Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 468
5. oldal

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Kertész utca 15.
képviselő: elnök Fodor Ibolya
Pécs Kertvárosban élők, dolgozók vagy a városrész lakói érdekében tenni kívánók összefogása. A meglévő közösségek támogatásával, tevékenységük segítésével, új közösségek alakításának serkentésével hozzájárulni kertváros természeti és épített környezeti értékeinek megóvásához és gyarapításához; a kultúra és művelődés iránti igény növeléséhez, kínálatának bővüléséhez, a színvonalas oktatáshoz; a fizikai tevékenységet, aktív testedzést végzők számának gyarapodásához, a kulturált sportolás színtereinek és alkalmainak növekedéséhez; a különböző korosztályok problémáinak és megoldási lehetőségeinek feltárásához, az itt élő gyerekek védelméhez; minden szellemi és anyagi érték gyarapításához. ... >>

Kétnyelvű Oktatásért a Kodály Zoltán Gimnáziumban Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.
képviselő: kuratóriumi elnök Pelles Tamás
A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium két tanítási nyelvű tagozatán a magyar-olasz és a magyar-spanyol tannyelvű képzés támogatása előmozdítva az olasz, illetve a spanyol nyelvnek (továbbiakban célnyelv) és a célnyelvű országok szűkebb és tágabb értelemben vett kultúrájának mélyebb, hatékonyabb megismerését/megismertetését. Ezt elősegítendő az alapítvány különösen a következő tevékenységeket kívánja támogatni és ösztönözni:
a tagozat tanulóinak tanórákon történő és tanórán kívüli célnyelvi és célnyelvű, valamint az ezzel szorosan összefüggő képzését, a célnyelvet, vagy a szaktantárgyát célnyelven tanító tanárok továbbképzését, önképzését;
a célnyelvek és a tantárgyak célnyelven történő oktatásához szükséges didaktikai eszközök (tankönyv, könyv, folyóirat, munkafüzet, hang- és videokazetta, számítógépes program, multimediális segédanyag stb.) beszerzését, elkészítését, valamint az ezek használatához, elkészítéséhez és sokszorosításához szükséges technikai eszközök megvásárlását, üzemeltetését és folyamatos karbantartását;
olyan iskolai és tantermi környezet kialakítását, amely ösztönzőleg hat a tanórán kívüli célnyelvhasználatra és információszerzés és továbbadás, valamint a tanulók egymás közötti, a tanáraikkal folytatott kommunikációja során;
a tanulóknak, tanulócsoportoknak, osztályoknak célnyelvi országokba irányuló, illetve a célnyelv használatát garantáló tanulmányi utakon, diákcseréken való részvételét;
a célnyelvi és a célnyelvű oktatást segítő belföldi és külföldi nyelvi táborok szervezését és az ilyeneken való részvételt;
a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással összefüggő hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást, illetve ilyen irányú saját projektek kidolgozását;
a tagozat tanulóinak és a kétnyelvű oktatásban, illetve az azzal szorosan összefüggő tevékenységekben résztvevő tanároknak ösztöndíjban, jutalomdíjban részesítését;
a célnyelvi és célnyelvű, illetve a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással kapcsolatos rendezvények (tanulmányi verseny, továbbképzés, kulturális fesztivál, konferencia, tréning, munkalátogatás, munkamegbeszélés, tapasztalatcsere stb.) szervezését, az ilyeneken való részvételt és az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetését;
itthoni és külföldi két tanítási nyelvű iskolákkal, egyetemi tanszékekkel és egyéb kulturális és oktatási szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, együttműködést, némelyekkel szoros munkakapcsolat kialakítását. ... >>

Kéz a Kézben a Jövőért, Roma Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Kosztolányi Dezső utca 1.
képviselő: elnök Baranyai Adrienn
a Pécsett élő roma lakosság, a hátrányos helyzetű népesség felzárókoztatásának, beilleszkedésének elősegítése. Az iskolai oktatás, illetőleg az azon való részvétel támogatása. A fogllakoztatás elősegítése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Kulturális rendezvények szervezése és az azokon való részvétel biztosítása. A környezet megóvása, az azzal összhangban történő élés elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás, illetve közös programok szervezése illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezeteikkel, a kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7630 Pécs, Mohácsi út 103.
képviselő: elnök Labodáné Lakatos Szilvia, vezetőségi tag Kolompár Kálmán, vezetőségi tag Raffael István
a hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatása, nevelése céljából korrepetálás biztosítása pedagógus segítségével, a romák esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban az általános jogi védelem és jogi tanácsadás biztosításával, a roma nyelvű, kultúra ápolása, kulturális rendezvények (táncház, roma nyelvű mese és prózamondó versenyek folklórklub stb.) segítésével, a romákat érintő információk közvetítése, (Pécsi TV heti magazinja, egyesületi lap stb.) a roma közösségi élet fellendítése (romabál, romaklub, kiadmányok roma nyelvre fordítása). ... >>

Kincsesvár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7635 Pécs, Holló dűlő 11.
képviselő: Varga Katalin
Az óvodáskorúak nevelése, képességfejlesztése, ismeretszerzésük, differenciált foglalkoztatásuk, a kulturált beszéd és magatartás kialakítása, a magyar kultúra átadásának, az identitás-tudat kialakításának elősegítése. Idegen nyelvvel játékos formában való megismertetés, a Kincses-kert alapítványi Óvoda működtetése, saját konyha, biokert, tornaszoba, orvosi szoba kialakítása. A Kincseskert Alapítványi Óvoda mellett Családi Napközi működtetése. ... >>

Kis-és Középvállalkozások Fejlesztéséért Egyesület

(oktatási)

7621 Pécs, Perczel utca 11. fsz./1.
képviselő: elnök Kerner István
támogatást nyújtani a régió, az ország, illetve az európai unió kis- és középvállalkozásai számára, működésük elősegítése, támogatása. ... >>

Kisgyermekes Anyák Nevelési és Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

7627 Pécs, Zsigmond utca 32.
képviselő: elnök Maróy Ditta
a várandósok illetve kisgyermekes anyáknak és apáknak szóló ismeretterjesztő előadások, börzék, konferenciák, tanfolyamok, csoportfoglalkozások szervezése és lebonyolítása. A fiatalok és a kisbabájukat váró nők/párok nemi szerepe, szülésre, a szülői szerepre felkészítő tanfolyamok, míg a kisgyermekes anyák számára olyan programok ajánlása, amelyeken babájukkal együtt vehetnek részt, vagy amennyiben ez nem lehetséges gyermek felügyelet biztosítása. ... >>

Kiskapu Külföldi-Magyar Diákok Pécsi Szervezete

(oktatási)

Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/C.
képviselő: Ferencz Angéla alelnök, Pályi Péter elnök ... >>

Kolinda Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Kóczián Sándor utca 17.
képviselő: elnök Benács Viktória Zsaklin
A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola, az iskola oktatói és tanulói tevékenységének támogatása. A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti fenntartói feladatok ellátása. ... >>

KOLPING Nevelési Alapítvány

(oktatási)

7621 Pécs, József utca 31.
képviselő: a kuratórium elnöke dr. Andrásfalvy Bertalan, kuratóriumi tag dr. Herman Sándor, kuratóriumi tag Guld József, kuratóriumi tag Gyöngyi István, kuratóriumi tag Wolf Judit, ügyvezető Uzsaly Zoltán
az intézményes oktatás-nevelés hiányosságaiból fakadó hátrányos élethelyzetek felkutatása, s az ezek jobbitására alkalmas tevékenységrendszer kidolgozása; a keresztény értékrenden alapuló - ezen belül Adolph Kolping szellemiségét követő - személyiségközpontú hatékony, élményszerű és sokoldalú nevelési lehetőségek felkutatása, kidolgozása és alkalmazása; a családok szellemi, lelkiségi- és szociális támogtása elsősorban prevenciós jelleggel, számukra keresztény értékrend bemutatása, az értékek megerősitése. ... >>

Kooperációs Kutatási Központ Vezetők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

7624 Pécs, Jakabhegyi utca 8/D.
képviselő: elnök dr. Sánta Imre
a Kooperációs Kutatási Központok közötti együttműködés részleteinek kidolgozása, operatív együttműködésének biztosítása, valamint az együttműködés és egységes elvek szerinti működés szervezeti kereteinek a létrehozása. A Kooperációs Kutatási Központok menedzsmentjének továbbképzéséhez hozzájárulás, az intézmény és önmenedzselés legjobb gyakorlatának kialakításával munkája segítése. A Koopercáiós Kutatási Központok működéséhez, a Kooperációs Kutatási Központok vezetőinek munkájához szükséges informális feltételek megteremtése és folyamatos javítása. ... >>

Kórház Kultúra 2000 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Munkácsy M. u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gerlinger Imre
Betegségmegelőző tevékenység, tudományos kutatói munka a továbbképzés és oktatás támogatása, betegellátás körülményeinek javítása ... >>

Kórházpedagógusok Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7628 Pécs, Komlói út 217.
képviselő: elnök Helyesné Privarics Katalin
A kórház-pedagógia szükségességének elfogadtatása az egészségügyi és oktatási intézményekkel. A kórházpedagógusok szakmai követelményeinek meghatározása és kiszélesítése. A kórházpedagógusok érdekeinek megjelenítése és közvetítése. A kórházban ápolt gyermekek számára az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz való jog biztosítása. A tartós beteg: a daganatos és leukémiás betegségben szenvedő gyermekek folyamatos oktatásának, foglalkoztatásának otthon tanításának biztosítása, megszervezése. A kórházban dolgozó más szakemberekkel (orvos, nővér stb...) való együttműködés ösztönzése. Képzések szervezés. Információk terjesztése, publikációk által a döntéshozók figyelmének felhívása a kórház-pedagógia szükségességére. Találkozók, szakmai napok szervezés. Külföldi partnerkapcsolatok kiépítése. A kórház pedagógia és kórházpedagógusok tevékenységének bemutatása, a társadalom minél szélesebb körének figyelemfelkeltése az adományozás, és az egyesület erőforrásainak kibővítése céljából. ... >>

Korszerű Családorvos Képzésért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. prof. Nagy Lajos, kuratóriumi tag dr. Rinfel József
a Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Családorvostani Intézet és Betegfelvételi Osztály szervezésében folyó családorvos képzés és továbbképzés hatékonyságának javítása. ... >>

Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnöke Rabb Dániel Zombor, kuratóriumi titkár Somogyi Eszter
A kortárs magyar fotográfia KMF rendezvénysorozat kétévenkénti megrendezése, kiállítások szervezése, kortárs magyar fotográfusok alkotásainak archíválása, fotográfiai témájú előadások szervezése, a kortárs magyar fotográfia kapcsolatteremtésének segítése a többi művészeti ággal, kortárs fotográfiai albumok, kiadványok létrejöttének segítése, fiatal tehetséges fotográfusok felkutatása, segítése, szakirányú nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, publikáció. ... >>

Kortársoktatók Pécsi Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

7634 Pécs, Hóvirág utca 12/1.
képviselő: elnök Oppé László
10-18 éves fiatalok egészséges életmódra nevelése általános iskola felső tagozatán, középiskolák-ban, valamint egyéb rendezvényeken AIDS drog, alkohol, stressz, dohányzás megelőzés és családi életre nevelés témákban felvilágosítás nyújtása, oktatás biztosítása. ... >>

KOVÁCS MARGIT MATEMATIKAI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

7624 Pécs, Alkotmány utca 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Istvánné
A Pécsi Tudományegyetem 1.Sz. Gyakorló Általános Iskolába járó, a matematikát szerető, abban tehetséges tanulók elismerése, tudásuk fejlesztése, egy évente megrendezésre kerülő matematikai verseny keretében. ... >>

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Irgalmasok útja 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Lászlóné Bauer Nóra
a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak megőrzése és továbbadása; a nemzetiségi identitás kialakítása, erősítése; a hazánkban élő németség irodalmának, művészeti alkotásainak, valamint a klasszikus és kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv-és könyvtárhasználatra építve; az anyaországgal és a környező országokban élő németséggel kialakított cserekapcsolatok révén nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása anyanyelvi környezetben, illetve homogén anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken; a hazánkban élő németség kulturális-közművelődési érdekeinek szolgálata; a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti kulturális értékközvetítés; együttműködés az alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel. ... >>

Közalapitvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Szigeti utca 97.
képviselő: Győrvári Gábor
A horvát nyelvű oktatási intézmények működésének, a horvát kisebbségi és oktatási célú kutatásnak a támogatása, nemzetiségi rendezvények segítése. ... >>

Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: elnök Izsák Mónika
egy olyan diáktanácsadó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi és főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő kiegészítő tevékenységük gördülékeny folytatásában, illetve hozzájárul szabadidős tevékenységük ésszerű eltöltéséhez. Ennek keretében kulturális programokat szervez (irodalmi estek, vitafórumok szervezése) és sportprogramokat bonyolít le (labdarugó és fallabda bajnokságok stb.). A fiatalok beilleszkedési problémáinak orvoslása, (szakemberek bevonásával) mentálhigiénés tanácsadás, stresszkezelés, drog-, alkohol- és AIDS-prevenciós tanácsadás. Az egyesület célja ifjúsági és diáktanácsadó központ működtetése, a fiatalok személyes és szakmai kompetenciájának fejlesztése érdekében képzések, tréningek, előadások, szemináriumok, valamint szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Közterület-Felügyelők Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

7623 Pécs, Rét utca 19.
képviselő: elnök Schranz Richárd
Közterület-felügyeletek munkájának hatékony támogatása, folyamatos kapcsolattartás megteremtése.
Egységes szakmai, módszertani eljárásra való törekvés a vonatkozó jogszabályok betartásával. Elősegíteni a közterület-fegyelületeknek a jelenleginél kedvezőbb szakmai és erkölcsi megbecsülését.
Elérni a közterület-felügyelő szakmakénti elismerését és ezzel elősegíteni a közterület-felügyelői munka szakmai presztísének növekedését. Képviselni a Magyarországon tevékenykedő közterület-felügyeletek érdekeit. Elősegíteni a szakmai képzést, továbbképzést. Együttműködni hazai és nemezetközi szervezetekkel, intézményekkel , ezen belül is kiemelten a rendvédelmi szervekkel, a törvényben és más jogszabályokban meghatározott szervekkel, melynek céljai és feladatai hasonlóak. Közreműködés a közterület-fegyelügyeleteket érintő jogszabályok megalkotásában, módosításában. Véleménynyilvánítás a közterület-felügyelőket érintő központi és más állami döntések tervezeteivel kapcsolatban. ... >>

kultúrAktív Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Mikszáth Kálmán utca 9.
képviselő: alelnök Sebestyén Ágnes, elnök Tóth Eszter Melinda
A környezet, a kultúra, a művészetek iránti érdeklődés fejlesztése. Az emberek, főleg a gyermekek és fiatalok és az őket nevelők társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, s ezáltal a nagy nyilvánosság számára a kulturális szolgáltatások hozzáférhetővé tétele. Tudományos kutatások, innovatív képességfejlesztő és ismeretterjesztő módszerek kidolgozása, mely által a hátrányos helyzetű csoportok hátránya csökken, mivel közvetítésre, átadásra kerül számukra a természeti és épített környezet, a kultúra, a művészetek, mely elősegíti számukra a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását. Régiók, kistérségek jellegzetes környezetének, természeti értékékek és kulturális örökségek megőrzése és közvetítése a társadalom széles rétege számára. A nemzeti kultúrák széleskörű megismertetése a határon túli magyar, a nemzetközi és hazai hasonló célokkal működő civil szervezetekkel. A kultúra közvetítés egyben magában foglalja a szociálisan rászorultak támogatását is. ... >>

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.
képviselő: elnök Keresnyei János, titkár Éberling László
kulturális innovációs hálózat és innovatív ágazati szereplők koordinált együttműködésének megteremtése. Kulturális háttér tevékenységek és a kulturális tevékenységek indusztrális és működési szabályrendszerének kidolgozása és inkubálása. RIS és Versenyképességi (Fejlesztési) Pólus Projektekben megjelenő kulturális ágazatot érintő igények, tervek és projektek megoldása, innovatív fejlesztések generálása. Kulturális ágazat fejlődési irányainak megfelelő képzési rendszer kialakítása és szakmai továbbképzések szervezése. Kulturális ipar szereplőinek piaci jellegű működésének innovatív módszereken alapuló fejlesztése, egységes (a létrejövő klaszter minden tagjára vonatkozó) norma rendszer kialakítása. Kulturális ipari területének innovatív eredményeit kommunikálni különböző eszközökkel: rendszeres hírújság, internetes fejlesztési portál kialakítása belföldi és külföldi konferenciák. Horvát és szlovén ágazati szereplők számára módszertan és eredmények átadása - felkészülésük segítése. ... >>

Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Gradvolt Szilveszter, kuratóriumi titkár Márkovics Pál
Az óvodás és iskolás korú gyermekek - pedagógiai programokba is beilleszthető- felkészítése a korszerű, biztonságos és kulturált közlekedésre, -preventív szempontok figyelembe vételével - hogy egész életük során másoknak is példát mutatva megóvhassák életüket és testi épségüket a közlekedési balesetektől. Ennek érdekében elmélet és gyakorlati foglalkozások, versenyek, közlekedési szakkörök, kerékpáros, gyalogos és kismotoros közlekedési gyakorlatok szervezése a KRESZ Parkban, munka- és balesetvédelmi kisfilmek vetítésének szervezése, pályázatok kiírása a kulturált közlekedés szabályainak elsajátítására. Célja továbbá a KRESZ Park műtárgyainak védelme. ... >>

Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: Wesztl László ... >>

Lángnyelv Alapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Szent István tér 10.
képviselő: helyettes Dr. Sárkányné Lengyel Mária, kuratóriumi elnök Laurent Fleuret
A pécsi Leőwey Klára Gimnázium Magyar Francia Két tannyelvű Tagozatán folyó nevelési program támogatása: a tagozat kiemelkedő eredményeket elérő tanulói és tanárai számára további fejlődés elősegítése; a hazai és nemzetközi ismeretterjesztés lehetőségének megteremtése atnulók és pedagógusok számára; a jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi és technikai bázisának megteremtése; Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Lashi butyi (jó munka) Roma Közhasznú és Foglalkoztatási Egyeület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 33.
képviselő: elnök Petrovics Natasa
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre.
A környezet- és természetvédelem, az egészséges életmód, a sportolás, a kulturális emlékek és hagyományok ápolásának oktatással, ismeretterjesztéssel való elősegítése. ... >>

Ledinai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Vadász utca 8/1.
képviselő: kuratórium elnök Fledrich Béláné sz. Kőzsegi Éva, kuratóriumi titkár Földing Andrienn sz.: Takács Adrienn
az óvoda nevelési munkájának támogatása, a működési feltételek biztosítása. ... >>

Lellei Vitorlás Egylet

(sport,oktatási)

7624 Pécs, Hungária utca 47.
képviselő: elnök dr. Bodnár Imre
a hazai vitorlázók sporttevékenységének szervezése, a vitorlás versenysport fejlesztése. Vitorlázó sportolók versenyzésének, versenyeztetésének lebonyolítása. Vitorlás versenyek szervezése. Sportolás iránti igény felkeltése. Sportolók nevelése és oktatása. Minőségi sporteredmények elérése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

Leőweyért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Major Tiborné
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalának emelését, a tanulók és tanárok művelődésének elősegítését célozza, ezen belül különösen az oktatás technikai eszközeinek gyarapítása, a nyelvi és számítástechnikai képzés ösztönzése, a tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi tanulmányutak, és egyes személyek vagy osztályközösségek sport, művelődési céljainak anyagi támogatása, kulturális és közösségi programok szervezése. ... >>

Liber-arte Gyermektehetség Kutató és Fejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Németh László u. 36.
képviselő: Bach József, Pongrácz Éva
Amatőr művészeti tevékenség támogatása. ... >>

Ludus Történelmi Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Építők útja 5/B. III./12.
képviselő: elnök Zsoldos Szabolcs
A római kor szellemi és anyagi kultúrájának kutatása, ápolása és bemutatása (kiemelt figyelmet fordítva a kor történelmére, tudomány- és technikatörténetére, művészeteire, mesterségeire, étkezési szokásaira, testkultúrájára és harcászatára). A történelmi múltról (könyvekből, előadásokon, iskolákban) szerzett elméleti ismeretek, élményszerű tapasztalatokkal való összekapcsolása a történelmi életmód rekonstrukcióban rejlő élménypedagógiai módszerek által. A régióban élő gyermekek és fiatalok számára a szabadidő egy hasznos eltöltésének módját biztosítani, személyiség-, ismeret- és készségfejlesztő tevékenységek által. Egy, az egyesület programjain alkalmazott történelem és társadalom centrikus oktatási/nevelési program kidolgozása, mely hozzájárul a résztvevők felelősségérzetének, környezet- és társadalomtudatos gondolkodásának fejlődéséhez. Pécs város történelmi múltjának kutatása, széleskörű bemutatása, és kulturális örökségeinek megóvása. A régió kulturális életének és turizmusának fejlesztése hagyományőrző rendezvények által. Hosszútávon egy kísérleti régészeti telepként is funkcionáló, az ókor életvilágát bemutató élménypark létrehozása. ... >>

LUTHER RÓZSA Alapítvány

(oktatási,egyéb)

Pécs, Dischka Gy. utca 4-6.
képviselő: titkár Kránicz József
Támasza és segítője az egyházközség tagjainak a kisgyermekkorútól az időskorúig. A Pécsi Evangélikus Gyülekezet anyagi és lelki életének segítése, valamint szociális helyhetük miatt segítségre szorulók támogatása; lelki bajokban szenvedők gondozásának elősegítése; hitoktatás továbbfejlesztése; a családi életre nevelés, illetve a családi élet gondozásának támogatása; az ifjúság szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése, a cserkészmozgalom támogatása. ... >>

Magánjogot Oktatók Egyesülete

(oktatási)

7624 Pécs, Kürt utca 3.
képviselő: elnök Dr. Nemessányi Zoltán
A magánjog tudományának művelésében egyetemi oktatóként, gyakorlati szakemberként, PhD hallgatóként szerepet játszó jogászok összefogása, szakmai fórumának megteremtése, a tudomány, az oktatás társadalmi megbecsülésének emelése, szakkérdésekben a tudomány álláspontjának képviselete a jogalkotó és jogalkalmazó szervek előtt, a magánjog, a közösségi jog alkalmazásának kutatása. ... >>

MAGYAR ÁG - A Magyarság Kultúrájának Felelevenitéséért Alapitvány

(oktatási)

7630 Pécs, Bor u.72
képviselő: Erdei Tibor
ősi magyar kulturemlékek, szokások, kézmüvesmesterségek, a magyarság eredetkutatása eredményeinek megismertetése, oktatásának támogatása ... >>

Magyar Autóközlekedési Tanintézetek Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

7630 Pécs, Hengermalom utca 4.
képviselő: elnök Jovánovics János
A járművezető képzés érdek- és szakmai képviselete , a képzés szakmai színvonalának emelése, és az európai integrációs csatlakozás elősegítése. ... >>

Magyar Bűnügyi,- és Igazságügyi Szakértői Alapítvány

(oktatási)

7621 Pécs, Mária u.8.
képviselő: Dr. Kovács Gábor
a magyar igazságügyi, szakértői tevékenység fejlesztése, tudományos konferenciákon továbbképzéseken, egyéb szakmai tudományos rendezvényeken valórészvétel biztosítása, ilyenek szervezése, külföldi- és belföldi tanulmányi utak résztvevőinek támogatása, szakértői tevékenységgel folglalkozó folyóiratok, kiadványok támogatása megjelentetése, együttmüködés az eredményesebb bűnmegelőzés és a hatékonyabb bűncselekmény felderitést támogató alapítványokkal, szervezetekkel és a rendőrséggel, más nyomozó hatóságokkal, önkormányzati és kormányzati szervekkel, kábítószervizsgáló laboratórium müködtetése ... >>

Magyar Forgalomtechnikusok Alapítványa

(oktatási)

7621 Pécs, dr. Majorossy Imre utca 4.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Lányi Péter, kuratóriumi titkár Rankli Károly
ösztönzés magas szintű szakmai képzettség megszerzésére a gyors, biztonságos, gazdaságos közúti közlekedés megvalósítása érdekében. ... >>

Magyar Humángenetikai Társaság

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: dr. Melegh Béla
A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelőzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elősegítése, ezen tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása és azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé, módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása, tudományos konferenciák rendezése, továbbképző tanfolyamok rendezése diplomások és szakdolgozók számára, a szakember képzés és utánpótlás elősegítése. ... >>

Magyar Lajos Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Magyar Lajos utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnöke Storcz Edit
a Magyar Lajos úti óvoda állagfelújításának megvalósítása, továbbá az óvoda részére kül- és beltéri játékok, tornaszerek, papír-írószer cikkek és könyvek vásárlása, kulturális-, sport- és szabadidő tevékenységek, oktatás finanszírozása. ... >>

Magyar Művészetterápiás Társaság

(oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Pósa Lajos utca 45
képviselő: elnök Dukits Dalma, társelnök Farkas Diána Ágnes, társelnök Hoppál Dorottya, társelnök Valachiné Geréb Zsuzsanna
A művészetterápia terület és tudományág szélesebb körű elismertetése, színvonalának emelése. A társaság tagjai szakmai, tudományos ismereteinek bővítése, érdekeinek képviselete, védelme. A magyar művészetterápia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése. Művészetterapeuta szakképesítés elérése az Országos Képzési Jegyzékben. Szakmai névsor alapján művészetterapeuták megbízáshoz juttatása, közvetítése intézményekbe. Aktívan elősegíteni a művészet-terápia, mint gyógyító, egészségmegőrző, személyiségépítő, társadalmi összefogást és megértést elősegítő eszköz művelését, terjesztését. ... >>

Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottsága

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7624 POTE Pécs, Szigeti utca 12.
képviselő: elnök Schmieder Melinda
Hozzájárulni a széles látókörű, modern szemléletű, már pályájuk kezdetén értékes hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező orvosok képzéséhez, a magyar egészségügy színvonalának emeléséhez.
Szoros kapcsolatot kiépíteni az elmélet és gyakorlat között különös tekintettel az alapellátás és megelőzés terén.
Tevékenyen részt venni mind szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában.
Támogatni és ösztönözni az orvostanhallgatók nyelvtanulását és nyelvgyakorlását, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon.
Lehetőséget biztosítani elméleti és kutató munkával foglalkozó orvostanhallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
Igényt kialakítani az új orvos generációban magasabb színvonalú, hazai és nemzetközi ismereteket szintetizáló egészségügyi ellátás iránt.
Kapcsolatot tartani más szakmai és nem szakmai diák szervezetekkel hazánkban és az egész világon.
Az egészségközpontú, az egészséges életmódot a középpontba állító életszemléletet elterjeszteni, a betegségeket megelőzni. ... >>

Magyar Regionális Tudományi Társaság

(oktatási,egyéb)

7621 Pécs, Papnövelde utca 22.
képviselő: elnök dr. Horváth Gyula
a regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot biztosítson. Megismertesse és népszerűsítse a nemzetközi, hazai regionális tudomány eredményeit. Bekapcsolódjon a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe és ezzel terjessze a hazai tudományos eredményeket. Kapcsolatot építsen ki a regionális politika alakítóival és annak gyakorlati megvalósítóival a tudományos eredmények ismertetésére, befogadására. Támogassa mindazon kutatóhelyeket, felsőoktatási intézményeket és más szervezeteket, ahol a regionális tudományt művelik, vagy a jövőben művelni kívánják. Pályázatokkal, ösztöndíjakkal és más kezdeményezésekkel támogassa a regionális tudomány művelőit tudományos eredményeik közreadásában, népszerűsítésében. Konferenciák, tanácskozások szervezésével, könyvek, kiadványok megjelentetésével hozzájárulni ahhoz, hogy a tudodmányterület eredményei minél szélesebb körben megismerhetők, felhasználhatók legyenek. Támogatni a Kárpát-medencei regionális kutatások, regionális fejlődést. Közreműködni az Európai Unió transzregionális politikájának Kárpát-medencei megismertetésében. ... >>

Magyar-Német Együttmüködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Munkács M. utca 27. fsz./1.
képviselő: kuratóriumi tag Dr. Ágoston István, kuratóriumi tag Dr. Oláh András Imre
A Pécsi Tudmányegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán a paramedicinális-és szociális foglalkozások elsajátításában résztvevő ápoló szakos tanulók/hallgatók és e szakon/karon végzett szakemberek, valamint a német tanulók/diákok képzésének, szakirányú elhelyezkedésének elősegítése, az EU integráció támogatása a magyar-német ápoló szakos tanulók/hallgatók csereképzésben történő részvételével, egymás országában való részkiképzése megvalósításával, gyakorlati tapasztalatok megszerzésének biztosításával.
Az egészségügyi-, gyógyászati- és rokon foglalkozások elsejátításában részt vevő tanulók képzési szinvonalának emelése, felkészítése az Európai Unió igényeinek megfelelő szinvonalú oktató képzés, ennek keretében a két ország pedagógusainak és szakembereinek lehetőségt biztosítani egymás tapasztalatai és módszerei megismerésére, csereprogram keretein belül. ... >>

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7623 Pécs, Nagy Lajos Király utca 9.
képviselő: elnök Matkovits Kretz Eleonóra
a német nemzetiségek magyarországi oktatási intézményeinek támogatása, érdekvédelme. Támogatók szervezése, védnökök felkérése. A német nemzetiségiek összefogása, az anyanyelvüket nem beszélő nemzetiségiek identitásának erősítése, a nemzetiségi érdekek és a környezet védelme. A nemzetiségi hagyományok, a kultúra ápolása, a német nemzetiség hiteles történetének megismertetése. A kör vállalkozóinak összefogása és a gazdasági ügyek menedzselése. Euroatlanti integráció elősegítése. EU támogatási rendszerek közvetítése. Szociális fejlesztési programokban való részvétel. Oktatás és programszervezés. ... >>

Málomi Szent József Egyházközség Egyesület

(oktatási,kulturális)

7636 Pécs, Málomi Templom 22088 hrsz.
képviselő: elnök dr. Várszegi László
aAlétesítése. Hitoktatás, lelki gyakorlatok szentségimádás szervezése. A templom karbantartásának, felújításának megszervezése. A málomi Pünkösd Ünnep hagyományossá tétele. Hangversenyek, előadások szervezése, rendezése. A Világörökség részét képező templom turisztikai látványosságként való bemutatásának szervezése. A templom mellett levő temetőkert rendbetétele, gondozása. ... >>

Mandulafa Egyesület

(intézményi,oktatási)

7625 Pécs, Losonc utca 12/1.
képviselő: elnök Somorjai Eszter Mária
Támogatni a Waldorf-pedagógia terjedését Magyarországon, elősegíteni a Waldorf-pedagógia elvein és módszerein alapuló oktatási intézmények ? többek között óvoda, alapfokú iskola és középfokú iskola ? létrejöttét és működését. ... >>

Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Cserző köz 2.
képviselő: képviselő Benedek Dezső
a pécsi Művészeti szabadiskola működésének támogatása. Közreműködés a Művészeti Szabadiskola interdiszciplináris művészetpedagógiai koncepciójának terjesztésében, eredményeinek megismertetésében, úgy bel-, mint külföldön, ezen belül az Európai Unió országaiban. ... >>

MATEGO Matematikai Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7635 Pécs, Hattyú utca 4.
képviselő: kuratórium elnök dr. Szabó Sándor
a matematikában tehetséges gyermekek felkutatása és tehetségük gondozása. A matematikai és más természettudományi tárgyak népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe eső általános és középiskolákban. Általános és középiskolás diákok megyei, régiós és országos matematikai versenyekre felkészítése, az országos döntőkbe bejutó baranyai diákok eredményesebb szereplésére felkészítés. A Dél-Dunántúli Régióba, illetve a Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzetébe tartozó általános és középiskolai matematika tanárok szakmai kapcsolattartásának megszervezése. ... >>

Matematikában Tehetséges Középiskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7626 Pécs, Vadász u. 13..
képviselő: Bereczkiné Székely Erzsébet, Róna Géza
Matemetikai tehetségfejleszt programok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal