Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
4. oldal

Sorsokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Vörösmarty utca 28 X/3
képviselő: Nagy Lajosné
Az alapítvány segítséget nyújt az arra rászoruló állampolgárok életére, egészségi állapotára, emberhez méltó életvitelére kihatással bíró problémák megoldásában, különösen a hátrányos helyzetű állampolgárok - közöttük gyermekek, időskorúak, munkanélküliek, munkanélkülivé válók tekintetében. Minden olyan esetben, amikor lehetséges, döntően nem anyagi segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Anyagi segítséget az alapítvány a különböző célokra elnyert pénzügyi források, ill. a csatlakozó tagok és a non-profit jellegű tevékenységek bevételei terhére kíván nyújtani. Az alapítvány céljai elérése érdekében folyamatosan kezdeményezi adományok felajánlását, jótékonysági rendezvényeket szervez, kezdeményez és támogat minden olyan rendezvényt, mely az alapítvány céljaival összhangban van, az alapítvány forrásait gyarapíthatja. A különböző problémák megoldását személyes vagy csoportos formában kívánja elősegíteni, ennek érdekében a különböző probléma csoportokra orinentált tanácsadást végez, rendezvényeket szervez, foglalkozni kíván álláskeresők számára munkahelyek felkutatásával, közvetítésével. A házi betegápolásra, szociális ellátásra szorulók tekintetében a gondoskodás megszervezésére, feltételeinek megteremtésére törekszik. Részt vesz azokban a programokban, melyek erősítik a demokráciát, a szociális védőhálót, környezetvédelmet, hozzájárul a válságövezetek, kistérségek gazdasági fejlesztéséhez. Segítséget nyújt a gyermek és ifjúságvédelmi alapellátás, szakellátás szervezésében, működtetésében. Fontos feladatának tekinti időskorúaknál a vagyonkezelés, gondozás, szükség esetén a vagyonvédelem, a hivatalos ügyekben való eljáráshoz segítségnyújtás. Segíteni kívánja a nehéz helyzetből való kikerülést, a tehetség kibontakozását akadályozó tényezők feloldását. Céljaival összhangban anyagi lehetőségeinek keretén belül a szociálisan arra rászorulóknak költséghozzájárulást kíván biztosítani tankönyvek, utazási, kollégiumi díj, tandíj, külföldi gyógyítás költségeinek tekintetében. Támogatja az új, gyermekközpontú képzési programokat, különös tekintettel a gyógypedagógia és a gyermek- és ifjúságvédelem területén. Segíti a korszerű, kommunikációs készséfejlesztő, személyiségközpontú képzési módszerek elterjesztését. Preventív jellegű kezdeményezéseket tesz, ill. támogat az egészség megőrzése, a betegségek kialakulásának,a szociális helyzet számottevő romlásának megakadályozása érdekében. ... >>

Száraz éjszakák, derűs nappalok (52261/2002)

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szent Péteri kapu 72-76.
képviselő: Dr. Szabó László
Segítségnyújtás azoknak a családoknak, akik gyermekükkel közösen küzdenek az éjszakai bevizelés megszűntetéséért.Segítségnyújtás az egészségügyi személyzetnek, orvosoknak, védőnőknek, növéreknek, asszisztenseknek, naprakész információk megszerzésével hatékonyan tudják kezelni pácienseiket. ... >>

"Szent Erzsébet Szeretetotthon Felépítéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3528 Miskolc-Martintelep, Martin Károly utca 5
képviselő: elnök Dr. Rácz Sándor
A Szent Erzsébetről elnevezett benntlakásos szeretetotthon felépítése a miskolc-martintelepi római katolikus egyházközség által az alapítvány rendelkezésre bocsájtott területen, A szeretetotthon egyházi vezetés alatti működtetése, 40-50 fő gondozott teljes lelki és testi ellátásban részesítése; A szeretetotthon épületében egyházi betegellátó-központ működtetése, melynek feladata Miskolc város erre rászoruló időseinek az ellátása. Távlatilag óvoda létrehozása. ... >>

Szent Ferenc Kórházi Tenisz Klub

(intézményi,sport,egészségügyi)

3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
képviselő: Bocsi András ... >>

SZEXUÁLIS NEVELÉS ÉS KULTURA ELŐSEGÍTÉSÉÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3524 Miskolc, Árpád u. 60. I/1.
képviselő: Dr.Gyarmati Tamás
Elősegíteni a serdülőkorú gyermekek szexuális nevelését. Általános iskolák családi életre nevelés témakörének támogatása. Korrekt, világos, érthető tájékoztatás adása a párkapcsolatokról, a korai nemi élet elkezdésének hátrányairól, a nem kívánt terhesség megelőzésének lehetőségéről, családtervezés fontosságáról, a nemi betegségek, az AIDS terjedéséről és megelőzéséről ... >>

Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 38 III/3
képviselő: Patkó Gabriella
1.) Enyhe, közép súlyos és halmozottan sérült társaink valamint hátrányos helyzetű egészséges és sérült gyermekek és fiatalok, a felnövekvő ifjúság sikeres szocializációját, képességeit és készségeit elősegítő, fejlesztő és foglalkoztató infrastruktúrák létrehozása és azok gazdagításának támogatása.
2.) A sérült és egészséges, szociálisan hátrányos helyzetű embertársaink segítése, nevelése, oktatása, felzárkóztatása, képességfejlesztése, tehetséggondozása, foglalkoztatása, speciális kiegészítő ismeretek oktatása, a társadalmi integrációjának előmozdítása.
3.) A célcsoporttal megismertetni a népi hagyományokat, ősi mesterségeket, ünnepeink és szokásaink felelevenítésével közelebb hozni számukra a kulturális örökségünk sokszínűségét. A művészeti nevelés sajátos eszközeivel megmutatni a nemzeti és egyetemes művészeti-, kulturális értékeket és azok őrzését elősegíteni. Alternatív produkciók létrejöttének elősegítése.
4.) További cél a környezet, megóvása és ápolása, mert ez életminőségünk fontos eleme, alapvető pillére társadalmi jólétünknek. Az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti értékek állapotának megőrzése, annak elősegítése.
5.) Sajátos és egyéni humán segítő szolgáltatásokkal, (életvezetési, tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, családgondozás, jogsegélyszolgálat, szociális munka, házi segítségnyújtás, szociális ügyintézés,) hozzájárulni a szociálisan és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglakoztathatóságának és alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, valamint az esélyegyenlőségük megteremtéséhez a korai integráció talaján.
6.) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsoló szolgáltatások, magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása.
- Gyermekek napközi ellátása családi napköziben és házi gyermek felügyeleti ellátása,
- Euroatlanti integráció elősegítése, magyar és külföldi önkéntesek fogadása.

Óvoda és általános iskola alapítása és fenntartása az 1993. évi LXXIX. tv. előírásai (továbbiakban Törvény) szerint fogyatékos gyermekek részére, a Törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A Törvény 3. § (3) bekezdése alapján az állam az ingyenes és kötelező általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormányzatok intézményfenntartó tevékenysége, ill. az állami helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. E Törvény szerint ingyenes továbbá az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele. A Törvény a 4. § (6) bekezdése alapján az állam a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézmény fenntartója részére a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben meghatározott mértékű költségvetési támogatást nyújt.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatá ... >>

Szociális Ápolók és Gondozók Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc, Sík utca 13.
képviselő: Marton Henrietta elnök
A z egyesület tagjainak, szakmai fejlődésük elősegítése, jogi egzisztenciális védelme, egészségének megőrzése, kulturális ismereteinek bővítése. Az egyesület feladatának tekinti a szociális és egészségügyi szféra dolgozóinak támogatását, segítését szakmailag, valamint erkölcsileg. ... >>

Szudáni-Magyar Kapcsolatok 2006 Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A utca 5
képviselő: Nemesi Zsolt
oktatási tevékenység, egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység ... >>

"Tanuló régió" Észak-Magyarországi Felnőttképzési Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ
képviselő: Kelemen Katalin
Az Észak-magyarországi régióban elősegíteni az eredménye felnőtt képzést és továbbképzést. Közreműködni a tudás alapú társadalom kialakításában. Elősegíteni a térségben élő hátrányos helyzetű és fogyatékos emberek képzését, átképzését, ezzel támogatva a munka világába való elhelyezkedésüket. Közreműködni a régióban élő emberek család-gyermek-természet-környezetvédelmi képzésében, továbbképzésében, az etnikai kisebbséget képzők képzésében, jogi tanácsadásában, az EU ismeretek megismertetésében, szenvedélybetegségek megelőzése érdekében szervezett csoport és kulturális rendezvények szervezésében. A régió felnőttképzéséhez, továbbképzéséhez is kapcsolódó konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, módszertani kiadványok, kutatások, szakmai tapasztalatcsere utak támogatása. ... >>

Teljes Szívvel Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Park utca 3. 1/2.
képviselő: Koleszár András
A mentálhigiénés kultúra fejlesztése; segítségnyújtás az emberek lelki egészségének megtalálásában, megtartásában. Ennek érdekében különböző mentálhigiénés tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek, önkéntesek és önkénteseket foglalkoztató szerveztek, önsegítő csoportok munkájának segítése, összehangolása információátadással, közös fórumok létrehozásával. Mentálhigiénés prevenció, lelki gondozás, személyiségfejlesztés, idősgondozás, krízishelyzetbe került személyek támogatása önkéntesek bevonásával. Olyan kulturális események szervezése, amelyek a lakosság mentális egészségvédelmét szolgálják.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
kulturális tevékenység ... >>

TERRA ALTRIX ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3535 Miskolc, Baráthegyalja utca 68
képviselő: Jófalvi Viktória, Kottmanné Bárány Zsuzsanna, Sztacho Zoltánné
a./ A szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, (csonka családok, egyedül maradt idősek, gyermekek, szenvedélybetegek, kisebbségek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és menekültek) rehabilitációjának kialakítása és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai munka támogatása, prevenciós és gyakorlati oktatás segítése, terepmunka támogatása.
b./ A célcsoport, hátrányos szociális helyzetbe került emberek érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése. Szociális problémák és megoldási alternatívák (különösen a megelőzés) minél szélesebb körű ismertetése, oktatása, előadások szervezése.
c./ Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése, mint elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt, gyermek- és ifjúsági sportfoglalkozások szervezése, támogatása.
d./ Nemzetközi tevékenység, baráti és cserekapcsolatok kialakítása.
e./ Természetvédelem, helyi értékek, népművészeti értékek, (védett természeti értékek ? közöttük állatok) megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása. Együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, képzés, kulturális fejlesztés, tábori programok szervezése.
f./ Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok
(könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, kiadása, forgalmazása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
természetvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Teszünk Az Országért Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

3524 Miskolc, Klapka György utca 7. 2/1.
képviselő: Berta Piroska
A magyarországi lakosság egészségi állapotának javítása, az egészségmegőrzés, különböző betegségek megelőzése. E célt az alapítvány a lakosság hatékony tájékoztatásán keresztül, az egészséges életmód népszerűsítése, a társadalom egészségtudatos magatartásának erősítése által kívánja elérni, a megelőzésre, illetve a betegségek korai felismerésére téve a hangsúlyt.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
egészségügyi, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység ... >>

" Tovább az úton " Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3533 Miskolc, Kórház u. . 1
képviselő: Kiss Zoltán
A mozgásszervi betegek rehabilitációjának támogatása, a korszerű rehabilitációs módszerek, eljárások elsajátítása és alkalmazása, az új rehabilitációs eszközök megismerése, kipróbálása, a gyógyászati segédeszköz-gyártókkal és forgalmazókkal szoros együttműködés kialakítása, a rehabilitáltak, és családtagjaik általános, és speciális felkészítése az otthoni életre, általános tájékoztatás a sérűlteknek, és az időseknek, a megelőzés módszereinek, lehetőségeinek, és szükségességének propagálása, a társadalom szervezeteinek, és tagjainak bevonása a rehabilitációs eszközellátás, és a képzés, önképzés érdekében, pályázatok készítése a fenti célok megvalósítása érdekében, adományok gyűjtése és befogatása, szponzorok megkeresése. ... >>

"Több, mint legenda..." Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth L. utca 4 Fszt
képviselő: Derzsényi Diána, Kopcsó Gábor, Rózsa Edit
a./ A miskolci hagyományok megőrzése, azok megismertetése, különös tekintettel a ?Miskolci Kocsonya Legendára?.
b./ Miskolc újrafelfedezése, értékeinek bemutatása, különleges adottságainak népszerűsítése, a miskolci identitás erősítése,
c./ A ?büszke vagyok városomra? cél megvalósítása, a város természeti, kulturális értékeinek, épített örökségének, különlegességeinek értékközvetítése.
d./ A város múltjában híressé vált, de elfeledett, illetve napjainkban a városért érdemben tevő személyek megismertetése.
e./ PR, kommunikációs, marketing és rendezvényszervező tevékenység folytatása a város márkanevének, idegenforgalmának erősítése érdekében,
f./ Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományok feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése,
g./ Civilszervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Tudománnyal a gyermekek egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Sólyom Enikő, Dr. Velkey Imre
Borsod Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ A gyermekbetegségek megelőzésével, gyógyításával foglalkozó tudományos kutatások díjazása, a kutatáshoz és gyógyításhoz felhasználható műszerek beszerzése. Tudományos munka szempontjából fontos külföldi kongresszusok, továbbképzések, tanulmányi utak részvételéhez anyagi hozzájárulás. ... >>

"Új Élet" Alapítvány a leukémiás betegekért

(egészségügyi)

3519 Miskolc, Késmárki u. 16.
képviselő: Sárosi Pál Péter
A leukémiás betegek gyógyítása érdekében - a hazai egészségügyi hálózat keretében nem gyógyítható betegek külföldi kezelésének támogatása, - a társadalombiztosítás által nem finanszírozott műtétek, transzplantáció, terápiák, kezelések alkalmazásának támogatása, - külföldi és belföldi gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, táplálék-kiegészítők, vitaminok beszerzéséhez történő hozzájárulás, - gyógyító tevékenység támogatása, - a betegek optimális kezelését és gondozását elősegítő programok terjesztése, - megelőzéssel, gyógyítással, gondozással kapcsolatos tevékenység támogatása, - betegek tájékoztatása kiadványok terjesztése útján, - a felsorolt célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése és gyarapítása. ... >>

UK 2001 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr. Fehér József Miklós elnök, Dr. Hencz Lajos, Dr. Máté Zsolt titkár, Dr. Szilágyi László, Dr. Takács Tamás
A közhasznú tevékenysége során a Megyei Önkormányzat közfeladatának ellátását segíti a Megyei Kórház Urológiai Osztályán az alábbiakban leírtak szerint: - a Megyei Kórház Urológiai Osztályára felvett betegek ellátásuk színvonalának folyamatos emelése, - a 21/1998. (VI.3.) NM minimumrendeletben előírt gépek, berendezések, tárgyi eszközök biztosításának elősegítése, ezek folyamatos minőségi cseréjének segítése, - a Kórház Urológiai Osztályán dolgozó orvosok, egészségügyi szakdolgozók szakismeretének, folyamatos emelésének segítése,úgy, hogy az alapítvány segíti az osztályon dolgozók tudományos kongresszusokon, tanulmányutakon való részvételét, - az urológiai osztályon a tudományos munkák beindítását és azok működtetését, az osztály fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok elkészítése, benyújtása, PHARE és EU támogatások stb. elnyerésében közreműködés és azok segítése. - a fenti célok megvalósítása megfelel az 1997. CLVI. törvény ... >>

"Uniós Környezet és Kultúra Alapítvány"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Melinda u. 7.
képviselő: Balázs Barnabás
Az alapítvány célja, hogy az Európai Uniós csatlakozással összefüggésben, az Észak-magyarországi régióban és azon túlnyúlva, ismertesse és nyújtson tájékoztatást, segítséget a környezetvédelem EU-s követelményei rendszeréről, elvárásairól, előírásairól, ismertesse meg és terjessze az itt élő népek és térségek kulturális hagyományait. Ezen célok megvalósításához kapcsolódó információk átadása, előadások tartása, ismeretterjesztő anyagok készítettése, terjesztése, az érintett térségekben az önkormányzatok képviselőinek bevonásával, a helyi oktatási és kulturális intézményekben történő széleskörű társadalmi propaganda alkalmazása útján. A főbb környezeti elemek, mind például a levegő, föld, víz, épített és természeti környezet, hulladékgazdálkodás, zaj és rezgésvédelem, energiagazdálkodás területein belül keletkező környezeti ártalmak és betegségek megelőzési módjainak ismertetése és az erre való ránevelés elérése már az alsóbb korosztályoknál, másodsorban pedig ezen a területeken keletkezett betegségek gyógyításához szükséges módszertani útmutatások terjesztése. A környezetközpontú irányítási és felülvizsgálati rendszerek alkalmazásának elősegítése (ISO 14001, Eco-Management and Audit Scheme, rövidítése: EMAS) keretében, az Alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében üzleti és önkormányzati szférában tájékoztatás, szaktanácsadás, konferenciák, szemináriumok szervezése, pályázatok készítése, elnyerése. Környezetvédelmi tapasztalatok, kulturális hagyományok átadásához, megismeréséhez és megismertetéséhez, tanulmányutak szervezése és kivitelezése, pályázati anyagok és lehetőségek feltárása, továbbá az előzőekben ismertetett célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, valamint támogatások szerzése, igénybevétele és ... >>

"Úszással Az Egészséges Gyermekekért" Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

3525 Miskolc, Szabadság tér 4.
képviselő: Delneky Miklós
Az ashtmatikus, mozgásszervi és egyéb krónikus megbetegedésben szenvedő gyermekek megsegítése, szellemi és testi fejlődésének segítése, társadalmi beilleszkedésének elősegítése és gyógykezelésének támogatása elsődlegesen úszás gyakorlatok rendszeres és szervezett tartása és anyagi támogatás útján. ... >>

Vállalkozó Fogorvosok Egyesülete Miskolc

(intézményi,egészségügyi)

3530 Miskolc, Szemere u.6.
képviselő: Dr.Komlóssy Attila ... >>

Védőpajzs Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Bársony J.u.43.VII/2.
képviselő: Horváth László
Kutatni és propagálni az egészséges életmód, a társadalommal megismertetni,elfogadtatni az újszerű tudományos- orvostechnikai módszereket, óvni a természetet, a kultúrált emberi környezetet, korszeű technológiák tudományos ismeretterjesztő tanfolyami oktatási az ifjúság és sportolók támogatása, alkotó és előadóművészek támogatása, munkahelykeresés, munkahelyteremtés fiatalok számára, segítségnyújtás a betegségben szenvedőknek, egészségkultúrát propagáló kiadványok, promóciós anyagok szerkesztése, terjesztése, konferenciák, tanfolyamok jótékonysági előadások szervezése, rendezése,kapcsolattartás más civil nonprofit szervezetekkel, segítségnyújtás természetes személyek konkrét élethelyzeteiben. A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése - kiadványok szerkesztése és terjesztése - egyéb tanulmányok készítése,hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, segítségnyújtás az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, információs vonal felállítása, az Internet elérésével a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele nyújtása, nappali iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, bonyolítása, a célokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása. ... >>

"Vérünk Egészségéért" Alapítvány

(egészségügyi)

3530 Miskolc, Csabai kapu 9.
képviselő: Dr. Radványi Gáspár
Társadalmi támogatással anyagi eszküzük biztosítása annak érdekében, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága körében a vérképző rendszer betegségeiben szenvedők, vagy veszélyeztetettek felkutatásának, kezelésének, gondozásának a feltételei korszerűsödjenek, fejlődjenek. ... >>

Vesebetegek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Művese Áll.
képviselő: Korinthus Katalin ... >>

VITALITÁS Egészség-,Életminőség-és Életszínvonal Megörző Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Mátyás király utca 50 fsz/4
képviselő: Siska Miklós
Minden olyan magyar állampolgárságú,illetve Magyarországon letelepedési joggal rendelkező nem magyar állampolgárságú személy, aki jelenleg valamilyen fő- vagy mellékállású jogviszonyban dolgozik vagy nyugdíjas, és az alapítvány megítélése szerint életkörülményei, életstílusa, egészsge javításra szorul, akkor e személyek és gyermekeik részére az alapítvány pénzben vagy tárgyi eszközben támogatást nyújt. az adomány megítélése végett az alapítvány előzetes környezettanulmányt készít.
Az alapítvány céljául tűzi ki a természetes élővilág, állatvilág (környezet) eredeti állapotának megőrzését, annak elősegítésére tervezett programok, események támogatását.
Céljai közé tartozik még az oktatási és sportprogramok támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- szociális tevékenység, családsegítése, időskorúak gondozása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal