Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 272
3. oldal

JELENKOR Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.
képviselő: Ágoston Zoltán, dr. Hargitai János
a Jelenkor Folyóirat megjelentetésének anyagi támogatása. ... >>

Jobb Sorsért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Eszék utca 12.
képviselő: elnök dr. Dunai Mária, titkár Vörös Józsefné
A pécsi 508. számu Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

JÓLÉT

(egyéb)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1
képviselő: elnök Pálmai Zoltán ... >>

Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Ács Éva
Az Apáczai Csere János Nevelési Központ 1.sz. óvodájának anyagi támogatása. ... >>

Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

Pécs, Szent István tér 23.
képviselő: Mayer Mihály pécsi püspök
Hívő, keresztény fiatalok segítése tanulmányaik elvégzésében, munkájukban, vallásos tevékenységükben. Karitatív jellegű támogatás az arra rászoruló, vallásukat gyakorló fiatalok részére. Pályázatok kiírása és jutalmazása a vallás és a hittudomány művelésére vagy ezzel összefüggő egyéb témákban. Díjak kitűzése és kiadása az ifjúsági vallásos nevelés érdekében végzett munkában kiemelkedő személyeknek. Az Alapítvány anyagi és erkölcsi fejlesztése és megbecsülése érdekében végzett kiemelkedő munkáért. Az ifjúság példaadó vallásos élete és tevékenysége érdekében kifejtett munkáért. A rászoruló idős, beteg emberek megsegítése érdekében végzett önzetlen karitatív munkáért. ... >>

Kárpát-medencei Műhely Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke Balázs Bulcsú Nándor
A magyarországi és a határon túli regionális és kisebbségi televíziózás szakmai színvonalának fejlesztése, a helyi televíziós műhelyek támogatása mind anyagilag mind szakmailag a határokon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítése, a hatéron túli magyar közösségek, valamint a magyarországi nemzeti- és etnikai kisebbségek minél részletesebb bemutatása, a nagyközösséggel való megismertetése televizósi eszközökkel. ... >>

Katics Agrárértelmiségi Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
képviselő: elnök Dr. Katics Dezsőné
a fitalat mezőgazdaság iránt érdeklődők nyelvtanulásának és szakmai képzésének támogatása, tanfolyamok, továbblápzéseken való részvételük költségeihez való hozzájárulás, szakmai tanulámyutak finanszírozása, felmerülő költségek támogatása. ... >>

Katolikus Németek Egyházmegyei "Göller" Alapitvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

7621 Pécs, Káptalan utca 8.
képviselő: Guld József
A magyarországi német kultúrális élet fejlesztése, a római katolikus vallási kultúrának megfelelő életvitel ápolása, a nyelvi és kultúrális hagyományőrzők oktatási intézmények és tanulók támogatása. ... >>

Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Közművelődési Alapítványa

(egyéb)

7622 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Wiegand László, kuratóriumi titkár Fenyősi Gyula ... >>

"Keresztények a holnapért" Alapítvány

(egyéb)

7627 Pécs, Derűs utca 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Fuchs Csaba
A tárgyszerű, történelmi összefüggéseiben is világos, közérthető és legújabb kutatási eredményeket is felhasználó Bibliaismeret eljuttatása minél több emberhez;
- a fentiekben részletezett tárgyi ismeret mellett a hitbeli meggyőződés ismertetése az emberi szabadságjogok messzemenő figyelembe vételével;
- a lelki, személyiségbeni gondokkal küszködő, vagy lelki egyensúlyt vesztett embereknek lelki segélynyújtás lelkészi módszerekkel;
- házassági problémák, gyermeknevelési gondok esetén tanácsadás lelki gondozás szintjén;
- a gyermekek erkölcsi nevelése, látókörük és ismereteik kiszélesítése a keresztény viselkedési normák, a tekintélytisztelet megtanításával, megélt példával való bemutatása;
- nevelőotthonban lévő gyermekek családba, majd a társadalomba való beilleszkedésének segítése;
- a gyerekek utógondozásaként a fiataloknak a társadalom hasznos tagjává válásának segítése, illetve figyelemmel kísérése;
- az Evangéiumi Pünkösdi Közösség Pécsi Gyülekezete templomának fenntartásához segítségnyújtás anyagi támogatás keretében. ... >>

Kétnyelvű Oktatásért a Kodály Zoltán Gimnáziumban Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.
képviselő: kuratóriumi elnök Pelles Tamás
A pécsi Kodály Zoltán Gimnázium két tanítási nyelvű tagozatán a magyar-olasz és a magyar-spanyol tannyelvű képzés támogatása előmozdítva az olasz, illetve a spanyol nyelvnek (továbbiakban célnyelv) és a célnyelvű országok szűkebb és tágabb értelemben vett kultúrájának mélyebb, hatékonyabb megismerését/megismertetését. Ezt elősegítendő az alapítvány különösen a következő tevékenységeket kívánja támogatni és ösztönözni:
a tagozat tanulóinak tanórákon történő és tanórán kívüli célnyelvi és célnyelvű, valamint az ezzel szorosan összefüggő képzését, a célnyelvet, vagy a szaktantárgyát célnyelven tanító tanárok továbbképzését, önképzését;
a célnyelvek és a tantárgyak célnyelven történő oktatásához szükséges didaktikai eszközök (tankönyv, könyv, folyóirat, munkafüzet, hang- és videokazetta, számítógépes program, multimediális segédanyag stb.) beszerzését, elkészítését, valamint az ezek használatához, elkészítéséhez és sokszorosításához szükséges technikai eszközök megvásárlását, üzemeltetését és folyamatos karbantartását;
olyan iskolai és tantermi környezet kialakítását, amely ösztönzőleg hat a tanórán kívüli célnyelvhasználatra és információszerzés és továbbadás, valamint a tanulók egymás közötti, a tanáraikkal folytatott kommunikációja során;
a tanulóknak, tanulócsoportoknak, osztályoknak célnyelvi országokba irányuló, illetve a célnyelv használatát garantáló tanulmányi utakon, diákcseréken való részvételét;
a célnyelvi és a célnyelvű oktatást segítő belföldi és külföldi nyelvi táborok szervezését és az ilyeneken való részvételt;
a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással összefüggő hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást, illetve ilyen irányú saját projektek kidolgozását;
a tagozat tanulóinak és a kétnyelvű oktatásban, illetve az azzal szorosan összefüggő tevékenységekben résztvevő tanároknak ösztöndíjban, jutalomdíjban részesítését;
a célnyelvi és célnyelvű, illetve a kétnyelvű és kétkultúrájú oktatással kapcsolatos rendezvények (tanulmányi verseny, továbbképzés, kulturális fesztivál, konferencia, tréning, munkalátogatás, munkamegbeszélés, tapasztalatcsere stb.) szervezését, az ilyeneken való részvételt és az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetését;
itthoni és külföldi két tanítási nyelvű iskolákkal, egyetemi tanszékekkel és egyéb kulturális és oktatási szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, együttműködést, némelyekkel szoros munkakapcsolat kialakítását. ... >>

KÉZ a KÉZBEN-EGYÜTT a valódi közösségekért EGYESÜLET

(egyéb)

7632 Pécs, Keszüi út 80.
képviselő: elnök Nagy Kornélia
Regenye község lakóinak segítése, összetartó faluközösség kialakítása, pezsgő közösségi élet létrehozása, segítségnyújtás a közösségi terek kialakításában. Regenyén élők szociális helyzetének javítása, integrációjuk, esélyegyenlőségük segítése. A családi és generációk közötti kapcsolat erősítése. ... >>

KIOSZ Pécsi Alapszervezet

(egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi utca 24-26.
képviselő: elnök Suvák György, titkár Borsós István ... >>

Kisebbségkutató Közalapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Király utca 11.
képviselő: képviselő dr. Barics Ernő
Nemzeti és etnikai kissebbségek együttélésére vonatkozó kutatások támogatása, tanulmányok megjelentetése, rendezvények szervezése. ... >>

Kolinda Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Kóczián Sándor utca 17.
képviselő: elnök Benács Viktória Zsaklin
A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola, az iskola oktatói és tanulói tevékenységének támogatása. A Kolinda Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti fenntartói feladatok ellátása. ... >>

KOMA 1989 Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

7628 Pécs, Egyenlőség utca 40.
képviselő: elnök Kovács Mátyás
Bárki számára hozzáférhetően olyan, a szabadidő eltöltésére, illetve a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítására alkalmas programok biztosítása, amelyek megteremtik a természet közeli kikapcsolódás lehetőségét, és amelyek elősegítik a természetben gyakorolt sportolást, testedzést és az egészséges életvitel kialakulását. ... >>

KossuthTér2010 Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7621 Pécs, Kossuth tér 5.
képviselő: elnök Lőrinc Antal
A felújított belvárosi tér, a Kossuth tér élő közösségi térré, élettel teli köztérré alakítása. Bemutatkozási lehetőség adása a város legkülönbözőbb civil szervezeteinek, alkotóközösségeinek, művészeinek. Felhívni a figyelmet a környezettudatos életmód fontosságára, a társadalmi különbségek súlyára, a tolerancia jelentőségére, a testmozgás-, a sport-, életünkben betöltött szerepére, a helyi nemzetiségek értékeire, a fogyatékkal élők integrációjára, művészeti tevékenységeire. ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

7634 Pécs, Rácváros utca 28.
képviselő: elnök Tomics János
A nyugdíjas korúak, nyugdíjasok kulturális, szórakoztató és érdekképviseleti összefogása. ... >>

Közalapitvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért

(oktatási,egyéb)

7633 Pécs, Szigeti utca 97.
képviselő: Győrvári Gábor
A horvát nyelvű oktatási intézmények működésének, a horvát kisebbségi és oktatási célú kutatásnak a támogatása, nemzetiségi rendezvények segítése. ... >>

Közalapítvány az "Újhegyi Városrészért"

(sport,egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Gyula
A pécs, Pécsújhegy, Üszögi Településrészi Önkormányzat területén közösségi létesítmények ( közösségi ház, szabadidőpark, sport-terület, kegyeleti park) létrehozása és működtetése. ... >>

Kulcs a muzsikához Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Dózsa Gy. utca 35.
képviselő: Dr. Czopf József ... >>

Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.
képviselő: dr. Bartos István, elnök Nagy Emil
a Szövetség képviseli tagszövetkezeti és tagjai társadalmi, gazdasági érdekeit, szolgálatával segíti önálló és demokratikus önkormányzatunk fejlődését. A Szövetség ellátja a tagszövetkezetek, társulásaik, valamint a tagság érdekeinek képviseletét és társadalmi érdekeivel történő egyeztetést. ... >>

Lakócsai Dráva Ártér Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

7623 Pécs, Meszes dűlő 9/1.
képviselő: elnök dr. Fenyősi László
A mindenkor hatályos jogi szabályozás keretei között a vadgazdálkodást és a vadászatot, a mező és erdőgazdálkodást, valamint a környezet- és természetvédelem érdekeivel összhangban folytatva biztosítsa tagjai részére a lehető legszélesebb körű sportvadászat lehetőségét, törekszik a természetes környezet, a természetes növénytársulások, általában a táj, a vadon élő állatok élőhelyeinek védelmére, és megőrzésére. Ennek érdekében együttműködik a helyi nemzeti parkkal és a vadászterület önkormányzataival. ... >>

Lisztérzékeny Gyermekek Megsegítésére

(egyéb)

7633 Pécs, Ajtósi Dürer utca 1.
képviselő: Rajnai Éva ... >>

LUTHER RÓZSA Alapítvány

(oktatási,egyéb)

Pécs, Dischka Gy. utca 4-6.
képviselő: titkár Kránicz József
Támasza és segítője az egyházközség tagjainak a kisgyermekkorútól az időskorúig. A Pécsi Evangélikus Gyülekezet anyagi és lelki életének segítése, valamint szociális helyhetük miatt segítségre szorulók támogatása; lelki bajokban szenvedők gondozásának elősegítése; hitoktatás továbbfejlesztése; a családi életre nevelés, illetve a családi élet gondozásának támogatása; az ifjúság szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése, a cserkészmozgalom támogatása. ... >>

MÁGNES Közérdekű Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Tiborc utca 28/3.
képviselő: kuratóriumi tag Tóvári Sándorné ... >>

Magyar Antidiszkriminációs Jogvédő Hálózat

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7626 Pécs, Rákóczi utca 73/
képviselő: elnök Burrat Husam
A nemzeti és etnikai kisebbségeket ért hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, a nők hátrányos megkülönböztetésének megszűntetése, gyermek jogvédelem, a drogbetegeket érintő jogvédelem és jogsegély szolgálat. ... >>

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége-, Összefogás a Demokráciáért, Pécs- Baranyai Szervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7633 Pécs, Tüzér utca 3/1.
képviselő: elnök Molnár György
A nemzet, a haza felemelkedésének szolgálata, az emberi és demokratikus szabadságjogok, történelmi értékeinek védelme, nemzeti hagyományaink ápolása. Támogatni és segíteni mindazokat, akik fellépnek a nemzeti kisebbségek felemelkedéséért, kik szembeszállnak az idegen gyűlölettel, minden rasszista, antiszemita, romallenes, terrorista, és diktatórikus megnyilvánulással. Mindazok képviselete és segítése, akik az antifasiszta harc részvevői, a fasizmus üldözöttei voltak, kik harcoltak a független szabad, demokratikus Magyarországért, a II. világháború előtt és alatt, fegyveresen, vagy politikai eszközökkel. ... >>

Magyar Elválasztástudományi Társaság

(egyéb)

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
képviselő: Felinger Attila
hogy a különböző elválasztástudományokkal foglalkozó tagjainak tudományos ismerete bővüljön, a tagok aktivitásának teret biztosítson, munkájukat és eredményeiket elismerje, szakmai érdekeiket védje. ... >>

Magyar Epidemiológiai Társaság

(egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: elnök prof. dr. Ember István
a molekuláris epidemiológiával foglalkozó hazai kutatóknak lehetőség biztosítása arra, hogy megismerhessék egymás munkáját, rangos szakmai fórum előtt ismertethessék saját eredményeiket, illetve rendszeresen találkozhassanak és megvitathassanak aktuális tudományos kérdéseket. A rendelkezésére álló eszközökkel a molekuláris epidemiológiai kutatásokhoz anyagi támogatás nyújtása. A molikuláris epidemiológia, illetve módszerei hazai megismertetése, széles körben történő alkalmazásának elősegítése. ... >>

Magyar Humángenetikai Társaság

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: dr. Melegh Béla
A humán genommal, rendellenességeinek kialakulásával, az ezek következtében kialakuló kórállapotok diagnosztikájával, megelőzésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek szakmai koordinálása és elősegítése, ezen tevékenységekkel kapcsolatos etikai és tudománypolitikai irányelvek kidolgozása és azok közvetítése a társadalom és a döntéshozók felé, módszertani levelek, javaslatok és állásfoglalások kiadása, tudományos konferenciák rendezése, továbbképző tanfolyamok rendezése diplomások és szakdolgozók számára, a szakember képzés és utánpótlás elősegítése. ... >>

Magyar Közúti Katasztrófaelhárító Egyesület

(egyéb)

7634 Pécs, Cseralja dűlő 11.
képviselő: elnök Balogh István
a közúti balesetek, katasztrófák megelőzése, együttműködve a társszervekkel, más társadalmi szervezetekkel. Tevékeny közreműködés a közúton történt katasztrófák esetében, az úton keletkezett akadályok eltávolításában. ... >>

Magyar Regionális Tudományi Társaság

(oktatási,egyéb)

7621 Pécs, Papnövelde utca 22.
képviselő: elnök dr. Horváth Gyula
a regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot biztosítson. Megismertesse és népszerűsítse a nemzetközi, hazai regionális tudomány eredményeit. Bekapcsolódjon a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe és ezzel terjessze a hazai tudományos eredményeket. Kapcsolatot építsen ki a regionális politika alakítóival és annak gyakorlati megvalósítóival a tudományos eredmények ismertetésére, befogadására. Támogassa mindazon kutatóhelyeket, felsőoktatási intézményeket és más szervezeteket, ahol a regionális tudományt művelik, vagy a jövőben művelni kívánják. Pályázatokkal, ösztöndíjakkal és más kezdeményezésekkel támogassa a regionális tudomány művelőit tudományos eredményeik közreadásában, népszerűsítésében. Konferenciák, tanácskozások szervezésével, könyvek, kiadványok megjelentetésével hozzájárulni ahhoz, hogy a tudodmányterület eredményei minél szélesebb körben megismerhetők, felhasználhatók legyenek. Támogatni a Kárpát-medencei regionális kutatások, regionális fejlődést. Közreműködni az Európai Unió transzregionális politikájának Kárpát-medencei megismertetésében. ... >>

Magyar Szocialista Párt Baranya Megyei Elnöksége

(egyéb)

7633 Pécs, Tüzér utca 3/1.
képviselő: elnök dr. Szili Katalin, irodavezető Kablár János ... >>

Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Tábor utca 11.
képviselő: Czebe István
Az egyesület célja, hogy a tagjai sorába tartozó művészek számára a szabad alkotói tevékenységet kapcsolatai és lehetőségei révén elősegítse és támogassa, alkotásaikat a hazai és nemzetközi fórumokon a legszélesebb körben elismertesse és dokumentálja, ezáltal a magyar és egyetemes kultúra értékeit gyarapítsa és megóvja. Céljának megvalósulását egyéni és csoportos kiállítások megrendezésével, publikációk megjelentetésével, konferenciák, kurzusok, szimpóziumok megrendezésével, hasonló külföldi fórumokon való részvétellel segíti elő, ahol a legfrissebb művészeti irányzatok és információk szabad áramlása, a közösen kipróbálható technikai újítások az egyén és a szakma egészének fejlődését szolgálják. ... >>

Magyar-Horvát Térségi Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
képviselő: elnök Dr. Turi Attila
Területén lévő települések, térségek önkormányzati érdekeinek képviselete, együttműködésük előmozdítása, határokon átnyúló közös célok megvalósításának érdekképviselete a közgyűlés által megállapított alapszabálynak megfelelően. Az Európai Unió jogszabályi keretei között működve. ... >>

Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Kékes Ferenc ... >>

Magyarországi Ciszterci Rend INCIPIT VITA NOVA Alapítvány

(egyéb)

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
képviselő: képviselő Borbély Bartis János, kuratórium elnök dr. Lovász Pál Zoltán
az 1989. szeptember 22-én jogi személyként nyilvántartásba vett Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának zirci apátságát, a pécsi, bajai, budai, egri és székesfehérvári rendházait és gimnáziumait a negyven éves teljes kifosztottság után az alapítvány segíti újraélesztésükben, kiadásaik fedezését kívánja támogatni. Ezzel ? legalább részben ? megteremti annak feltételeit, hogy azt a nemes szerzetesi, nevelő- oktatói és lelkipásztori tevékenységet, melyet a ciszterci Rend hazánkban intézményeinek államosítása, majd teljes eltörlése előtt kifejtett, újra elkezdhesse és minél eredményesebben folytathassa. ... >>

Magyarországi Horvát Bortermelők Egyesülete ( Udruga Hrvatskih Vinogradara U Madarskoj )

(egyéb)

7621 Pécs, Esze Tamás utca 3.
képviselő: Hepp Mihály, Kovácsovics Antal ... >>

Magyarországi Munkáspárt 2006

(egyéb)

7629 Pécs, Apaffy Mihály utca 45.
képviselő: elnök Vajnai Attila
A munkások, parasztok, alkalmazottak, értelmiségiek, kis- és kényszervállalkozók, munkanélküliek, egy munkásélet után tisztességes pihenésre vágyó nyugdíjasok érdekeinek képviselete. A humanista, baloldali, szocialista értékek képviselete; a tőkés kizsákmányolás felszámolása, a kizsákmányolástól mentes közösségi társadalom megteremtése. ... >>

Makár Egylet

(egyéb)

7627 Pécs, Felsővámház utca 42.
képviselő: elnök dr. Szentpéteri Miklós ... >>

MásKépMás-Esélyegyenlőség Emberközpontú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

7622 Pécs, Zsinkó István utca 6.
képviselő: kuratórium elnök Tóth Péter
A társadalomban az esélyegyenlőtlenséget elszenvedett egyének, társadalmi csoportok helyzetének javítása társadalomtudományi módszerekkel, valamint a velük kapcsolatba kerülő állami, gazdasági, civil szervezetek munkájának hatékonyabbá tétele. A fenti célcsoport részvételi lehetőségének megteremtése az egyént és környezetét befolyásoló döntésekben, érdekvédelmének biztosítása, jogérvényesítésének támogatása. A fenti célokkal kapcsolatosan a társadalom és a közvélemény figyelemfelkeltése, szemléletformálása. ... >>

Mecsek Kórus Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Bajcsy Zs. E. utca 2.
képviselő: Unger Zita ... >>

Mecsekalja Önsegélyző Alapítvány

(egyéb)

Pécs, József A. utca 22.
képviselő: Dr. Frei Jánosné ... >>

Mecseki Kisvasút Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

7632 Pécs, Eszék utca 25.
képviselő: elnök Budainé Boldog Ágnes
Közösen többet tudni az kisvasútért, a gyerekek környezeti nevelése, a gyerekek fegyelmezett munkavégzésre nevelése. ... >>

Mecseki Lovas Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

7628 Pécs, Szüret utca 54/I.
képviselő: elnök Tóth Hajnalka, gazdasági vezető Gálosi Kornél, titkár Gáspár Veronika
Tagjaival és tevékenysége eredményeként az emberek mind szélesebb körével megismertesse a lovassport, a lovaglás, a lótartás, a lovas kultúra szépségeit és értékeit, és ezzel elősegítse a lovakat szerető, tisztelő, értük felelősséget vállaló szemlélet kialkulását és elterjedését a társadalomban ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok rendezvények, kiállítások, tanulmányi túrák szervezésével és rendezésével, publikációkkal, közvéleményt formáló kommunikációs tevékenységgel. Ezek megvalósítása érdekében Pécsett lovas oktatási központ kialakítása, az érdeklődő felnőttek és gyermekek számára elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, gyermek lovasjátékok szervezése, "kölyökkarám" létrehozása.
Mozgássérült vagy szellemileg fogyatékos gyermekek állapotának és közérzetének javítása érdekében lovasterápiás, hipoterápiás lovasoktatás végzése, valamint a hipoterápiával foglalkozni kívánó fiatalok felkészítése gyakorlati képzési központ kialakítása. ... >>

Mecseki Szénbányák Nyugdíjasainak és azok özvegyeinek szociális támogatását célzó Alapítvány

(egyéb)

7629 Pécs, Dobó István utca 89.
képviselő: kuratóriumi elnök Kőszegi Ernő
a Mecseki Szénbányászat munkahelyeiről nyugdíjba vonult dolgozók, valamint azok özvegyei részére szociális helyzetükről, rászorultságuktól függően rendszeres pénzügyi juttatás formájában megtestesülő támogatást biztosítson. ... >>

Mecsekvidéki Helyi Közösség Egyesület

(egyéb)

7621 Pécs, Perczel Miklós utca 2.
képviselő: elnök Füziné Kajdy Zita
vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, foglalkoztatás elősegítése, alapszolgáltatások javítása, vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. Szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése helyi stratégiákon keresztül. ... >>

Megbékélés Kápolna, Beremend Alapítvány

(egyéb)

Pécs, Szent István tér 23.
képviselő: Heindl József ... >>

Meszesért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: kuratórium elnök Szabó Antalné
A valamikori Meszesi Általános Iskolában működő oktatási intézmény támogatása; diákok támogatása; Öreg Diák mozgalom életre hívása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal