Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 500
2. oldal

Aluakf Iszlám Alapítvány Humanitárius Célokra

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Huba u. 30.
képviselő: Shihabeldeen El-hassan
Olyan műhelyek és nevelési központok felállítása, amelyek muzulmán ifjúság nevelését szolgálják. Az alapító okiratban meghatározott célok a Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárságú muzulmánokra vonatkoznak, s ezek együttes létszáma Magyarországon 8.000.fő. Olyan épületek fenntartása, amelyek a rászorulókat és azok elszállásolását szolgálja, főleg diákok és kutatók részére, jelképes díjfizetés mellett. Az alapítvány célja a rászorulók segítése, támogatása, tehát nem kifejezetten vallási célokról van szó. A célok tekintetében rászorulóknak minősül az a személy, akinek megélhetés minimum szinten nem biztosított. Ingatlanok és földterületek megszerzése iszlám központok tudományo igényű könyvtárak létesítése érdekében. Az alapítvány célja általános könyvtárak fenntartása, melyekben túlnyomó többségben iszlám jellegű kötetek találhatók. Ezen könyvtárak szolgáltatásai bárki igénybe veheti. A magyar és nem magyar állampolgárságú öregek és hátrányos helyzetűek, valamint menekültek megsegítése. Iszlám vallási képzést adó és vallási jellegű iskolák fenntartása ill. támogatása Magyarországon, iszlám könyvtárak és művelődési központok felállítása, fenntartása, tudományos és kulturális kutatási célra. Vallási célokat szolgáló karitatív tevékenység és lelki gondozás végzése, a muzulmán vallás céljaira szolgáló épületek (helyiségek) létesítésével és fenntartásával. Az arab és iszlám kultura megismerését, terjesztését szolgáló tevékenység, beleértve a célt szolgáló rendezvények megszervezését és ilyen rendezvények támogatását. ... >>

AMICITIA Család és Gyermeksegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Rákóczi út 1 3 fsz.
képviselő: elnök Szepessy Péter, tag Dr. Elek László, tag Dr. Szabó Béla
A Miskolci Egyetem (korábbi nevén Nehézipari Műszaki Egyetem) Állam- és Jogtudományi Karán 1981-1982-es tanévben indult nappali tagozatos évfolyamon tanulmányokat folytató, illetve végzett és elhalálozott évfolyamtársak gyermekeinek és családjainak anyagi támogatása a következők szerint:
1. szociálisan rászoruló családok részére támogatás biztosítása (szociális segély címén)
2. gyermekek részére támogatás fizetése, amely az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, külföldi tanulmányutakra, (ösztöndíj címén) kutatásra, egyéb tudományos tevékenységre lehet igénybe venni. ... >>

Arany Fény a Belső Harmóniáért Oktató és Ismeretterjesztő Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kandó Kálmán utca 24 3/4
képviselő: dr. Janits László
Az alapítvány legfőbb célja az egyén testi, lelki, szellemi épségének, egészségének megteremtése, illetve annak elősegítése az alább felsorolt eszközök segítségével:
- harcművészetek és ezekhez kapcsolódó ideológiák, tanítások megismertetése, gyakorlása:
- természetes gyógymódok megismertetése, természetes gyógyítással és életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése:
- keleti és nyugati hagyományok, kultúrák, önismereti eszközök tanítása, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés:
- ázsiai nyelvek oktatása:
- a fenti témakörökben tréningek megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Arany Ősz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 45 6/1
képviselő: Varsás Éva
Az alapítvány fő célja Miskolc Avas városrészén élő idősemberek támogatása az alábbiak szerint:
a./ Az idősemberek részére segítségnyújtás a hétköznapi életvitelükben (pl. bevásárlás, takarítás) egészségmegőrző eszközök beszerzése, kulturális és szabadidős programok szervezése,
b./ idősemberek részére szabadidős programok szervezése,
c./ életfogytig tartó tanulás, képzések biztosítása,
d./ egészséges életmód biztosításához szükséges eszközök megvásárlása és biztosítása,
e./ generációs programok szervezése, együttműködés hatóságokkal, civilszervezetekkel, magánszemélyekkel,
f./ idősek szellemi képességeit frissen tartó oktatási, sport, rekreációs, kulturális és hagyományőrző programok megvalósítása, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

"Aranyeső" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Vörösmarty utca 24
képviselő: elnök Filep Andrásné
A Szinva-Népkerti Napköziotthonos Óvoda, Weörös Sándor Tagóvodája (Miskolc, Vörösmarty u. 24.) (továbbiakban Óvoda) nevelési, oktatási, tanulási feltételeinek folyamatos, a szülői és pedagógiai elvárásoknak megfelelő színvonalú segítése. A nevezett tagóvodába járó gyermekek támogatása, óvodai rendezvények, szakmai előadások anyagi terheinek részben vagy egészben való átvállalása, illetve finanszírozása. Az óvodai tárgyi feltételek költségvetésből nem finanszírozható részének átvállalása. Az Óvoda programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Autista Gyermekek Oktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási)

3526 Miskolc, Huba utca 46 II/2
képviselő: Gécziné Szentesi Julianna
Elősegíteni a pervazív fejlődési zavarban (autizmusbaín) szenvedő gyerekek nevelési és oktatási feltételeinek javítását a speciális képzést nyújtó iskolában. Jobb tárgyi és személyi feltételekkel növelni az autista gyerekek hatékonyabb, eredményesebb fejlesztési lehetőségét. Támogatni a folyamatosan emelkedő tanulólétszám miatti helyiségbővítés lehetőségét. Speciális taneszközök, felszerelések bővítése. Segíteni az iskolai és szabadidős programok megvalósítását. Szakmai továbbképzések és szakfolyóiratok finanszírozása. Elérni azt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén valamennyi autizmusban diagnosztizált gyermek (óvodás és iskolás korú) megfelelő speciális autizmusra szakosodott gyógypedagógiai fejlesztést kaphasson. Felvilágosító tevékenységeket, család-terápiás beszélgetéseket, előadásokat támogatni. ... >>

Avas 2001. Oktatási, Kulturális, Szociális és Sport Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Eszterházy A. u. 20.
képviselő: Kardos Péter
A Miskolcon működő oktatási, kulturális, szociális intézmények, egyházak, bejegyzett civil szervezetek, egyesületek támogatása, kötelező, illetve önként vállalt közérdekű feladataik ellátásában. Ezen belül különösen: a felsorolt szervezetek által Miskolcon élők érdekében szervezett rendezvényeinek támogatása; a miskolci közoktatási intézmények által szervezett gyermeküdültetés támogatása; a felsorolt intézmények, szervezetek, országos, megyei és városi kiírású pályázatokon való részvételéhez önrész átvállalása; táborozás, kulturális, sport, szociális, közhasznú és egyéb a célokkal összhangban álló programok anyagi fedezete, melyeket az alapítvány maga szervez. ... >>

Avas-déli Reformátusokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 32.
képviselő: Kalydy Zoltán
az Avas-lakótelepi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése, - templom és egyházközségi központ építése, - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása, - kulturális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység), - gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, főként vallási, erkölcsi területen (közhasznú tevékenység), - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység) - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység) - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése, - tudományos tevékenység a teológia és a társadalomtudományok területén, - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység) - családsegítés (közhasznú tevékenység) ... >>

Avasi Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2.
képviselő: Dr.Sarkadi Sándor
Odaadással és nagy hivatástudattal végzett nevelő-oktató munka elismerése, valamint az iskola eredményes működésében tartósan és kiemelkedően dolgozók jutalmazása, valamint a pedagógus munkakörben dolgozók magas színvonalú szakmai tevékenységének (külföldi tanulmányút, publikáció, kiállítás) támogatása. ... >>

Avasi Katicák Bölcsödei Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 39.
képviselő: Kovács Judit elnök
Elősegítse és támogassa az avasi Szilvás utcai bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátását, a családok gondozását, a 0-3 éves gyermekek fejlesztését, képzését, a dolgozók szak-, illetve technikai területen történő szakképzését, képzését, a bölcsőde területén jelentkező, illetve városi szintű gyermekszegénység elleni feladatok felvállalását, többszörösen hátrányos helyzetű családok társadalmi esélyegyenlőségére irányuló törekvést, sérült gyermekek integrált csoportban történő ellátását, tárgyi feltételek megteremtését;
e körökben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése;
tanfolyamok, klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők, családoknak szóló programok szervezése;
anyagi lehetőségitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a bölcsőde működésének segítése és támogatása;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermekszegénység elleni küzdelemben az érintett családoknak tárgyi, szakmai segítség nyújtása;
a sérült gyermekek ellátásához szakmailag indokolt tárgyi, személyi feltételek biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
emberi és állampolgári jogok védelme;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

" Az aktívabb mindennapokért" Fiziotherápiás Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Kórház utca 1.
képviselő: Perjésné Bodgál Judit
a.) A sérült és degeneratív mozgásszervi betegek komplex fiziotherápiájának támogatása,
b.) a korszerű fiziotherápiás módszerek, eljárások elsajátítása és alkalmazása,
c.) az eszközállomány fejlesztése, karbantartása,
d.) képzés és továbbképzés,
e.) tanulmányutak, kongresszusi részvételek támogatása,
f.) társasági tagsági díjak finanszírozása
g.) a graduális és posztgraduális képzésben való oktatási tevékenységhez szükséges eszközállomány és szakkönyvek biztosítása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjeszés,
- kulturális tevékenység. ... >>

"Az Avasi Gimnázium Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
képviselő: elnök Bencsőné Gulyás Anikó, Schramkó Ágnes
Az iskola tanulói között kiemelkedő tanulmányi eredméynt elérők jutalmazása, a nyelvtanulás elősegítése, a tanulók külföldi utazásainak támogatása, a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges tanulók anyagi segítése. Számítástechnikai segédeszközök vásárlásának, karbantartásának, javításának természetbeni és anyagi feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása. Az iskola állatháza fenntartásának és fejlesztésének támogatása. A diákönkormányzatok munkájának támogatása, táborok szervezéséhez anyagi támogatás nyújtása, diákönkormányzat munkájában részt vevő tanulók jutalmazása és a diákönkormányzat rendezvényeinek finanszírozása. ... >>

"Az Avasi Gimnázium jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.
képviselő: Arday István, Szép Lászlóné elnök
1. az iskolában folyó tudományos tevékenység, valamint a nevelő-oktató mumka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzés, tudományos munkák publikálása, megjelentetése, tanulmányutak szervezése, támogatása, 2. az oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében diák és pedagógus továbbképzések, konferenciák szervezése, azokon részvétel, 3. a nyelvtanulás elősegítés: német és angol nyelvterületre irányuló tanulmányutak, csereprogramok, nyelvkurzusok szervezése, anyagi támogatása, különös tekintettel az iskola két tanítási nyelvű képzésformáira, az iskola oktatási rendszerének előkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, 4. a diákok egészséges testi, szellemi fejlődésének biztosítása, az elavult tornaterem épületének teljes felújítása, sporteszközök pótlása, beszerzése, 5. a diákönkormányzat munkájának támogatása, táborok szervezése, a diákönkormányzati munka anyagi támogatása, 6. a gimnázium főépületének esedékes rekontstrukciója, karbantartási, felújítási munkálatok pénzbeni támogatása, a ... >>

" Az egészségért, az egészségügyi dolgozókért " Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3926 Miskolc, Csabai kapu 9.sz.
képviselő: Dr. Koleszár Lajos
Anyagi eszközökkel a miskolci egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, kiemelten a Semmelweis Korházban folyó gyógyító- megelőző tevékenység szinvonalának, a gyógyítás tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását. Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi hozzájárulással is támogatja a város bizronságos egészségügyi ellátásában nélkülönözhetetlen kórházak, egészségügyi intézmények további szinvonalas működését, működési feltételeinek javítását. Támogatást nyújtani a korházban működő orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak a szakmai közéletben, valamint a hazai és külföldi szakmai és tudományos konferenciálon, kongresszusokon, szakmai zapasztalatcseréken, továbbképzéseken való részvételhez. Az alapítvány anyagi támogatással segíteni kívánja a miskolci egészségügyi intézményekben szervezendő szakmai, tudományos konferenciákat, rendezvényeket. Anyagilag hozzájárulni orvosi, ápolási szakirodalom beszerzéséhez, az uj gyógyító eljárások megismerése, honosítása érdekében. Az alapítvány támogatni kívánja az orvosi műszerek, ápolási eszközök, felszerelések és technikai berendezések beszerzését, a betegtájékoztatás eszközeinek, módszereinek fejlesztését annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátásában ebben a térségben is mielőbb megjelenjenek a modern eszközök, műszerek, berendezések, valamint a kor követelményeihez felzárkózzék az egészségügyi intézményekben a betegek tájékoztatása. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító megelőző tevékenység műszaki, gazdasági hátterének fejlesztését, ezáltal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a számítógépek, technikai berendezések mind szélesebb körű alkalmazását, a gazdasági műszaki ellátó szervezet kifejlesztését, az e területeken dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, munkájuk technikai feltételeinek fejlesztését. A betegellátás minősége javítása érdekében az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyi ellátást minőségbiztosítását szolgáló programok, módszerek kidolgozását, meghonosítását, megvalósítását, valamint a kórházi hotelszolgáltatás minőségi javítását. Tekintettel az egészségügyben dolgozók munkahelyi leterheltségére, anyagi, erkölcsi megbecsülésük alacsony szintjére, valamint arra, hogy az egészségügyi dolgozók jelentős rétege megélhetési gondokkal küzd, az alapítvány anyagilag is támogatni kívánja a munkafeltételek javítását, valamint a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és a magukra maradt hozzátartozóikat készpénz juttatással, vagy a megélhetéshez nélkülözhetetlen kiadások /lakásfenntartás, fűtés, világítás stb./ átvállalásával. Figyelemmel arra, hogy az egészségügyben dolgozók jelentős részére szinte elérhetetlenné vált a művelődés és a sportolás anyagi feltételinek megteremtése, az alapítvány támogatni kívánja a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és közvetlen hozzátartozóikat ezen feltételek megteremtésében. Részben anyagi, vagy anyagi értéket képviselő juttatásokkal, másrészt ingyenes, vagy kedvezmén ... >>

"Az egészséges Anyákért és újszülöttekért Alapítvány "

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3533 Miskolc, Dorottya utca 2 Fsz/1
képviselő: Dr. Kádár Zoltán
1./ A szülészet-nőgyógyászati járóbetegek ellátásának javítása, a családcentrikus ellátás biztosítása, és ennek keretében az alábbiak támogatása:
-terhes felkészítő tanfolyamok szervezése, ennek technikai és személyi feltételeinek megvalósítása, ehhez a körhöz tartozóan felvilágosító anyagok elkészítése, kinyomtatása, az érdekeltek közötti terjesztése, az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése;
-a szülési körülmények korszerűsítése, az együttszülés, valamint az anya és újszülött együttes elhelyezésének kezdeményezése, feltételeinek megteremtése;
-a szülési fájdalom csillapítása eszközeinek beszerzése és technikai fejlesztése;
-az anyatejes táplálás népszerűsítése, terjesztése;
-a szülő- és nőbetegek pszichikai gondozása;
-a ?bababarát? kórház személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
-járóbeteg-rendelőintézetek műszerezettségének fejlesztése, technikai színvonalának javítása, új, operatív megoldások ismertetése, ezek elterjesztése, műszereinek beszerzése;
-járóbeteg-rendelőintézetek speciális profiljának támogatása (pl. gyermek-nőgyógyászat, oszteoporosis ambulancia, meddőség- és klimax szakrendelés);
-számítógéppark kialakítása és karbantartása, működés biztosítása, korszerű, az egészségügyben használatos szoftverek beszerzése, megismertetése;
-a szükséges adminisztratív munkát segítő gépek beszerzése, fenntartása;
-hormonvizsgálatok feltételeinek biztosítása;
-egészségnevelő programok (betegség megelőzését célzó programok) támogatása.

Az orvostudomány legújabb eredményeinek megismerése érdekében:
-a meglévő szakkönyvtár bővítése, folyóiratok, szakkönyvek rendszeres beszerzése,
-tudományos munkák támogatása,
-szakmai előadásokhoz szükséges segédanyagok beszerzésének pénzügyi támogatása,
-tanulmányutak támogatása,
-szakmai kongresszusokon való részvétel, továbbképzések, tanfolyamok támogatása,
-jogi képviselet támogatása. ... >>

Az Egészségügy Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.
képviselő: Tomán Katalin
A Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulói részére biztosítsa azokat a korszerű oktatáshoz szükséges feltételeket, amelyek segítségével a tanulók az iskolát elvégezve az egészségügyben még hatékonyabban és korszerű felkészültséggel dolgozhatnak majd. Az iskola működését, más iskolákkal és szakmai szervezetekkel fennálló kapcsolatait kívánja támogatni, mivel a normatív támogatás a közösségi élet szervezésének költségeit nem fedezi és a legszűkebb taneszközökön kívüli oktatási eszközök beszerzését nem teszi lehetővé.. Az alapítvány támogatni kívánja az iskolai rendezvények szervezését, a korszerű oktatási eszközök beszerzését, az arra érdemes tanulók jutalmazását is, hiszen az iskola tanulói korábbi években az országos szakmai tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Szeretné megkönnyíteni a tanulók iskolán belüli szakmai fejlődését és a még korszerűbb ismeretek megszerzését. Az alapítvány támogatni kívánja az iskola által alapított Korányi-díj nyerteseit, valamint segíti a diákok továbbtanulását. Az iskola szabadidős és sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának és diákéletének támogatása különösen a szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok és egyéb táborok szervezése, turisztikai táborok kialakítása és fenntartása. ... >>

Az Emberért, az Emberségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Baross Gábor u.17.
képviselő: Szitka Miklós
A szociális, kultúrális oktatási státusz tényfe3ltáró munkáinak elősegítése. Segíteni a munkanélküliség csökkentése,a hátrányos helyzet enyhítését, az egészséges és tartalmas életmód terjedését, a közművelődési szintemelést. A szövetkezetek a szövetkezések előrehaladásának előmozdítása a művelődés eszközeivel, a népfőiskola elvek gyakorlatban történő alkalmazása és működtetése. ... >>

"Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Tass utca 18
képviselő: Szaniszló Sándor
Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás támogatása, értékeink megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb természeti katasztófa bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén a vadállomány megmentésének elősegítése, közreműködése a természet közeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

B-A-Z. Megye Neurológiai Betegeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Valikovics Attila elnök
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
. ... >>

BABAHÁZ ÓVODÁÉRT ÉS BÖLCSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Irinyi utca 27.A. lépcsőház 2/1.
képviselő: Jeviczki-Szajkó Edina
Bölcsődei és óvodai nevelés, nevelőmunka előkészítésének támogatása, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei és óvodai nevelésének, iskolai életmódra való felkészítésének támogatása.
Enyhe fokú szellemi- és testi fogyatékos gyermekek fejlesztő, felzárkóztató nevelésének elősegítése gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozások támogatása útján.
A bölcsődei és óvodai nevelést kiegészítő zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti, szín- és bábművészeti tevékenységek magas színvonalú művelésének elősegítése.
Tehetséggondozás, esélyegyenlőség növelése.
Az angol nyelv játékos formában történő megismertetése valamennyi korosztállyal.
A nevelést kiegészítő és elősegítő sportfoglalkozásokon ? különösen: úszás, korcsolyázás ? való részvétel támogatása. Az egészséges életmódra való nevelés támogatása, reform étkeztetés kialakításának elősegítése.
Szakkönyvek lefordításának és megvásárlásának támogatása. Az oktatást segítő tárgyi- és egyéb eszközök beszerzése. Könyvtár fejlesztése. Rendszeresen figyeli az óvodák tevékenységét támogató pályázatokat, illetve segíti azok megírását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Bacsinszky András Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Bacsinszky András út 2.
képviselő: Szabó Józsefné
Felvállalni a múlt örökségét, tudományos és kultúrális téren, hagyományőrzés. Ezzel kapcsolatban ifjúsági és más programok szervezése ,valamint lebonyolítása. Kapcsolatteremtés más népekkel, kultúrákkal, tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatása. Az alapítvány célja továbbá a Görömbölyi Görögkatolikus Egyházközség támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása. Az egyházközség ilyen irányú működéséhez az anyagi és szellemi feltételek előteremtése. ... >>

" Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor Alapítvány "

(sport,oktatási)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok u.42.
képviselő: Görömbölyi Zsolt tag
Szociális tevékenység, nevelés, oktatás, sporttevékenység, ezen belül diákok nyári üdültetésének támogatása, kedvezményes diáküdültetés, nyelvi tábor, edzőtáborok, szaktáborok szervezeése, nemzetközi diákkapcsolatok előmozdítása érdekében az alapító által átadott üdülő üzemeltetése és anyagi feltételének biztosítása. ... >>

Bányamérnök Képzésért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr.Kovács Ferenc
A több mint 250 éves múltra visszatekintő bányászati felsőfokú képzés támogatása annak érdekében, hogy az itt végző szakemberek a világon mindenkor legkorszerűbbnek számító tudományos-szakmai ismeretek birtokába juthassanak és azzal képesek legyenek a természetet és az embert legkevésbé károsító, illetve veszélyeztető gazdaságos bányászatot megvalósítani. ... >>

Baraka Világjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 2. fsz/2.
képviselő: Serfőző Zoltán elnök
A tagok természetjáró és aktív sport tevékenységének támogatása bel-. és külföldön. A tagok természetvédelmi oktatása, fiatalok környezettudatosságra való nevelése. Iskolai csoportok, fogyatékkal élők természetjárásának támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés természetjáró programok keretében. A tagok számára bel-, és külföldi programok, egy- és többnapos túrák szervezése és az ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Magyarország, a Kárpát- medence és Európa természeti környezetének megismerése, népszerűsítése. ... >>

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9
képviselő: Mezősi Tamás
-Fogyatékkal élő és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő, életminőségének javításában, diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése,
-A hátránnyal élők társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni felelősséget segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével.
-Vakok és gyengénlátók részére elemi és foglakoztatási rehabilitációs központ létrehozása és működtetése.
- Rehabilitációs célú munkahelyeket biztosító foglalkoztató egység létrehozása és működtetése.
- Az esélyegyenlőség javítása segítő kutyák sérült gazdákhoz való tartós kihelyezésével.
-Katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények, bűnesetek miatt bajba jutott emberek, továbbá a különböző veszélyforrások felkutatására képes mentőkutyák és egyéb szolgálati munkakutyák, valamint vezetőik képzése, vizsgáztatása, alkalmazásuk tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
-A jól képzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, és a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
-a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

"BÁRKA" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 79.
képviselő: Galambosi Dorottya elnök, Kisida Tamás
kulturális tevékenység, oktatási tevékenység ... >>

" Bársony Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony J. utca 27
képviselő: Bari Zsoltné, Bercziné Toltyán Ágota, dr. Solymár Gabriella
Óvodai helyi programok feladatainak megvalósításához szükséges tárgyi feltételek javítása,
hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,
az óvodai dolgozók továbbképzésénak támogatása,
közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés. ... >>

BAZ. Megyei Örök Tavasz Kung Fu Egyesület

(sport,oktatási)

3526 Miskolc, Huszár út 3.
képviselő: Simon László elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei "Leung Ting Wing Tsun Kung Fu" (WTKF) klubok alapításának és működtetésének segítése, a WTKF népszerűsítésének előmozdítása, a WTKF-val összefüggő oktatás, nevelés és egészségmegőrzés támogatása, és a WTKF-val összefüggő rendezvények szervezése. ... >>

"Békesség háza" Alapítvány

(oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál út 8. fsz/2.
képviselő: Thoma László elnök
Mozgássérült és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek számára napközi otthont létesíteni és működtetni.
a) mozgássérült és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek támogatása, gondozása, az őket ellátó napközi otthon, valamint bentlakásos otthon működtetésében segítséget nyújtson
b) a Szentírás szellemében a gondozottak és családtagjaik számára egymást segítő, támogató közösség létesítése
c) a hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése
d) hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, nők esélyegyenlőségének biztosítása
e) hiánypótló szociális szolgáltatások nyújtása, hátrányos helyzetű családok, időskorúak, fogyatékkal élők segítése, gondozása, reintegrációja, oktatása
f) képzések, szolgáltatások, újszerű ellátások beindítása a szociális és gyermekvédelem területén
g) képzések, tréningek, modern vezetési ismeretek, stratégiák átadása kis- és középvállalkozások számára
h) roma családok, gyerekek életminőségének a javítása ... >>

Berzeviczy Ifjúságáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 1
képviselő: Eördeghné Turóczi Aranka
A gazdasági élet területére, a piacgazdaságra nyitott, innovatív képességekkel rendelkező szakemberek képzésének elősegítése a miskolci Berzeviczy Szakközépiskola eszközeinek fejlesztésén, az oktatók ismereteinek bővítésén, a diákok részére ismeretterjesztő programok szervezésén és egyéb alkalmas eszközökön keresztül .
Az alapítvány célja a magasabb színvonalú oktatás és szakmai műveltség elérése is.
Az alapítvány kiemelt célja hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók rendszeres támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"Berzeviczy Szakközépiskoláért" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3501 Miskolc, Hősök tere 1.
képviselő: Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes, Kádas Mihályné
1, Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez 2, Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását 3, Az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása, a tanulók külföldön történő nyelvgyakorlásának a támogatására 4, Támogatni a tanórán kívüli foglalkozásokat-tanfolyamok, szakkörök finanszírozása- a tanulók önművelődését, értékes szabadidős tevékenységek szervezését 5, A kiemelkedő tanulói eredmények-tanulás,sport- jutalmazása 6, Szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és költségükhöz való hozzájárulás 7, A korszerű oktatási programok alkalmazása, továbbfejlesztése 8, Az oktatást segítő eszközök beszerzése 9, A teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszerrel növelni az oktatásba nrészt vevő pedagógsok és tanulók érdekeltségét 10, Biztosítani a magasabb szintű versenyekre eljutott tanulók részvételét költségeik fedezésével 11, Nemzetközi kapcsolatok, illetve iskolák közötti kapcsolatok ... >>

BIO-LOGI Természetvédelmi, Halászati, Vadászati, Erdészeti Innovációs, Kutató és Képző Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3530 Miskolc, Görgey Arthúr utca 5
képviselő: Cserép János, Szentpéteri István
Magyarország természeti értékeinek megőrzése érdekében a természeti értékek hasznosításának olyan formájú kutatása, fejlesztése, és gyakorlati alkalmazásának modellezése, amelyben a fenntartható fejlődés gondolatát valósítja meg, illetve a természeti értékek védelmét biztosítja. Ezért olyan típusú hasznosításokat keres, amelyben a gazdasági, ökológiai és szociális szempontok együttkezelését tudja biztosítani.
a./ Kutatóhelyek alapítása és működtetése.
b./ Tan- és Kutatógazdaság létrehozása és működtetése.
c./ Tan- és Kutató Tógazdaság létrehozása és működtetése.
d./ Tan- és Kutató Vadászterület kialakítása és működtetése.
e./ Az organikus mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás megismertetése.
f./ A gazdálkodók segítése a jövedelemtermelésben, a piacra jutás megteremtésével.
g./ A hagyományokra és a táji értékekre épülő turizmus fejlesztése.
h./ A természetes környezet megőrzése és fejlesztése.
i./ Egyetemi hallgatók és oktatók szakmai munkájának fejlesztése, munkájuk támogatása.
j./ Egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének támogatása.
k./ Új képzési formák, szakok, tananyagok, segédletek elkészítésének támogatása.
l./ Szabadidős sporttevékenységek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Bláthy Ottó Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.
képviselő: Domonkos Péterné, Fekete Zsuzsa
oktatásfejlesztési munka anyagi támogatása - idegennyelv oktatás kiemelt támogatása - pedagógusok korszerű szakmai továbbképzésének anyagi támogatása, kiváló diákok jutalmazása - tanulók szabadidős tevékenységének támogatása, a szentléleki iskolai hétvégi ház gondozása. ... >>

"Born Ignác - Fémmetallurgia" Alapítvány a fémmetallergus mérnök képzéséért

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Fémkohászattani Tanszék
képviselő: Dr. Kékesi Tamás
A Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán fémmetallergus szakirányon tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának elősegítése, a hallgatói munkához szükséges eszköz és anyagvásárlások, a kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozása, támogatni a fémmetallurgus hallgatók kezdeményezéseit, melyek az alapítvány céljával egybeesnek. ... >>

Borsod Építéséért Alapítvány

(oktatási)

3534 Miskolc, Bertalan u. 18.
képviselő: Olajos Csaba
Az Építéstudományi Egyesület céljához hasonlóan az építésügy és az építőipar területén dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésének és informálódásának elősegítése. Együttműködés kialakítása a térség építésügyének és építőiparának oktatási-tudományos, kutatási, környezetvédelmi és műemlékvédelmi fejlődésének elősegítéséhez. ... >>

"Borsod Megye Újszülöttjeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Nagy Gábor
Támogatás a méhen belül fejlődő magzatok, valamint édesanyák és az idősebb nőbetegek korszerű szülészeti és nőgyógyászati ellátásához szükséges feltételek biztosításához,
az alapítvány hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti Osztály orvosainak és szakdolgozóinak a rendszeres továbbképzéséhez, aktív kongresszusi részvételek támogatásához, annak érdekében, hogy az orvosok minél korszerűbb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az alapítványi cél megvalósulása érdekében,
az alapítvány céljai megvalósulása érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat, valamint tudományos tevékenységet és kutatást támogat. ... >>

Borsod megyei Gyógyszerész Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.4.II/1.
képviselő: Pesti Ferenc
Annak érdekében, hogy B.-A.-Z. megyében a betegek gyógyszerellátása folyamatosan biztosítva legyen, az alapítók elő kívánják segíteni, hogy támogatásban részesüljenek azok a B.-A.-Z. megyei Gyógyszerész Kamarai tagok és gyógyszertári asszisztensek, akik átmenetileg, saját hibájukon kívűl szakmai tevékenységük folytatása során nem tudják önmaguk, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara segítségével biztosítani saját szakmai tevékenységüket és a lakossági egészségügyi ellátó feladatokat. b.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak, gyógyszertári asszisztenseinek támogatása segélyezéssel, természetbeni juttatásokkal, szolgáltatásokkal, oktatással,továbbképzéssel. c.) Indokolt esetben a Borsod megyei gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek hozzátartozóinak segítése. d.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása az őket éríntő szakmapolitikai, üzleti információkról- kiadványokkal. e.)A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete irodájának fejlesztése korszerű technikai eszközökkel, infrastruktúrával:gördülékeny működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, személyi feltételek biztosítása, s ezzel a Borsod megyei kamarai tagok minél hatékonyabb segítése, támogatása. f.) Az Alapítvány hosszú távú célja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Gyógyszerész Kamara céljai eléréséhez anyagi eszközeivel támogatást nyújtson. ... >>

Borsod Tornasportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3530 Miskolc, Széchenyi u.103.
képviselő: Dr.Besenyei Lajos elnök
Borsod megye diáksportján belül a tornászok biztonságos sportolását elősegítő sporteszközök és segédeszközök beszerzése, az eredményesen szereplő diák tornászok biztosítása és jutalmazása sérült sportolók eseti, vagy rendszeres anyaagi támogatása, Sályi lászló Élet-feltételeinek biztosítására rendszeres támogatás juttatása. "- a tornasport ágazatainak népszerűsítése tömegsport rendezvények szervezésével (tornabemutatók, edzőtáborok, stb.) - Borsod-Abauj-Zemplén megye diáksportján belül a tornaszakosztályok működésének támogatása (anyagi, tárgyi juttatások) - biztonságos tornaszerek és segédeszközök beszerzése - kiadványok megjelentetése (képzési tornaanyagok, edzésprogramok, módszertani útmutatók) az alapítványi cél megvalósítása érdekében - sportolók, edzők továbbkpzésének segítése - Sályi László sajnálatos balesetet szenvedett tornász emlékének ápolása, verseinek, írásainak, rajzainak bemutatása, sírjának gondozása, annak megszervezése - a diákolimpiákon a tornasportban eredményesen szereplő tornászok biztosítása, jutalmazása - sérült sportolók eseti vagy rendszeres támogatása, gyógykezelési költségeinek fedezése - egészséges életmód porgramok, rendezvények támogatása, ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Baleseti Ellátásáért" Alapítvány

(oktatási)

Miskolc, Blaskovics u. 4.
képviselő: Dr. Kocsis Attila
Az osztály orvosainak hazai tudományos előadásokon való részvétel biztosítása, támogatása, az osztály orvosainak külföldi tudományos előadásokon való részvétel biztosítása, támogatása, hazai továbbképzés részvételi díjának támogatása, külföldi továbbképzés részvételi díjainak támogatása, hazai tudományos üléseken való részvétel anyagi támogatása, külföldi tudományos üléseken való részvétel anyagi támogatása, szimpóziumokon való részvétel, baleseti sebészeti osztály által rendezett rendezvényekhez való hozzájárulás vagy teljes költségviselés, az osztályt látogató szakmai érdeklődésű vagy továbbképzés jellegű orvosok ellátása, az osztály és az Intézet műszerekkel, technikával való ellátottságának ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: Dr.Mátyás Lajos a kur.eln.
A kórház műszerezettségének, diagnoszstikai, oktatási és tudományos célú és egyéb eszközeinek fejlesztése,az európai színvonal megközelítése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Városház tér 1.
képviselő: Gál János
Az alábbi közhasznú tevékenységeket támogathatja: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi- és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti- és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. -tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYE LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
képviselő: Balázs András
A B.A.Z.Megyei Labdarugó Szövetség által szervezettbajnokságokban résztvevő csapatok szakmai és anyagi segítése. 2./ Az utánpótlás minél nagyobb létszámának elérése céljából, a sportág iránt vágyat érző gyerekek és fiatalok szakszerű oktatásának fejlesztése. 3./ A labdarúgásban már aktívan résztvevők, valamint a felnövekvő uj generáció számára a Fair play szellem erősítése. 4./ A sportágban tevékenykedők szakmai képzése és továbbképzése, különösképpen az edzők, játékvezetők és a szövetség aktivistái részére. 5./ A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség munkájának korszerűsítése és tárgyi eszközeinek javítása. 6./ A bajnokságon kívűl szervezett labdarúgó tornák anyagi természetű segítése. 7./Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása. 8./Szakmai tanulmányutak támogatása, szervezése. ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyugdíjas rendőrök" Közhasznú Egyesület

(oktatási)

3527 Miskolc, Bessenyői utca 1.
képviselő: Dr. Csintalan László
oktatás, kutatás, nemzetközi és szakmai , gazdasági érdekképviseleti tevékenység ... >>

Borsodi Tehetségekért Egyesület

(oktatási,szociális)

3533 Miskolc, Ládi telep 18 I/2
képviselő: Niczky Krisztián elnök
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye tehetségeinek felkutatása és támogatása, ideértve a hátrányos helyzetű tehetségeket is. ... >>

" BÜKK CSERKÉSZEKÉRT" Alapítvány

(oktatási)

3530 Miskolc, Kálvin J.u.2.
képviselő: Parajos Tibor
A 19-es BÜKK Cserkészcsapat éves munkájának értékelése során a szociális körűlményei miatt rászoruló és a munkája alapján kiválasztott cserkész táborozásának, továbbképzésén való részvételének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal