Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 445
4. oldal

Idővonat Olvasótábor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Keszüi út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Laufer Péter
A Baranya megyei un. kulturálisan hátrányos helyzetű tanulók és a határon túli magyar gyermekek nyári táboroztatásának segítése. A tanulók megismertetése a nagy történelmi korszakok összefüggéseivel. Ezzel a gyermekek iskolán kívüli művelődésének, az oktató és nevelőmunka közművelődési tevékenységgel történő kiegészítésének tudatos szervezését vállalják. Az alapítvány programja az olvasásra, a könyv- és könyvtárhasználatra épül, de az alternatív oktatási rendszerek, a film, a színház, a zene és a többi művészeti ág, valamint a tömegtájékoztatási eszközök hatásaival is számol. Az ?Idővonat? fantázianevű olvasótábor fontos állomás a határainkon túli magyar nemzetiségekkel való kapcsolat kiépítésében, magyarságtudatuk, nyelvismeretük fejlesztésében. ... >>

Ifjúsági Unió Pécs

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7627 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: alelnök Tóthné Heizler Zsuzsanna, elnök Háber János
a régió társadalmi és kulturális életében történő részvétele az ifjúságot érintő döntésekben a helyi és régiós képviseletekben tagság érdekeinek érvényesítésére törekvés. A fiatalokkal az őket övező kultúra, környezet megismertetése és annak elérése, hogy tegyenek annak megóvása érdekében gyakorlatban tanulják meg, sajátítsák el a helyes életvitelt. Ismeretterjesztő programok, lehetőségekkel az információs társadalom szélesebb, elsősorban a fiatalok körében történő megvalósítása, sport programokkal, korszerű táplálkozási ismeretek átadása egészségünkért, rendezvényeinek, közhasznú szolgáltatásainak nyilvánossá, (tagjain kívüliek számára is hozzáférhetővé) tétele, a természeti és épített környezet érdekeinek megvédése, a fiatalok képzése és munkahelyi elhelyezkedésének megkönnyítése. A gyermek és fiatalkorúak érdekeinek képviselte a civil és hatósági fórumok előtt, mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása.
Civil szervezetek kapacitás fejlesztése, humán erőforrásainak erősítése. ... >>

Innovatív Technológia Fejlesztésekért Kutatás-fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7626 Pécs, Major utca 17. fdsz./2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Németh András, kuratórium tag Biró Tibor
az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való hozzájárulás. Az alapítvány célként tűzi ki, hogy minél magasabb legyen a magyar részvételi arány az innovációs, illetve kutatás-fejlesztési EU programban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben, támogatja és ösztönzi a vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát. Ösztönzi és támogatja a regionális, illetve hátáron átnyúló kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs együttműködéseket. Segíteni kívánja a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak szakmai, illetve vállalkozási felkészültségének javítását. Egészségmegőrzés és ezzel összefüggésben gyógyító és rehabilitációs tevékenység nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzájárulás megkönnyítése. A kulturális tőke fejlesztése révén a tudásalapú gazdaság egyik alappillérének a képzés eredményességének és hatékonyságának növeléséhez történő hozzájárulás. Hátrányos helyzetű álláskeresők, csökkent munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásának, képzésének elősegítése. A földrajzi, nemzeti, etnikai, vallási és egyéb tulajdonsága miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja, esélyegyenlőségük kivívásában való közreműködés, illetőleg az életkörülmények, a foglalkoztathatóság, a gazdasági fejlesztések szintjén a felzárkóztatás, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése, ezáltal pedig az elszigetelődés fokozatos leküzdése. A fenntartható környezeti fejlődés előtérbe kerülésének következményeként az alapítvány kiemelt figyelmet fordít mint a hazai, mind a külföldi környezeti, táji és kulturális örökség megóvására, hozzájárul a megújuló energiaforrások eddiginél nagyobb mértékű hasznosításának népszerűsítéséhez, támogatja komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítását, a szelektív hulladékkezelés elterjesztését, modern hulladékgyűjtő és- feldolgozó üzemek létesítését. A közlekedés fejlesztésének támogatása, az akadálymentesítés szorgalmazása, hogy a mozgáskorlátozottak diszkriminációja csökkenjen. ... >>

InterMagyar Kulturális Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 40.
képviselő: alelnök Babarci Bulcsu, elnök Kerekes Kornél, titkár Kerekesné Bogárdi Alíz ... >>

Iskolánkért" elnevezésű Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Felsővámház u. 22.
képviselő: Keszthelyiné Albert Éva ... >>

Istenkúti Közösségért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Fábián Béla utca 9.
képviselő: társadalmi elnök Knyihár Éva, ügyvezető elnök Peták Péter
a helyi alapellátások fejlesztése, különös tekintettel a helyi iskola újraindítására, kulturális tevékenység, amely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, a hátrányos helyzetű -elsősorban az istenkúti peremkerületben élő- csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szociális háló megteremtése, közművelődési, oktatási, sport és szabadidős programok szervezése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a 4-18 éves korosztály igényeire és érdeklődésére, képzések szervezése, lebonyolítása, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősé-gének elősegítésére irányuló képzések és a civil szervezetek, illetve a civil társadalom fejlesztésére irányuló képzésekre, természetjárásra és egészséges életmód kialakítására ösztönző programok szervezése, a helyi közösségek foglalkoztatottságának és munkaerő-piai reintegrációjának elősegítése, képzéseken és foglalkoztatási programok indításán keresztül, környezetvédelem környezeti tudatformálás, közösségfejlesztés. ... >>

István Aknáért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, István akna 14.
képviselő: elnök Mesztenyei Józsefné
István aknán élők érdekképviselete, társadalmi kirekesztődésének megelőzése;
-a szegregálódott városi területeken élő leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok helyzetének javítása, a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése;
- hátrányos helyzetű lakosság csoportokkal különösen a romákkal szembeni előítéletek csökkentése, az etnikai diszkrimináció és a hátrányos helyzet visszaszorítása;
- az István aknán élő iskolás korú gyerekek tanórán kívüli felzárkóztatásának megszervezés, tanulási hátrányainak csökkentése;
-István akna természeti környezetének rendbetétele érdekében a lakók bevonásával folyamatos akciók szervezése;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani az István aknán élő fiatalok szabadidejének eltöltéséhez, közéleti, társadalmi ismereteik megszerzéséhez, érdekeik védelméhez;
-az egyesület célul tűzi ki, hogy István aknán közösségi tér jöjjön létre, a helyi lakosok minél szélesebb körű bevonása érdekében;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani a leszakadó városi területen élő, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzési programba való bevonásához és foglalkoztatásához;
- az egyesület hozzá kíván járulni az István aknán élők kisebbségi identitásának megőrzéséhez, nyelvi képzések szervezésével, a cigány hagyományok megőrzésével, ünnepeik megtartásával. ... >>

Jó Szó Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Gábor utca 4. II//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Édes Tünde, kuratóriumi titkár Fehér Krisztina
a kórházakban az önkéntes beteglátogatókon keresztül lelki segítségnyújtás a beteglátogatók szakmai és mentális támogatása, idősek lelki-mentális támogatása, krízis- és gyászfeldolgozás, önkéntesek és szakdolgozók rekreációs programjainak koordinálása, kapcsolattartás hasonló vagy kapcsolódó célú szervezetekkel, az önkéntes beteglátogatók kulturális programjainak támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások, pályázati források igénybevétele és nyújtása. ... >>

Jobb és szebb jövőért" Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Mátyás Flórián tér 2.
képviselő: Korossy György ... >>

Jogászok a Pécsi Joghallgatókért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Bárány utca 6.
képviselő: elnök Fülöp Péter
A JPJKE a Pécsi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kara volt és jelenlegi hallgatói kulturális életének fejlesztése. ... >>

Jurisics Idegennyelvi Alapítvány

(kulturális)

Pécs, Jurisics Miklós u. 17.
képviselő: Oroszné dr. Balogh Mária ... >>

Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Jurisics M. u. 17.
képviselő: Oroszné dr. Balogh Mária ... >>

Kallódó Gyermekekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Ifjúság útja 3/b.
képviselő: kuratóriumi elnök Péterfia Zoltán
nehéz helyzetben levő személyek, családok szociális támogatása, valamint jelen alapítvány céljával hasonló célú szervezetek létrehozása, támogatása, tevékenységük bemutatása, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tanulásának segítése, erkölcsös életszemlélet, egészséges családi és közösségi élet kialakítása. Don Bosco nevelési módszerének széleskörű elterjesztése; kulturális, szabadidős sporttevékenység szervezése; hátrányos helyzetű fiatalok munkába állásának elősegítése. ... >>

Kárpátaljai Magyarok Pécsi Egyesülete

(kulturális)

7621 Pécs, Rákóczi utca 11.
képviselő: Dénesi Ödön ... >>

Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete, Pécs

(kulturális)

7621 Pécs, Janus Pannonius utca 11.
képviselő: alelnök Schäffer József, alelnök Werner Gábor, elnök Rozmer András, titkár Dr.Keller Margit
a keresztyén etika, a katolikus hit- és erkölcstan alapján alakítása a német közösségeket, segítse elő lelki identitástudatuk felkeltését és megőrzését, valamint a németség keresztyén szellemi örökségének továbbadását. ... >>

Katolikus Németek Egyházmegyei "Göller" Alapitvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7621 Pécs, Káptalan utca 8.
képviselő: Guld József
A magyarországi német kultúrális élet fejlesztése, a római katolikus vallási kultúrának megfelelő életvitel ápolása, a nyelvi és kultúrális hagyományőrzők oktatási intézmények és tanulók támogatása. ... >>

KERART Művészeti Kulturális és Turisztikai Egyesület

(intézményi,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 4/A.
képviselő: elnök Hetesiné Dunai Ilona
tagjai számára elérhetőbbé tenni különféle művészeti ágak - így képző- ipar-kerámia-, textil-, grafika-, festészet, valamint a zene-színház-, tánc-, filmművészet-, építészet, népművészet - megismerését, lehetőséget biztosítani ezek tanulmányozására, elsajátítására, gyakorlására. ... >>

Kerek Világ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Páva Zsolt, kuratóriumi titkár Kővári János
Világnézettől, anyagi helyzettől függetlenül minden rászoruló ember gondozása, támogatása, ökumenikus keresztény szellemben. Olyan gondozó-rehabilitációs centrum kialakítása, mely fentiekben meghatározott célok komplex megvalósítását biztosítja: általános iskolai oktatás, szociális szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, szabadidős és sport tevékenységek, szakmai képzés, szakmai továbbképzés, munkahelyteremtés, munkaközvetítés és foglalkoztatás formájában, valamint az állampolgári és emberi jogok védelmét elősegítő szolgáltatásokkal. Felnőttképzés. ... >>

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Kertész utca 15.
képviselő: elnök Fodor Ibolya
Pécs Kertvárosban élők, dolgozók vagy a városrész lakói érdekében tenni kívánók összefogása. A meglévő közösségek támogatásával, tevékenységük segítésével, új közösségek alakításának serkentésével hozzájárulni kertváros természeti és épített környezeti értékeinek megóvásához és gyarapításához; a kultúra és művelődés iránti igény növeléséhez, kínálatának bővüléséhez, a színvonalas oktatáshoz; a fizikai tevékenységet, aktív testedzést végzők számának gyarapodásához, a kulturált sportolás színtereinek és alkalmainak növekedéséhez; a különböző korosztályok problémáinak és megoldási lehetőségeinek feltárásához, az itt élő gyerekek védelméhez; minden szellemi és anyagi érték gyarapításához. ... >>

Kétnyelvű Oktatásért a Kodály Zoltán Gimnáziumban Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.
képviselő: kuratóriumi elnök Pelles Tamás
A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium két tanítási nyelvű tagozatán a magyar-olasz és a magyar-spanyol tannyelvű képzés támogatása előmozdítva az olasz, illetve a spanyol nyelvnek (továbbiakban célnyelv) és a célnyelvű országok szűkebb és tágabb értelemben vett kultúrájának mélyebb, hatékonyabb megismerését/megismertetését. Ezt elősegítendő az alapítvány különösen a következő tevékenységeket kívánja támogatni és ösztönözni:
a tagozat tanulóinak tanórákon történő és tanórán kívüli célnyelvi és célnyelvű, valamint az ezzel szorosan összefüggő képzését, a célnyelvet, vagy a szaktantárgyát célnyelven tanító tanárok továbbképzését, önképzését;
a célnyelvek és a tantárgyak célnyelven történő oktatásához szükséges didaktikai eszközök (tankönyv, könyv, folyóirat, munkafüzet, hang- és videokazetta, számítógépes program, multimediális segédanyag stb.) beszerzését, elkészítését, valamint az ezek használatához, elkészítéséhez és sokszorosításához szükséges technikai eszközök megvásárlását, üzemeltetését és folyamatos karbantartását;
olyan iskolai és tantermi környezet kialakítását, amely ösztönzőleg hat a tanórán kívüli célnyelvhasználatra és információszerzés és továbbadás, valamint a tanulók egymás közötti, a tanáraikkal folytatott kommunikációja során;
a tanulóknak, tanulócsoportoknak, osztályoknak célnyelvi országokba irányuló, illetve a célnyelv használatát garantáló tanulmányi utakon, diákcseréken való részvételét;
a célnyelvi és a célnyelvű oktatást segítő belföldi és külföldi nyelvi táborok szervezését és az ilyeneken való részvételt;
a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással összefüggő hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást, illetve ilyen irányú saját projektek kidolgozását;
a tagozat tanulóinak és a kétnyelvű oktatásban, illetve az azzal szorosan összefüggő tevékenységekben résztvevő tanároknak ösztöndíjban, jutalomdíjban részesítését;
a célnyelvi és célnyelvű, illetve a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással kapcsolatos rendezvények (tanulmányi verseny, továbbképzés, kulturális fesztivál, konferencia, tréning, munkalátogatás, munkamegbeszélés, tapasztalatcsere stb.) szervezését, az ilyeneken való részvételt és az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetését;
itthoni és külföldi két tanítási nyelvű iskolákkal, egyetemi tanszékekkel és egyéb kulturális és oktatási szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, együttműködést, némelyekkel szoros munkakapcsolat kialakítását. ... >>

Kéz a Kézben a Jövőért, Roma Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Kosztolányi Dezső utca 1.
képviselő: elnök Baranyai Adrienn
a Pécsett élő roma lakosság, a hátrányos helyzetű népesség felzárókoztatásának, beilleszkedésének elősegítése. Az iskolai oktatás, illetőleg az azon való részvétel támogatása. A fogllakoztatás elősegítése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Kulturális rendezvények szervezése és az azokon való részvétel biztosítása. A környezet megóvása, az azzal összhangban történő élés elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás, illetve közös programok szervezése illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezeteikkel, a kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Kézművesek Baranyai Egyesülete

(kulturális)

7631 Pécs, Kispostavölgy 58.
képviselő: képviselője Horváth Ágota ... >>

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7630 Pécs, Mohácsi út 103.
képviselő: elnök Labodáné Lakatos Szilvia, vezetőségi tag Kolompár Kálmán, vezetőségi tag Raffael István
a hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatása, nevelése céljából korrepetálás biztosítása pedagógus segítségével, a romák esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban az általános jogi védelem és jogi tanácsadás biztosításával, a roma nyelvű, kultúra ápolása, kulturális rendezvények (táncház, roma nyelvű mese és prózamondó versenyek folklórklub stb.) segítésével, a romákat érintő információk közvetítése, (Pécsi TV heti magazinja, egyesületi lap stb.) a roma közösségi élet fellendítése (romabál, romaklub, kiadmányok roma nyelvre fordítása). ... >>

Kolinda Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Kóczián Sándor utca 17.
képviselő: elnök Benács Viktória Zsaklin
A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola, az iskola oktatói és tanulói tevékenységének támogatása. A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti fenntartói feladatok ellátása. ... >>

Koller József Alapítvány

(kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Wolf Gyula
A Pécsi Egyházmegyei Hatóság tulajdonát képező, illetőleg Pécs városában fellelhető világörökségi helyszínek és ezen helyszíneket övező védelmi zóna összehangolt bemutatása, védelme, hosszú távú kutatása és fejlesztése, amely régészeti, történeti, művészettörténeti kutatások irányítását, e kultúrális emlékek védelmének biztosítását, ezek megvalósítását, restaurálását, konzerválását, helyreállítását, a területet érintő infrastruktura fejlesztését, a látogatók megfelelő kiszolgálását. ... >>

Konszenzus Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7636 Pécs, Visnya E. utca 5.
képviselő: elnök Pál Attila
a Magyarországon valamint a határon túli magyarság körében tapasztalható gazdasági-szociális-társadalmi feszültségek csökkentése, különös tekintettel a munkanélküliekre, kisvállalkozókra, szenvedélybetegekre, és romaszármazásúakra. Az egyesület további célja egy olyan gazdasági-társadalmi konszenzus megteremtése, mely elősegíti a működésben érintett csoportok felzárkózását és fejlődését. ... >>

Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnöke Rabb Dániel Zombor, kuratóriumi titkár Somogyi Eszter
A kortárs magyar fotográfia KMF rendezvénysorozat kétévenkénti megrendezése, kiállítások szervezése, kortárs magyar fotográfusok alkotásainak archíválása, fotográfiai témájú előadások szervezése, a kortárs magyar fotográfia kapcsolatteremtésének segítése a többi művészeti ággal, kortárs fotográfiai albumok, kiadványok létrejöttének segítése, fiatal tehetséges fotográfusok felkutatása, segítése, szakirányú nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, publikáció. ... >>

Kós Lajos Bábalapítvány

(kulturális)

7632 Pécs, Maléter Pál utca 60.
képviselő: kuratóriumi elnök Bakonyi Zsolt, kuratóriumi titkár Benkő Márta
Kós Lajos Jászai Mari-dijas bábművész a BÓBITA BÁBEGYÜTTES megteremtője közel 60 éves munkásságának, művészi értékeinek, eszmeiségének, szellemiségének megőrzése. Az alpítvány támogat minden olyan színpadi alkotást (gyermek és felnőtt egyaqránt), ahol művészi komplexitás magas színvonalon érvényesül; klasszikus és értékes szövegkönyvek alapján létrehozott előadást; a zene és báb harmónikus egységét megteremtő játékot; a felnőtteknek szóló bábozás fogalomkörébe tartozó színvonalas előadást; a gyermek vagy felnőtteknek szóló elődást, ahol a rendező elgondolása klasszikus egységben van az előadás elemeivel, díszlt, jelmez, zene világítás, színpadkép, báb, beszéd; ahol a BÁB a főszereplő és nem az "őt" kiszolgáló játékos. ... >>

KossuthTér2010 Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7621 Pécs, Kossuth tér 5.
képviselő: elnök Lőrinc Antal
A felújított belvárosi tér, a Kossuth tér élő közösségi térré, élettel teli köztérré alakítása. Bemutatkozási lehetőség adása a város legkülönbözőbb civil szervezeteinek, alkotóközösségeinek, művészeinek. Felhívni a figyelmet a környezettudatos életmód fontosságára, a társadalmi különbségek súlyára, a tolerancia jelentőségére, a testmozgás-, a sport-, életünkben betöltött szerepére, a helyi nemzetiségek értékeire, a fogyatékkal élők integrációjára, művészeti tevékenységeire. ... >>

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Irgalmasok útja 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Lászlóné Bauer Nóra
a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak megőrzése és továbbadása; a nemzetiségi identitás kialakítása, erősítése; a hazánkban élő németség irodalmának, művészeti alkotásainak, valamint a klasszikus és kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv-és könyvtárhasználatra építve; az anyaországgal és a környező országokban élő németséggel kialakított cserekapcsolatok révén nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása anyanyelvi környezetben, illetve homogén anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken; a hazánkban élő németség kulturális-közművelődési érdekeinek szolgálata; a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti kulturális értékközvetítés; együttműködés az alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Rácváros utca 28.
képviselő: elnök Tomics János
A nyugdíjas korúak, nyugdíjasok kulturális, szórakoztató és érdekképviseleti összefogása. ... >>

KÖZ-TÉR Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

7621 Pécs, Perczel M. u. 35.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Tamás, kuratóriumi tag Emődy Barnabás, kuratóriumi tag Patak Réka
Kultúraközvetítés, közösségfejlesztés a multikulturalitás jegyében. Országhatárainkon belüli és határainkon átnyúló természeti- és kulturális értékek megismerése, megismertetése, közvetítése, ápolása, megóvása. Kultúrák közötti kapcsolattartás. A közjavat, a közösségfejlesztést szolgáló projektek kezdeményezése, szervezése, támogatása a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szellemében, a művészet, a sport, a turisztika közösségformáló erejével, eszközeivel. ... >>

Közelítés Művészeti Egyesület

(kulturális)

7621 Pécs, Király utca 2.
képviselő: elnök Doboviczki Attila, társelnök Varga Rita ... >>

Középkori Egyetem Alapítvány

(kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: alapítvány képviselője Frankné dr. Font Márta
Az első magyar egyetem (Pécs 1367) épületének feltárása és ezen munka befejezése. A feltárt maradványok konzerválása, műemléki helyreállítása, azok múzeumi és műemléki bemutatása. ... >>

Közművelődési Közalapítvány

(kulturális)

7601 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: Dr.Szabó Szabolcs kuratóriumi elnök
Közművelődési,kulturális és művészeti intézmények,rendezvények,valamint ilyen profilu társadalmi szervezetek anyagi támogatása. ... >>

Közös Erővel Könnyebb Egyesület

(szociális,kulturális)

7632 Pécs, Melinda utca 63. IV./29.
képviselő: alelnök Tóth Gábor, elnök Koleszár Béla
Összefogás a hátrányos helyzetű emberek és családok életminőségének javításáért, gyermekeink védelméért, hagyományaink, kultúránk ápolásáért, környezetünk megőrzéséért, fogyatékos embertársaink segítéséért. ... >>

Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: elnök Izsák Mónika
egy olyan diáktanácsadó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi és főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő kiegészítő tevékenységük gördülékeny folytatásában, illetve hozzájárul szabadidős tevékenységük ésszerű eltöltéséhez. Ennek keretében kulturális programokat szervez (irodalmi estek, vitafórumok szervezése) és sportprogramokat bonyolít le (labdarugó és fallabda bajnokságok stb.). A fiatalok beilleszkedési problémáinak orvoslása, (szakemberek bevonásával) mentálhigiénés tanácsadás, stresszkezelés, drog-, alkohol- és AIDS-prevenciós tanácsadás. Az egyesület célja ifjúsági és diáktanácsadó központ működtetése, a fiatalok személyes és szakmai kompetenciájának fejlesztése érdekében képzések, tréningek, előadások, szemináriumok, valamint szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása. ... >>

Kultikör Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

7633 Pécs, Páfrány utca 23/a. fdsz./2.
képviselő: elnök Spárer Dávid
Kortárs kultúra támogatása, népszerűsítése, a társadalom minél szélesebb rétegeihez történő eljuttatása. ... >>

Kultúrá-Ért Kulturális Értékközvetítő Alapítvány

(kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnök dr. Tóth József, kuratórium elnökhelyettese dr. Gönczi Andrea
Kulturális értékek, hagyományok gyűjtése, rendszerezése, bemutatása és közkinccsé tétele. ... >>

kultúrAktív Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Mikszáth Kálmán utca 9.
képviselő: alelnök Sebestyén Ágnes, elnök Tóth Eszter Melinda
A környezet, a kultúra, a művészetek iránti érdeklődés fejlesztése. Az emberek, főleg a gyermekek és fiatalok és az őket nevelők társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, s ezáltal a nagy nyilvánosság számára a kulturális szolgáltatások hozzáférhetővé tétele. Tudományos kutatások, innovatív képességfejlesztő és ismeretterjesztő módszerek kidolgozása, mely által a hátrányos helyzetű csoportok hátránya csökken, mivel közvetítésre, átadásra kerül számukra a természeti és épített környezet, a kultúra, a művészetek, mely elősegíti számukra a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását. Régiók, kistérségek jellegzetes környezetének, természeti értékékek és kulturális örökségek megőrzése és közvetítése a társadalom széles rétege számára. A nemzeti kultúrák széleskörű megismertetése a határon túli magyar, a nemzetközi és hazai hasonló célokkal működő civil szervezetekkel. A kultúra közvetítés egyben magában foglalja a szociálisan rászorultak támogatását is. ... >>

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület

(oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.
képviselő: elnök Keresnyei János, titkár Éberling László
kulturális innovációs hálózat és innovatív ágazati szereplők koordinált együttműködésének megteremtése. Kulturális háttér tevékenységek és a kulturális tevékenységek indusztrális és működési szabályrendszerének kidolgozása és inkubálása. RIS és Versenyképességi (Fejlesztési) Pólus Projektekben megjelenő kulturális ágazatot érintő igények, tervek és projektek megoldása, innovatív fejlesztések generálása. Kulturális ágazat fejlődési irányainak megfelelő képzési rendszer kialakítása és szakmai továbbképzések szervezése. Kulturális ipar szereplőinek piaci jellegű működésének innovatív módszereken alapuló fejlesztése, egységes (a létrejövő klaszter minden tagjára vonatkozó) norma rendszer kialakítása. Kulturális ipari területének innovatív eredményeit kommunikálni különböző eszközökkel: rendszeres hírújság, internetes fejlesztési portál kialakítása belföldi és külföldi konferenciák. Horvát és szlovén ágazati szereplők számára módszertan és eredmények átadása - felkészülésük segítése. ... >>

Lakótelepi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: Wesztl László ... >>

Lashi butyi (jó munka) Roma Közhasznú és Foglalkoztatási Egyeület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 33.
képviselő: elnök Petrovics Natasa
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre.
A környezet- és természetvédelem, az egészséges életmód, a sportolás, a kulturális emlékek és hagyományok ápolásának oktatással, ismeretterjesztéssel való elősegítése. ... >>

Laterna Magica Egyesület

(kulturális)

7624 Pécs, Ifjúság út 6.
képviselő: képviselő dr. Tarnai László ... >>

Ledinai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7626 Pécs, Vadász utca 8/1.
képviselő: kuratórium elnök Fledrich Béláné sz. Kőzsegi Éva, kuratóriumi titkár Földing Andrienn sz.: Takács Adrienn
az óvoda nevelési munkájának támogatása, a működési feltételek biztosítása. ... >>

Lengyel Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

7635 Pécs, Szurdok dűlő 6.
képviselő: alelnök Szabó Gábor, elnök Erdős Zoltán József, titkár Füredi Zita
a lengyel kisebbség képviselete, valamint a pécsi lengyel vagy lengyel származású fiatalok összefogása. Célja a lengyel-magyar baráti kapcsolatok ápolása a fiatalok kettős identitásának ápolása. ... >>

Lengyel Klub

(kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Keményfyné krawczun Halina ... >>

Leőwey Táncegyüttes Egyesület, Idegen neve: Leőwey Enseble e.V.

(kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: elnök Heil Helmut
A magyar és a nemzetközi néptánc életben eredményes részvétel. ... >>

Leőweyért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Major Tiborné
Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalának emelését, a tanulók és tanárok művelődésének elősegítését célozza, ezen belül különösen az oktatás technikai eszközeinek gyarapítása, a nyelvi és számítástechnikai képzés ösztönzése, a tanárok speciális képzésének támogatása, a tanulók számára tanulmányi versenyek kiírása és díjazása, külföldi tanulmányutak, és egyes személyek vagy osztályközösségek sport, művelődési céljainak anyagi támogatása, kulturális és közösségi programok szervezése. ... >>

Liber-arte Gyermektehetség Kutató és Fejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Németh László u. 36.
képviselő: Bach József, Pongrácz Éva
Amatőr művészeti tevékenség támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal