Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 500
5. oldal

HADIK AUTÓSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Mária utca 35.
képviselő: Balla Nikoletta elnök
Az elismert társadalmi szervezetekkel és külföldi klubokkal szakmai kapcsolatok fenntartása és megállapodások kötése. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. Versenyzők felkészítése és képzése. ... >>

HAJÓS ÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3524 Miskolc, Hajós A. u.3.
képviselő: Gácsi József elnök
Az intézményben folyó nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a szociálisan rászoruló gyermekek oktatásának támogatása, csoportos kirándulások elősegítése.

Az alapítvány új céljai:

- környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem,
- egészségmegegőrzés, betegségmegelőzés segítése, támogatása. ... >>

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Barkóczy Ferenc út 1
képviselő: Mátyási Sándor elnök
A kiegyensúlyozott területi fejlődéshez szükséges, a térségi fejlesztésben érdekelt társadalmi, gazdasági és közintézmények közötti hálózati kapcsolatok erősítésének támogatása:
a./ a területi fejlődéshez kapcsolódó tudásbázis fejlesztése, szakmai publikációk, kiadványok, referencia könyvtár létrehozása és speciális képzési programok által,
b./ a hálózatosodás erősítése a fenti célcsoportoknak szóló rendezvények, fórumok szervezésével,
c./ a határmenti közös térségi fejlesztések elősegítése projektek előkészítése és megvalósításának szakmai támogatása által.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Hámori Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 8. 2./1.
képviselő: Biszterszky Gábor elnök, Szőke Péter elnökhelyettes
Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézmények létesítése, működtetése, - beleértve a középiskolai szintű, valamint a művészeti oktatást és az integrált oktatást is-, óvodai csoportok, iskolai osztályok szervezése, működésük támogatása, ideértve a pedagógusok képzésének támogatását is. Az egyesület céljának megfelelő óvoda és iskola működésének alapelvei az alábbiak: az orvosi, antropozófiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai szakismeretek alapján a gyermek valós szükségleteihez igazodó, ezeket ismerő oktatási, nevelési rendszer működése az óvodában és az iskolában. Az óvoda az iskolás kor előtti 5 évben a gyermkekeket életkorilag heterogén csoportokba szervezve működik. Az óvoda és iskola egyenlő hangsúlyt helyez a testi, lelki és szellemi készségek, képességének kifejlesztésére.

Lehetőséget teremteni szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézményekben történő oktatásban valól részvételére.

A magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségek, valamint a határon túli magyarság, oktatási intézményeivel, azok pedagógusaival, megismertetni Rudolf Steiner pedagógiai módszerét, a módszer alkalmazásának előnyeit, valamint szakmai támogatást biztosítani saját képzési rendszerük átalakításához a steineri módszerek alkalmazása céljából.

Az egyesület támogatja a Rudolf Steiner pedagógiai módszerét alkalmazni kivánó közhasznú szervezeteket tevékenységük megkezdésében, vagy már meglévő szervezetek esetében a működés továbbfejlesztéséhez, problémáik leküzdéséhez támogatást nyújtani.

A Waldorf pedagógia szellemében az egyesület törekszik a speciális szükségletű gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének és gyógyulásának elősegítésére valamint arra, hogy az ilyen gyermekek önálló életre, életvitelre képesek legyenek és a társadalomba megfelelően be tudjanak illeszkedni. Mindezekhez szükséges az is, hogy a szüleik a róluk való gondoskodás során a szükséges ismeretek birtokában legyenek, az egyesület igyekszik tehát a szülők számára is segítséget nyújtani. ... >>

"HANGADÓ" Alapítvány

(oktatási,szociális)

3558 Miskolc, Fő út 167.
képviselő: Dr.Szabó Béla
Az ország ÉK-i régiójában folyó oktató-nevelő munka fejlesztése a logopédiai és mentálhigiénes munka vonatkozásában. - az ÉK-i régióban élő beszédhibás, beszéd- és nyelvi zavaros, beszédfogyatékos, kommunikációban hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek szakszerű logopédiai és mentálhigiénes segítése, önismereti ill. kommunikációs tréningek szervezése, - a gondozásra szorulókkal foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, - a régióban dolgozó, segítő foglalkozású szakemberek mentálhigiénes támogatása, szemléletformáló segítése (team-munka, holisztikus gondolkodás), - a fent megjelölt célok megvalósulásának érdekében szervezett rendezvények támogatása, -olyan intézmények létrehozásának szakmai és anyagi támogatása, mely biztosítja régiónk megjelölt csoportjainak új szemléletű megsegítését, terápiáját és társadalmi integrációját. ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Stadion út 39. 4/8.
képviselő: Jernei Péter
Ifjúságnevelés és közösségfejlesztés, a gyermekek és fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak valamint szociális érzékének fejlesztése. Az egyesület elő kívánja segíteni, hogy tagjai és a programjain részt vevő fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek.
- Természet- és környezetvédelem, a gyermekek és az ifjúság környezettudatos magatartásának kialakítása, a természeti környezet értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés.
- Honismeret és közművelődés, kulturális értékmegóvás és hagyományőrzés, a hagyományos magyar népi műveltség és az európai keresztény kultúra értékeinek megismertetése és ápolása.
- Szabadidős sport és egészségvédelem, elsősorban a természetjáráshoz köthető zöld sportok népszerűsítése és aktív művelése, ennek révén az egészséges életmód követelésére való nevelés.
- A szoicálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, számukra el nem érhető programok szervezése kortárs segítők bevonásával.
- Tanácsadás és krízisintervenció a fogyetékossággal élő, és szociálisan rászoruló fiataloknak és felnőtteknek.
- Vezetőképzés és felnőttképzés az ifjúságügy, ileltve a civil szektor területén tevékenykedő személyek és szervezetek számára. ... >>

Havasszépe Sport Egyesület és Jégszínház

(intézményi,sport,oktatási)

3524 Miskolc, Mednyászky utca 28. fsz/3.
képviselő: Abaházy Lukács Péter, Dr. Zavadkai Edit elnök
A Miskolcon élő gyerekek rendszeres sportolási, rekreációs testedzési lehetőségeinek biztosítása, az egyesület versenyző tagjainak és sportoktatásain való résztvevőinek nevelése a sportszerű magatartásra, az interpretatív készséges kialakítására, és az egyesülethez, mint közösséghez való tartozás felelősségének cselekvő magatartásának kialakítására, a műkorcsolyázás alapjait elsajátíttató tevékenység folytatása képzett edzők vezetésével, a sportág népszerűsítése, a tehetséges gyerekek kiválasztása és utánpótlás nevelés a versenyágaknak, az egyesület sportoló tagjainak versenyekre, bemutatókra való felkészítése, a versenyzés biztosítása, versenylehetőségek, bemutatók tervezése és szervezése, sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, a családok bevonása a szabadidős rekreációs sportprogramokba, a közösségi élet kialakítása, a sportág egészségmegőrző kultúrájának megteremtése, bármelyik korosztály számára, a különböző tudásszintű korcsolyázók együttes fellépésének biztosítása, jégszínház jellegű produkcióban. ... >>

" HCM Rt a magyar felsőoktatásért " Alapítvány

(oktatási)

3508 Miskolc, Fogarasi u.6.
képviselő: Dr. Kovács Ferenc
A magyarországi felsőoktatási intézményekben folyó szakemberképzés, a műszaki-gazdasági és más tudományágak fejlődésének elősegítése, az intézméányekben a kiemelkedő szellemi teljesítmények ösztönzése. ... >>

Heckenast Gusztáv Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Egyetemváros
képviselő: Péter Katalin
Az alapítvány a történettudomány magas szintű művelését kívánja elősegíteni és támogatni. A Miskolci Egyetem végzős hallgatói szakdolgozatainak díjazása, különös tekintettel a technikatörténet - ezen belül is a vaskohászat - témakörére, továbbá a Rákóczi-Szabadságharc történetére. A hallgatói tudományos munka, kutatás támogatása - elsősorban az előzőek szerint kiemelt témakörökben. Konferenciákon történő hallgtói részvétel elősegítése.
Az alapítvány célja, hogy emléket állítson Heckenast Gusztáv történetírói, tudományszervezői szakmai munkásságának, valamint az egyetemi oktatás terén kifejtett tevékenységének, a végzős hallgatók szakdolgozatainak díjazására Heckenast Gusztáv-díj kerül megalapításra. ... >>

Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Templom út 18.
képviselő: Jobbágy Bertalan elnök
Oktatási, nevelési, hitéleti tevékenység támogatása a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközösségben.

Ezen belül különösen:
- A református hitélet megújítása; a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség működésének elősegítése, a Krisztus-hit és a keresztyén erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A hívők összetartozásának tudatosítása, a közösségi érzés elősegítése.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség tulajdonában lévő templom és ingatlanok állagának folyamatos megóvása, szükség esetén felújítása, technikai és más eszközökkel való felszerelése, műemlékvédelem.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása.
- A fiatalokat kulturális és szabadidős tevékenységükben az idő tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük támogatása; egyben a családok megerősítése és segítése.

Kulturális- sport- és oktatási, valamint a gyülekezeti hitéleti tevékenységek alakítása, fejlesztése.

Ezeken belül különösen:
- Az iskolai és óvodai gyülekezeti hitoktatás segítése.
- Rászoruló, hátrányos helyzetű - gyermekek egyházi - elsősorban református intézményekben történő taníttatásának támogatása.
- Idősek, magányosok, betegek segítése, támogatásra szoruló emberek gondozása, más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása.
- A miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolaainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra.
- Táborok, gyermek-hetek, csendes-napok és egyéb református alkalmak és rendezvények támogatása gyülekezetünkben.
- Ismeretterjesztés, nemzeti hagyományaink ápolása, anyanyelvi kultúránk megőrzése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

HELP-Gyermekeink jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3519 Miskolc, Bokros utca 14
képviselő: dr. Szekeres Zsuzsa Nóra
Az alapítvány célja: A VACKOR Magániskola működéséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzésének támogatása, technikai eszközeinek korszerűsítéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtésében közreműködés. A hátrányos helyzetben lévő gyermekek tanításához, üdültetéséhez támogatás megszerzése és biztosítása. A fogyatékkal élő gyermekek és családjaik, fogyatékkal élő gyermekek oktatását végző intézmények támogatása, a gyermekek és családjaik üdülési támogatásának ellátása. ... >>

"Helyőrségi Nyugdíjasokért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
képviselő: elnök Sós István Béla
Miskolc város helyörségében élő és a fegyveres szervekhez tartozó nyugdíjas személyek, illetve hozzátartozóik életminőségének javítása mind kulturális, mind szociális téren. történelmi multunk katonai, katonai hagyományoknak az ápolása. A közbiztonság színvonalasabb ellátásra irányuló tevékenységben való közreműködés. Szabadidő hasznos eltöltésének segítése,támogatása.Tehetséges gyermekek tanításának segítése.Az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése. ... >>

"Herman Ifjúságáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
képviselő: Jelényi Lászlóné
A Herman Ottó Gimnázium oktatási feltételeinek támogatása, és bővítése, a hazai és nemzetközi kapcsolattartással és információszerzéssel összefüggő tanulmányutakon, konferenciákon, versenyeken, pályázatokon való részvétel anyagi támogatása, az idegennyelv tanulás vagy bármely szaktárgyból elért mérhető eredmény díjazása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok tanulmányainak anyagi támogatása, a gimnáziumi oktatás, művelődési, sport és művészeti rendezvények támogatása. ... >>

" HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM AZ EGÉSZSÉGES IFJÚSÁGÉRT " Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.
képviselő: Dudás Imre
A Herman Ottó Gimnázium szabadidős és szakosztályi sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának, diákéletének támogatása. E körön belül a legfontosabb területek: szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok szervezése, turisztikai, sporttáborok kialakítása, fenntartása, tehetséggondozás, öntevékeny diákkörök, oktatási, kulturális, sportrendezvények, nyelvi tanulmányutak. E területeken a személyi feltételek biztosítása, a végzett munka elismerése a felnőtt segítők körében. ... >>

"Hernády Márton Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 50. fsz.2.
képviselő: Kondás Sándor
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása és fenntartása ezzel a hátrányos helyzetű régiók fiataljai személyiségfejlesztésének segítése, vízuális nevelésük,kreativításuk, művészeti ambiciók kibontakoztatása, a hazai és határon túli tehetséges fiatalok felkarolása és képességfejlesztésükre rádiós és televziós szinpadi társulat létrehozása, működtetése, a produkcióknak műsorkeret, nyilvánosság biztosítása, a fiatalok részére médiatáborok szervezése, részvétel a média oktatásban, a továbbképzésben, a középiskolai és általános iskolai oktatásban, a kommunikációs készségek és ismeretek fejlesztését szolgáló tréningek szervezése a fiataloknak és a civil szféra szereplőinek, ezzel segíteni aktív szerepvállalásuk a vállalkozói szférában, a civil társadalomban. Rádió és televízió műsorok készítése, közvetítése (országos- regionális és helyi műsorszórókon, továbbá az Interneten) a hazai és külföldi közönség széles rétegeihez,illetőleg rádió- és televízió műsorok kiadása és terjesztése (különféle kép és hanghordozókon, valamint folyóirat, könyv, plakát, szórólap formályában),amelyek ismertetik és népszerűsítik a modellértékű karitatív,pedagógiai, kultúrális hitéleti tevékenységeket, erősítik és motíválják a családi nemzeti, liturgikus közösségi összetartozás élményét és szükségességét, alkalmasak afiatalok oktatására, nevelésére, kultúrált szórakoztatására és lelki testi egészségmegörzésre, segítik a szép magyar beszéd, ének tanítását és művelését stb. Az alapítvány munkatársai média-kommunikásiós képzések, továbbképzésének biztosítása, a határon túli média területén ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3531 Miskolc, József u. 2.
képviselő: Dr. Hajtósné Gáspár Györgyi
Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében: lehetőségek teremtése a megismerési folyamatok gazdagításához, kreatív gondolkodást fejlesztő eszközök beszerzése, a vizuális nevelés hatékonysága érdekében személyi, tárgyi feltételek megteremtése, egészséges életmód lehetőségeinek fokozott kihasználása, a gyermekek folyamatos edzése egészségük érdekében, helyes testtartást segítő eszközök, bútorok beszerzése, a sérült és egészségesen fejlődő gyermekek együttnevelése, az integrált nevelés feltételeinek javítása, a szocializációhoz szükséges speciális segédeszközök, berendezések beszerzése, egyéni fejlődéshez szükséges sérülés specifikus iró-rajzoló eszköz, manipulációt, a kéz funkcióját javító, fejlesztő játékok beszerzése, mozgásnevelés tárgyi feltételeinek biztosítása, trambulin, egyensúlyfejlesztő eszköz, téri orientációt, testsémát fejlesztő speciális eszközök, ... >>

HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Toronyalja út 61.
képviselő: Kishonthy-Kardos Rita elnök ... >>

Human Caritas Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3531 Miskolc, Gyár utca 44/ 3
képviselő: Kulcsár Judit
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Miskolc város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagyon non-profit jelleggel;
A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás;
Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, esélyegyenlőségének felzárkóztatása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással;
A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése;
Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése;
Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami, jogi és magánszemélyek szociális, foglalkoztatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése;
A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése;


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Fürdő u. 15.
képviselő: Dr. Gaál Nóra képv. jog önálló, Molnár György elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a fogyatékkal élők elősegítése, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

HUNGALU-ME Bányamérnöki Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Bányamérnöki Kar Dékáni Hiv.
képviselő: Dr.Varga József
A Nehézipari Műszaki Egyetem - Miskolc Bányamérnöki Kar Bányászati Szakán folyó képzés színvonalának emelése, az aluminiumipari szakember - gárda kinevelése. ... >>

HUNGALU-ME Kohómérnöki Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: dr. Gácsi Zoltán
A Nehézipari Műszaki Egyetem - Miskolc Kohómérnöki Karán folyó képzés színvonalának emelése, az aluminiumipar szakember-gárdájának kinevelése. ... >>

Idegen Nyelvvel a Megyéért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János út 25. 4/1.
képviselő: Demkó Rita elnök
Az idegen nyelv megismertetése, megszerettetése, a mögötte lévő kultúra megismertetése. Nyelvtanulásra ösztönzés, nyelvoktatás. A megye értékeinek megismertetése Európában. A megye fellendítése, versenyképességének támogatása a nyelvi kompetenciák erősetése által. A turizmus fejlesztése a nyelvi kompetenciák erősítése által. A kis és középvállalkozások fejlesztése a nyelvi kompetenciák erősítése által. Területfejlesztés és kistérségek fejlesztése a nyelvi kompetenciák erősítése által. Az idegenforgalmi és egyéb kis és középvállalkozók számára segítségnyújtás átfogó idegen nyelvi szolgáltatások szervezése által. Nyelvőrség program kiépítése (mely azonnali segítséget biztosít). Külföldi befektetők és turisták idevonzása. Kommunikációs problémák elhárítása. A régió felzárkóztatása Európához az idegen nyelvi kompetenciák erősítése által. Fiatalok építése. Idősek idegen nyelvtanulásra ösztönzése. Interkultúrális kommunikáció fejlesztése. A régión belüli szervezetek életre hívása. Határon átnyúló kulturális együttműködés elősegítése. Összefogás, más civil szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Rákóczi utca 12
képviselő: Zádeczkiné Felhős Enikő elnök
Anyagi támogatás nyújtása az ifjúság körében működő önszerveződő csoportoknak, közösségeknek, egyéni támogatás nyújtása átmenetileg nehéz helyzetbe került fiataloknak, mentális kérdéseket érintő rendezvények, megmozdulások szponzorálása, az ifjúság képzését és továbbképzését, elhelyezkedi problémájának megoldásához kiadvány szerkesztésére, tanácsadás, információs szolgáltatás adása.Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - nevelés és oktatás , képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások - tudományos tevékenység kutatás - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerőkölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3534 Miskolc, Csipkevirág út 31
képviselő: Szabó Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Kulturális tevékenység, - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - Közhasznú szervezetek számára biztosított-, csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető- szolgáltatások, - Kisebbségi felzárkoztató programok elősegítése, - Kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás. Az alapítvány feladati között szerepel a különböző területi koncepciók, programok, projektek kidolgozása és a kapcsolódó különböző tervek, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. A különböző pályázati kiírások pályázati anyagának elkészítése. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
A közhasznú tevékenységek: - kulturális örökség megóvása, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás. Az alapítvány egyéb cél szerinti tevékenységei: - 91.33. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 80.42. egyéb és felnőtt képzés tevékenység. ... >>

Ige és Szellem Bibliaiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

3535 Miskolc, Honvéd utca 26
képviselő: Kis Zoltánné ... >>

Irányítástechnikai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Irányítástechnikai Tanszék
képviselő: Dr. Ajtonyi István
Segíteni a Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet, annak Irányítástechnikai Tanszéke oktatóinak szakmai képzését és továbbképzését. Törekedni az irányítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek és infrastruktúrájának folyamatos javítására. Segíteni a Miskolci Egyetem hallgatói irányítástechnikai oktatása színvonalának emelését. ... >>

"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3527 Miskolc, Éder György u. 1.
képviselő: Harsányi Sándorné, Juhászné Bartha Emőke
A 8.sz miskolci Általános Iskola eszközállományának fejlesztése, bővítése. ... >>

"Istvánffy Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
képviselő: Beluzsárné Torkos Erzsébet elnök
Elősegíteni a miskolci 4.sz. Istvánffy Gyula Általános Iskolában a nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásának, képzésének támogatása, hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjaihoz elősegíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, javítani a sportolási lehetőségeket, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Az iskola számítógépes oktatás fejlesztése, támogatni az iskola tantestületének tagjait a szakmai fejlődésben, továbbképzésben, segíteni a tanulmányi versenyek rendezését, ill. a tanulók versenyeken való részvételét. ... >>

Jászayné Hettmanek Klára Alapítvány egyetemi, főiskolai hallgatók részére

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 6.
képviselő: Dr.Berkes László
Árva és félárva, valamint legalább három eltartott gyermekes nagycsalád gyermeke, pedagógus diplomát adó egyetemi, főiskolai tanulmányainak ösztöndíjjal való segítése, amennyiben a pályázó legalább egyik szülője pedagógus munkakörben dolgozik, vagy nyugdíjazása, elhalálozása előtt ilyen munkakörben. ... >>

" JÁTÉKKUCKÓ " Alapítvány az Áfonyás uti Óvodásokért.

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Áfonyás u.16.
képviselő: Bertáné Baranyi katalin
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra ... >>

"Jedlik Ányos" Tudományos Ismeretterjesztő Társaság

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.
képviselő: Schmidt Ferenc elnök ... >>

Jerikó Zenei Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós utca 9
képviselő: Gecse Attila, Szekeres Tamás
A Jerikó Fúvósegyüttes működtetése,
- Koncertek, kulturális programok szervezése és tartása országhatáron belül és külföldön,
- A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás,
- Kulturális tvékenység folytatása minden korosztály számára,
- Hátrányos helyzetű csoportoknak zenei programok szervezése,
- A cigányság számára zenei programok szervezése,
- Nemzeti kisebbségek számára kulturális programok szervezése,
- Kulturális örökség megóvása,
- Lelki egészség megőrzéseének elősegítése,
- Kiadványok megjelentetése,
- Zenei oktatás,
- Konferenciák tartása,
- Zenei fejlesztés,
- Családok zene által való segítése,
- Zeneterápia által való segítségnyújtás.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális tevékenység,
Kulturális örökség megóvása,
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Jezsuita Nevelésért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12
képviselő: Képes Tibor
-A gimnázium működése és fenntatása anyagi alapjának megteremtése az állami támogatás kiegészítéseként, -Az iskolai építkezés befejezésére pénzügyi fedezet biztosítása, -Tanszerfelszerelések és taneszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése, - A szegény sorsú tanulók segítése -Jezsuita pedagógiai hagyományok ápolása és továbbadása, tanárok továbbképzésének támogatása, -Kiemelkedő munkát végző pedagógusok, iskolai dolgozók, alkalmazottak anyagi és erkölcsi javadalmazása, - Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása, - A megjelölt célok megvalósítása érdekében ösztöndíj létrehozása   ... >>

Jó Szívvel a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Vologda utca 14 3/2
képviselő: Debreczeniné Resszer Valéria, Sarlai Gusztáv Józsefné, Sebők Gyula
A koraszülöttek és a beteg gyermekek életben maradásához és mielőbbi gyógyulásához szükséges gyógykezelések, utókezelések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez az anyagi feltételek biztosítása, a gyermekeket ellátó kórházak részére a szükséges műszerek beszerzéséhez támogatás, betegségmegelőzés segítése, beleértve a gyerekek, az őket gondozó felnőttek, más laikusok és szakemberek képzését, felkészítését is. ... >>

Jókai Oktatási Alapítvány

(oktatási)

Miskolc, Pallós u. 1.
képviselő: Dr. Görömbey István
A jó színvonalú, biztos tudást eredményező képzési módszerek elérése, figyelemmel egyfelől a tehetséggondozás szempontjaira, másfelől a tanulók között már meglévő, illetőleg kialakuló szociális eltérőségek áthidalására. ... >>

"Jövőnk a Gyermek" Oktatási Alapítvány

(oktatási)

Miskolc, Zoltán u. 5.
képviselő: Dr.Pásztorné Bakó Márta
A tanulók magasszintű képzése, az oktatási programok és eszköztárának fejlesztése, a tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. ... >>

Kapcsolat-Kihívás Alapítvány

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
képviselő: Dr.Bajáky András
Általános céljai: - Társadalmi párbeszéd kialakításának elősegítése, demokrácia fejlesztése, - szociális védőháló kialakításának segítése, - nemzetközi kapcsolatok kialakítása, - környezetvédelmi akciók szervezése, - testi, lelki szociális gazdasági kultúra fejlesztése, - hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, - kisebbségi kérdések megoldásának segítése. További céljai: Testi, lelki, szociális jólét megteremtése, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, kisebbségekre, melynek érdekében feladatául tűzi ki: a munkanélküliek oktatását, és oktatásának szervezését; a roma fiatalok oktatását és oktatásának szervezését; a rehabilitációra szorulók oktatását és oktatásának szervezését; ezen előbbi csoportok munkavállalásának és munkahelyteremtésének elősegítését; jogi és munkaügyi tanácsadás, munkahely keresés adatbázisának és tárgyi feltételeinek megteremtését, tevékenységét nonprofit alapon és törvényes keretek között végzi, adományokat gyűjt, pályázatokon indul pénzgyűjtési céllal, valamint üzleti tevékenységet folytat ösztöndíjakat ad pályázat útján, pályázatokat ír ki tevékenységi területén. Hátrányos helyzetű csoportok, munkanélküliek képzése, átképzése, pályaorientálása, munkábaállásának segítése. Foglalkoztatottak pályamódosításának elősegítése, átképzése, továbbképzése, pályaorientálása, új munkábaállásának elősegítése. Egészségkárosodottak képzése, átképzése, továbbképzése, foglalkoztatásuk elősegítése. ... >>

"Kapcsolatok " Művelődési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Andrássy u.96.
képviselő: Bányiczki Lászlóné, Dr. Máté László elmök
A megvalósult politikai és társadalmi változások eredményeként a tágabb európai mozgás érdekében a közeli történelmi régiók, kultúrális kapcsolatai kibővítésének és elmélyítésének, a folyamatos együttműködésnek a támogatása. A kultúrális és emberi kapcsolatokban a régiók természetes vérkeringésének visszaállítása. Mindezek szellemében: A kapcsolatfelvétel megteremtése és kapcsolattartás. a közművelődés és az oktatásügy területén a cserelehetőségek és azok biztosítása a régiót érintő tanácskozások szervezése és támogatása. A rendezvények koordinálása, szakmai továbbképzések összehangolása és szakemberek cseréje, az információcsere folyamatos biztosítása, ... >>

Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Kartács u. 1.
képviselő: Szőke Imre
Az általa létrehozott, fenntartott és működtetett keresztény intézetben olyan fiatalembereket képezzen, akiknek elhivatásuk van a lelkész-misszionáriusi szolgálatra, a református hitvallások szellemében. A diákok már a négy éves felkészítés ideje alatt részt vesznek a szociális munkában, amely nem anyagi, hanem elsősorban lelki segítségnyújtás a rászorulóknak. Iskolánk diákjai - önkéntesen, de iskolánk szabályzata szerint kötelezően - gyakorlati, missziói munkát végeznek különféle területeken, így a gyülekezetekben, az utcán, a kórházakban, a börtönökben, az árvaházakban, a hajléktalanok, a szenvedélybetegek, a lelkileg sérült, talajvesztett emberek között. A hátrányos helyzetűek között végzett szolgálat mellett az alapítványi célja a kapcsolatteremtés és ápolás a református gyülekezetekkel és a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. ... >>

KARRIER Közgazdász Szakemberek Gyakorló Képzéséért Alapítvány

(oktatási)

3525 Miskolc, Széchényi utca 107
képviselő: dr. Kocziszky György ... >>

Kassa-Miskolc Regionális Roma Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3519 Miskolc, Bencések útja 15.
képviselő: Tóth Ágnes, Vadász Zoltán
A roma kisebbség helyzetének javítása és a Miskolc-Kassa Régióért Kht. Roma Regionális Felzárkóztatási Programjainak végrehajtása. - Roma történelmi könyv megírása és megjelentetése - Szociális és környezetévdlemi programok végrehajtása - Kápolna-program végrehajtása - roma közösségi házak kialakítása és üzemeltetése a Római Katolikus Egyházzal együttműködve - roma oktatási program kidolgozása, oktatása, ezen belül a Roma Népfőiskola megszervezése, kialakítása és működtetése, oktatási anyagainak az elkészítése és akkreditáltatása - roma kézműipari és mezőgazdasági szövetkezetek kialakítása és irányítása - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

" KATEKETIKA " Hitoktatásért alapítvány

(oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 6.
képviselő: Dr. Medvegy János
Hitoktatási segédeszközök, kiadványok készítésének és terjesztésének elősegítése, valamint az Egri Főegyházmegye területén hitoktatással kapcsolatos konferenciák és táborok ... >>

"Katowice utcai Általános Iskoláért" Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3526 Miskolc, Katowice út 17.
képviselő: Varga Ferencné
Korszerű és hatékony, több irányú iskolai oktatás kialakítása a tantervi követelményeken túlmenően, a tanulók tehetséggondozásának kiterjesztése, a szociális hátrányok kiküszöbölése. Az egészséges és kultúrált tanulási körülmények életkornak megfelelő berendezés biztosítása,a tárgyi feltételek javítása a tanulók számára a tantermekben. ... >>

Kavalkád Művészeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 23.
képviselő: Bárczi Ágnes
A tehetségek ? különös tekintettel a fiatalokra- felfedezése, segítése, tehetségük érvényre juttatása. A színházművészet és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak (irodalom, film ? fotóművészet, építészet, tánc, zene és valamennyi művészeti ág) megismertetése, eljuttatása az ifjúsághoz, bevonása a nevelésükbe. Az ifjúság komplex művészi nevelése, művészet iránti fogékonyság fejlesztése, a szabadidő tartalmas eltöltése. Harmonikus egyéniség kialakítása, ennek érdekében a beszéd és kommunikáció, a tánc ? mozgás ? és viselkedés kultúra fejlesztése. A művészet gyakorlásán keresztül a fiatalok igényes közösségbe való beilleszkedése, egymás elfogadása, tisztelete, a helyes etikai és esztétikai értékítélet kialakítása, a kreatív alkotó munka folyamatának megbecsülése. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tehetséges fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének segítése a művészet eszközeivel. Interaktív kapcsolatok kiépítése művészeti iskolákkal, csoportokkal, művészekkel, művész tanárokkal, kulturális intézményekkel határainkon kívül és belül, a határon túli magyar művészeti, kulturális, oktatási intézményekkel, csoportokkal, művészekkel és művész tanárokkal, művészeti szakmai szervezetekkel, művészetbarát, a kultúrát támogatni képes cégekkel, intézményekkel és a művészeti termékeket létrehozó intézményekkel, csoportokkal, művészekkel. ... >>

Kék Víz Alapítvány

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Andrássy u.98.
képviselő: Dimény János
A hosszútávúszás népszerűsítése, a versenysport utánpótlásának nevelése a kiemelkedő teljesítményt nyujtó sportolók elismerése. Gyermekek úszás oktatásának, egészséges sportéletre nevelésének elősegítése az anyagi feltételek biztosításával. Sportvezetők, szervezők, edzők, úszóoktatók támogatása, az eredményes működésükhöz szükséges anyagi feltételek biztosítása. Az alapítvány feladata, hogy a versenyzőknek megteremtse a versenyzési lehetőségeket, így különösen azok anyagi költségeihez történő hozzájárulással. Az alapítvány a sporttevékenységek kibontakozásához kíván hozzájárulni ugy, hogy egyre színvonalasabb sporteseményeket biztosít az úszó, ezen belül a hosszútávúszó sport ... >>

Kékvirág Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Arany János utca 25. 7/3.
képviselő: Lámné Kovács Éva elnök
Ismételten munkába segíteni és rehabilitálni a járadékosokat, a tartósan munkanélkülieket, a frissen végzetteket. Számukra szükség esetén megfelelő szakképesítést adó oktatást is biztosítani. Pszichoszociális elsősegélynyújtás a balesetekben vagy tragédiákban résztvevő emberek számára a trauma feldolgozása csoportos és egyéni tanácsadás során. Szenvedélybetegek elterelése céljából közös csoport létrehozása, ahol a hasonló problémákkal küzdő emberek egymásnak tudnak életvezetési segítséget nyújtani. Az elvált szülők gyermekeinek védelmére is hangsúlyt fektetett az egyesület, melynek célja olyan klub megteremtése, ahol a még per vagy elhelyezési szakaszban lévő szülők szakemberek mellett egymással is találkozhatnak és kicserélhetik tapasztalataikat a gyermeknevelés és a láthatás nehézségei kapcsán. Közösségi szolgáltatás terén az egyesület célja, hogy az idősebbekre oda figyeljenek a fiatalok és nekik segítséget nyújtsanak karitatív szempontból. Az egyesület célja, hogy szoros és napi kapcsolatot ápoljon a gyermekvédelem, a civilszervezetek és az ÁFSZ regionális szolgálataival azért, hogy az egyesület az apróbb szociális háló piciny réseit megszüntesse. Az egyesület célja, hogy nagy hangsúlyt fektessen, mind a társadalmi, mind pedig korosztálybeli rétegek odafigyelésére, hogy kevesebb ember szoruljon ki a szociometriai háló perifériájára. ... >>

"Képzéssel a Jövőért" Alapítvány

(oktatási)

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
képviselő: Balabán Péter, Bérczes József, Dr.Szabó Endre a kuratórium elnöke, Matula Györgyné, Verebélyi Tamás
Elsősorban és kiemelt fontossággal a munkanélküliek képzésének átképzésének finanszírozása, a kisvállalkozások beindításának anyagi támogatása kedvező hitelek nyújtásával Munkalehetőség biztosítása, elsősorban a képzésben részesült munkanélküliek számára. A munkanélküliek és kisvállalkozók tájékoztatására szolgáló rendszeres időközben megjelenő ingyenes kiadvány költségeinek finanszírozása. Lehetővé tenni azt, hogy azon vállalatoknak, szervezeteknek, amelyek ma véletlenül is, de növelni kényszerültek a munkanélküliek számát, lehetőség nyíljék egyszerű módon hozzájárulni a képzéshez, átképzéshez. ... >>

"KERÉKPÁRSPORT 2000" Alapítvány

(sport,oktatási)

3528 Miskolc, Csokonai u. 3.
képviselő: Szatmáry Csaba
A fiatalok sportra való nevelésének elősegítése, az egészséges életmód megszerettetése, kerékpársportban tehetséges versenyzők felkutatása, versenyeztetése, támogatása, felszerelések vásárlása. - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Sport támogatás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal