Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 500
4. oldal

"ESÉLYTEREMTŐ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3528 Miskolc, Kapos u. 29.
képviselő: Szilvási Attiláné
A hátrányos helyzetű emberek felemelkedésének, felzárkóztatásának, életkörülményei javításának elősegítése, a munkába állási esélyeik növelése. A fenti cél megvalósítása érdekében iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatások szervezése, bonyolítása, továbbá nevelési, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység folytatása. ... >>

" Észak -Kiliáni Óvodai Nevelési " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kacsóh P.u.8.
képviselő: Horváthné Kertész Edit
a.) Az óvodában folyó 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztésével összefüggő tevékenységek elősegítése. Az óvodai nevelésen belül az iskolai életre való felkészítés, jobb tárgyi és anyagi feltételek mellett, kiemelve a játékot, mint az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenységét. b.) Barátságos biztonságot nyújtó, családias jellegű óvodai légkör kialakítása. Ehhez szükséges tárgyi feltételek, berendezések, játékok, oktatási eszközök, alapanyagok biztosítása. c.) Óvodai neveléssel összefüggő előadások, nyiltnapok szervezése, szakképzett szakemberek bevonásával, óvodapedagógusok és a téma érdeklődő szülők számára. d.) Helyi Óvodai nevelési program, sajátos arculat kialakítása és továbbfejlesztése. e.9 A gyermekek érzelmi intelektuális, fizikai, szociális, értelmi, esztétikai és alkotókészségének, egyéni képességeinek fejlesztése. f.) Mély természetszeretet kialakítása, az ehhez szükséges feltételrendszer javítása. g.) Ismerkedés népi kultúrákkal - néphagyományok, népszokások ápolása - hagyományörző szemlélet kialakítása. Népi kézművesség feltételeinek javítása, különös tekintettel a vízuális nevelésre. h.) Szülők igénye alapján neveléssel, oktatással összefüggő tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. i.) Sikerorientált környezet, pozitív érzelmi viszonyok között, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése. ... >>

Észak- magyarországi Kompetencia Pályaválasztási Egyesület

(oktatási)

3528 Miskolc, Temes utca 25
képviselő: Ifj. Soós Roland
Működései körének jellege: nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉNEK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

3535 Miskolc, Rozgonyi P. u. 5.
képviselő: Izrael Ferenc, Tóth József
Az észak-magyarországi régió egészségügyi ellátásának fejlestése, a gyógyítómegelőző tevékenység színvonalának emelése. Egészségügyi felvilágosító betegségmegelőző tevékenység fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Egészségügyi szakemberképzés. ... >>

Észak-magyarországi Régióért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u.17.
képviselő: Szentpéteri István
Az Észak-magyarországi Régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belül a régió európai integrációjának elősegítése. Ezen belűl a régió hagyományainak,természeti értékeinek megőrzése. A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű munkanélküliek eséjegyenlőségének javítása, a vidékfejlesztés támogatása. A munkaerőpiaci szereplők eutópai uniós normáknak megfelelő képzése, átképzése. ... >>

"Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Városház tér 20.
képviselő: Bíró Tibor
Filmalkotások létrejöttének támogatása Miskolcon és a régióban, filmszakmai rendezvények és fesztiválok szervezése, filmes oktatás és képzés elősegítése, filmarchívum létrehozása és működtetése, mozis tárgyi emlékek és filmes örökség részét képző helyi filmalkotások gyűjtése és megőrzése, bemutatása, filmes kiadványok és könyvek kiadása, filmes kulturális rendezvények szervezése a hátrányos helyzetű csoportok részére integrációjuk elősegítése céljából. ... >>

Észak-magyarországi Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3516 Miskolc, Rózsavölgyi utca 3
képviselő: Lajhó Gyula
a./ Az észak-magyarországi ütőhangszeres kultúra és hagyomány ápolása, fejlesztése és terjesztése,
b./ az ütőhangszeres együttesek működésének elősegítése,
c./ tehetséges fiatal zenészek támogatása,
d./ a hazai és külföldi együttesekkel való kapcsolat elősegítése,
e./ a zenei fesztiválok és versenyek támogatása, szervezése,
f./ zenei képességfejlesztés és ismeretterjesztés.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Északi Szegfű Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3530 Miskolc, Corvin u.3.
képviselő: Dr. Kádár László elnök
A törvényhozói munka támogatása a nemzetközi szociáldemokrata mozgalom tapasztalatainak felhasználásával, a fejlett országokból ismert szociális piacgazdaság alapelveinek, müködésének megismertetése, ezzel kapcsolatos oktatási tevékenység. A társadalmi szolidaritásérzés kialakítása, programok szervezése, kiadványok megjelentetése. Egyéb, az alapítvány célkitüzéseinek megvalósulását elősegítő célok támogatása a kuratórium döntése alapján.w ... >>

Eszmék és Értékek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5/A.
képviselő: Sasvári István
Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsdolatrendszeréne, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (A kultúrális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76./1/ és /2/ bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat). - az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet, (A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. /1/ bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat) - a sport társadalmilag hasznos funkcóinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, - elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését, - az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, a művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében, - a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, - az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, - az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Eszperantó Értékmentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 28
képviselő: Dudás József elnök, Ferenczi Ildikó titkár
a./ Kulturális tevékenység:
Kulturális örökség megőrzése. Hagyományőrzés. Eszperantó hang-, kép- és videoanyagok rögzítése, archiválása.
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése, rögzítése. Művészeti tevékenység.
b./ Nemzetközi tevékenység:
Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése.
A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.
Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi szakértői hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális Kapcsolatközpont (EK EsperantaKontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése.
Turisztikai programok és a Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése.
c./ Oktatási tevékenység:
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése.
Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás.
Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok , tréningek szervezése.
d./ Szociális tevékenység:
A szociálisan hátrányos helyzetűek, nők esélyegyenlőségének elősegítése, etnikai csoportok közötti interkulturális tervek (projektek) szervezése.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Észpörgető Fejlesztőház Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Bottyán János utca 18/A.
képviselő: Ártimné Tóth Krisztina elnök
Egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekek terápiája tervszerűen felállított program szerint, mely egy komplex diagnosztikai vizsgálat alapján pszichés, illetve gyógypedagógiai gondozást, valamint különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magába. Cél: az agyfejlődés legfogékonyabb időszakát kihasználva a gyermekek fejlődésének elősegítése, a bennük lévő ép funkciók kibontása.

Szociális tevékenység keretében: az eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok mindennapjaiban való segítségnyújtás, tanácsadás, információkkal való ellátás.

Kutatási és tudományos tevékenység keretében: a fejlődési elmaradásokkal, azok neurológiai, neuropszichológiai, mentális és szociális problémáival, valamint az agy működészavarával kapcsolatos kutatómunka szervezése és végzése.

Nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenység keretében: a gyermekek fejlődési szintjének felmérése, pedagógiai, pszichológiai tanácsadás, egyéni és csoportos fejlesztés. Védőnők, pedagógusok, bölcsődei dolgozók továbbképzésében részvétel, orvosi gyógypedagógiai szakmai fórumokon ismeretbővítő előadások az új fejlesztő, vizsgáló és terápiás módszerekről és kutatási eredményekről.

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése keretében a kulturális, kommunikációs hátrányok csökkentése. A lassabban fejlődő, a kialakulatlan, illetve sérült funkciók minél korábbi felismerésével, változatos terápiás módszerek alkalmazásával a teljesebb társadalmi integráció elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; ... >>

Eszterlánc Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Hadirokkantak
képviselő: Hegedűs Helga
A Szinva-Népkerti Napköziotthonos Óvoda (Miskolc, Hadirokkantak u.14.) nevelési, tanulási feltétekeinek folyamatos javítása. Az intézményünkbe járó gyermekek támogatása, óvodai rendezvények anyagi terhe egy részének, vagí egészének átvállalása, az óvoda tárgyi feltételeinek költségvetésből nem finanszírozható részének vállalása. Az óvoda programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. ... >>

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dajka G. u.4
képviselő: Sándor Frigyes
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulói nevelésének és oktatásának segítése, a tárgyi, technikai feltételek javítása, tanulmányi utak megszervezése és támogatása, az iskolai és szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez) tanulmányi, sport - és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása), nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok segítése a tanulmányaik során a pedagógusok továbbképzésének támogatása, a pályázatok versenyek és egyéb rendezvények megrendezésével és az ott nyújtott tevékenységek anyagi és erkölcsi elismerésével az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, illetve más iskolában tanuló diákoknak, azok csoportjainak, illetve felkészítő tanárainak segítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" Ezerarcú Óvoda " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.5.
képviselő: Szabó Ferencné
A Miskolc, Középszer úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívűl, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése,ezen belül különösen: A) A gyermekek körében - az étkezési téritési díjat csökkentő eseti vagy tartós támogatása, -egyes speciális orvosi szűrővizsgálatok térítése. - az egészséges életvitel, az egészségmegörzés elősegítése, - az egészségügyi hátránnyal küzdő gyermekek különleges bánásmódja során felmerült költségek finanszírozása, - óvodai kirándulások támogatása, - tehetséggondozás, - kultúrális és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, B) az óvoda működése területén - gondozási, nevelési oktatási feltételek javítása, - a gyermekek sokoldalú neveléséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, pl. tornaszoba, könyvtár, környezet- és természetbarát terek kialakítása, informatika, népi tánc, népi mesterségek, hangszers zene. C) Pedagógusok kisegítők, külső szakemberek körében - tanfolyami képzések, továbbképzések támogatása, - társintézményekben (hazai és külföldi) történő tapasztalatcsere elősegítése, - a nevelőmunkát segítő külső szakemberek az óvodai munkában történő bevonásának elősegítése, támogatása. ... >>

EZÜSTALKONY Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Bornemissza u.28.
képviselő: Kottman Dezső
Időskorúakról bentlakásos otthon biztosításával történő gondoskodás, ezirányú önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva, azok részbeni átvállalásával.
A nők társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység, esélyegyenlőségük megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel a többszörösen hátrányos helyzetű nőkre(roma, munkaképességükben csökkent és idősödő korosztály képviselői).
A magyarországi etnikai kisebbségek társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység végzése, különös tekintettel a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő etnikai kisebbségek képviselőire.
Fenti célcsoportok társadalmi integrációját elősegítendő kiadmányok (könyvek, ismeretterjesztő kiadmányok) létrehozása, rendezvények szervezése(kulturális, sport, művészeti). ... >>

FAMULUS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc u.39.V/3.
képviselő: Szalipszki Tibor
Az alapítványtevő az alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek segítése céljából hozta létre: a) az iskolai rendszerbe nehezen beilleszthető, jó értelmi képességű gyermekek támogatására b)az iskolai követelményszintet nehezen teljesítő, nem értelmi fogyatékos gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére c) az egy-egy területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek tehetségondozására. Az alapítvány támogatja: - a célnak megfelelő iskola létrehozását - az ehhez szükséges tanterv kidolgozását - a fejlesztésre szoruló részterületek fokozottabb figyelemmel kísérését - Az alternatív fejlesztő módszerek alkalmazását - a szakmai képzés finanszírozását - a szülő-gyermek kapcsolat javítását célzó tanácsadói tevékenységet - a kultúrális és sportrendezvényeken való részvételt - a gyakorlati életbe való beilleszkedés előmozdítását - tanulmányutak szervezését, a világ megismerését - a gyermekek mentálhigiénés ellátását, szociális gondozását - biztosítja a gyermekek érdekképviseletét ... >>

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1l.
képviselő: Nyilas Ferencné
1.)
A nagy hivatástudattal és eredményesen végzett oktató-nevelő munka, valamint a tanulásban elért kiemelkedő tanulói teljesítmény elismeréseként és jutalmazásaként a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskoláért díjat adományozza, illetve adományozhatja tanárai és diákjai számára évente egy alkalommal.

2.)
Az alapítvány közhasznú tevékenységként végzi az alábbiakat:
a tanulók és a tanárok külföldi és belföldi tanulmányútjának elősegítése,
idegen nyelvi tanfolyamok, és tehetséggondozó szakkörök működtetése és annak támogatása,
nevelés és oktatás területén a képességfejlesztés, versenyeztetés és az ismeretterjesztés támogatása,
kulturális tevékenységek és rendezvények támogatása,
a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sporttevékenység és sportrendezvények támogatása,
nevelési, oktatási, kulturális, felnőttképzési és továbbképzési, valamint pályázati tevékenység végzése, szervezése,
Fáy András szellemi műhelyét a vállalkozói szféra szolgálatába állítani, fejlesztve a céges kapcsolatokat,
személyre szabott segítség a pályaválasztásban diákjaink továbbtanulásához a felsőoktatási intézményrendszer aktív bevonásával,
kapcsolatépítés a közintézményekkel a felnőttoktatás szélesítéséért,

érvényre juttatni a diákjogokat, a gyermekbántalmazások felderítéséért,
- tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés érdekében folyó pedagógiai tevékenységet kibontakoztatni, kamatoztatni,
esélyegyenlőséget teremteni a tanulók számára az értékes egyéni kezdeményezések támogatásával, különös tekintettel a szociális rászorultságra. ... >>

"FAZEKAS" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Fazekas u. 6.
képviselő: dr. Mokrainé Orosz Angéla elnök
oktatási programok fejlesztése - oktatást segítő szemléltető eszközök, audovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése - az iskolában működő tagozatok kiemelt támogatása - nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése - kiemelkedő tanulmányi eredmények - versenyeken elért eredmények, Fazekas Kiváló Tanulója cím elérése, Jó tanuló, jó sportoló cím elérése - anyagi elismerése - szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása, iskolai étkeztetés költségeihez való hozzájárulás. ... >>

" Felhőtlen gyermekkor " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Gesztenyés u.18.
képviselő: Darukáné Krappai Orsolya
Az alapítvány célja a Gesztenyés uti Napközi Otthonos Óvodában (az intézmény Miskolc, Gesztenyés u. 18.sz. alatt található, amely megegyezik az alapítvány székhelyével) folyó oktató-nevelő munka támogatása, így kükönösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása,felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Fényes Napsugár Gyermekvédő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János utca 39. 8/3.
képviselő: Kriston Lászlóné
Az alapítvány célja:

A gyermekek magasabb színvonalú oktatása, a környezet kulturáltsági foka javítása, jobb minőségű oktatási segédeszközök, játékok, könyvek beszerzéséhez anyagi és természetbeni támogatás nyújtása, egészséges és sérült gyermekek gondozása, fejlesztése, a családi nevelést támogató szolgáltatások, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése, a megismerési folyamatok fejlődésének segítése, pl.: gyermekfelügyelet, játszóház, családi napközik működtetésével, illetve támogatásával.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Forrás Alapítvány

(oktatási)

3534 Miskolc, Iván u. 37. II/2.
képviselő: Kovács Csilla Ilona
Az oktatás területének fejlesztése az L.Ron Hubbard által felfedezett, kifejlesztett és kidolgozott módszerek alkalmazása révén. Az alapítvány céja részletezve a következők: a.) Hatékony ismeretterjesztő tevékenység az oktatáson keresztül a társadalom fejlesztése és revitalizálása érdekében, ez L.Ron Hubbard oktatási és tanulási módszereinek (továbbiakban: oktatási technológia) és anyagainak felhasználását és alkalmazását jelenti. b.) Az általános erkölcsi értékek hanyatlásának visszafordítása az oktatáson keresztül. c.) A magyarországi oktatás rehabilitációjának, illetve minőségi javításának elősegítése L.Ron Hubbard oktatási technológiájának terjesztése és alkalmazása által. d.) L.Ron Hubbard oktatási anyagainak, valamint oktatási technológiáján alapuló egyéb oktatási anyagok eladása. e.) Biztosítson nem profit jellegű képzést egyéneknek és szervezeteknek, mely képzések célja felzárkóztatni a lemaradt tanulókat, illetve tanulási tanfolyamokon megtanítani tanulni. f.) Az oktatási technológia bevezetésére és alkalmazására specializálódott csoportok létrehozása, azok támogatása, szakmai fejlődésük elősegítése. ... >>

Forrásvíz Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Fürdő u.15.
képviselő: Orosz Éva
Az alapítvány fő feladata a teljes evangéliumi gyülekezetek hitélethez és működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, ezen belül különösen: - A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató erkölcsöt javító, evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek, erkölcsi és anyagi támogatása. - A non profit szervezetek működéséhez szükséges irodák, technikák berendezések, imaházak, gyülekezeti épületek bérbevételének, illetve gyülekezeti házak építésének vagy vásárlásának (telek, ingatlan) támogatása. - A Bibliai értékekkel egyező karitatív, szociális tevékenységek megszervezése, támogatása. - Bibliai, erkölcsi értékek érvényesülését elősegítő pozitív társadalmi kezdeményezések támogatása. A támogatandó célok között szerepel még: - A gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak rehabilitációja (alkohol- és drogfüggőség), valamint az iskolai drog- és alkoholellenes propaganda, előadások támogatása. - A nehéz anyagi, illetve családi körülmények között élő gyermekek támogatása, iskoláztatása alap-, közép- és felsőfokú intézményekben. - A társadalom perifériáján élő vagy lecsúszott személyek a társadalomba való beilleszkedését, illetve felzárókzását (pl. analfabétizmus leküzdése, általános erkölcsi normák megismertetése stb.) segítő intézmények és természetes személyek anyagi és erkölcsi támogatása. Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezésének túlmenően a későbbiekben az Alapítvány - az ésszerű kockázat mértékéig - munkahelyteremtő beruházásokat is indítani ... >>

Fráter György Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 6.
képviselő: Dr.Gergelyné Dr.Kemény Katalin
A miskolci Katolikus Gimnáziumban folyó oktató, nevelő munka tárgyi feltételeinek fejlesztése. Hátrányos helyzetű diákok támogatása, iskolai rendezvények támogatása. ... >>

"Fráter György" Iskolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Lóczi Tamás, Németh Barnabásné titkár, Stefánné Hegedűs Zsuzsanna elnökhelyettes
Közhasznú sportegyesület ... >>

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra titkár
A Miskolc-Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központ "Fruska" Gyermekotthonának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv. alapján végzett otthont nyújtó ellátás (53.§.) utógondozói ellátás (53/A.§.) valamint gyermekotthoni tevékenység (57.§.-59.§.) figyelembe vételével a gyermek és ifjúságvédelem területén való tevékenységének javítása. A "Fruska" Gyermekotthonban elhelyezett 3-24 éves korú, családon kívül, az állami gondoskodás rendszewrében élő leánygyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás, a tehetséges gyermekek előrehaladásának, külömböző tevékenységi körökben való részvételüknek kiemelt segítése, a hátrányos veszélyeztetett, a roma családból érkező gyermekek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásának támogatása, a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítésének, találkozásainak, az együttes táborozásnak üdülésnek, túrák lehetőségeinek elősegítése, a gyermekek sport, kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételének támogatása,közreműködés azok szervezésében, megismertetésében a feltételeik biztosításában, a gyermekek természet és környezetvédelem megismertetésének, megszerettetésének segítése, az egészséges, káros szenvedélytől mentes életvitel kialakításának támogatása,a megelőző egészségmegörző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolási és kultúrális és táborozási feladatok szervezésében ellátásában való részvétel. A gyermekotthon szakmai munkájának támogatása, a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében való részvétel, szerepvállalás a közös gyermek és ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési feladatok elvégzésében, a gyermekotthon tárgyi eszközrendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelése korszerűsítésében való közreműködés, a kortárs csoporti .önismereti,munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működésének elősegítése, közreműködés a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában,eloszlásában. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának (1.), (2.), (4.), (5.), (8.), (9.), (10.), (11.) pontja szerinti tevékenységek. ... >>

Furmann Dávid Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Farkas J. utca 6
képviselő: Bujdos Attila
Furmann Dávid szellemi örökségének megőrzése, gondozása és továbbfejlesztése.
Így különösen:
- a közép-európai, valamint a magyar identitás és összetartozás erősítése,
- a társadalmi diskurzus és nyilvánosság kiszélesítése,
- a területi és a társadalmi hátrányok csökkentése,
- az irodalmi és más művészi tevékenység ösztönzése, az alkotások elérésének és befogadásának könnyítése,
- az alkotó emberi élet feltételeinek javítása, megbecsülése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- kulturális tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- szociális tevékenység. ... >>

Furmann Imre Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Farkas Jenő utca 6.
képviselő: Kuzmáné Juhász Katalin
Furmann Imre szellemi örökségének megőrzése és továbbadása.
Így különösen: Az emberhez méltó élet, az igazságosság és a megértés széleskörű megvalósulásának elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

tudományos tevékenység, kutatás,
kulturális tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Gábor Áron Diákévek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Bolyai Farkas u.10.
képviselő: Virágné Antal Boza Ajra elnök
1. Az Alapítvány célja hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson. 2. A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (GÁN díjazottak, karácsony, ballagás, évzáró). 3. Az Alapítvány az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak,utazási és szállásköltség, valamint az instellációs költségek fedezésére. 4. Az alapítvány kezdeményezi külföldi és belföldi iskolákkal cserekapcsolatok valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását. 5. A tagok és támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek) valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja. 6. Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése illetve megjelenésük támogatása. 7. Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (GÁN díj adományozása). 8. Az alapítvány támogatja az iskolán kívűlről előadók, előadások, műsorok, valamint egyébb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul. ... >>

"Garabonciás Alapítvány a Magyar Oktatásért"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Széchenyi út 94 III/3
képviselő: Mészáros Béla
Olyan közoktatást végző intézmény létrehozása, amely ellátja az alábbi feladatokat:
általános iskolai nevelés, oktatás,
szakképzés,
középfokú képzés,
művészeti képzés.
Olyan diákszállás létrehozása, amely a fent nevezett képzésekben résztvevő vidéki tanulók lakhatását segíti.
A tehetséges tanulók támogatása a felsorolt képzési rendszerekben.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának megvalósítása.
A tanulók szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésének megszervezése.
Erősíteni a nemzeti érzést, a magyar hagyományokat, ezen belül:
népzene-, néptánc-, néprajzi oktatás támogatása,
szórakoztató-, könnyűzenei oktatás beindításának segítése,
egyházzenei oktatás segítése,
zenei versenyek, táborok, rendezvények támogatása,
speciális ? a zeneoktatást könnyítő ? módszerek bevezetésének támogatása,
a hagyománygyűjtés elindítása,
a megyei könnyűzenei együttesek szereplési lehetőségeinek félkutasa, rendezvények támogatása,
népzenei-, néptánckiadványok anyagi támogatása,
egyéb, a zenei neveléssel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvények, mozgalmak, együttesek, személyek támogatása,
Az új metodikai módszerek megalkotásának és kipróbálásának támogatása.
Módszertani kiadványok kiadásának támogatása.
Szakmai továbbképzések szervezésének támogatása, szakmai programok akkreditációjának segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Gárdonyi Géza Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3508 Miskolc, Szeretet u.5.
képviselő: Ujváriné Horváth Valéria
A 27.-számú Gárdonyi Géza Általános Iskolában folyó tanítás minőségének javítása és a tanulók magasabb szintű ismeretségének elősegítése. ... >>

"Gárdus János" Alapítvány

(oktatási)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Dr. Simigné Dr. Fenyő Sarolta
Az alapítvány célja az alkalmazott nyelvészeti és fordítói képzés támogatása, ennek érdekében a képzés, oktatás feltételeinek javítása, az alkalmazott nyelvészeti szakos, illetve fórdítói programos hallgatók tanulmányainak és külföldi részképzésének támogatása. Az alkalmazott nyelvészetet és a fordítást oktató tanárok konferencián való részvételének elősegítése, publikációk, tudományos kutatások támogatása, az alkalmazott nyelvészeti és a fordítói képzéshez kapcsolódó egyetemi tanszékek infrastruktúrájának fejlesztése. Magyaroszági és külföldi társintézetekkel, szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás anyagi finanaszírozása. ... >>

" GARFIELD ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Baloghné Vancza Gabriella
A miskolci Komlóstetői Általános Iskolában az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtéséhez, diáksport támogatása, az iskola kultúrális, kiegészítő oktatási ... >>

Géniusz, emberhez méltó életért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Pallos út 16.
képviselő: Csecskedyné Rémiás Éva
Segíteni a nehéz körülmények között élő, több gyermek felnevelését felelősséggel vállaló szülőket gyermekeik iskoláztatásában, külföldi tanulmányútjaik finanszírozásában. Képviselni a gyermek és az ifjúság érdekeit, megszervezni üdülésüket. Létesíteni számukra olyan szabadidőközpontot, ahol együtt lehetnek családjaikkal, előtérbe helyezve a környezetvédelem, a sport és a kultúra fontosságát. Szociálisan rászoruló idősek és gyermekek számára Házigondozó Szolgálat működtetése, biztosítva ezzel az étkeztetésüket,higiénés ellátásukat,különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészség megőrzésére. Hátrányos helyzetű fiatalok, családok társadalmi esélyegyenlősége megteremtésének segítése. Albérlők Háza létesítése, támogatni a rászorulókat az otthonteremtésben. Megszervezni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került rétegek képzését, elősegíteni foglalkoztatásukat, rehabilitációjukat. ... >>

Georgius Agricola Alapítvány a magyar kohómérnök képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Misk.Egyetem Kohómérnöki Kar
képviselő: Dr. Kaptay György, Dr. Tóth Levente
A Miskolci Egyetem kohómérnöki karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének valétálásának elősegítése. A kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozás. A kohómérnöki kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése. ... >>

Gépjármű-szakoktatók B-A-Z. Megyei Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

3531 Miskolc, Salétrom utca 31.
képviselő: Molnár Katalin elnök
A gépjármű oktatók és a gépjárművezetés-képzés területén dolgozók érdekképviseletének szervezett keretek közötti ellátása, továbbá az oktatói tevékenység társadalmi presztízsének erősítése. A gépjárművezetés területén működő magánszemélyek (egyéni vállalkozók), jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (továbbiakban együttesen: oktatók) összefogása, tevékenységük koordinálása és az egységes jogértelmezés, az egységesen magas színvonalú képzés megvalósítása érdekében. Az oktatók szakmai, jogi és általános felkészültségének fokozása érdekében rendszeres továbbképzés szervezése, új ismeretanyagok biztosítása. Az egyesület tagjai részére általános érdekképviselet ellátása, egyedi ügyekben való érdekképviselet biztosítása helyi, illetve országos szinten. Az egyesületi munka tapasztalatait felhasználva, aktív kezdeményező szerepvállalás a megyei gépjárművezető-képzés színvonalának emelése, ezáltal a közlekedés biztonságának fejlesztése, a közlekedés, a közlekedési morál javítása érdekében, valamint az ezekhez kapcsolódó jogalkotási, jogszabály módosítási feladatok kezdeményezése. ... >>

Gergely László Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19
képviselő: Gergely Balázs László
Az alapítvány célja: A középfokú oktatás szakmai és tárgyi feltételeinek valamint a nevelés módszereinek minőségi fejlesztése, a felsőfokú és felnőtt képzés posztgraduális és graduális képzéseinek szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása, szakirányú továbbképzések, továbbá kulturális, sport és szociális tevékenység támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Ezen közhasznú célok eléréséért támogatást nyújt:

önismereti, személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningekhez,
nyelvtanulás elősegítéséhez, nyelvvizsgára történő felkészítéshez,
informatikai ismeretek elsajátításához,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítésére,
pedagógus továbbképzésekhez,
bel- és külföldi tanulmányutakhoz,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezéséhez,
felsőoktatás és felnőttoktatási jegyzetek előállításához, publikálásához és terjesztéséhez,
tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatásához,
az alapítvány céljai érdekében eszközök beszerzéséhez, beruházásához,
az alapítványi célon belül minden olyan területhez, amelyet a kuratórium a későbbiek során támogatásra érdemesnek tart,
határon túli magyarok képzéséhez, továbbképzéséhez,
távoktatási módszerek kidolgozásához és fejlesztéséhez,
könyvek kiadásához,
díjak alapításához,
sporttevékenységek szervezéséhez, táboroztatáshoz, üdültetéshez,
kulturális, művészeti és idegenforgalmi tevékenységekhez,
szociálisan rászorultak részére
egészségmegőrzéshez, betegségmegelőzéshez.

A célok elérése érdekében a következő feladatokat végzi:

felnőttoktatási tevékenység, tanfolyami oktatás,
szakmai képzési programok kidolgozása, fejlesztése,
tréningek szervezése,
továbbképzések szervezése,
BME Regionális Konzultációs Központ működtetése,
bel- és külföldi tanulmányutak szervezése,
nemzetközi és hazai konferenciák szervezése,
felsőoktatási és felnőttoktatási jegyzetek előállítása, és terjesztése,
határon túli magyaroknak képzések, továbbképzések szervezése,
távoktatási módszerek kidolgozása és fejlesztése,
kulturális és művészeti tevékenységek szervezése,
sportrendezvények és versenyek szervezése,
táboroztatás, üdültetés,
gyermekmegőrzés,
szociális tevékenység végzése,
egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység,
kutatási ösztöndíjat képez, amelyből kutatási ösztöndíj támogatást biztosít,
ingatlan hasznosítás,
meghívott előadók tiszteletdíjának térítése,
pedagógusok továbbképzése,
könyvek kiadása,
díjak alapítása. ... >>

"Görömböly sportpályáért és a Görömbölyi Általános Iskola Kultúrális és sportfeladatainak megvalósításáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Kovács u. 1. Görömbölyi Ált.I.
képviselő: Zayné Bojtos Judit elnök
A görömbölyi sportpálya felépítése. Az iskola tanulóinak kulturális és sporttevékenység támogatása. Az iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok végrehajtásának támogatása. ... >>

Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Tücsök út 5.
képviselő: Kovács András elnök, Zsófi János alelnök
Az egyesület mindazon kulturális hagyományokat ápolja, amelyek a magyar szőlő és gyümölcstermesztéséhez a gasztronómiához, a borászathoz és pálinkafőzéshez kapcsolódnak, különös tekintettel Miskolc-Görömböly és Miskolc-Tapolca hagyományaira. A görömbölyi pincesor helyi épített örökségvédelem. Szőlő és gyümölcs termesztéséhez, borászathoz és a tudományos fejlődésnek, tájvédelemnek és környezetvédelemnek megfelelően szőlőtermesztési bor és pálinka készítési technológia oktatása, kutatása, ezekkel kapcsolatos tanácsadás, és népszerűsítés. A görömbölyi pincesor és Tapolca közös történelmi hagyományainak a megőrzése, ápolása, és a közös idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása. A görömbölyi pincesor hagymányainak és kultúrájának megőrzése, ápolása különös tekintettel az utókor felé történő átadására. Turisztikai tevékenységek, sport versenyek, szabadidős sport tevékenységek és sportos hagyományőrző játékok stb. ... >>

"Görömbölyi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.
képviselő: Dicsuk Péterné
A görömbölyi óvodás gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének előmozdítása. Az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. Az óvodások sporttevékenységének és úszás oktatásának támogatása, az egészséges életmód fejlesztését elősegítő felszerelések biztosítása. Kirándulások (természetjárás, városnézés) támogatása. Az óvodás gyermekek karácsonyi és gyermeknapi megajándékozása. Anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. ... >>

" Görömbölyi Parkerdő " Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3516 Miskolc, Ginzery S.u.10.
képviselő: Rónaföldi Arnold
A görömbölyi parkerdő kialakításának, létesítésének támogatása, az ehhez területet biztosító ingatlan feletti elsődlegesen tulajdonkognak, másodlagosan birtoknak, az erdő létesítését lehetővé tevő jognak, jogosítványnak megszerzése. A parkerdő fenntartása, az ehhez szükséges költségek biztosítása. A parkerdő által biztosított lehetőség felhasználásával a gyermekek természet-szeretetre való nevelésének elősegítése. A természetért felelőség továbbá a természeti értékek megbecsülésének kialakítására való nevelés, s ezáltal a környezetvédelem minél szélesebb körben valónépszerűsítése. A körülöttünk lévő élővilág értékeinek bemutatása, megóvása. A természetben való kultúrált pihenés feltételeinek megteremtése, s e viselkedéskultúra elemeire való nevelés. Az élővilágra vonatkozó ismeretek oktatásának elősegítése, "tanösvény" létesítése. ... >>

"GyERMEKEINK MOSOLYÁÉRT MISKOLC ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Álmos u.6. 2/7.
képviselő: Szarka Judit
a gyermeküket egyedül nevelő szülőket anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítse, az érintett családok mindennapjait gondtalanabbá tegye, továbbá - munkahelyteremtő tanfolyamokon való részvételhez támogatást nyújtson -beiskolázási kiadásokhoz való hozzájárulás -elsősegélynyujtó tanfolyamok szervezése -központi gyermekmegörző létrehozása -jótékonysági rendezvények szervezése -nagyobb ünnepek közös lebonyolítása (anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony) -társadalmi munkások felkutatása (jogsegély, korrepetálás, gyermek felügyelet) -használt gyermekholmik gyűjtése,, majd ingyenes szétosztása (ruha-játék-könyvek-használati tárgyak). Speciális és krízis helyzetek átmeneti megoldásához önkéntes befogadó családok felkutatása, Üdülési lehetőségek megkeresése, táborok szervezése, a részvétel költségeihez támogatás nyújtása Rendszeresen és időszakosan megjelenő, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek képességeinek fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása Klubhelység létrehozása, fenntartása, szakemberek segítségével irányított klubbfoglalkozások megtartása Az éríntett családok részére kultúrális,sportprogramok szervezése, lebonyolítása Szakemberek bevinásával Jogi-és Életvezetési tanácsadás A csonka családok, a nagycsaládosok, egyéb hátrányos helyzetű családok anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítése Munkaerőpiacokon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítési és kapcsolódó szolgáltatások A rászorúltak foglalkoztatásának elősegítése (munkaközvetítés, a képzés- átképzés lehetőségeinek megismertetése) A tanfolyamokon való részvétel elősegítése Jótékonysági vásárok rendszeres lebonyolítása Szponzorok megkeresése, továbbiakban kapcsolattartás ... >>

Gyermekeinkben a jövő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Serház u. 1.
képviselő: Tóth Zoltánné
A serház utcai óvoda épületének, udvarának karbantartása, berendezési és oktatási tárgyainak fejlesztése, korszerűsítése, javítása. ... >>

"Gyermekeinkért és Iskolájukért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a.
képviselő: Kálnáné Juhári Judit
A miskolci 2.sz. 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a.sz. alattt működő Általános Iskola működéséhez szükséges eszközök, az iskola állagmegóvásához, az iskolában folyó oktatáshoz anyagi ... >>

Gyermeki Álmok Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1
képviselő: Szegedi Mária
Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakóotthonban nevelkedő gyermekek és fiatalok értelmi, erkölcsi, érzelmi és szellemi fejlődésének elősegítése, mely cél érdekében a következő célkitűzések megvalósítására törekszik az alapítvány:
a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
d./ a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
e./ szociális támogatás, segítségnyújtás
f./ támogatja a gyermekek sport- és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételét, közreműködik azok szervezésében, feltételeik biztosításában
g./ segíti a gyermekeket a természet- és környezetvédelem megismertetésében, megszerettetésében
h./ támogatja az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel kialakítását, részt vesz a megelőző egészségmegőrző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolás, kulturális és táboroztatási feladatok szervezésében ellátásában
i./ támogatja a felsőfokú oktatásban tanulókat
j./ célkitűzései között szerepel a családon kívül az állami gondoskodás rendszerében élő gyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás
k./ kiemelten segíti a tehetséges gyermekek előrehaladását, különböző tevékenységi körökben való részvételüket
l./ támogatja a hátrányos, a veszélyeztetett családból érkezett gyermekek fejlesztő felzárkóztató foglalkozását
m./ elősegíti a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítését, találkozásaikat, az együttes táborozás, üdülés, túrák lehetőségeit
n./ szabadidő- és hobbitevékenység
o./ támogatja az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon szakmai munkáját, részt vesz a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, valamint szerepet vállal a közös gyermek- és ifjúságvédelmi, bűnüldözési feladatok elvégzésében
p./ közreműködik az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon tárgyieszköz-rendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelésének korszerűsítésében
r./ elősegíti a kortárscsoporti önismereti, munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működését
s./ közreműködik a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában, elosztásában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

" GYERMEKKERT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3528 Miskolc, Fövényszer u.35.
képviselő: Petőné Tóth ildikó
A gyermekek színvonalas óvodai környezetének kialakításához szükséges gazdasági tevékenységek koordinálása, technikai és kisegítő, valamint az óvodai nevelő munkát segítő eszközök beszerzése. Oktató és szemléltető eszközök, játékok, sportszerek beszerzésének támogatása. ... >>

" Gyermekmosoly " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Vörösmarty u.64.
képviselő: Horzsa Sándorné elnök
Az alapítvány a miskolci Belvárosi Óvoda dgondjaira bizott gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása érdekében elősegíti az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, javítását, fejlesztését. Az alapítvány ezen cél érdekében támogatja:A gyerekek zenei, idegennyelvi, anyanyelvi nevelése lehetőségeinek fejlesztését. Az egészséges életmódra nevelés lehetőségének fejlesztését, az óvoda e célú felszereltségének bővítése, új, korszerű eszközökkel. Az Óvoda berendezési tárgyainak javítását, karbantartását, illetve ujat beszerzését. A gyermekek foglalkoztatásának magasabb szintű megtartása végett, a pedagógusok bármilyen formában megvalósuló képzését, illetve továbbképzését. ... >>

"Gyermekmosoly egészséges fogakért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Vezér u.8.
képviselő: Dr. Koch Erzsébet Judit
A 18. év alatti gyermekek egészséges fogainak védelme, e célból fogászati alapellátást nyújt, fogszuvasodás megelőzése érdekében háatorzott programot hajt végre. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

Gyermekortopédiáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Nyár u.1.
képviselő: Dr. Riskó Ágnes
Gerincferdüléses, hanyagtartású és mellkasdeformitásos gyermekek mozgásterápiás táboroztatása. Szociálisan rászoruló, illetve állami gondozottgyermekek részvételi díjának támogatása (utiköltség, vonat , benzin,).kirándulások szervezése: utiköltség, múzeumi belépők, hideg élelemcsomag megvásárlásának támogatása. Gyógyszerek,vitaminok, kötszerek, orvosi felszerelés: táska, vérnyomásmérő, mini EKG. izomerősítő mérőműszer,stb. beszerzésének támogatása. Sportfelszerelések vásárlásának támogatása. Papír, irószer,tartásjavító heveder vásárlásának támogatása. A gyermekortopédia dolgozóinak továbbképzésének támogatása. Szakkönyvek, szakfolyóiratok vásárlásának támogatása. A gyermekortopédia rendelés felszerelés kiegészítésének támogatása. Gyógyúszás és gyógytorna szervezésének támogatása.Szűrővizsgálatok szervezésének támogatása. ... >>

Gyöngykagyló Miskolci Védőnői Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Selyemrét út 36
képviselő: elnök Simigné Varga Zsuzsa
a) A védőnői szolgálat kötelezően ellátandó feladatai közül a nővédelem, a várandós anyák, a 0-6 éves gyermekek, az iskoláskorú gyermekek védelmével és a családgondozással összefüggő feladatok elősegítése és támogatása.
b) Az előző bekezdésben részletezett célokkal összefüggésben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése.
c) A fenti feladatok ellátása érdekében tanfolyamok, közösségi klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők szervezése.
d) Az alapítvány anyagi lehetőségeitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a védőnői szolgálat segítése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Gyulay Zoltán Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

képviselő: dr. Mádai Ferenc elnök
A kőolaj és földgáz kutatáshoz, termeléshez és hasznosításhoz kapcsolódó a Miskolci Egyetemen folyó kutatási és oktatási munka fejlesztésében illetve részvételében végzett tevékenységért az anyagi feltételek megteremtésével. Támogatásban részesíteni az intézetnél foglalkoztatott oktatókat és kutatókat. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal