Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
9. oldal

Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület

(oktatási,kulturális)

7628 Pécs-Mecsekszabolcs, Szabolcsi út 63.
képviselő: elnök Tóth János
középkori harcászati lovas, gyalogos hagyományok ápolása, bemutatása. Középkorban használt hétköznapi használati tárgyak megismertetése, a tárgyak megismertetése, a tárgyak elkészítése, a készítés oktatása. Nemzeti öntudat erősítése, nemzeti hagyományok és ünnepek ápolása, megtartása. ... >>

Széchenyi Diákságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Király utca 44.
képviselő: kuratórium elnöke Kőváriné Kovács Andrea
A hatékonyabb tanulmányi munkát elősegítő eszközök, berendezési tárgyak beszerzése. Az intézmény által szervezett ifjúságvédelmi, drogmegelőzési, gyermekbántalmazással, gyermeki jogokkal és kötelességekkel, családon belüli erőszakkal kapcsolatos előadások tartása, kiadványok megjelentetése. Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. A tehetséges diákok számára pályázatok kiírása. Támogatás a hátrányos helyzetben lévő jó tanulóknak. Az iskolán belüli házi versenyek, vetélkedők helyezettjeinek jutalmazása. Az iskolák közötti versenyeken való részvétel, valamint a szakmai intézmények rendezvényeinek, látogatásainak a támogatása. Kulturális, szakmai és közösségi munka, valamint a sport terén elért jó eredmények jutalmazása. A szűkebb és tágabb környezet műszaki, gazdasági életének, technikai vívmányainak megismertetése. A környezetvédelem megismertetése és gyakorlati alkalmazása. Iskolai, kulturális, sport szakmai rendezvények támogatása. Az iskola évkönyv elkészítése. Bel- és külföldi tanulmányi kirándulások támogatása, történelmi, népi és művészeti emlékek széles körben való megismertetése. ... >>

Széchenyi Hagyományokért Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

7621 Pécs, Király u. 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Hamar Endre
Gróf Széchenyi István és családja hagyományainak felkutatása, újjáélesztése, a Széchenyi hagyományok megőrzése, ismeret-terjesztése. Gróf Széchenyi István munkásságának további kutatása, gyűjtése, megőrzése, terjesztése.
A Széchenyi hagyományokat követően őshonos magyar állatfajoknak, állatfajok tenyésztésének népszerűsítése, megismertetése és felélesztése mintagazdaság létrehozásával. A reformkori kultúra fejlesztése, ismertetése, kultúrájának megőrzése. A sportkultúra erősítése, hagyományőrzést elősegítő szervezetek, kiemelkedő
tudományos-, kulturális-, sport teljesítményt elérő személyek munkásságának, fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek támogatása. Nemzeti Kaszinó létrehozása a gazdasági és társadalmi kérdések megvitatása, az összetartás erősítése céljából. ... >>

Szent Mór Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, József utca 31.
képviselő: elnök Uzsalyné dr. Pécsi Rita
a keresztény ifjúság nevelése, oktatása, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelése. A keresztény értékrendben alapuló, személyiségközpontú, hatékony, élményszerű és sokoldalú oktatási-nevelési lehetőségek felkutatása, kidolgozása és alkalmazása, képességfejlesztés. Korszerű módszerek felkutatása és adaptálása, vagy kifejlesztése, ismeretterjesztés. A művészeti nevelés tanórai és tanórán kívüli lehetőségeinek fejlesztése és támogatása családok szellemi lelkiségi- és szociális támogatása, a keresztény értékrend bemutatása, az értékek megerősítése és családsegítés. ... >>

Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület

(kulturális)

7632 Pécs, Littke József utca 5
képviselő: elnök Kelemen Zoltánné
Tevékenységével elősegíteni a magyarországi cigányság társadalmi integrációját. ... >>

Színvonal Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, Rét utca 10.
képviselő: kuratórium elnök Sarkadiné Schmidt Alexandra
az iskolai tanulmányi színvonal emelése, az iskola szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati oktatás korszerűsítése, az intézmény diákságának szakmai és nyelvi képzéssel, továbbképzésével kapcsolatos tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése, anyagi támogatása, gyakorlati oktatást elősegítő eszközök beszerzése, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok felkészülésének támogatása, diákság ösztönzése a kiváló szakmai tudás elérésére. ... >>

Szlavisztika" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Ifjúságu. 6.
képviselő: Dr.Lendvai Endre
Oktatási ellátás biztositása, kulturális. ... >>

Szösz ART Művészeti és Közművelődési Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7625 Pécs, Hegyalja u. 52.
képviselő: elnök Csille Márta
Egy állandó, mindenki számára nyitott és hozzáférhető képző- és iparművészeti központ létrehozása, amely a gyermekkortól a felnőttkorig mindenki számára lehetőséget nyújt az önkifejezésre, önmegvalósításra, különböző művészeti, elsősorban nemez- és textilművészeti jártasság megszerzésére. Az egyesület hosszabb távon szeretné a központot (állandó épület megszerzésével) a nemezelés és textil iparművészet Közép-Kelet európai központjává fejleszteni, ami mintegy hídként kötné össze Nyugat Európa, Dél Európa és a nemez őshazája Ázsia és Kis-Ázsia művészeit. ... >>

Sztipánovics János Alapítvány"

(kulturális)

7621 Pécs, 48-as tér 2.
képviselő: Pelikán István ... >>

Találkozási Pont Regionális Művészeti Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Anna utca 20.
képviselő: elnök Kajsza Konstantin, ügyvezető elnök Nagy Kata
a dél-dunántúli régióban élő azon művészek alkotótevékenységének segítése, akik a tömegkultúrából kiszoruló, értékhordozó és értékteremtő művészeti ágak, műfajok képviselői, és tagként, vagy az egyesülettel egyéb formában együttműködve kívánnak tevékenykedni. ... >>

Tamás DANCE Szabadidősport és Tánc Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 11. I//4.
képviselő: elnök Horváth Tamás
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, az egészség megőrzésében a sport és így elsősorban a tánc kiemelt szerepének tudati erősítése. A tánc oktatáson keresztül a népi hagyományok őrzése és kitekintés más népek kultúrájába. A sportos életmód, mint a káros szenvedélyektől való visszatartás egyik módjának az ifjúság körében minél szélesebb körben történő propagálása. ... >>

Támasz Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7626 Pécs, Sándor utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Fonai László
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának kialakítása, üzemeltetése és a szállás lakóinak gondozása. A hajléktalanok más átmeneti: albérlet, szükséglakás, stb., vagy végleges lakásmegoldásának elősegítése, az ehhez szükséges foglalkoztattás és egyéb egészségügyi, szociális, kulturális, stb. szolgáltatások szervezése. A fenti cél megvalósulása érdekében a hajléktalan emberek ellátása alapellátás szintjén: népkonyha, nappali melegedő, utcai szociális munka szolgáltatások nyújtásával, átmeneti gondozás keretében: női és férfi hajléktalanok átmeneti szállója, női és férfi éjjeli menedékhelyek, tartós bentlakásos ellátás szintjén: hajléktalanok ápoló otthona működtetésével, egészségügyi szolgáltatások biztosításával. Módszertani tevékenység keretében a regionális módszertani központokra vonatkozó jogszabályban megnevezett feladatok ellátása. Innovatív programok és szolgáltatások biztosítása a célcsoportnak. ... >>

TANAC Kultúrális Egyesület

(kulturális)

7623 Pécs, Nagyvárad utca 13.
képviselő: elnök Szávai József, titkár Csátity Bránkó
kulturális. ... >>

Tanulmány Kiadó Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Anna utca 21.
képviselő: kuratórium elnök Takács József
a nevét adó ? korábban a Res Publica Alapítvány keretei között működött non-profit jellegű könyvkiadási szakmai műhely önállósítása, kiadványok, könyvek, tankönyvek megjelentetése, kiadási tevékenység támogatása, alapvetően az alapítvány művelődési célú. ... >>

Tavasz Horgász Egyesület Pogány

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

Pécs-Reménypuszta, postafiók 37.
képviselő: elnök Kiss Gyula
A tagjai horgász érdekeinek képviselete, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. A horgász sport fejlesztése, népszerűsítése. A horgász tagoknak a vonatkozó rendeletek és horgász szövetségi szabályok tiszteletben tartására, a társadalmi együttélés normáinak betartására, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelése. A horgászat, illetve a horgász egyesület hagyományainak őrzése és ápolása. Horgász célú hasznosítású víz kezelése és működtetése, halnevezés. ... >>

Tegyünk Egymásért Egyesület

(intézményi,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.
képviselő: elnök Kocsisné Nagy Margit
A település kulturális és művelődési életének fellendítése, közös színház látogatások, előadások, műsorok megszervezése, múzeum látogatások megszervezése, a település hagyományainak felelevenítése, a nemzeti ünnepek közös ünneplése, kapcsolattartás a többi civil szervezettel, a település arculatának kialakítása, a szűkebb környezet rendben tartásával, a roma kultúra megismerése a magyar lakosággal és fordítva, az egészsegs életmód igényének kialakítása. ... >>

Tengerhajózó Yacht Club Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Ferencesek utcája 24.
képviselő: elnök dr. Dicső István György
a vizi sport iránt érdeklődők összefogása és népszerűsítése. A tagok közötti tapasztalatcsere, tapasztalatok bővítése. A vizi sporttal kapcsolatos oktatás, versenyek, valamint egyéb rendezvények szervezése, továbbá célja az egészséges életmódra nevelés, utánpótlás képzése és tengeri hajóutak szervezése. A hajózás hagyományainak, szépségeinek, az évszakok alatt összegyűlt tapasztalatok és az igazi "hajóslelkületnek" a megőrzése. ... >>

Tettekkel Egymásért Nemzeti Egylet Egyesület

(sport,kulturális)

7632 Pécs, Enyezd utca 18.
képviselő: elnök Orosz Gábor, titkár Miklya Veronika
Magyarság történetének, kultúrájának, értékeinek fenntartása, ápolása, az ezt célul kitűző személyek, csoportok támogatása. Kulturális, művészeti programok szervezése, kapcsolattartás a határon túli magyarokkal, határon túli magyarok segítése. Sportrendezvények szervezése, kirándulások lebonyolítása. Tagok szellemi és fizikai állapotának javítása. Az egyesület tevékenységének, működésének minél szélesebb körben való elterjesztése. ... >>

Tettyei Közösségért Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 22.
képviselő: társelnök Arató Ferenc, társelnök Németh Zsolt, titkár Kéri Gábor
Együttműködésre épülő, a városfejlesztési döntésekben közvetlen demokratikus részvételt biztosító civil érdekképviseleti formák kialakítása. Élhető, csillapított forgalmú lakókörnyezet, városrész kialakítása, a Zidina, Puturluk és Tettye városrészekben, illetve a további kapcsolódó városrészeken. Európai színvonalú infrastrukturális környezet kialakítása minden városrészi érintett számára. A városrész ökológiai, kulturális, épített és humánerőforrás értékeinek feltárása, védelme. ... >>

Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.
képviselő: elnök Gyurokné dr. Bódi Csilla
az iskola nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységének támogatása, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészséges életmódra nevelés, az egészséges, a természettel harmonizáló környezet kialakítása, szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tárgyi eszközök beszerzésének támogatása, kulturális, szabadidős programok, versenyek szervezése, díjazása, együttműködés kialakítása hasonló célkitűzési civil szervezetekkel, illetve külföldi partnerkapcsolat kiépítése, támogatása, nemzetiségi hagyományok őrzése, az iskola diákönkormányzat támogatása, cserekapcsolatok ápolása, ennek érdekében kirándulások utazásának megszervezése. ... >>

Timóteus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Engel János utca 15.
képviselő: kuratórium elnök Bartisné Gagyi Ágnes
A Baranya megyei református oktatás, gimnáziumi tagozat, általános iskola, illetve iskola vagy iskolarész oktató, nevelő munkájának támogatása. A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája tagintézményeinek oktató, nevelő munkájának támogatása. ... >>

Történészcéh Egyesület

(oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre utca 15. II/6.
képviselő: elnök Miszler Tamás
Tevékeny részvétel egy szélesebb látókörű történész- és történelemtanári réteg kialakításában.
Magyar diákoknak külföldön, külföldi diákoknak Magyarországon szakmai gyakorlatok, tanulmányutak szervezése.
Hazai és nemzetközi szemináriumok, konferenciák szervezése.
Oktatási és kutatási intézmények tevékenységének megismerése érdekében tanfolyamok szervezése.
Találkozók létrehozása intézmények és végzős hallgatók között az igények és elvárások kölcsönös megismerése érdekében.
Kiadói tevékenység folytatása az egyesület tevékenységi körének megfelelően. ... >>

TRILLA Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Makár tető 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Balog Pál
a gyermekek komplex és szakszerű képző- és zeneművészeti oktatásának, nevelésének, elősegítése annak érdekében, hogy a művészetek által élmény gazdaggá tett gyermekkoruk a jövőjükben döntő hatással legyen a személyiségük értékes fejlődésére, pozítiv életvitelükre, művészetek iránti vonzódásukra, valamint multikulturális környezetbe való beilleszkedésükre. A megszűnő állami mecenatúra szerepét pótlandó a művészetek támogatásán keresztül a társadalomnak a magas színvonalú, értékes alkotói és előadói művészetek iránti érdeklődése, igényei szükséglete ösztönzése és formálása. A hátrányos helyzetű, illetve sérült gyermekek védelme, felzárkóztatása, a rendelkezésre álló feltételekkel és tudással, küzdelem esélyeik egyenlőségéért, helyzetük javításáért és a társadalmi szolidaritásért. A zene, a kultúra és a művészetek területein tehetséges fiatal személyek és csoportok felkutatása és felkarolása. Céljai megvalósításában közreműködő oktatóknak, alkotó- és előadóművészeknek szakmai fejlődésükhöz, előremenetükhöz, illetve fellépési/bemutatkozási lehetőségeik megteremtéséhez való anyagi és szakmai segítségnyújtás. A magyar nemzet népművészetének országhatáron belüli megőrzése és hagyományainak ápolása, valamint a magyar kultúra nemzetközi színtereken történő népszerűsítése. ... >>

Tüke Tőke Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa Sikeréért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Perczel Miklós utca 26. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Mészáros András
Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program társadalmi meg- és elismertetése, a programfázisokhoz civil kapcsolódás intézménye alapjának megteremtése. ... >>

Uj helyzet" Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Mátyás király u. 5. II/5.
képviselő: Dr.Kosztics István kuratórium elnök
A Dél-dunántúli régióban a polgári keresztény értékrend terjesztése, megismertetése, a polgári keresztény értékrendet képviselő időszaki kiadványok kiadásának és terjesztésének elősegítése, ismeretterjesztő, tájékoztató rendezvények szervezése. ... >>

Ügyészek az Igazságszolgáltatásért Alapítvány

(sport,kulturális)

7623 Pécs, Jókai utca 26.
képviselő: kuratórium elnök dr. Fónay Tamás
a Legfőbb Ügyészség, fellebbviteli főügyészségek, megyei főügyészségek és az illetékességi területén működő helyi ügyészségek ügyészei, alkalmazottai szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Üres Tér Színházi Egyesület

(intézményi,kulturális)

7633 Pécs, Gosztonyi utca 4/ C.
képviselő: elnök Kőrösi Márk
színtársulat működtetése. Színházi előadások létrehozása. Kapcsolattartás más hasonló színházi formációkkal, egyesületekkel, fesztiválok látogatása, ezeken való részvétel, dokumentációk készítése; találkozók esetleg workshop rendezése. ... >>

Vasasért Egyesület

(oktatási,kulturális)

7691 Pécs-Vasas, Bencze J. utca 6.
képviselő: elnök Berényi Zoltán
Cselekvési lehetőséget biztosítani azoknak a polgároknak, állami, társadalmi, gazdálkodó szervezeteknek, akik tenni akarnak Pécs-Vasason élők harmonikus, egészséges, kulturált életvitelének kialakításáért, fejlesztésért. Társadalmi keretéül szolgál azon személyeknek, szervezeteknek, akik Pécs-Vasas érdekében dolgoznak, az ott élők művelődésével, képzésével, szabadidejük szervezésével foglalkoznak, és tevékenységüket az eredményesség fokozása érdekében összehangolni, feladataikat egyeztetni, tapasztalataikat kicserélni kívánják. ... >>

Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, Szövetkezet utca 13/1.
képviselő: alelnök Edit Refflinghaus, elnök Fuchs Károly
Vasas természeti, építészeti és történeti értékeinek megőrzése. Az egészségügyi ellátás javításához való társadalmi hozzájárulás. Vasas kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, továbbadása, a közművelődés segítése, színesítése. A községi infrastruktúra fejlesztésében való közreműködés. Vasas lakóinak sport- és kulturális élete valamennyi területének támogatása. Népi, nemzetiségi hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása. Partnerszervezetek kulturális intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése. Településfejlesztésben való közreműködés. Bányász hagyományok megőrzése. Alternatív energiaforrások lehetőségeinek feltárásában való közreműködés, társadalmi szerepvállalás előmozdítása. ... >>

Vasasi Szent Borbála Egyesület

(intézményi,kulturális)

7691 Pécs-Vasas, Bethlen Gábor utca 21.
képviselő: elnök Ruzsicsics Ferenc
Vasas kulturális életének megőrzése, bővítése; kulturális rendezvények szervezése (költők, írók, művészek, színészek, közéleti szereplők, politikusok); történelmi emlékek és hagyományok ápolása; történelmi emlékművek gondozása, illetve újak felállítása; megemlékezések évfordulókról; filmvetítések. Vasas helytörténeti kutatásának folytatása, valamint az eredmények kiadása, megjelenítése, terjesztése. Egyesületi hírlevél készítése; hagyományőrzés, tojásfestés, adventi koszorú készítő hagyományok bemutatása, megszerettetése. Színház, múzeum, parlament, terrorháza, egyházi emlékhelyek, templomok látogatása. Közéleti aktivitás nevelése, keresztény és polgári értékek támogatása, környezettudatos gondolkodás terjesztése, közösségi kezdeményezések felkarolása. Vasas-Somogy-Hird lakói kapcsolatainak ápolása, szociális konfliktusok megelőzése, mérséklése kezelése. Helyi vállalkozók érdekeinek védelme. ... >>

Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, dr.Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Molnár Géza, elnökhelyettes dr. Orosdyné Bogárdi-Mészöly Éva
a vasutas és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása, segítése, az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti bérleti díj felszámolásával az egyesület céljai megvalósítása érdekében, kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek működtetése, a Pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar munkájának támogatása, nemzetközi és országos kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása, tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások szervezése és biztosítása, együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, rekrációs szabadidős szórakoztató programok szervezése, egyéb nemzetközi kulturális kapcsolaatokat szolgáló tevékenység a belvárosban, a város centrumában kellemes, esztétikus környezetben művelődési, szórakozási és társas együttlét lehetőségeinek biztosító hely, fórum a város polgárai részére, kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára, a hátrányos helyzetű csoportok önszerveződésének elősegítése. ... >>

Vidám Napokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7623 Pécs, József Attila utca 20.
képviselő: kuratórium elnöke Bata Tiborné
A József Attila úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális, hagyományok és ünnepek, ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása, ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges feltételek eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. Az intézmény külső- és belső állagának megőrzése érdekében történő fejlesztés és megóvás. Az óvodai környezet tiszta, egészséges, balesetmentes, a természettel harmonizáló kialakítása. A pedagógiai munka hatékonyságát segítő szakmai képzések támogatása. ... >>

Videokazetta Kölcsönzök Országos Szervezete

(kulturális)

7624 Pécs, Rókus utca 3/ a.
képviselő: elnök Tálas János, elnökhelyettes Wohl Ferenc ... >>

Vidorka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Szigeti u. 12.
képviselő: Dr. Pajor Lászlóné
a POTE óvoda támogatása ... >>

Virág Benedek Alapítvány

(kulturális)

7624 Pécs, Ifjuság u.6.
képviselő: HOrváth Tamás
kulturális ... >>

VIZIN Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Gosztonyi Gyula utca 4/B. I//15.
képviselő: elnök Vélin Veszna
Magyarországi horvátok képviselete, tradicionális kultúrájának ápolása, gyűjtése, bemutatása, megismertetése, az anyanyelv megőrzése; a magyarországi horvátok kulturális hagyományait összegyűjtő kutatómunkák szervezése, lebonyolítása; e célok megvalósítását célzó programokon rendezvényeken, fesztiválokon való részvétel, ezek tervezése, szervezése; az összegyűjtött hagyományos kultúra és az ahhoz kapcsolódó tárgyak oktatása, oktatásának elősegítése, táncházak, táborok szervezése és az azokon való részvétel; élő hagyomány ápolásának támogatása; együttműködés és kapcsolattartás magyarországi horvát és más külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel. ... >>

Vizuális Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos Király út 13.
képviselő: kuratórium elnöke Flamann István
A nevelés és az oktatás területén (főként a középiskolás korosztályban) a vízuális nevelés segítése, támogatása: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység. ... >>

Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Foundation Viaduct for the youth Talbrücke Stiftung für die Jugendlinche

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7627 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: kuratóriumi elnök Rabb Szabolcs
részvétel országos és régió szinten a társadalmi és kulturális életben, ifjúságot érintő döntésekben a helyi, régiós és országos képviseletekben a fiatalok érdekeinek érvényesítése, az ifjúságot övező kultúra környezet, ezek megóvása, a helyes életvitel, a környezet értékeinek megvédése sportprog-ramokkal, korszerű táplálkozási ismertek átadásával az egészségért való tenniakarás, a fiatalok képzése és munkahelyi elhelyezkedésének megkönnyítése, gyermek- és fiatalkorúak érdekeinek képviselete a civil és hatósági fórumok előtt, az ifjúság szerepének lehetőségeinek a segítése az euroat-lanti beilleszkedésben, kapcsolattartás határon túli -leginkább magyar- mozgássérült pályakezdő fiatalokkal foglalkozó szervezetekkel, tapasztalatcsere alapítványokkal, csereüdültetés közös szervezése, mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása, elsősorban mozgássérült fiatalokat nevelő családok lelki és információs segítése, nyilvános rendezvények és szolgáltatások szorgalmazása. ... >>

Zárkörü Női Klub

(kulturális)

7626 Pécs, Lánc utca 18.
képviselő: elnök Kissné Portik Magdolna ... >>

Zene a jövőért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

7635 Pécs, Mecsekszentkút 46.
képviselő: kuratóriumi elnök Batyi Róbert, kuratóriumi tag Szalai Eszter
A zeneműveknek a társadalom széles rétegeivel történő megismertetése. A különböző nemzetiségek és kisebbségi népcsoportok közötti békés együttműködés elősegítése a határokon átnyúló kulturális tevékenység támogatása által. ... >>

Zichy Gyula Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9. I/103.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Beöthe Tamás Zsolt
Magyarországon működő, illetve létesítendő katolikus oktatási, nevelési, művelődési intézmények támogatása, különös tekintettel a magyarországi egyházi intézményekben folyó ifjúságnevelés támogatására. Ifjúsági, szociális tevékenység, ezen belül a cserkész és egyéb hasonló jellegű ifjúsági mozgalom segítése. Családok segítése. Kulturális tevékenység, kulturális rendezvények, kezdeményezések szervezése és ösztönzése a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, a béke, a nemzetközi együttműködés és a rossz szociális helyzetben élők, illetve a fejlődő országok megsegítése témáiban;
sporttevékenység. A Jezsuita Intézmények Diákjai Egyesületének (rövidített neve: JIDE) erkölcsi és anyagi támogatása; a rászorulók, betegek, mozgássérültek és szellemi fogyatékosok megsegítését szolgáló tevékenység előmozdítása, és tagjai útján közvetlen végzése;
a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók emberi fölemelkedését és társadalmi beilleszkedését szolgáló kezdeményezések megfogalmazása, és fölkarolása. A nemzedékek közötti párbeszéd és jobb együttélés ösztönzése, építve a különösen becses értékekre, amelyet az idős emberek jelenléte jelent a társadalomban és azokra az energiákra, amelyek az ő életükben rejlenek. A nemzetközi szolidaritás előmozdítása a fejlődés, a népek közötti béke és együttműködés érdekében; az ökumenikus törekvések és a különböző vallások közötti párbeszéd ösztönzése, meghívásra felajánlott előadó szereplésének az elfogadása. ... >>

Zsolnay Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
képviselő: titkár Szakálas Mártonné, titkárhelyettes Tari József
a munkavállalókat anyagi, szociális és kulturális, valamint élet és munkakörülményeiket érintő jogairól és kötelezettségeikről tájékoztatni, továbbá a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek előtt képviselni. ... >>

Zsolnay Vilmos Kulturális Egyesület

(kulturális)

7634 Pécs, Magyarürögi út út 145/B.
képviselő: elnök Horváth Tamás
művészeti-, ipartörténeti kutatások a pécsi Zsolnay örökséggel kapcsolatban. Kutatási eredmények publikálása, kiadványok megjelentetése, kiállítások és rendezvények szervezése. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal