Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
8. oldal

Reményi János Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Klapka Gy.u.2/a.
képviselő: Szuhánszki Tamás
a) Az Avasi Gimnázium zenei fejlesztése, b) Az Avasi Gimnáziumban működő leánykar, vegyeskar, kamarazenekar támogatása, c) Kottaanyag, kötetek, lapkották vásárlása, repertoár bővítése, d) Hangfelvételek vásárlása (CD, kazetta, videoanyag, stb.), e) hangszerek és tartozékok vásárlása, karbantartása, f) utazási támogatás, külföldi koncertutak támogatása, g) elsősorban kiemelkedő, tehetséges, de rászoruló diákok külföldi koncertútjának támogatása, h) A kótusok vagy a zenekar utazásánál a kísérőtanárok utiköltségének támogatása, i) Iskolánk diákjai számára koncertező művészek, előadók tiszteletdíjának támogatása, j) Technikai fejlesztés támogatása: számítógép bekapcsolása a zeneoktatásba (adatfeldolgozás, koncertprogram készítés, kottaanyag, illetve hangzóanyag számítógépes feldolgozása, stb,) k) Külföldi oktatási intézményekkel partnerség kiépítése, a kapcsolat ápolása, kölcsönös tapasztalatcsere, látogatások elősegítése, l) Az Avasi Gimnázium leánykara, vegyeskara, kamarazenekara hangfelvételeinek támogatása, m) "Reményi János" emlékhangversenyek, kórustalálkozók támogatása. ... >>

ROCK-SULI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

3528 Miskolc, Balassa út 38.
képviselő: Kertész József elnök
Az egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, valamint külső személyeknek a zenére történő oktatása, hangszeres, illetve ének oktatása, a tanulók és tanárok koncertjeinek, kulturális rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Romano Teatro Kulturális Egyesület

(kulturális)

3529 Miskolc, Felsőruzsin körút 4 Fsz/5
képviselő: Horváth Zsolt elnök ... >>

Rozsnyai Mátyás Patikamúzeum Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3529 Miskolc, Csabai kapu 11 A
képviselő: Dr. Argay Márton, Dr. Rádóczyné Dr. Kovács Zsuzsanna, Hajnalné Dr. Szikszai Emese
a Miskolc és vonzáskörzetében élő és tevékenykedő, a gyógyszerészet története iránt érdeklődést tanúsító gyógyszerészek, illetve más értelmiségiek összefogása;
a klasszikus gyógyszerészet, gyógyszertári gyógyszerkészítés hagyományainak megőrzése, ápolása és bemutatása; gyógyszertárak és a gyógyítás történetének bemutatása;
a magyar gyógyszerészettörténeti emlékek összegyűjtése és bemutatása;
a gyógyszertudomány kezdeteit bemutató, és fejlődését nyomon követő kiállítás összeállítása ennek keretében: officina (a vevők kiszolgálására szolgáló helyiség) és laboratórium berendezése, hogy az így kialakított enteriőr köré szerveződve lehessen gyógyszerészet tudományának fejlődését bemutatni azoknak az írott, képi és tárgyi emlékeknek a segítségével, amelyek bizonyítják, hogy a gyógyszerészettörténet nem csupán egy tudományág történetét hivatott bemutatni, hanem az iparművészet történetének is fontos részét képezi;
a magyar patikaedényzet különböző korszakainak, a gyógyszerkészítés eszközeinek megismertetése, a helyi/hazai lakossággal, illetve közvetítése a határon túli magyarság, valamint Európa és a világ más nemzetei felé;
a felnövekvő ifjúság esztétikai és tudományos tanítása és nevelése; a kiállítás az egészséget és a művelődést szolgálja;
gyógyszerészeti könyvritkaságok összegyűjtése és kiállítása;
országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. ... >>

"RUKISÖSZ" a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3516 Miskolc, Simándi P. utca 24
képviselő: Dr. Ujaczki Tibor elnök ... >>

Sikeresek a tehetségesekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Dr. Szántó Béláné Sziklai Mária
Elősegíteni, hogy az ifjúság képzettsége, műveltsége mind magasabb színvonalú legyen, s ennek következtében a régió népesség megtartó ereje növekedjék. A célok megvalósulása érdekében tudományos, kutatási, oktatási, kulturális és tömegsport programok szervezése és támogatása, tanulmányi és kutatási ösztöndíjak alapítása. ... >>

Sófár Miskolci Kultúrális Egyesület

(intézményi,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Kazinczy u. 7.
képviselő: Erdős Péter elnök ... >>

Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27
képviselő: Pappné Orosz Klára
A miskolci 12. számú Általános Iskolában tanulók mind magasabb színvonalú szellemi és testi fejlődésének érdekében a szükséges anyagi feltételek biztosítása.
Az alapítók, a Soltész Nagy Kálmán úti Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola anyagi helyzetének ismeretében, az iskola helyzetének javítása, ezen belül is főleg a tanulók mind magasabb színvonalú szellemi és testi fejlődése érdekében a szükséges anyagi feltételek biztosítására működtetik az alapítványt.
Elsődlegesen támogatni kívánják:
- a tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők rendezését, nyertesek díjazását;
- az iskola és más kulturális, szabadidős programok szervezését (osztáykirándulás, sportrendezvény, stb.);
- a diák sportversenyek rendezését a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében;
- a nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítését és segítését;
- a diákok iskolai körülményeinek javítását (az udvar, tornapálya és a termek szépítését, fejlesztését; oktatási célú technikai eszközök beszerzésének támogatását; tantermi berendezések, felszerelések vásárlását). ... >>

" Sporttal a hátrányok ellen " Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Vezér utca 10.
képviselő: Szabó Pap László tag
hátrányos helyzetű és kisebbségben lévő fiatalok számára életminőséget javító, sportolási és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása,
- hátrányos helyzetű és kisebbségben lévő fiatalok gondolkodásmódjának, élethez való pozitív hozzáállásának javítása a sporton (ezen belül kiemelten az ökölvívás oktatásán) keresztül,
- életmód-, és edzőtáborok szervezése,
- veszélyezetett (drogközelbe került, nehezen kezelhető, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, stb.), hátrányos helyztű és kisebbséghez tartozó fiatalok számára sportolási, kultúrális programok szervezése,
- foglalkoztatásban, oktatásban, képzésben, továbbképzésben való részvétel biztosítáda. ... >>

St. ART Kulturális Egyesület

(kulturális)

3533 Miskolc, Kilencedik utca 17/ 1
képviselő: Takács József ... >>

" STANDARD " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Papszer u.16 fsz.4.
képviselő: Seper Judit Elvira
Táncművészeti iskola létrehozása és fenntartása "STANDARD" Alapfokú Táncművészeti Iskola néven.

Az alapítvány új kiegészített célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) létrehozása és fenntartása, alapfokú művészeti oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezők - anyagi, erkölcsi, egyéb - támogatása. ... >>

"Sütő János és Mész Úti Napköziotthonos Óvoda Boldog Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3508 Miskolc, Sütő János út 2.
képviselő: Váczi Andrea
A miskolci Sütő JÁnos és Mész Úti Napköziotthonos Óvodába (részlegóvodába) járó mindenkori óvodásai szellemi és fizikai képességeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívül, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó óvónők, szakoktatók, kisegítők segítése, támogatása, ezen belül is különösen: - az óvodai neveléshez szükséges felszerelések, tárgyi és szemléltető eszközök korszerűsítése, fejlesztése, - a gondozási, nevelési, oktatási feltételek javítása, - az óvodai közélet eseményeinek, programjainak, rendezvényeinek a szervezése, anyagi támogatása, - az óvodai közösségek működési feltételeinek javítása, - az óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlesztésének elősegítése, felkészítése az iskolai oktatásra, - az óvodásokkal kiemelkedően foglalkozó szakember anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása, - tehetséggondozás, - a kulturális, sport és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, szélesítése, - a közösségi megmozdulások, ünnepségek lehetőségeinek bővítése, feltételeinek fejlesztése, - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, - a szülőkkel való nevelési kapcsolatok, közösségi rendezvények szervezésének támogatása, - egyéb nevelési célok - beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - támogatása. ... >>

Szárnyaskerék Miskolci Kultúrális Egyesület

(intézményi,kulturális)

3529 Miskolc, Derkovits út 48. 1/2.
képviselő: Szabóné Nagy Júlianna ... >>

Szebb jövő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3509 Miskolc, Téglagyár u. 1-2.
képviselő: Lövei József
A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola Kollégiumban folyó sporttevékenység, sportversenyek szervezése, kultúrális programok, kirándulások szervezése, a kollégium céljai szolgáló külföldi és hazai szakmai táborok, szakkirándulások, tanulmányztak szervezése finanszírozása. A kollégium technikai fejlesztée, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés támogatása a kollégiumban működő szakkorok támogatása. Hagyományteremtő kollégiumi ünnepségek rendezése. Kollégisták szociális helyzetének javítása, hátrányos helyzetű kollégisták és kollégista csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. Gyermek és ifjúság érdekképviseletének támogatása. A kollégisták ösztönzése a jobb tanulmányi előmnetelre. Ifjúsági klub létrehozása. A tehetséges gyermekekkel eredményesen foglalkozók elismerő jutalmazása. A kollégiumi dolgozók munkájánk elősegítése, ösztönzése, továbbképzésük támogatás. Számítógéppark korszerűsítése. Az Euroatlanti integrációval kapcsolatos ismeretterjesztés a kollégisták körében. ... >>

Szeghalmy Bálint Építészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Görgey A. u. 32.
képviselő: elnök Újvári Andor
Támogatni Borsod-Abaúj-Zemplén Megye építészeti, kulturális tevékenységet, védeni és óvni a már meglévő kulturális építészeti örökséget, valamint az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlék Felügyeleti Igazgatóság Miskolci Irodájával szoros együttműködésben a műemlékek védelme. A célhoz tartozik a megy építészeti kultúrájának fejlesztése és a Magyar Építészek Egyesülete Megyei Csoportja működésének segítése. Cél továbbá a pályakezdő fiatal építészek szakmai továbbképzése, alkotómunkájuk ösztönzése és támogatása, valamint a már több éve munkálkodó építészek szakmai elismerése és támogatása. E célok elérése érdekében az alapítvány az alábbiak megvalósítására és biztosítására törekszik: - szakmai előadások, szimpóziumok szervezése, - a létrejött építészeti alkotások megismertetése érdekében kiállítások szervezése, szakmai ismertetők kiadása, - építészeti szakkönyvtár létrehozásának támogatása és működtetése, - a szociális alapokon rászoruló építészek támogatása - a művészeti alkotó munka kiteljesítése és a fiatal építészek szakmai továbbképzése érdekében szakmai műhely létrehozása - építészeti kezdeményezések támogatása, fiatal építészek szervezett segítése. - az építészeti alkotómunka lehetővé tétele érdekében ösztöndíjak művészeti pályázatok, egyéb pénzbeli juttatások nyújtása, - megyei építészeti díj létrehozása, a megyei építészeti kultúra fejlesztésében elért eredmények elismeréseként, mely évente egy alkalommal kerülne kiosztásra, - a megyei műemlékvédelem kiteljesítése érdekében szakmai előadások szervezése, szakmai tanácsadás, hozzáértő szakmai csoport létrehozása, műemlékvédelmi épületek felújításával, rekonstruálásával kapcsolatos szakmai kérdések megvitatására, szakmai feladatok megoldására. ... >>

SZÉL ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.20.IV/1.
képviselő: Bujtos Attila elnök
Annak elősegítése, hogy a demokrácia értékei érvényesüljenek az emberek mindennapi életében, a megértésre és megegyezésre irányuló kommunikáció váljon gyakorlattá, valamint növekedjenek az esélyei a rossz szociális helyzetből való kiemelkedésnek. Az alapítvány e célok elérése érdekében az alábbiakban részletesen felsorolt kulturális, művelődési, szociális és egyéb tevékenységeket szervez és támogat: -civil szerveződéseket(körök,egyletek,társaságok stb.) -oktatási, kutatási és tudományos tevékenységeket, -kulturális értékek előállítását és terjesztését, -rádió és televízió műsorok készítését és terjesztését, -lap és könyvkiadást, valamint terjesztést, -kiadja és terjeszti a Szél című kultúrális folyóiratot, melynek szerkesztői Bujtos Attila és Pankucsi Márta. ... >>

Szemere Bertalan Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3529 Miskolc, Felszabadítók útja 28.
képviselő: Dr.Veres László
Szemere Bertalan (1812-1869) jeles borsodi reformpolitikus, (1848/49-i belügyminiszter, illetve miniszterelnök, a szabadságharc emigrációjának tragikus sorsú tagja emlékének és szellemi örökségének ápolásán túl Miskolc és a régió történeti és nemzeti hagyománya kutatásának támogatása, elősegítése. ... >>

"SZENT FLÓRIÁN MISKOLCÉRT ALAPÍTVÁNY"

(tűzoltó,intézményi,sport,kulturális)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.
képviselő: Dr. Mihalecz Péter elnök
A Miskolci Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működési feltételeinek (technikai, műszaki, szolgálati) fejlesztésének támogatása, tűzvédelmi anyagok, eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése felújítása, továbbfejlesztése. A tűzvédelmi szervező, oktató, megelőző tevékenység támogatása, a korszerű ismerethordozó és közvetítő rendszerek alkalmazásának segítése, a tűzoltósport támogatása. A tűzoltóság hagyományőrző tevékenységének ápolása. ... >>

Szent Kereszt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Szeles u. 43.
képviselő: Gulybán Tibor
A Miskolc Belvárosi Görög Egyesült Egyházközség tevékenységének elősegítése és anyagi támogatása mind személyi, mind dologi vonatkozásban. A Miskolc Belvárosi Görög Egyesült Egyházközség templom, egyházközségi létesítmények és más görög katolikus intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása, támogatása, s ilyen intézmények létesítése. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó és bizantinológiai kiadványok támogatása. Tudományos képzés, oktatás, idegennyelvtanulás és továbbképzés elősegítése. Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása. Ösztöndíjak adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének elősegítése. Az egyházközség tagjainak - amennyiben rászorulnak -, szociális támogatása, szükség szerint, esetenként más görög egyesült egyházközségek és intézmények támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységek támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Szent Konstantin és Ilona Alapítvány

(kulturális)

3516 Miskolc, Bacsinszky András út 2.
képviselő: Horváth György
A szórványban élő görög katolikusok összefogása, az ilyen irányú szerveződések, összejövetelek és rendezvények támogatása, az identitástudat növelése. A rítusok és hagyományaik megőrzésének elősegítése, távlati célként egy közösségi ház megépítése. Az alapítvány célja tekintetében az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontjának 6., 10. és 13. alpontjában foglaltakkal. ... >>

"Szentpáli István emlékére" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
képviselő: Dr. Dobrossy István
A fiatal szakemberek képzésének támogatása. Elsődleges célja: a miskolci Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola (3530 Miskolc, Csegey G.u.4.) tehetséges diákjai számára a tanulmányok elvégzését segítő ösztöndíj nyújtása. Az Alapítvány - pénzügyi lehetőségeinek függvényében - támogatást nyújt tanuló vagy pályakezdő fiatalok tanulmányútjához, tanulmányi versenyek díjazásához, speciális szakmai gyakorlatok illetve továbbképzések költségeihez, illetve minden, a fiatalok szakmai felkészültségének növelését eredményező tevékenységhez. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység - kultúrális örökség megóvása - euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Szépkorúak Barátság Klubja"

(oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály út 66. 5/2.
képviselő: dr. Pekár Györgyné elnök
A működési területen élő "szépkorú" emberek összefogása, szabadidejük kulturált közösségben való eltöltéséhez segítség nyújtás, különböző egészségmegőrző, rehabilitációs, szociális, kulturális, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok biztosítása. A társadalmi esélyegyenlőségük növelése, környezetük történelmi nevezetességeinek megismerése, meglátogatása, hasznos, értékes programok biztosítása az érdeklődési körüknek és igényeiknek megfelelően. ... >>

" SZÉPMESTERSÉGEK " Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 14.
képviselő: Kishonty Zsolt elnök
a Miskolci Galéria kiállítás és művészetszervező, gyüjteménygyarapítási, muzeológiai, tudományos, - oktató -közművelődési, kiadói és művészeti tevékenységének, valamint arégió és Miskolc művészeti életének támogatása. ... >>

Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Alkotmány u. 27.
képviselő: Moczó Tibor
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Ezen belül korra, nemre, világnézetre és fajra, valamint országhatárra tekintet nélkül a rászoruló családok és gyermekeik, nyugdíjasok, munkanélküliek segítése pénzzel és természetbeni adományokkal. Ezen kívül a felajánlott adományok (ruha, élelmiszer) eljuttatása alapítvány önkéntesei által a rászorulóknak. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. Az arra érdemes munkanélkülieknek anyagi hozzájárulás nyújtása az átképzésükhöz. Szakmai programok beszerzéseinek a finanszírozása, a kulturális és sport lehetőségek szélesítése, a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek számára nagyobb esélyegyenlőség biztosítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. Az ifjúság részére lelki programok biztosítása, és felkészítése a felnőtt életre és annak problémamegoldásaira. ... >>

Szikla-kápolnáért Vallási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Kiss József út 33.
képviselő: Dr. Barkóczi István
Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc-Tapolca városrészében (Miskolc, Fenyő utca) található egyházi tulajdonú, országosan ismert, építészetileg is különleges (mindössze két ilyen található az országban) Szikla kápolna és ahhoz kapcsolódóan a
vallásos működtetésének fenntartása és fejlesztése,
vallási, kulturális, építészeti értékeinek megóvása és fejlesztése,
működésével a fiatalok keresztény értékeken alapuló vallási nevelésének elősegítése,
működésével a vallásos meggyőződésű turisták hitéleti feltételeinek javítása,
működésével a vallásrész idegenforgalmi, turisztikai célú fejlesztése,
szociálisan hátrányos helyzetű, elesett emberek, hajléktalanok segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem,
nevelés és oktatás, ismeretterjesztés
természetvédelem, környezetvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

"Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Augusztus 20 út 12
képviselő: Jakubinyi László
A fogyatékos gyermekek oktatása, nevelés, társadalmi integrációjának előmozdítása. A mai rohanó világban felnövekvő ifjúsággal megismertetni a népi hagyományokat és ősi mesterségeket, valamint ünnepeink és szokásaink felelevenítésével tudatosítani kulturális örökségünk sokszínűségét. Természeti értékek megóvása és ápolása illetve az ökológiai egyensúlyt megtartó mikrokörnyezeti technikák szélesebb körben való adaptációjának elősegítése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, magán-, munkaközvetítői tevékenység folytatása (274/1997. Korm. rendelet 2.§). Az alapítvány vállalkozásai elsősorban a fogyatékos személyek foglalkoztatására irányulnak, amely magába foglalja a terápiás intézmény akreditált, tranzit, rehabilitációs foglalkoztatás során létrejövő termékek eladását, valamint részvételükkel különböző szolgáltatások nyújtását. ... >>

Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 38 III/3
képviselő: Patkó Gabriella
1.) Enyhe, közép súlyos és halmozottan sérült társaink valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, a felnövekvő ifjúság sikeres szocializációját, képességeit és készségeit elősegítő, fejlesztő és foglalkoztató infrastruktúrák létrehozása és azok gazdagításának támogatása.
2.) A sérült és egészséges, szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, speciális kiegészítő ismeretek oktatása, a társadalmi integrációjának előmozdítása.
3.) A célcsoporttal megismertetni a népi hagyományokat, ősi mesterségeket, ünnepeink és szokásaink felelevenítésével közelebb hozni számukra a kulturális örökségünk sokszínűségét. A művészeti nevelés sajátos eszközeivel megmutatni a nemzeti és egyetemes művészeti-, kulturális értékeket és azok őrzését elősegíteni. Alternatív produkciók létrejöttének elősegítése.
4.) További cél a környezet, megóvása és ápolása, mert ez életminőségünk fontos eleme, alapvető pillére társadalmi jólétünknek. Az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.
5.) Sajátos és egyéni humán segítő szolgáltatásokkal, (életvezetési, tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jogsegélyszolgálat, szociális munka, házi segítségnyújtás, szociális ügyintézés,) hozzájárulni a szociálisan és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglakoztathatóságának és alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, valamint az esélyegyenlőségük megteremtéséhez a korai integráció talaján.
6.) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsoló szolgáltatások, magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása.
- Gyermekek napközi ellátása családi napköziben és házi gyermek felügyeleti ellátása,
- Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása.

Óvoda és általános iskola alapítása és fenntartása az 1993. évi LXXIX. tv. előírásai (továbbiakban Törvény) szerint fogyatékos gyermekek részére, a Törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A Törvény 3. § (3) bekezdése alapján az állam az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményfenntartó tevékenysége, ill. az állami helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. E Törvény szerint ingyenes továbbá az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele. A Törvény a 4. § (6) bekezdése alapján az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű költségvetési támogatást nyújt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatá ... >>

Színészek Szabad Egyesülete

(kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás király u. 13. VIII/1.
képviselő: Várhegyi Márta elnök ... >>

Szinvavölgyi Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3532 Miskolc, Marx K.u.36.
képviselő: Németh Tibor ... >>

Szirmai Egyházzenei Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3521 Miskolc, Óvoda u.17.
képviselő: Mátyás Dezső
A szirmai egyházzene erkölcsi és szellemi értékeinek felmutatása, terjesztésének elősegítése, fiatal, tehetséges, szirmai zenészek képzésének elősegítése, koncertek hangversenyek szervezése és működtetése. Zenei táborokon való részvétel támogatása. Szociálisan rendező és azon anyagi támogatása. Szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok zenészek karitatív támogatása, segélyakciók lebonyolítása.A hagyományokkal bíró helyi zenekar és énekkar működésének támogatása. Belföldi és külföldi zenei kapcsolatok kialakítása és ápolása, valamint fellépésének anyagi támogatása. ... >>

Szirmai Görögkatolikusokért Alapítvány

(kulturális)

3521 Miskolc, Miskolci út 107.
képviselő: Rakaczki János elnök
Az ezen a területen élő görög katolikusok összefogása, segítsük hitünk és szertartásunk megőrzésében, hagyományainak ápolásában. Egy kultúrális központ létrehozása, idősek és fiatalok rendszeres találkozásának megszervezése. Közös zarándoklatok és más közösségekkel való kapcsolatteremtés megszervezése az ökumené jegyében. ... >>

Szociális Ápolók és Gondozók Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc, Sík utca 13.
képviselő: Marton Henrietta elnök
A z egyesület tagjainak, szakmai fejlődésük elősegítése, jogi egzisztenciális védelme, egészségének megőrzése, kulturális ismereteinek bővítése. Az egyesület feladatának tekinti a szociális és egészségügyi szféra dolgozóinak támogatását, segítését szakmailag, valamint erkölcsileg. ... >>

Szudáni-Magyar Kapcsolatok 2006 Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A utca 5
képviselő: Nemesi Zsolt
oktatási tevékenység, egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység ... >>

"Tabula Rasa" Pedagógiai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Patak út 1
képviselő: Habiné Kovács Mária, Kovácsné Duró Andrea, Prémné Horváth Katalin
A pedagógiai szakmai szolgáltatás tevékenységeinek támogatásai, nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés így - a szakalkalmazottak, szaktanácsadók továbbképzésének támogatása és szervezése, - a miskolci pedagógusok innovatív tevékenységének kutató munkájának segítése (pl. ösztöndíj, pályázat) - a hazai nemzetközi kapcsolatok bővítése céljából tanulmányutak, konferenciák rendezésének és az ezeken résztvevőknek a támogatása, - szakmai kiadványaink rendszeres, folyamatos megjelentetéséhez és terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása, - a város diákönkormányzatainak segítése, a diákönkormányzat tagjai felkészítésének, táboroztatásának támogatása, - a tehetséges és különböző részképességi zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését segítő képzések, szakkörök, táborok, hazai és nemzetközi utak megvalósításának segítése, - a különböző kulturális, tanulmányi és sportversenyek szervezése és támogatása, az eredményes diákok és felkészítő tanárok munkájának elismerése, jutalmazása, - természet és környezetvédelemi tevékenység, környezeti nevelés, - gyermek- és ifjúságvédelmi munka,- társadalomtudományi, humánkutatások (pédául oktatáskutatás),-egészségnevelés, - a pedagógiai intézet könyvtárának, könyv és folyóirat állományának bővítését szolgáló támogatás, az intézet technikai, objektív és tárgyi feltételei kialakításának, informatikai felszereltségének korszerűsítésének segítése. - kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, civil szervezetekkel, kutató intézetekkel, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel - intézeti nevelés-oktatás-képzés területéhez kapcsolódó pályázatok támogatása (pályázatok készítése, kiírása) ... >>

"Tanulás egy életen át" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. u. 24.
képviselő: Vajda Károly
a.) a felnőttek élethosszig tartó tanulásának elősegítése, b.) olyan személyek oktatása, oktatásának elősegítése, esélyegyenlőségének javítása, akik állami, munkahelyi forrásokból nem jutnak megfelelő támogatáshoz, c.) oktatáshoz, képzéshez szükséges kiadványok, segédanyagok összeállításának, készítésének, kiadásainak elősegítése, d.) korszerű oktatási módszerek - távoktatás, nyitott szakképzés - elterjesztésének elősegítése, e.) az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakítását igyekszik elősegíteni, mely az alapítvány célját anyagi hozzájárulással támogatja. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: a.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, b.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások folytatja. ... >>

"Tanuló régió" Észak-Magyarországi Felnőttképzési Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ
képviselő: Kelemen Katalin
Az Észak-magyarországi régióban elősegíteni az eredménye felnőtt képzést és továbbképzést. Közreműködni a tudás alapú társadalom kialakításában. Elősegíteni a térségben élő hátrányos helyzetű és fogyatékos emberek képzését, átképzését, ezzel támogatva a munka világába való elhelyezkedésüket. Közreműködni a régióban élő emberek család-gyermek-természet-környezetvédelmi képzésében, továbbképzésében, az etnikai kisebbséget képzők képzésében, jogi tanácsadásában, az EU ismeretek megismertetésében, szenvedélybetegségek megelőzése érdekében szervezett csoport és kulturális rendezvények szervezésében. A régió felnőttképzéséhez, továbbképzéséhez is kapcsolódó konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, módszertani kiadványok, kutatások, szakmai tapasztalatcsere utak támogatása. ... >>

Tapolcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Várhegy u.2.
képviselő: Szebényi Istvánné
A Tapolcai Napköziotthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedetése,óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátás, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelés, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, sport és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Társadalomtudományi és Művészeti Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Fazola Henrik u.7.
képviselő: Bódor Andrea elnök ... >>

Tehetséggondozó Szakkollégium Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
képviselő: Veres Pál elnök
A kollégiumi tehetséggondozás szakmai- tárgyi feltételeinek minőségileg magasabb szintre emelése. A színjátszó körök, a filmkultúra, a zene- és táncművészet, ill. a képzőművészeti tevékenységek támogatása, a kollégium lakóinak az egészséges életmód biztosítása, szabadidő sporttal, testmozgással való hasznos eltöltése feltételei megteremtésének elősegítése, a nyelvtanulás, a nyelvvizsgára történő felkészülés és a sikeresen letett nyelvvizsgák díjának finanszírozása. ... >>

Települések Megmaradásáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Major út 3.
képviselő: Szemes István elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: környezetvédelmi, kulturális tevékenység

A társadalmi szervezet célja:

- A természeti és az építetett környezet védelme, (környezetvédelem)
- A természetet károsító szennyezések, és folyamatok felderítése, azok hatásainak feltárására, alternatíva kidolgozása a környezetkárosítás megszüntetésére.
- Hiteles tájékoztatás a környezetet károsító tevékenységekről, az egyesület saját tevékenységéről.
- Munkakapcsolatok kiépítése s kormányzati és társadalmi természetvédő szervezetekkel.
- Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, együttműködés, közös fellépés más országok természetvédőivel.
- Az egészséges környezethez fűződő érdekek, jogok képviselete.
- A jogszabályi, környezet, a jogalkalmazás tisztaságáért, a jog egyenlőségéért, a kettős mércék megszüntetéséért való hatékony társadalmi tevékenység.
- Gyerekek egészséges környezethez, erkölcsi fejlődéséhez való joguk érvényesítése.
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvása, védelme.
- Kulturális tevékenység.
- Kulturális örökség megóvása.
- Település - és vidékfejlesztés.
- Civil érdekképviselet. ... >>

Teljes Szívvel Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Park utca 3. 1/2.
képviselő: Koleszár András
A mentálhigiénés kultúra fejlesztése; segítségnyújtás az emberek lelki egészségének megtalálásában, megtartásában. Ennek érdekében különböző mentálhigiénés tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek, önkéntesek és önkénteseket foglalkoztató szerveztek, önsegítő csoportok munkájának segítése, összehangolása információátadással, közös fórumok létrehozásával. Mentálhigiénés prevenció, lelki gondozás, személyiségfejlesztés, idősgondozás, krízishelyzetbe került személyek támogatása önkéntesek bevonásával. Olyan kulturális események szervezése, amelyek a lakosság mentális egészségvédelmét szolgálják.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
kulturális tevékenység ... >>

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Bezerédi utca 15
képviselő: Adorján József
a Miskolc, Mélyvölgy út 6. szám alatt működő magánovodába járó gyermekek testi-szellemi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak kialakítása, mélyépítése sportrendezvények, programok szervezésével, az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközök gazdagítása, kultúrális programok szervezése, illetve azokon való részvétel feltételeinek biztosítása, oktatást segítő eszközök, felszerelési tárgyak gazdagítása. "Az alapítvány célja, hogy olyan óvodát működtessen, amelyben megvalósul az óvodáskorú gyermekek igényesebb képzése, képességeik legoptimálisabb kibontakoztatása, a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése és az iskolára való felkészítése. Célja továbbá az alapvető erkölcsi értékek megörzése." ... >>

Tér Kép Egyesület

(kulturális)

3527 Miskolc, Baross Gábor utca 13-15
képviselő: Vincze András ... >>

"Teresztenye Jövőjéért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3524 Miskolc, Gesztenyés u. 2. 3/3.
képviselő: Kocsis Attila
1. Teresztenye kulturális értékeinek, örökségének megőrzése 2. Teresztenye község széles körű megismertetése 3. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 4. műemlékvédelem 5. természetvédelem-állatvédelem 6. környezetvédelem ... >>

TERRA ALTRIX ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3535 Miskolc, Baráthegyalja utca 68
képviselő: Jófalvi Viktória, Kottmanné Bárány Zsuzsanna, Sztacho Zoltánné
a./ A szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, (csonka családok, egyedül maradt idősek, gyermekek, szenvedélybetegek, kisebbségek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és menekültek) rehabilitációjának kialakítása és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai munka támogatása, prevenciós és gyakorlati oktatás segítése, terepmunka támogatása.
b./ A célcsoport, hátrányos szociális helyzetbe került emberek érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése. Szociális problémák és megoldási alternatívák (különösen a megelőzés) minél szélesebb körű ismertetése, oktatása, előadások szervezése.
c./ Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése, mint elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt, gyermek- és ifjúsági sportfoglalkozások szervezése, támogatása.
d./ Nemzetközi tevékenység, baráti és cserekapcsolatok kialakítása.
e./ Természetvédelem, helyi értékek, népművészeti értékek, (védett természeti értékek ? közöttük állatok) megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása. Együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, képzés, kulturális fejlesztés, tábori programok szervezése.
f./ Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok
(könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, kiadása, forgalmazása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
természetvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Térségi Képzés Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 1.
képviselő: Molnár János
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőtestületi tagjainak az önkormányzati (polgármesteri) hivatalok dolgozóinak képzése, továbbképzése, a hatékony együttműködéshez konzultációs lehetőség teremtése, kulturális, művelődési lehetőségeinek szélesítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, hétvégi pihenés, üdülés biztosítása, egészségmegőrző szabadidő-sport szervezése. BAZ. Megye területén szervezi a nemzetközi szakembercserét a termelési, vállalkozói, önkormányzati és különböző humánszolgáltatási szférában. Tevékenységi körében nemzetközi projekteket szervez és bonyolít le. ... >>

Tokaji Írótábor Egyesület

(kulturális)

3527 Miskolc, Baross Gábor út 14 VII/6
képviselő: Sáray László ... >>

Tóth Pál Emlékéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Corvin u. 9.
képviselő: Dr. Szilágyi Dezsőné elnök, Mihályi Helga titkár
Tóth Pál tragikus hirtelenséggel elhunyt társadalomkutató, egyetemi oktató, Miskolc város önkormányzati képviselője, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei országgyűlési képviselő emlékének megőrzése, tudományos hagyatékának gondozása, valamint társadalomkutatói munkásságának, folytatásának ösztönzése, támogatása. Az alapítvány tevékenységi köre: - tudományos tevékenység, kutatás folytatása, ösztönzése, támogatása. - oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, - a kisebbséghez tartozó, a rossz társadalmi körülmények között élők esélyegyenlőségét szolgáló szociális kulturális tevékenység - Tóth Pál Díj alapítása és adományozása az évente meghirdetésre kerülő empirikus társadalomkutatási pályázaton győztes miskolci egyetemi hallgatóknak. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal