 Pécs, Szent Istv án tér 17.
képviselő: elnök Bota János
Természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; egészséges életmódra való nevelés, annak népszerűsítése; természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel a Mecsek környezeti és természeti értékeire. ... >>

Pécs-Baranyai ORIGÓHÁZ Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Komlói utca 94-98.
képviselő: elnök Kis Varga István
segítséget, eligazodást nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához, ezen értékek szem előtt tartásával, az új kihívások megvalósításához, a peremterületen Pécs-Keleti városrészében élők minél szélesebb körű bevonásával, biztosítva az esélyegyenlőséget. Környezeti és természeti értékek védelme, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, korosztályos hátrányos helyezet kiegyenlítése, kiállítások, kiadványok bemutatók, szakmai rendezvények, előadások szervezése, pályázatok koordinálása, lakossági tájékoztató iroda, infrastruktúrával rendelkező közösségi szintér fenntartása. Fogyasztóvédelem társadalmasítása ?öntevékenység kiterjesztése során kialakítani az önkéntes alapon működő helyi polgárőrséget. Együttműködni a cél elérése érdekében egyéb civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal és lakossággal. ... >>

Pécs-Baranyai Szenior Úszók és Vizisportolók Klubja Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Szánti Domokosné
a szenior korhatár életévüket betöltött természetes személyeknek lehetőséget adni arra, hogy szervezett keretek között rendszeres sporttevékenységet folytathassanak és versenyezhessenek, mely során egészségüket megóvhassák, valamint szervezetük kondícionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és koordínációs (gyorsaság, egyensúlyérzék, mozgásszabályozást, stb.) szintjén magasabb fokra emelhessék, illetve fenntartsák. ... >>

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Jannus Pannónius utca 4.
képviselő: alapítvány képviselője Forray Ferencné
Az érdeklődés felkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segítségnyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen, beleértve az oktatást és továbbképzést is.
E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttműködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati hasonló célú intézményekkel. ... >>

Pécs-Kertvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7632 Pécs, Wallenstein utca 8. 5./17.
képviselő: elnök Blaschek Attila
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7625 Pécs, Vince utca 9/2.
képviselő: elnök Gonda Tibor
A térség gazdasági fejlesztése a borturizmus speciális turisztika termékének, a borútnak a kialakításával. A lakosság életminőségének javítása a bormarketing és a turisztikai, valamint egyéb kereskedelmi szolgáltatások értékesítésének elősegítésével. A helyi együttműködés, közösségi tudat és identitástudat erősítése közösségi akciók és rendezvények szervezésével. A környzetvédelem, a természeti, építészeti és kulturális örökségi értékek védelmének elősegítése. A kulturált borfogyasztás, a gasztronómiai értékek népszerűsítése. Az egészséges életmód, az aktív turizmus népszerűsítése. ... >>

Pécs-Normandia LIONS CLUB

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Mártírok utca 7.
képviselő: alelnök Dr. Szőke Gergely László, ügyvezető elnök Simon Béláné
Betegek gyógykezelésének segítése; szociálisan rászorultak támogatása; hátrányos helyzetű lakosok és tehetséges fiatalok oktatása; kulturális rendezvények szervezése; Pécs jellegzetes környezeté- nek, természeti értékeinek megőrzése; határon túli magyarság támogatása.A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény alapján családi napközi működtetése; ennek keretében rászoruló gyermekek részére intézményen kívüli napközbeni ellátás biztosítása. Játszóház, nyári programok szervezése. Ifjúsági munka keretében részvétel az Európai Önkéntes Szolgálat tevékenységében; fiatalok küldése, fogadása, koordináló, szervező tevékenység elvégzése. Segítségnyújtás a fiatalok mindennapi életében felmerülő problémák megoldásában, valamint széleskörű tájékoztatás biztosítása a fiatalokat érintő szolgáltatások, lehetőségek vonatkozásában. Programszervezéssel, tanácsadással történő hozzájárulás a belföldi-, külföldi fiatalok szabadideje hasznos eltöltéséhez.
A koraszülöttek édesanyái részére gyermekgondozási tanácsadás megszervezése. Egészségre nevelő, egészségfejlesztő programok és tanácsadás a beteg gyermekek és szüleik részére. ... >>

Pécsi Bányász Horgász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnök Herczeg Tibor
A horgászerkölcs betartása, a horgászat népszerűsítése, környezet és természet védelme. A horgászok részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése, ifjúság nevelése. A horgászat és az egyesület hagyományainak őrzése, ápolása, a természet szeretetére, védelmére való nevelés. Horgászcélú tevékenység, rendezvény szervezése. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, érdekvédelem biztosítása. ... >>

Pécsi Bárka Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7632 Pécs, Viktória utca 5. IV/18.
képviselő: kuratórium elök Pál Attila Géza
olyan emberek megtalálása és közösséggé szervezése, akik boldogságban, szeretetben, lelki egységben akarnak és tudnak élni, függetlenül vallási meggyőződésüktől, fontosnak tartják a természet védelmét, környezet tudatos szemlélet kialakítását, bio- és ökogazdaságok támogatását, valamint tenni is hajlandók ezen célok megvalósításáért. ... >>

Pécsi Extrém Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7629 Pécs, Papkert utca 19.
képviselő: elnök Hirth János
az ifjúság testi, lelki fejlődésének elősegítése, egészségének védelme. Pozitív értékek közvetítése a fiatalság számára, gyermek- és ifjúságvédelem. Tömeg- és versenysportok népszerűsítése. Extrém sportok képviselete, népszerűsítése, sportrendezvények megszervezése, lebonyolítása. Fiatal, tehetséges sportolók támogatása. A természetes és épített környezet védelme, az egészséges életre nevelő programok megvalósítása, a lakosság környezeti tudatosságának a növelése, az életminőség javítása, az egészséges életmód elterjesztése. A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatinak erősítése, a határokon átnyúló együttműködések fejlesztése, az európai integrációval kapcsolatos ismeretek terjesztése, környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra való nevelés. Az állampolgárok környezeti döntésekben való részvételének javaítása, közösségfejlesztés. A hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, társadalmi integrációjának erősítése. Hazai és nemzetközi ifjúsági hálózatok építése, fejlesztése. Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű fiatalok szabadidős sporttevékenységéhez. Ember, környezet és egészség harmóniájának kialakítása, olyan tevékenységek és kezdeményezések támogatása, amelyek megegyezőek az egyesület célkitűzéseivel, vagy hozzájárulnak a célok megvalósításához. ... >>

Pécsi Honvéd Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7621 Pécs, Király utca 13.
képviselő: elnök Pintér Tibor, elnökhelyettes Décsei Attila
A Magyar Honvédség, a Belügy Minisztérium, hivatásos, szerződéses és közalkalmazott állománya fizikai felkészültségének emelése, az egészséges stressz-mentes életvitelre való nevelése. A környezettel, a természettel és embertársainkkal harmonizáló életmód kialakítása. A rendszeres testedzés szükségességének megismertetése, a napi élettevékenységbe illesztése. ... >>

Pécsi Huszár Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: elnök Páva Péter
A huszár lovas hagyományok felélesztése és ápolása Pécsett és környékén. Kapcsolatteremtés lótartók, tenyésztők, lovasok és lókedvelők között, valamint ezek érdekeinek képviselete. Hagyományőrző huszácsapat felállítása hiteles felszereléssel és egyenruhában. Lovas rendezvények szervezése, részvétel nemzeti és történelmi ünnepségeken. Egészséges életmód, egészség-megőrzés, amely a lovas sport űzésével gyakorlatilag kortól függetlenül űzhető. Tuodmányos tevékenység, kutatás kifejezetten a magyar huszárság története, a magyar történelemben betöltött helye és szerepe. A fiatalság és az érdeklődő felnőtt korosztály nevelése, a huszár hagyományok bemutatásával. Kulturális tevékenység, történelmi hagyományok megelevenítése, helyi regionális szinten a huszárság szerepének bemutatásával. Kulturális örökségünk megóvása. Környezet- és természet-védelem. A határon túli magyarsággal kapcsolatos huszárhagyományokon alapuló kapcsolatfelvétel közös kulturális tevékenység bemutatása, hagyományápolás. Sportrendezvények szervezése, amely a lovas hagyományokhoz kapcsolódó valamennyi sportág területén megnyilvánul. ... >>

Pécsi Romák Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Rákóczi út 14.
képviselő: elnök Lakatos János
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre. További célkitűzése, hogy oktatással, ismeretterjesztéssel elősegítse a környezet és természetvédelmet, az egészséges életmódot, a sportolást, a kulturális emlékek és hagyományok ápolását. ... >>

Pécsi Speciális Mentőcsoport Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7627 Pécs, Nyíl utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Károly
természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés, segítségnyújtás, balesetek helyszínén történő segítségnyújtás, embertársak kimentése speciális helyzetekből, eltűnt személyek felkutatásában való részvétel, katasztrófa készenlét, és katasztrófa válaszadás, védő és életmentő módszerekkel stabilizálni a balesetet szenvedett személyek állapotát a szakképzett segítség megérkezéséig, vagyoni értékek megóvásában, megvédésében való közreműködés. ... >>

Pécsi "Sportfolio" Hallgatói Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7622 Pécs, Rákóczi út 80.
képviselő: elnök Vasvári Tamás
az egyesületekre, a sportra, a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával, különösen a pécsi amatőr, és verseny-diáksport és természetjárás érdekeivel összhangban, az alapítók, a később csatlakozók, a sportot, természetet szerető hallgatók számára sportolási lehetőségek, versenyek, szabadidős rendezvények, túrák szervezésével támogassa a diáksportot, közelebb hozza a hallgatókat a természethez, s ezen tevékenységek összhangban aktív természetvédelmi tevékenységet is végezzen. A pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók -kiemelten a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar hallgatói - számára közös sportolási lehetőségeket biztosítson. ... >>

Pécsi Szent Flórián Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza)
képviselő: elnök Bencze Róbert
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos tevékenységű szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában. A bűnelkövetéseket elősegítő körülményekről tájékoztatja az intézkedésekre jogosult szerveket. Rendkívüli helyzetekben együttműködés a katasztrófavédelem és a tűzvédelem illetékes szerveivel, közreműködés a károk helyreállításában, a rend fenntartásában, az őrzés-védelem területén és a forgalomszabályozásban. ... >>

Pécsi Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szt. István tér 17.
képviselő: elnök Tillai Gábor
a nemzeti és nemzetiségi hagyomány őrzés és ápolás, honismereti és helytörténeti munka támogatása, a helyi közoktatás támogatása, az egyesület tagjai által megfogalmazott közös érdekek képviselete, szabadidő és kulturális rendezvények szervezése. A közösség érdekében való együttes cselekvés ösztönzése, egészséges életmód propagálása, a környezet természeti és épített környezet megóvása, rombolásának, pusztításának megakadályozása, a klubtagság műveltség gyarapító és turisztikai tevékenységének segítése, a nemzeti és helyi hagyományok felkutatása és őrzése, értékei ápolása. Tájak Korok Múzeumok Egyesület tevékenységének megismertetése, népszerűsítése, társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal egyéb intézményekkel való együtt működés, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fenntartása, a szűkebb lakóhely értékeinek jobb megismerése és megbecsülése külföldi testvérvárosi kapcsolatokon keresztül, kulturális egyesületekkel, mozgalmakkal való kapcsolattartás a határontúli magyarság körében. ... >>

PÉCSI TESTKULTÚRA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Esztergályos János utca 10. fsz./3.
képviselő: elnök Lipcsik Zoltán
Élhető, kulturált környezetben a szabadidősport, a tömegsport népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása, az egészséges életmód, a természet- és környezetvédelem szükségességének propagálása, a hátrányos helyzetűek támogatása, integrált sportnapokon, speciális sportversenyeken való részvétellel, az átlagtól eltérő értelmi képességű gyermekek fejlesztése és e célok megvalósítása érdekében tagjainak nevelése, oktatása, képességfejlesztése, ismeretterjesztés, társas életük kibontakoztatása. ... >>

Pécsi Testnevelési és Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

7629 Pécs, Zolnay Vilmos utca 111.
képviselő: elnök Kondi Gyula ... >>

Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Egyesület

(sport,természetvédelem)

7624 Pécs, Ferencesek utca 20.
képviselő: elnök Dr. Novotny Iván
Összefogja azokat a kerékpárosokat, akik szeretik a természetet és környezetünk védelmében, valamint közlekedési szokásaink ésszerű megváltoztatása érdekében tevékenykedni akarnak. ... >>

Pécsi Turisták Baráti Klubja

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7631 Pécs, Kemény Zs. u. utca 117/b.
képviselő: elnök Kovács Tibor
a szabaidő kulturált eltöltésének jobb lehetősége, az emberi kikapcsolódásnak és a szellemi, fizikai regenerálódásnak a megteremtése, kulturális csereprogram irányításának és támogatásának biztosítása, valamint csoportos természetjárás, kirándulás és természetvédelmi programok szervezése. A Pécsi Barátság Klub folyamatos tevékenységének biztosítása kulturális és oktatási eszközökkel. A klubtagoknak nyújtott információ segítségével a programok ismeretségének növelése, toborzása és az aktív közösség fenntartása, rendszeres találkozók biztosítása. ... >>

Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Nácsa János
közreműködés Pécs szépítésének és értékeinek védelmében. Ennek érdekében a város polgárainak hazájuk és lakóhelyük iránt érzett szeretetének ápolása, érdeklődésük felkeltése, cselekvésre késztetése, és tevékenységük szervezése; közreműködés Pécs történelmi, építészeti, műemléki, régészeti és természeti érdekeinek felkutatásában, részvétel ezek megőrzésében, gyarapításában és szebbé formálásában. ... >>

Pécsi Zöld Kör (székhelye:Civil Közösségek Háza)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: alelnök Lettnerné Berta Gabriella, elnök Horváth Norbert, képviselő és elnökségi tag Glied Viktor
az egészséges élet, az ország, Pécs és Mecsek természetvédelme, a meglévő környezeti értékek megőrzése, az egészséges élet feltételeinek, az egészséges környezetnek a megteremtése, a környezetbarát mezőgazdaság és ipar megteremtése, az egészséges társadalom, a megfelelő élet és szociális viszonyok megteremtése, az esélyegyenlőség. ... >>

Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Feketerigó utca 6.
képviselő: elnök Krizsánovics Károly
Pécsújhegy természeti és társadalmi környezetének megóvása, fejlesztése, érdekvédelme, érdekképviselete. Együttműködés más szervezetekkel; nemzetiségek, kultúrák támogatása; fiatalok kulturális, művelődési, oktatási és sportfeltételeinek javítása. Kispályás labdarúgó csapat utazásának, nevezésének támogatása, pálya karbantartása, füvesítése, kialakítása. Támogatók felkutatása; közösségi tevékenység segítése; térségi turizmus segítése; egyházakkal való kapcsolattartás; rendezvényszervezés. ... >>

Pécsújhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7630 Pécs, Feketerigó utca 16.
képviselő: elnök Deli Gábor
A bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és természetvédelem érdekében végzett önkéntes tevékenység, együttműködve az önkormányzattal, a rendőrséggel és más társadalmi szervezetekkel. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság és a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Petőfi Sándor Horgász Egyesület Kozármisleny

(sport,természetvédelem,kulturális)

7630 Pécs, Barázda utca 32.
képviselő: elnök Németh István
az együttműködésből származó előnyök kihasználása, egymás kölcsönös támogatása, tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a közgyűlés által elfogadott horgászrend szerint, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, halfogó versenyek rendezése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászat tisztaságának megőrzése, az egyesület hagyományainak ápolása, kezelésében lévő vizen horgászcélú halnevelés, kedvezményes halbeszerzés, a horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. ... >>

PIRUGA Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

7624 Pécs, Szegfű u. 7.
képviselő: Ludányi-Horváth Attila kur. elnök
Rehabilitációs, regenerálódást segítő és lehetőséget biztosító, a kultúra és ökokultúra a természetgyógyászat és egészséges táplálkozás és a természet alkotta lehetőségek kihasználásának biztosítása, a hagyományok tovább ápolása, valamint a természet megismertetése és népszerűsítése a sport és a mozgáskultúra segítségével a mindennapi mozgás szükségességének kihasználásával ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal