Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 114
3. oldal

"Tabula Rasa" Pedagógiai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Patak út 1
képviselő: Habiné Kovács Mária, Kovácsné Duró Andrea, Prémné Horváth Katalin
A pedagógiai szakmai szolgáltatás tevékenységeinek támogatásai, nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés így - a szakalkalmazottak, szaktanácsadók továbbképzésének támogatása és szervezése, - a miskolci pedagógusok innovatív tevékenységének kutató munkájának segítése (pl. ösztöndíj, pályázat) - a hazai nemzetközi kapcsolatok bővítése céljából tanulmányutak, konferenciák rendezésének és az ezeken résztvevőknek a támogatása, - szakmai kiadványaink rendszeres, folyamatos megjelentetéséhez és terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása, - a város diákönkormányzatainak segítése, a diákönkormányzat tagjai felkészítésének, táboroztatásának támogatása, - a tehetséges és különböző részképességi zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését segítő képzések, szakkörök, táborok, hazai és nemzetközi utak megvalósításának segítése, - a különböző kulturális, tanulmányi és sportversenyek szervezése és támogatása, az eredményes diákok és felkészítő tanárok munkájának elismerése, jutalmazása, - természet és környezetvédelemi tevékenység, környezeti nevelés, - gyermek- és ifjúságvédelmi munka,- társadalomtudományi, humánkutatások (pédául oktatáskutatás),-egészségnevelés, - a pedagógiai intézet könyvtárának, könyv és folyóirat állományának bővítését szolgáló támogatás, az intézet technikai, objektív és tárgyi feltételei kialakításának, informatikai felszereltségének korszerűsítésének segítése. - kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, civil szervezetekkel, kutató intézetekkel, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel - intézeti nevelés-oktatás-képzés területéhez kapcsolódó pályázatok támogatása (pályázatok készítése, kiírása) ... >>

"Tanuló régió" Észak-Magyarországi Felnőttképzési Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ
képviselő: Kelemen Katalin
Az Észak-magyarországi régióban elősegíteni az eredménye felnőtt képzést és továbbképzést. Közreműködni a tudás alapú társadalom kialakításában. Elősegíteni a térségben élő hátrányos helyzetű és fogyatékos emberek képzését, átképzését, ezzel támogatva a munka világába való elhelyezkedésüket. Közreműködni a régióban élő emberek család-gyermek-természet-környezetvédelmi képzésében, továbbképzésében, az etnikai kisebbséget képzők képzésében, jogi tanácsadásában, az EU ismeretek megismertetésében, szenvedélybetegségek megelőzése érdekében szervezett csoport és kulturális rendezvények szervezésében. A régió felnőttképzéséhez, továbbképzéséhez is kapcsolódó konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, módszertani kiadványok, kutatások, szakmai tapasztalatcsere utak támogatása. ... >>

Tapolcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Várhegy u.2.
képviselő: Szebényi Istvánné
A Tapolcai Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedetése,óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelés, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, sport és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Települések Megmaradásáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Major út 3.
képviselő: Szemes István elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: környezetvédelmi, kulturális tevékenység

A társadalmi szervezet célja:

- A természeti és az építetett környezet védelme, (környezetvédelem)
- A természetet károsító szennyezések, és folyamatok felderítése, azok hatásainak feltárására, alternatíva kidolgozása a környezetkárosítás megszüntetésére.
- Hiteles tájékoztatás a környezetet károsító tevékenységekről, az egyesület saját tevékenységéről.
- Munkakapcsolatok kiépítése s kormányzati és társadalmi természetvédő szervezetekkel.
- Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, együttműködés, közös fellépés más országok természetvédőivel.
- Az egészséges környezethez fűződő érdekek, jogok képviselete.
- A jogszabályi, környezet, a jogalkalmazás tisztaságáért, a jog egyenlőségéért, a kettős mércék megszüntetéséért való hatékony társadalmi tevékenység.
- Gyerekek egészséges környezethez, erkölcsi fejlődéséhez való joguk érvényesítése.
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvása, védelme.
- Kulturális tevékenység.
- Kulturális örökség megóvása.
- Település - és vidékfejlesztés.
- Civil érdekképviselet. ... >>

"Teresztenye Jövőjéért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3524 Miskolc, Gesztenyés u. 2. 3/3.
képviselő: Kocsis Attila
1. Teresztenye kulturális értékeinek, örökségének megőrzése 2. Teresztenye község széles körű megismertetése 3. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 4. műemlékvédelem 5. természetvédelem-állatvédelem 6. környezetvédelem ... >>

Természet - Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem)

3531 Miskolc, Győri kapu 44
képviselő: Hortsin Tamás ... >>

TERRA ALTRIX ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3535 Miskolc, Baráthegyalja utca 68
képviselő: Jófalvi Viktória, Kottmanné Bárány Zsuzsanna, Sztacho Zoltánné
a./ A szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, (csonka családok, egyedül maradt idősek, gyermekek, szenvedélybetegek, kisebbségek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és menekültek) rehabilitációjának kialakítása és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai munka támogatása, prevenciós és gyakorlati oktatás segítése, terepmunka támogatása.
b./ A célcsoport, hátrányos szociális helyzetbe került emberek érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése. Szociális problémák és megoldási alternatívák (különösen a megelőzés) minél szélesebb körű ismertetése, oktatása, előadások szervezése.
c./ Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése, mint elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt, gyermek- és ifjúsági sportfoglalkozások szervezése, támogatása.
d./ Nemzetközi tevékenység, baráti és cserekapcsolatok kialakítása.
e./ Természetvédelem, helyi értékek, népművészeti értékek, (védett természeti értékek ? közöttük állatok) megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása. Együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, képzés, kulturális fejlesztés, tábori programok szervezése.
f./ Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok
(könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, kiadása, forgalmazása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
természetvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

"Több, mint legenda..." Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth L. utca 4 Fszt
képviselő: Derzsényi Diána, Kopcsó Gábor, Rózsa Edit
a./ A miskolci hagyományok megőrzése, azok megismertetése, különös tekintettel a ?Miskolci Kocsonya Legendára?.
b./ Miskolc újrafelfedezése, értékeinek bemutatása, különleges adottságainak népszerűsítése, a miskolci identitás erősítése,
c./ A ?büszke vagyok városomra? cél megvalósítása, a város természeti, kulturális értékeinek, épített örökségének, különlegességeinek értékközvetítése.
d./ A város múltjában híressé vált, de elfeledett, illetve napjainkban a városért érdemben tevő személyek megismertetése.
e./ PR, kommunikációs, marketing és rendezvényszervező tevékenység folytatása a város márkanevének, idegenforgalmának erősítése érdekében,
f./ Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományok feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése,
g./ Civilszervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Uniós Környezet és Kultúra Alapítvány"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Melinda u. 7.
képviselő: Balázs Barnabás
Az alapítvány célja, hogy az Európai Uniós csatlakozással összefüggésben, az Észak-magyarországi régióban és azon túlnyúlva, ismertesse és nyújtson tájékoztatást, segítséget a környezetvédelem EU-s követelményei rendszeréről, elvárásairól, előírásairól, ismertesse meg és terjessze az itt élő népek és térségek kulturális hagyományait. Ezen célok megvalósításához kapcsolódó információk átadása, előadások tartása, ismeretterjesztő anyagok készítettése, terjesztése, az érintett térségekben az önkormányzatok képviselőinek bevonásával, a helyi oktatási és kulturális intézményekben történő széleskörű társadalmi propaganda alkalmazása útján. A főbb környezeti elemek, mind például a levegő, föld, víz, épített és természeti környezet, hulladékgazdálkodás, zaj és rezgésvédelem, energiagazdálkodás területein belül keletkező környezeti ártalmak és betegségek megelőzési módjainak ismertetése és az erre való ránevelés elérése már az alsóbb korosztályoknál, másodsorban pedig ezen a területeken keletkezett betegségek gyógyításához szükséges módszertani útmutatások terjesztése. A környezetközpontú irányítási és felülvizsgálati rendszerek alkalmazásának elősegítése (ISO 14001, Eco-Management and Audit Scheme, rövidítése: EMAS) keretében, az Alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében üzleti és önkormányzati szférában tájékoztatás, szaktanácsadás, konferenciák, szemináriumok szervezése, pályázatok készítése, elnyerése. Környezetvédelmi tapasztalatok, kulturális hagyományok átadásához, megismeréséhez és megismertetéséhez, tanulmányutak szervezése és kivitelezése, pályázati anyagok és lehetőségek feltárása, továbbá az előzőekben ismertetett célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, valamint támogatások szerzése, igénybevétele és ... >>

Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve

(természetvédelem,egyéb)

3533 Miskolc, Szeder utca 62. fsz/1.
képviselő: Novák Petra elnök ... >>

Védőpajzs Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Bársony J.u.43.VII/2.
képviselő: Horváth László
Kutatni és propagálni az egészséges életmód, a társadalommal megismertetni,elfogadtatni az újszerű tudományos- orvostechnikai módszereket, óvni a természetet, a kultúrált emberi környezetet, korszeű technológiák tudományos ismeretterjesztő tanfolyami oktatási az ifjúság és sportolók támogatása, alkotó és előadóművészek támogatása, munkahelykeresés, munkahelyteremtés fiatalok számára, segítségnyújtás a betegségben szenvedőknek, egészségkultúrát propagáló kiadványok, promóciós anyagok szerkesztése, terjesztése, konferenciák, tanfolyamok jótékonysági előadások szervezése, rendezése,kapcsolattartás más civil nonprofit szervezetekkel, segítségnyújtás természetes személyek konkrét élethelyzeteiben. A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése - kiadványok szerkesztése és terjesztése - egyéb tanulmányok készítése,hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, segítségnyújtás az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, információs vonal felállítása, az Internet elérésével a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele nyújtása, nappali iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, bonyolítása, a célokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása. ... >>

VISSZATÉRŐ ÖSVÉNY Természetbarát Egyesület

(természetvédelem)

3525 Miskolc, Mátyás király út 6.tetőtér
képviselő: Eördögh Péter elnök ... >>

VITALITÁS Egészség-,Életminőség-és Életszínvonal Megörző Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Mátyás király utca 50 fsz/4
képviselő: Siska Miklós
Minden olyan magyar állampolgárságú,illetve Magyarországon letelepedési joggal rendelkező nem magyar állampolgárságú személy, aki jelenleg valamilyen fő- vagy mellékállású jogviszonyban dolgozik vagy nyugdíjas, és az alapítvány megítélése szerint életkörülményei, életstílusa, egészsge javításra szorul, akkor e személyek és gyermekeik részére az alapítvány pénzben vagy tárgyi eszközben támogatást nyújt. az adomány megítélése végett az alapítvány előzetes környezettanulmányt készít.
Az alapítvány céljául tűzi ki a természetes élővilág, állatvilág (környezet) eredeti állapotának megőrzését, annak elősegítésére tervezett programok, események támogatását.
Céljai közé tartozik még az oktatási és sportprogramok támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- szociális tevékenység, családsegítése, időskorúak gondozása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal