Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 601
4. oldal

Fridrik László Alapítvány

(intézményi,egyéb)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Dr. Páczelt István
A névadó szakmai eredményeinek és törekvéseinek emléket állítva elsősorban - de nem kizárólag - a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán belül a gépgyártástechnológia tudományterületen kiemelkedő szakmai tevékenységek támogatása. E körben - a tudományterületen kiemelkedő tanulmányi és magas szintű tudományos kutató (TDK, diplomaterv, stb.) munkát végző hallgatók jutalmazása, hazai és külföldi nemzetközi konferencián való részvételének támogatása. - azon oktatók hazai és nemzetközi konferencián való részvételének támogatása, akik hathatós segítséget adtak a hallgatóknak az eredményeik eléréséhez. Az alapítvány célul tűzi ki a régió (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye) gépgyártástechnológiájának fejlesztését. ... >>

Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1.
képviselő: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra titkár
A Miskolc-Gyermekváros Gyermekjóléti Gyermekvédelmi Központ "Fruska" Gyermekotthonának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXl. tv. alapján végzett otthont nyújtó ellátás (53.§.) utógondozói ellátás (53/A.§.) valamint gyermekotthoni tevékenység (57.§.-59.§.) figyelembe vételével a gyermek és ifjúságvédelem területén való tevékenységének javítása. A "Fruska" Gyermekotthonban elhelyezett 3-24 éves korú, családon kívül, az állami gondoskodás rendszewrében élő leánygyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás, a tehetséges gyermekek előrehaladásának, külömböző tevékenységi körökben való részvételüknek kiemelt segítése, a hátrányos veszélyeztetett, a roma családból érkező gyermekek fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásának támogatása, a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítésének, találkozásainak, az együttes táborozásnak üdülésnek, túrák lehetőségeinek elősegítése, a gyermekek sport, kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételének támogatása,közreműködés azok szervezésében, megismertetésében a feltételeik biztosításában, a gyermekek természet és környezetvédelem megismertetésének, megszerettetésének segítése, az egészséges, káros szenvedélytől mentes életvitel kialakításának támogatása,a megelőző egészségmegörző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolási és kultúrális és táborozási feladatok szervezésében ellátásában való részvétel. A gyermekotthon szakmai munkájának támogatása, a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében való részvétel, szerepvállalás a közös gyermek és ifjúságvédelmi,bűnmegelőzési feladatok elvégzésében, a gyermekotthon tárgyi eszközrendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelése korszerűsítésében való közreműködés, a kortárs csoporti .önismereti,munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működésének elősegítése, közreműködés a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában,eloszlásában. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának (1.), (2.), (4.), (5.), (8.), (9.), (10.), (11.) pontja szerinti tevékenységek. ... >>

Fudzsi-Jama a Miskolci Judo Sportért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi)

3518 Miskolc, Meggyes utca 4
képviselő: Gecsei László
Az ifjúság egészséges életmódra nevelése - Bárki által látogatható sport és szabadidős programok szervezése - Gyermek és ifjúsági sport-táborok szervezése - Ifjúságvédelem - Rehabilitációs program kidolgozása és működtetése - Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás, tevékenység betegségmegelőzés érdekében. ... >>

Gábor Áron Diákévek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Bolyai Farkas u.10.
képviselő: Virágné Antal Boza Ajra elnök
1. Az Alapítvány célja hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson. 2. A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (GÁN díjazottak, karácsony, ballagás, évzáró). 3. Az Alapítvány az iskola tanulóinak tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak,utazási és szállásköltség, valamint az instellációs költségek fedezésére. 4. Az alapítvány kezdeményezi külföldi és belföldi iskolákkal cserekapcsolatok valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását. 5. A tagok és támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek) valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja. 6. Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése illetve megjelenésük támogatása. 7. Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (GÁN díj adományozása). 8. Az alapítvány támogatja az iskolán kívűlről előadók, előadások, műsorok, valamint egyébb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul. ... >>

"Garabonciás Alapítvány a Magyar Oktatásért"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Széchenyi út 94 III/3
képviselő: Mészáros Béla
Olyan közoktatást végző intézmény létrehozása, amely ellátja az alábbi feladatokat:
általános iskolai nevelés, oktatás,
szakképzés,
középfokú képzés,
művészeti képzés.
Olyan diákszállás létrehozása, amely a fent nevezett képzésekben résztvevő vidéki tanulók lakhatását segíti.
A tehetséges tanulók támogatása a felsorolt képzési rendszerekben.
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának megvalósítása.
A tanulók szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésének megszervezése.
Erősíteni a nemzeti érzést, a magyar hagyományokat, ezen belül:
népzene-, néptánc-, néprajzi oktatás támogatása,
szórakoztató-, könnyűzenei oktatás beindításának segítése,
egyházzenei oktatás segítése,
zenei versenyek, táborok, rendezvények támogatása,
speciális ? a zeneoktatást könnyítő ? módszerek bevezetésének támogatása,
a hagyománygyűjtés elindítása,
a megyei könnyűzenei együttesek szereplési lehetőségeinek félkutasa, rendezvények támogatása,
népzenei-, néptánckiadványok anyagi támogatása,
egyéb, a zenei neveléssel, a hagyományok ápolásával kapcsolatos rendezvények, mozgalmak, együttesek, személyek támogatása,
Az új metodikai módszerek megalkotásának és kipróbálásának támogatása.
Módszertani kiadványok kiadásának támogatása.
Szakmai továbbképzések szervezésének támogatása, szakmai programok akkreditációjának segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ... >>

Gárdonyi Géza Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3508 Miskolc, Szeretet u.5.
képviselő: Ujváriné Horváth Valéria
A 27.-számú Gárdonyi Géza Általános Iskolában folyó tanítás minőségének javítása és a tanulók magasabb szintű ismeretségének elősegítése. ... >>

Gárdonyi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális,szociális)

3508 Miskolc, Almáskert utca 25.
képviselő: Gáspár György elnök
Miskolc-Hejőcsaba és vonzáskörzetébe tartozó teleüléseken élő nyugdíjas és egyedülálló emberek összefogása, érdekképviseletük, szociális-, kulturális-, egészségmegőrző- és egyéb közösségi társadalmi tevékenységük, illetve az ehhez kapcsolódó rendezvényeik szervezése, a népművészet, a néphagyományok ápolása, közösségformálás. ... >>

" GARFIELD ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Baloghné Vancza Gabriella
A miskolci Komlóstetői Általános Iskolában az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés a diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtéséhez, diáksport támogatása, az iskola kultúrális, kiegészítő oktatási ... >>

Géniusz, emberhez méltó életért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Pallos út 16.
képviselő: Csecskedyné Rémiás Éva
Segíteni a nehéz körülmények között élő, több gyermek felnevelését felelősséggel vállaló szülőket gyermekeik iskoláztatásában, külföldi tanulmányútjaik finanszírozásában. Képviselni a gyermek és az ifjúság érdekeit, megszervezni üdülésüket. Létesíteni számukra olyan szabadidőközpontot, ahol együtt lehetnek családjaikkal, előtérbe helyezve a környezetvédelem, a sport és a kultúra fontosságát. Szociálisan rászoruló idősek és gyermekek számára Házigondozó Szolgálat működtetése, biztosítva ezzel az étkeztetésüket,higiénés ellátásukat,különös tekintettel a betegségek megelőzésére és az egészség megőrzésére. Hátrányos helyzetű fiatalok, családok társadalmi esélyegyenlősége megteremtésének segítése. Albérlők Háza létesítése, támogatni a rászorulókat az otthonteremtésben. Megszervezni a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került rétegek képzését, elősegíteni foglalkoztatásukat, rehabilitációjukat. ... >>

Georgius Agricola Alapítvány a magyar kohómérnök képzésért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Misk.Egyetem Kohómérnöki Kar
képviselő: Dr. Kaptay György, Dr. Tóth Levente
A Miskolci Egyetem kohómérnöki karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének valétálásának elősegítése. A kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozás. A kohómérnöki kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése. ... >>

"Görömböly sportpályáért és a Görömbölyi Általános Iskola Kultúrális és sportfeladatainak megvalósításáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Kovács u. 1. Görömbölyi Ált.I.
képviselő: Zayné Bojtos Judit elnök
A görömbölyi sportpálya felépítése. Az iskola tanulóinak kulturális és sporttevékenység támogatása. Az iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok végrehajtásának támogatása. ... >>

Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Tücsök út 5.
képviselő: Kovács András elnök, Zsófi János alelnök
Az egyesület mindazon kulturális hagyományokat ápolja, amelyek a magyar szőlő és gyümölcstermesztéséhez a gasztronómiához, a borászathoz és pálinkafőzéshez kapcsolódnak, különös tekintettel Miskolc-Görömböly és Miskolc-Tapolca hagyományaira. A görömbölyi pincesor helyi épített örökségvédelem. Szőlő és gyümölcs termesztéséhez, borászathoz és a tudományos fejlődésnek, tájvédelemnek és környezetvédelemnek megfelelően szőlőtermesztési bor és pálinka készítési technológia oktatása, kutatása, ezekkel kapcsolatos tanácsadás, és népszerűsítés. A görömbölyi pincesor és Tapolca közös történelmi hagyományainak a megőrzése, ápolása, és a közös idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása. A görömbölyi pincesor hagymányainak és kultúrájának megőrzése, ápolása különös tekintettel az utókor felé történő átadására. Turisztikai tevékenységek, sport versenyek, szabadidős sport tevékenységek és sportos hagyományőrző játékok stb. ... >>

Görömbölyi Fény Egyesület

(intézményi,kulturális)

3516 Miskolc, Bacsinszki A. út 10.
képviselő: Hegyi-Kéri Ágnes elnök
-Miskolc területén elhelyezkedő régebben önálló település- Görömböly kulturális, közösségi életének jobbítása, a település környezeti, kulturális értékeinek és hagyományainak további vitele. Tevékenységünk során fokozott figyelmet kívánunk fordítani az idősek életminőségének javítására, a fiatalok nevelésére és a község élő ruszin hagyományainak tovább vitelére. ... >>

"Görömbölyi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

3516 Miskolc, Szolártsik tér 1.
képviselő: Dicsuk Péterné
A görömbölyi óvodás gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének előmozdítása. Az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek javítása, fejlesztése. Az óvodások sporttevékenységének és úszás oktatásának támogatása, az egészséges életmód fejlesztését elősegítő felszerelések biztosítása. Kirándulások (természetjárás, városnézés) támogatása. Az óvodás gyermekek karácsonyi és gyermeknapi megajándékozása. Anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. ... >>

"GyERMEKEINK MOSOLYÁÉRT MISKOLC ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Álmos u.6. 2/7.
képviselő: Szarka Judit
a gyermeküket egyedül nevelő szülőket anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítse, az érintett családok mindennapjait gondtalanabbá tegye, továbbá - munkahelyteremtő tanfolyamokon való részvételhez támogatást nyújtson -beiskolázási kiadásokhoz való hozzájárulás -elsősegélynyujtó tanfolyamok szervezése -központi gyermekmegörző létrehozása -jótékonysági rendezvények szervezése -nagyobb ünnepek közös lebonyolítása (anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony) -társadalmi munkások felkutatása (jogsegély, korrepetálás, gyermek felügyelet) -használt gyermekholmik gyűjtése,, majd ingyenes szétosztása (ruha-játék-könyvek-használati tárgyak). Speciális és krízis helyzetek átmeneti megoldásához önkéntes befogadó családok felkutatása, Üdülési lehetőségek megkeresése, táborok szervezése, a részvétel költségeihez támogatás nyújtása Rendszeresen és időszakosan megjelenő, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek képességeinek fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása Klubhelység létrehozása, fenntartása, szakemberek segítségével irányított klubbfoglalkozások megtartása Az éríntett családok részére kultúrális,sportprogramok szervezése, lebonyolítása Szakemberek bevinásával Jogi-és Életvezetési tanácsadás A csonka családok, a nagycsaládosok, egyéb hátrányos helyzetű családok anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítése Munkaerőpiacokon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítési és kapcsolódó szolgáltatások A rászorúltak foglalkoztatásának elősegítése (munkaközvetítés, a képzés- átképzés lehetőségeinek megismertetése) A tanfolyamokon való részvétel elősegítése Jótékonysági vásárok rendszeres lebonyolítása Szponzorok megkeresése, továbbiakban kapcsolattartás ... >>

Gyermekeinkben a jövő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Serház u. 1.
képviselő: Tóth Zoltánné
A serház utcai óvoda épületének, udvarának karbantartása, berendezési és oktatási tárgyainak fejlesztése, korszerűsítése, javítása. ... >>

"Gyermekeinkért és Iskolájukért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a.
képviselő: Kálnáné Juhári Judit
A miskolci 2.sz. 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a.sz. alattt működő Általános Iskola működéséhez szükséges eszközök, az iskola állagmegóvásához, az iskolában folyó oktatáshoz anyagi ... >>

" GYERMEKKERT " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3528 Miskolc, Fövényszer u.35.
képviselő: Petőné Tóth ildikó
A gyermekek színvonalas óvodai környezetének kialakításához szükséges gazdasági tevékenységek koordinálása, technikai és kisegítő, valamint az óvodai nevelő munkát segítő eszközök beszerzése. Oktató és szemléltető eszközök, játékok, sportszerek beszerzésének támogatása. ... >>

" Gyermekmosoly " Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Vörösmarty u.64.
képviselő: Horzsa Sándorné elnök
Az alapítvány a miskolci Belvárosi Óvoda dgondjaira bizott gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása érdekében elősegíti az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, javítását, fejlesztését. Az alapítvány ezen cél érdekében támogatja:A gyerekek zenei, idegennyelvi, anyanyelvi nevelése lehetőségeinek fejlesztését. Az egészséges életmódra nevelés lehetőségének fejlesztését, az óvoda e célú felszereltségének bővítése, új, korszerű eszközökkel. Az Óvoda berendezési tárgyainak javítását, karbantartását, illetve ujat beszerzését. A gyermekek foglalkoztatásának magasabb szintű megtartása végett, a pedagógusok bármilyen formában megvalósuló képzését, illetve továbbképzését. ... >>

Gyöngykagyló Miskolci Védőnői Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Selyemrét út 36
képviselő: elnök Simigné Varga Zsuzsa
a) A védőnői szolgálat kötelezően ellátandó feladatai közül a nővédelem, a várandós anyák, a 0-6 éves gyermekek, az iskoláskorú gyermekek védelmével és a családgondozással összefüggő feladatok elősegítése és támogatása.
b) Az előző bekezdésben részletezett célokkal összefüggésben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése.
c) A fenti feladatok ellátása érdekében tanfolyamok, közösségi klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők szervezése.
d) Az alapítvány anyagi lehetőségeitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a védőnői szolgálat segítése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet ... >>

"GYULA FARM MISKOLC" Lovas Sport Club

(intézményi,sport)

3533 Miskolc, Mónus Illés u. 42.
képviselő: Bari István elnökhelyettes, Szuhai Gyula elnök, Szuhai Gyuláné sz.Bari Györgyi g.v. ... >>

Gyulay Zoltán Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

képviselő: dr. Mádai Ferenc elnök
A kőolaj és földgáz kutatáshoz, termeléshez és hasznosításhoz kapcsolódó a Miskolci Egyetemen folyó kutatási és oktatási munka fejlesztésében illetve részvételében végzett tevékenységért az anyagi feltételek megteremtésével. Támogatásban részesíteni az intézetnél foglalkoztatott oktatókat és kutatókat. ... >>

HAJÓS ÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA GYERMEKEIÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3524 Miskolc, Hajós A. u.3.
képviselő: Gácsi József elnök
Az intézményben folyó nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a szociálisan rászoruló gyermekek oktatásának támogatása, csoportos kirándulások elősegítése.

Az alapítvány új céljai:

- környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem,
- egészségmegegőrzés, betegségmegelőzés segítése, támogatása. ... >>

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Barkóczy Ferenc út 1
képviselő: Mátyási Sándor elnök
A kiegyensúlyozott területi fejlődéshez szükséges, a térségi fejlesztésben érdekelt társadalmi, gazdasági és közintézmények közötti hálózati kapcsolatok erősítésének támogatása:
a./ a területi fejlődéshez kapcsolódó tudásbázis fejlesztése, szakmai publikációk, kiadványok, referencia könyvtár létrehozása és speciális képzési programok által,
b./ a hálózatosodás erősítése a fenti célcsoportoknak szóló rendezvények, fórumok szervezésével,
c./ a határmenti közös térségi fejlesztések elősegítése projektek előkészítése és megvalósításának szakmai támogatása által.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Hámori Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 8. 2./1.
képviselő: Biszterszky Gábor elnök, Szőke Péter elnökhelyettes
Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézmények létesítése, működtetése, - beleértve a középiskolai szintű, valamint a művészeti oktatást és az integrált oktatást is-, óvodai csoportok, iskolai osztályok szervezése, működésük támogatása, ideértve a pedagógusok képzésének támogatását is. Az egyesület céljának megfelelő óvoda és iskola működésének alapelvei az alábbiak: az orvosi, antropozófiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai szakismeretek alapján a gyermek valós szükségleteihez igazodó, ezeket ismerő oktatási, nevelési rendszer működése az óvodában és az iskolában. Az óvoda az iskolás kor előtti 5 évben a gyermkekeket életkorilag heterogén csoportokba szervezve működik. Az óvoda és iskola egyenlő hangsúlyt helyez a testi, lelki és szellemi készségek, képességének kifejlesztésére.

Lehetőséget teremteni szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézményekben történő oktatásban valól részvételére.

A magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségek, valamint a határon túli magyarság, oktatási intézményeivel, azok pedagógusaival, megismertetni Rudolf Steiner pedagógiai módszerét, a módszer alkalmazásának előnyeit, valamint szakmai támogatást biztosítani saját képzési rendszerük átalakításához a steineri módszerek alkalmazása céljából.

Az egyesület támogatja a Rudolf Steiner pedagógiai módszerét alkalmazni kivánó közhasznú szervezeteket tevékenységük megkezdésében, vagy már meglévő szervezetek esetében a működés továbbfejlesztéséhez, problémáik leküzdéséhez támogatást nyújtani.

A Waldorf pedagógia szellemében az egyesület törekszik a speciális szükségletű gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének és gyógyulásának elősegítésére valamint arra, hogy az ilyen gyermekek önálló életre, életvitelre képesek legyenek és a társadalomba megfelelően be tudjanak illeszkedni. Mindezekhez szükséges az is, hogy a szüleik a róluk való gondoskodás során a szükséges ismeretek birtokában legyenek, az egyesület igyekszik tehát a szülők számára is segítséget nyújtani. ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Havasszépe Sport Egyesület és Jégszínház

(intézményi,sport,oktatási)

3524 Miskolc, Mednyászky utca 28. fsz/3.
képviselő: Abaházy Lukács Péter, Dr. Zavadkai Edit elnök
A Miskolcon élő gyerekek rendszeres sportolási, rekreációs testedzési lehetőségeinek biztosítása, az egyesület versenyző tagjainak és sportoktatásain való résztvevőinek nevelése a sportszerű magatartásra, az interpretatív készséges kialakítására, és az egyesülethez, mint közösséghez való tartozás felelősségének cselekvő magatartásának kialakítására, a műkorcsolyázás alapjait elsajátíttató tevékenység folytatása képzett edzők vezetésével, a sportág népszerűsítése, a tehetséges gyerekek kiválasztása és utánpótlás nevelés a versenyágaknak, az egyesület sportoló tagjainak versenyekre, bemutatókra való felkészítése, a versenyzés biztosítása, versenylehetőségek, bemutatók tervezése és szervezése, sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, a családok bevonása a szabadidős rekreációs sportprogramokba, a közösségi élet kialakítása, a sportág egészségmegőrző kultúrájának megteremtése, bármelyik korosztály számára, a különböző tudásszintű korcsolyázók együttes fellépésének biztosítása, jégszínház jellegű produkcióban. ... >>

Heckenast Gusztáv Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Egyetemváros
képviselő: Péter Katalin
Az alapítvány a történettudomány magas szintű művelését kívánja elősegíteni és támogatni. A Miskolci Egyetem végzős hallgatói szakdolgozatainak díjazása, különös tekintettel a technikatörténet - ezen belül is a vaskohászat - témakörére, továbbá a Rákóczi-Szabadságharc történetére. A hallgatói tudományos munka, kutatás támogatása - elsősorban az előzőek szerint kiemelt témakörökben. Konferenciákon történő hallgtói részvétel elősegítése.
Az alapítvány célja, hogy emléket állítson Heckenast Gusztáv történetírói, tudományszervezői szakmai munkásságának, valamint az egyetemi oktatás terén kifejtett tevékenységének, a végzős hallgatók szakdolgozatainak díjazására Heckenast Gusztáv-díj kerül megalapításra. ... >>

Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Templom út 18.
képviselő: Jobbágy Bertalan elnök
Oktatási, nevelési, hitéleti tevékenység támogatása a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközösségben.

Ezen belül különösen:
- A református hitélet megújítása; a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség működésének elősegítése, a Krisztus-hit és a keresztyén erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A hívők összetartozásának tudatosítása, a közösségi érzés elősegítése.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség tulajdonában lévő templom és ingatlanok állagának folyamatos megóvása, szükség esetén felújítása, technikai és más eszközökkel való felszerelése, műemlékvédelem.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása.
- A fiatalokat kulturális és szabadidős tevékenységükben az idő tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük támogatása; egyben a családok megerősítése és segítése.

Kulturális- sport- és oktatási, valamint a gyülekezeti hitéleti tevékenységek alakítása, fejlesztése.

Ezeken belül különösen:
- Az iskolai és óvodai gyülekezeti hitoktatás segítése.
- Rászoruló, hátrányos helyzetű - gyermekek egyházi - elsősorban református intézményekben történő taníttatásának támogatása.
- Idősek, magányosok, betegek segítése, támogatásra szoruló emberek gondozása, más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása.
- A miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolaainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra.
- Táborok, gyermek-hetek, csendes-napok és egyéb református alkalmak és rendezvények támogatása gyülekezetünkben.
- Ismeretterjesztés, nemzeti hagyományaink ápolása, anyanyelvi kultúránk megőrzése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

HELP-Gyermekeink jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3519 Miskolc, Bokros utca 14
képviselő: dr. Szekeres Zsuzsa Nóra
Az alapítvány célja: A VACKOR Magániskola működéséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzésének támogatása, technikai eszközeinek korszerűsítéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtésében közreműködés. A hátrányos helyzetben lévő gyermekek tanításához, üdültetéséhez támogatás megszerzése és biztosítása. A fogyatékkal élő gyermekek és családjaik, fogyatékkal élő gyermekek oktatását végző intézmények támogatása, a gyermekek és családjaik üdülési támogatásának ellátása. ... >>

"Helyőrségi Nyugdíjas Klub" Miskolc

(intézményi,egyéb)

3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.
képviselő: Magyar Géza elnök ... >>

"Helyőrségi Nyugdíjasokért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
képviselő: elnök Sós István Béla
Miskolc város helyörségében élő és a fegyveres szervekhez tartozó nyugdíjas személyek, illetve hozzátartozóik életminőségének javítása mind kulturális, mind szociális téren. történelmi multunk katonai, katonai hagyományoknak az ápolása. A közbiztonság színvonalasabb ellátásra irányuló tevékenységben való közreműködés. Szabadidő hasznos eltöltésének segítése,támogatása.Tehetséges gyermekek tanításának segítése.Az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése. ... >>

"Hernády Márton Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 50. fsz.2.
képviselő: Kondás Sándor
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása és fenntartása ezzel a hátrányos helyzetű régiók fiataljai személyiségfejlesztésének segítése, vízuális nevelésük,kreativításuk, művészeti ambiciók kibontakoztatása, a hazai és határon túli tehetséges fiatalok felkarolása és képességfejlesztésükre rádiós és televziós szinpadi társulat létrehozása, működtetése, a produkcióknak műsorkeret, nyilvánosság biztosítása, a fiatalok részére médiatáborok szervezése, részvétel a média oktatásban, a továbbképzésben, a középiskolai és általános iskolai oktatásban, a kommunikációs készségek és ismeretek fejlesztését szolgáló tréningek szervezése a fiataloknak és a civil szféra szereplőinek, ezzel segíteni aktív szerepvállalásuk a vállalkozói szférában, a civil társadalomban. Rádió és televízió műsorok készítése, közvetítése (országos- regionális és helyi műsorszórókon, továbbá az Interneten) a hazai és külföldi közönség széles rétegeihez,illetőleg rádió- és televízió műsorok kiadása és terjesztése (különféle kép és hanghordozókon, valamint folyóirat, könyv, plakát, szórólap formályában),amelyek ismertetik és népszerűsítik a modellértékű karitatív,pedagógiai, kultúrális hitéleti tevékenységeket, erősítik és motíválják a családi nemzeti, liturgikus közösségi összetartozás élményét és szükségességét, alkalmasak afiatalok oktatására, nevelésére, kultúrált szórakoztatására és lelki testi egészségmegörzésre, segítik a szép magyar beszéd, ének tanítását és művelését stb. Az alapítvány munkatársai média-kommunikásiós képzések, továbbképzésének biztosítása, a határon túli média területén ... >>

"HÉT-KETTŐ" KLUB MISKOLC - Póker Egyesület

(intézményi,egyéb)

3524 Miskolc, Hajós A utca 44
képviselő: Kohányi Krisztián, titkár Busku István ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3531 Miskolc, József u. 2.
képviselő: Dr. Hajtósné Gáspár Györgyi
Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében: lehetőségek teremtése a megismerési folyamatok gazdagításához, kreatív gondolkodást fejlesztő eszközök beszerzése, a vizuális nevelés hatékonysága érdekében személyi, tárgyi feltételek megteremtése, egészséges életmód lehetőségeinek fokozott kihasználása, a gyermekek folyamatos edzése egészségük érdekében, helyes testtartást segítő eszközök, bútorok beszerzése, a sérült és egészségesen fejlődő gyermekek együttnevelése, az integrált nevelés feltételeinek javítása, a szocializációhoz szükséges speciális segédeszközök, berendezések beszerzése, egyéni fejlődéshez szükséges sérülés specifikus iró-rajzoló eszköz, manipulációt, a kéz funkcióját javító, fejlesztő játékok beszerzése, mozgásnevelés tárgyi feltételeinek biztosítása, trambulin, egyensúlyfejlesztő eszköz, téri orientációt, testsémát fejlesztő speciális eszközök, ... >>

"Hódolván Tháliának használunk a Hazának" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Déryné u.1.
képviselő: Halasi Imre
Társadalmi támogatással anyagi eszközök biztosítása annak érdekében, hogy a Miskolci Nemzeti Színház méltán reprezentálhassa régiónk, illetőleg szűkebb pátriánk Miskolc városának a kultúra, valamint a színjátszás iránti elhivatottságát. A Miskolci Nemzeti Színház társulatának, munkatársainak, nyugdíjasainak szociális támogatása, valamint a Színház évadjában kiemelkedő művészeti, szakmai teljesítményt nyújtó jutalmazása. Évadonként a társulat fiatal művészei közül egy fő részére "Az év hangja" elnevezésű díjat osztják ki. ... >>

Human Caritas Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3531 Miskolc, Gyár utca 44/ 3
képviselő: Kulcsár Judit
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatás nyújtása Miskolc város és a csatlakozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő önkormányzatok szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai és humánpolitikai célkitűzéseinek összehangolt megvalósításához. E tevékenységben való tevőleges részvétel, felkérés vagy megbízás formájában, térítés nélkül vagyon non-profit jelleggel;
A krízishelyzetben lévő, mindennapi életfenntartáshoz szükséges feltételekkel sem rendelkező rászoruló egyének részére közvetlen természetbeni segítségnyújtás, lelki és egyéb tanácsadás;
Adományok gyűjtése és annak szétosztása. Halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felkutatása, esélyegyenlőségének felzárkóztatása. Számukra elősegíteni sorsuk jobbrafordulását természetbeni támogatással;
A térségben élő hátrányos helyzetű egyének és közösségek életesélyének, életfeltételeinek javítása, biztosítása érdekében humán-, mentálhigiénés, szociális és rehabilitációs jellegű szolgáltatások működtetése;
Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése;
Az önsegítő helyi közösségi kezdeményezések, az állami, intézményi, az egyházi szerveződések, a nem állami, jogi és magánszemélyek szociális, foglalkoztatást elősegítő, karitatív és egészségmegőrző tevékenységének koordinálása, támogatása, elősegítése;
A szociális szférában, az oktatás, az egészségügy területén dolgozó szakemberek számának és szakmai képzettségének emelése érdekében képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, felderítése, közvetítése;


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások ... >>

HUNGALU-ME Bányamérnöki Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Bányamérnöki Kar Dékáni Hiv.
képviselő: Dr.Varga József
A Nehézipari Műszaki Egyetem - Miskolc Bányamérnöki Kar Bányászati Szakán folyó képzés színvonalának emelése, az aluminiumipari szakember - gárda kinevelése. ... >>

HUNGALU-ME Kohómérnöki Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: dr. Gácsi Zoltán
A Nehézipari Műszaki Egyetem - Miskolc Kohómérnöki Karán folyó képzés színvonalának emelése, az aluminiumipar szakember-gárdájának kinevelése. ... >>

Ige és Szellem Bibliaiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

3535 Miskolc, Honvéd utca 26
képviselő: Kis Zoltánné ... >>

Irányítástechnikai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Irányítástechnikai Tanszék
képviselő: Dr. Ajtonyi István
Segíteni a Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet, annak Irányítástechnikai Tanszéke oktatóinak szakmai képzését és továbbképzését. Törekedni az irányítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek és infrastruktúrájának folyamatos javítására. Segíteni a Miskolci Egyetem hallgatói irányítástechnikai oktatása színvonalának emelését. ... >>

"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3527 Miskolc, Éder György u. 1.
képviselő: Harsányi Sándorné, Juhászné Bartha Emőke
A 8.sz miskolci Általános Iskola eszközállományának fejlesztése, bővítése. ... >>

"Istvánffy Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 7.
képviselő: Beluzsárné Torkos Erzsébet elnök
Elősegíteni a miskolci 4.sz. Istvánffy Gyula Általános Iskolában a nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok alkalmazásának, képzésének támogatása, hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjaihoz elősegíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, javítani a sportolási lehetőségeket, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét. Az iskola számítógépes oktatás fejlesztése, támogatni az iskola tantestületének tagjait a szakmai fejlődésben, továbbképzésben, segíteni a tanulmányi versenyek rendezését, ill. a tanulók versenyeken való részvételét. ... >>

Itthon Miskolcon Közhasznú Egyesület

(intézményi)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. I.em.
képviselő: Fedor Vilmos elnök ... >>

Jászayné Hettmanek Klára Alapítvány egyetemi, főiskolai hallgatók részére

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 6.
képviselő: Dr.Berkes László
Árva és félárva, valamint legalább három eltartott gyermekes nagycsalád gyermeke, pedagógus diplomát adó egyetemi, főiskolai tanulmányainak ösztöndíjjal való segítése, amennyiben a pályázó legalább egyik szülője pedagógus munkakörben dolgozik, vagy nyugdíjazása, elhalálozása előtt ilyen munkakörben. ... >>

" JÁTÉKKUCKÓ " Alapítvány az Áfonyás uti Óvodásokért.

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Áfonyás u.16.
képviselő: Bertáné Baranyi katalin
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra ... >>

Játékvilág Alapítvány

(intézményi)

3534 Miskolc, Könyves Kálmán u.31.
képviselő: Kántorné Juhász Ildikó, Remenyik Árpádné
Miskolc Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Bölcsöde 9. sz. Bölcsödéjében gondozott gyermekek ellátása, tárgyi feltételeinek javítása, játékeszközeinek bővítése, fogyatékos gyermekek, (szellemi- mozgásszervi-, anyagcsere problémákkal küzdők) integrált bőlcsödei csoportban történő gondozása és rehabilitációja tárgyi feltételeinek javítása, fejlesztése, bölcsödei dolgozók (gondozónők,gazdasági szakemberek) ... >>

JCI Miskolc

(intézményi,egyéb)

3535 Miskolc, Kuruc utca 79 3/3
képviselő: Juhászné Gál Anikó ... >>

"Jezsuita Nevelésért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12
képviselő: Képes Tibor
-A gimnázium működése és fenntatása anyagi alapjának megteremtése az állami támogatás kiegészítéseként, -Az iskolai építkezés befejezésére pénzügyi fedezet biztosítása, -Tanszerfelszerelések és taneszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése, - A szegény sorsú tanulók segítése -Jezsuita pedagógiai hagyományok ápolása és továbbadása, tanárok továbbképzésének támogatása, -Kiemelkedő munkát végző pedagógusok, iskolai dolgozók, alkalmazottak anyagi és erkölcsi javadalmazása, - Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása, - A megjelölt célok megvalósítása érdekében ösztöndíj létrehozása   ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal