Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunhalas oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 81
1. oldal

A Gyermek Mosolyáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 3/b. II/23.
képviselő: Nyerges Attiláné
A szociális hátrányban lévő gyermekek óvodáztatásának elősegítése. Kiskunhalas város önkormányzati tulajdonban lévő óvodáinak nevelő, oktató munkáját elősegítő fejlesztések anyagi támogatása. ... >>

A kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberképzésért Oktatási-Szakképzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 29. II/5.
képviselő: Farkas Attila elnök, Jekő György titkár
A kereskedelmi és vendéglátó ipari szakemberképzés színvonalasabb feltételrendszerének megteremtése és folyamatos fejlesztése, gyakorlati oktatási helyek teremtése, működtetése, a meglévők korszerűsítése. Mind ezeken belül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája és Kollégiuma kereskedelmi és vendéglátóipari képzésben részesülő tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás és tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése. Oktatás, kiemelten az iskolarendszeren kívüli (elméleti és gyakorlati) szakmai képzés, továbbképzés, átképzés és vezetőképzés. Érettségizettek szakmai képzése. Egyéb tanórán kívüli szakköri és tanfolyami fakultációs programok szervezése, támogatása. Pályaorientációs tanácsadás, képzési tanácsadás, beiskolázási marketing, együttműködés más képzés és vizsgaszervezőkkel, munkaerő közvetítés a kiképzett szakemberek és gazdálkodó szervezetek között. - Gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervezetek és személyek, valamint az elméleti szakemberek folyamatos kapcsolattartásának javítása. - Szakmai bemutatók, rendezvények szervezése, bonyolítása, versenyek zsűrizési tevékenységében történő közreműködés. - A tehetséges, de szegény sorsú fiatal szakemberek (tanulók) támogatása. - A szakképzésben résztvevők (oktatók, tanulók) részére pályázati rendszer kialakítása és működtetése. - Új, az oktatás eredményességét elősegítő módszerek kifejlesztése, valamint már meglévő módszerek helyi körülményekhez való adaptálása, kutatások elősegítése, tankönyvek szerkesztése és megjelentetése. - A fiatal szakemberek (tanulók) egészségi és általános testi állapotának javítása érdekében sport programok támogatása. - Külföldi oktatási tapasztalatok szerzése, valamint az idegen nyelv ismert fejlesztése érdekében külföldi tanulmányutak szervezése, illetve támogatása. - Kiemelkedő oktató tevékenységet folytatott aktív és nyugdíjas szakemberek támogatása - Az alapítványi célok megvalósítását elősegítő szervezetek és személyek támogatása, pályázati úton, visszatérítendő és vissza nem térítendő formában. - Az alapítvány a kiskunhalasi kereskedelmi és vendéglátóipari képzés 50. évfordulójának emlékére (2005) MERCURIUS DÍJ kitüntetést működtet. A kitüntetés a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakemberképzésben legjobb eredményt elérő tanulók elismerésére, továbbá azon személyek, közösségek, cégek elismerésére szolgál, akik a szakképzést, illetve intézményeit több éven keresztül szolgálják, segítették, támogatták. A kitüntetés adományozásának formáiról, feltételeiről, módjáról, idejéről a kuratórium külön határozatban rendelkezik. ... >>

A Kertváros Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.
képviselő: Zseni László kuratóriumi elnök
Kertvárosi Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. Tanulók szabadidős tevékenységének támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. ... >>

Alapítvány a Nyelvoktatás Fejlesztésére

(oktatási)

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
képviselő: Virág Józsefné kuratóriumi elnök
Az idegennyelv oktatás sokoldalúvá tétele, tárgyi feltéeleinek biztosítása, a tanórán kívüli nyelvgyakorlás elősegítése. ... >>

Albert Schweitzer Segítő Szolgálat Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Attila u. 7/a.
képviselő: Tóth Istvánné
Szociális és mentális tanácsadás, - válságkezelés házassági konfliktusok esetén, - szociális felmérések, kutatások végzése, - adatgyűjtés szociális téren, - gyakorlati szakoktatás szociális képzésekben, - háztartások válságmenedzselése, - jogsegélyszolgálat biztosíása kiskorúak érdekeinek képviseletére, különösen válóperes ügyekben a kiskorú elhelyezése és vagyoni viszonyai rendezése szempontjából. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Német Nyelven Beszélők Nemzetközi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Dékány Árpád u.11.
képviselő: Dr.Schindler Árpád elnökhelyettes, Harrich Holda elnök
A német nyelv ápolása, oktatásának elősegítése, támogatása Magyarországon, valamint a Magyarországon tartózkodó nem magyar anyanyelvűek magyarul tanulásának megszervezése, az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

BÁCSKA Juhtenyésztő Egyesület

(oktatási)

6400 Kiskunhalas, Margaréta u.1.
képviselő: Izsák Sándor ... >>

Bóbita Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Erdei F. tér 2/b. II/22.
képviselő: Fekete Béláné
Az alapítvány tevékenysége során különösen nagy figyelmet kiván fordítani óvodáink által eddig kialakított hagyományainak, szokásainak ápolására és annak kibővítésére. Megkülönböztetett figyelmet fektet ezen túl az óvodás élet hagyományainak, kulturális jellegű tevékenysaégek megteremtésére, bemutatására. Fontosnak tartja az alapító a hátrányos helyzetben lévő gyermekek kiemelt gondozását, felzárkóztatását, valamint a tehetség gondozást, formai kötöttségek nélkül. Mindezek érdekében célként fogalmazza meg a technikai eszközök ábrázolási felszerelését, fejlesztő játékok beszerzését, foyamatos felhasználásának biztosítást, bemutatkozási lehetőségek, kiállítások szervezését a tehetségek kibontakozásához szükséges költség hozzájárulást, illetve támogatást. ... >>

Civilek a Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Vasút u. 8/a.
képviselő: Ginderné Takács Andrea, Gyöngyi Sándor, Huber Helga kuratóriumi elnök
Civil szervezetek információhoz való juttatásának elősegítése, a civil szféra általános megerősítése., A kiskunhalasi kistérségbe tartozó településeken bejegyzett civil szervezetek információhoz való jutásának elősegítése, a civil szféra általános megerősítése. A kiskunhalasi kistérségben tevékenykedő gazdasági társaságok, vállalkozások számára pályázatfigyelés, információszerzés, pályázati tanácsadói tevékenység. Terület-és településfejlesztési tevékenység. Szakértői és tudományos tevékenység végzése, szakmai publikációk megjelentetése. Általános szerkesztői és kiadói tevékenység., Tanfolyamok, képzések, tréningek, konferenciák, előadások szervezése, lebonyolítása., Határ menti civil szervezeti kapcsolatok kialakítása, együttműködési formák megteremtése és működtetése., Iskolán kívüli oktatás, felnőttoktatás, vizsgáztatás., Nemzetközi és hazai kulturális és ifjúsági találkozók szervezése, lebonyolítása., Az Európai Unióhoz tartozó tagállamok nemzeti kultúrájának egymással való megismertetése. Hagyományőrző kézműves foglalkozások, táborok, képzések szervezése gyermekeknek. Gyermek-és ifjúsági információs tanácsadás és érdekképviselet. A kiskunhalasi kistérség gyermek-és ifjúsági korosztályának hasznos szabadidő eltöltését célzó tevékenység. A kiskunhalasi kistérség lakosainak informálása az Európai Unióhoz kapcsolódó lehetőségekről. Hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, társadalmi esélyeik javítása, Fogyatékkal élők rehabilitációja, általános közbiztonsági társadalmi tevékenység. ... >>

Csipkeovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.
képviselő: Horti Lászlóné kuratóriumi elnök
Alapvető célja a nevelő, oktató munka javítását, gyermekek személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését a lehetőségekhez mérten legmagasabb szinten megvalósítani, csökkenteni a családi eredetű szociális hátrányokat. Ehhez olyan módszerek alkalmazását támogatja, amelyek lehetővé teszik a tehetségek korai felismerését, fejlesztését. Az Alapítvány támogatja minden olyan nevelési módszer alkalmazását, ami a gyermekek iránti tiszteletre, együttműködésre és kölcsönösségre támaszkodik. Az óvoda olyan humán szolgáltatás, ahol minden egészséges gyermek idővel teljes emberré nevelhető. Díjazza a különféle óvodai versenyek, rendezvények helyezettjeit. Az Alapítvány segítséget nyújt a továbbfejlesztett nevelési programok megvalósításához. Támogatja a magyar nyelv elsajátítását, és idegen nyelvi előkészítést is végez. Az Alapítvány támogatást nyújt a gyermekek testi képességeinek fejlesztéséhez, szükséges programok megvalósításához. ... >>

Dél-alföldi Rendőr Szakszervezet

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
képviselő: Markovics György főtitkár
A közigazgatási, önkormányzati és rendészeti szervek, testületek állományába tartozók, illetve e szerveket segítő tagjainak érdekvédelme és képviselete. A tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő, valamint az élet-, szolgálati- és munkakörülményeiket érintő érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselete, illetőleg védelme. A tagok szakmai, tudományos, oktatási, sport, szociális és kulturális igényeik érvényre juttatásának elősegítése. ... >>

Dél-Magyarországi Tűzoltó- és Technikai Mentő Egyesület

(tűzoltó,oktatási,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 3/A. I/4.
képviselő: Dr. Égető Annamária elnök, Égető Szilárd Lajos elnökhelyettes
Létrehozni és működtetni az önkéntes műszaki mentő csoportot, amelynek keretében a tűzoltóság, mentő szolgálat, katasztrófavédelem, rendőrség munkájának segítése, támogatása, ár-belvízvédelem személyi és technikai támogatása, katasztrófa helyzetek kezelése, felszámolására szervezett csoport életrehívása, kiképzése, felszerelése és koordinálása, szélsőséges időjárási körülmények esetén személyek segítése, alapellátásuk biztosítása, vagyontárgyak védelme, önkéntes erdőtűzoltó csapat megszervezése, kiképzése, felszerelése, koordinálása, belvízkárok enyhítése, emeltszintű elsősegélynyújtó tanfolyamok indítása és lefolytatása, eltűnt, elkóborolt személyek felkutatásának támogatása, könnyűbúvár-feladatok, személy, illetve tárgyak felkutatása, kiemelése, könnyűbúvárok kiképzése,ill. továbbképzése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Együtt a Harmadik Évezredért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 11.
képviselő: Őri András elnök
Az életben hátrányos szociális helyzetű emberek segítése: - pénzbeli adományok szétosztása egyénenként 1.000 Ft-tól a mindenkori létminimum értékéig. - szeretet csomagok szétosztása csomagonként a mindenkori létminimum értékének feléig. - nagyobb ünnepek alkalmával élelmiszer szétosztása - jótékony célú rendezvények szervezése. Parajelenségek kutatása az alapító okirat 1. pontja szerint. Az életben hátrányos szociális helyzetű emberek segítése: - pénzbeli adományok szétosztása egyénenként 1.000 Ft-tól a mindenkori létminimum értékéig. - szeretet csomagok szétosztása csomagonként a mindenkori létminimum értékének feléig. - nagyobb ünnepek alkalmával élelmiszer szétosztása - jótékony célú rendezvények szervezése. Parajelenségek kutatása az alapító okirat 1. pontja szerint. Adományok beérkezésének függvényében parajelenségeket kutató laboratórium létrehozása, felszerelése, továbbá külföldi kutatókkal és szervezetekkel kapcsolat felvétele, valamint közös munka kialakítása. Fiatalok önképzésének segítése A fiatalok non profit szektorról, civil szféráról való ismeretszerzési lehetőségeinek biztosítása, fiatalok oktatása. Hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatásának segítését is céljának tekinti. ... >>

Élő Reménység Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Eötvös u.18.
képviselő: Friebert Tibor
A Kiskunhalasi Babtista Gyülekezet működési feltételeinek javítása és keresztyén missziós programjának megvalósítása. Az alapítvány céljának elérése érdekében: - hozzájárul a Kiskunhalasi Babtista Gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartási, üzemelési és fejlesztési kiadásainak fedezéséhez. - anyagilag támogatja a gyülekezet szolgálatában álló munkatársak képzését, továbbképzését és foglalkoztatását. -Gyülekezeti, közösségi, kulturális, ismeretfejlesztő, tanító és hasznos szabadidő programokatszervez és rendez. - szociális támogatást nyújt nehéz helyzetben lévő személyeknek, vagy az ilyeneket segítő szervezeteknek, alapítványoknak. - segít olyan gyülekezeteket amelyek a Kiskunhalasi Babtista Gyülekezethez hasonlóan működve valósítják meg céljaikat, valamint ilyen közösségek létrehozását és beindítását erejéhez mérten támogatja. ... >>

"Előzősáv az élhetőbb életért" Kulturális és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Vadász utca 5.
képviselő: Haászné Fülöp Sára elnök, Kalmár Endre László elnökhelyettes
Az egyesület támogatni kívánja a szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket. Segítséget kíván nyújtani a testi és lelki szükségleteik kielégítésében, kompenzálásában, különös tekintettel az egészséges életmód kialakítására, érzelmi életük, szocializációjuk biztosítására, valamint értelmi fejlődésükre, fejlesztésükre. Az egyesület működése során meg kívánja teremteni azokat az oktatási, működés formákat, amelyek kisgyermekkortól a felnőtt korig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális és egészséges életmódra nevelésének, és az életminőség javításának lehetőségeit. Ennek elérése érdekében adományokat gyűjt és oszt szét tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek és fiataloknak. E tevékenységével tevőlegesen hozzájárul a mozgássérült, illetve a mentálisan vagy szellemileg sérült, fogyatékos gyermekek és fiatalok életesélyeinek javításához. Az életminőséget, életesélyt javító lehetőségek megteremtésének érdekében az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok létrehozása, működtetése, valamint különféle kulturális programok és előadások szervezése. Az óvodás és iskolás korú gyermekek, valamint a felnőttek egészségének javítása érdekében szervezett, szabványos és meghatározott kereteken belül színvonalas, magas szintű küzdősport rendezvények szervezése, gyermek, ifjúsági és felnőtt sportolók versenyeztetése, a keleti küzdősport népszerűsítése. ... >>

Első Csibészke Családi Napközi Egyesület

(oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Révész utca 6.
képviselő: Tornyainé Mathesz Éva elnök
Kiskunhalason családi napközi alapítása és működtetése. Kis gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképp. Gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedést segítő képzésen való részvétel. A kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait, a gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi kisgyermekgondozás a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hiányainak leküzdése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. ... >>

Első Kiskunhalasi Sakk Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Kossuth L. utca 21.
képviselő: Merényi Jakab elnök
A kiskunhalasi és a városkörnyéki sakk sport élet összefogása, a sakk sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése. A sakk sport, mint szabadidősport és mint versenysport, valamint az utánpótlás nevelés és tehetséggondozás koordinálása. A helyi sakkélet szakmai és személyi alapjának megteremtése és fenntartása. A fogyatékkal élők számára versenylehetőség teremtése, számukra a sportélményeken keresztül is biztosítani az élhető világ, a közösséghez tartozás élményét. A roma tanulók bevonása adott szellemi közösségbe, sikerélményekhez juttatása szabadidejük hasznos eltöltésének biztosításával. Kiemelkedő képességű versenyzőkkel való külön foglalkozások hátterének megteremtése. A sakk, mint az idős nyugdíjas kori szabadidős tevékenység támogatása. Hátrányos és fokozottan hátrányos helyzetű versenyzők esélyeinek növelése. ... >>

Esély Cigány Módszertani Központ

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Tó utca 36.
képviselő: Rostás László elnök
A Bács-Kiskun Megyében élők, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekeinek képviselete, érdekérvényesítése, képzése-oktatása, foglalkoztatása, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, szociális szolgáltatásnyújtás, egészség-, közösség- és ifjúságfejlesztés, sport- és szabadidős programok szervezése, a cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, ápolása. ... >>

Esély-Segély Diák Szociális Alapítvány Kiskunhalas

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
képviselő: Fárbásné Kiss Mária kuratóriumi elnök
Kiskunhalas városban a 6-16 év közötti korosztályú gyerekek körében jelentkező hátrányos helyzetűek támogatása. Különös tekintettel a szociális, mentális és egészségügyi problémák feltárására, lehetséges megelőzésére, illetve a kialakult hátrányos helyzet lehetőség szerinti csökkentésére. Az Alapító fontosnak tartja, hogy erkölcsi és lehetőségeihez mérten anyagi támogatásban részesítse a rászorulókat., Kiemelten kezeli a szociálisan, vagy egészségileg különösen veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek sorsának figyelemmel kísérését, lehetőség szerinti támogatását., Működése során támogatni kívánja a hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének kibontakoztatását. Az egyéni segítségadás mellett a hátrányos helyzetű gyerekek lakóhelyi, vagy iskolai csoportjaival való foglalkozást is fontosnak érzi az Alapítvány., Mindehhez célként fogalmazza még meg az Alapító: technikai eszközök beszerzését, folyamatos biztosítását, felmérések- komplex programok szervezését, tanácsadó szolgálat működését, rendezvények, kiadványok támogatását, nyilvános pályázatokon alapuló anyagi támogatás rendszerének kiépítését. ... >>

Fáy András Iskolaegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
képviselő: Vargáné Mészáros Ildikó elnök
A gyermekek szabadidős foglalkoztatása, családi programok szervezése, Fazekas Gábor utcai Általános Iskola nevelési és oktatási munkájának segítése, erkölcsi és anyagi támogatása, névadóval kapcsolatos megemlékezés, a névadó reformkori törekvéseinek, elveinek, hagyományainak eszmei képviselete, szellemi örökségének méltó közvetítése politikai és ideológiai elkötelezettség nélkül. A Kiskunkunhalas egykori Gaál -telep környékéhez, iskolájához tartozó diákközösségek összefogása és képviselete, a diákok számára kulturális és sportolási lehetőség megteremtése, művelődési szórakozási formák, rendezvények táborok létrehozása az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Felsővárosi Egházközösség Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Fácán u.2.
képviselő: Kovács Ferenc elnök
A hitélet fejlesztése Felsővároson, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. - A Plébánia épületének újraépítése, benne közösségi termek létesítése, felszerelése, fenntartása. - Széthulló családok, kallodó gyermekek testi, lelki felkarolása, segítése, közösségbe szervezése. - Rászoruló gyermekek taníttatása, táboroztatása. - Idősek, magukra maradottak segítése. - Közösségi könyvtár létesítése és fejlesztése. ... >>

Fiatal Felnőttek Életesélyének Javításáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6120 Kiskunhalas, Kossuth utca 21.
képviselő: Kiss Anita kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja az, hogy a mentális és szenvedélybetegségekben szenvedő fiatal felnőtteket támogassa, részben lelkisegélynyújtással, illetve szociális és mentális tanácsadással, részben a társadalomba való visszailleszkedésükhöz nyújtott elméleti és gyakorlati segítségnyújtással. Céljául tűzte ki az alapítvány a mentális és szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését szolgáló mindennemű tevékenység ellátását. Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a mentális és szenvedélybetegségekben szenvedő fiatal felnőttek az alapítványhoz forduló hozzátartozóinak is melynek keretében a családvédelem, illetve családsegítés jegyében az alapítvány teljeskörű tanácsadással (pl. ismeretterjesztés, adatgyűjtés, fiatal felnőttek támogatása a hatósági intézkedést követően) kíván hathatós segítségére lenni a tanácsadást igénylő hozzátartozóknak. Az alapítvány az általa célul kitűzött egészségügyi és szociális tevékenységen túl lehetőséget kíván teremteni a szociális asszisztens és szociális munkás tanulmányait végző diákok és hallgatók részére ahhoz, hogy az oktatásuk keretében kötelezően elvégzendő gyakorlati képzésük idejét az alapítványnál tölthessék. Fenti célokon túlmenően az alapítvány segíteni kívánja a dislexya, hiperaktivitás betegségekben és tanulási zavarban szenvedő gyermekeket, oly módon, hogy részükre képességfejlesztő foglalkozásokat szervez. Céljai között szerepel az alapítványnak különböző személyiségfejlesztő tréningek szervezése is. ... >>

Fogadj el ! Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Juhász György kuratóriumi elnök
A fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedési lehetőségeinek kiszélesítése, a rászorulók szociális ellátása, iskolai oktatásuk, nevelésük segítése. Fogyatékos személyek nappali intézmények működtetése az 1993 évi III. törvény 65/E. § (2) bekezdés C pontja, valamint az 1/2000 (I.=.) SzCsM rendelet 74-82. § alapján. Fogyatékos személyek lakóotthonának működtetése. Fogyatékos személyek rehabilitációs foglalkoztatása. Támogató szolgálat működtetése. Anyagi támogatás nyújtása a fogyatékos személyeket oktató iskolában folyó gyógyító-, nevelő-, oktató munka fejlesztésére. Társadalmi rehabilitáció elősegítése. Kulturális, szabadidős programok támogatása. Sportversenyek támogatása, rendszeres testmozgatása ösztönzése. Az Alapítvány céljait és feladatait az BKMÖ Általános Iskolájában, Előkészítő Szakiskolájában és Nevelési Tanácsadójában-, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékosok Otthonában- és az Alapítvány saját intézményeiben ellátott-, illetve működési területén élő bármely fogyatékos személy- és a felsorolt intézmények javára látja el és részesíti őket közhasznú szolágáltatásaiból. Az Alapítvány a felsoroltakon kívül más szervezetet pénzeszközökkel nem támogathat. Az Alapítvány a feladatokat, működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek függvényében, a fogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan valósítja meg. ... >>

Garbai Szakképző Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.
képviselő: Balla Tibor elnök, Nagy István tag
A kiskunhalasi Garbai Sándor Szakképző Iskola szakképzési tevékenységének támogatása. ... >>

Gyermekeinkért Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3.
képviselő: Halász Balázs kuratóriumi elnök
Támogatott óvodákba felvételt nyert gyermekek személyiségfejlesztését iskolakészültségét a legmagasabb szinten megvalósítani. ... >>

Halas Big Band Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Kanizsa tér 2. I/4.
képviselő: Bende Béla János kuratóriumi elnök
Városi, megyei, országos és nemzetközi rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon való szereplés, hangversenyek szervezése, zenei témájú ismeretterjesztő előadások, rendezvények, nemzetközi zenei találkozók kezdemé-nyezése, szervezése., Zenei hagyományok ápolása, és továbbfejlesztése, közremű-ködés társadalmi rendezvényeken., A zene megszerettetése, zenei együttesben való játék lehetőségének megteremtése, szabadidős zenei tevékenység folytatása, tag-utánpótlás biztosítása, amatőr művészeti tehetséggondozás., Az ifjúság zenei neve-lése, a zenei általános műveltségi szint kiszélesítése, a közösségi szellem kialakítá-sa. ... >>

Halas-Fitness Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Fazekas G. u. 1.
képviselő: Balaskó Erika elnök, Szatmáriné Nagy Zsuzsanna titkár
Az egészséges életmódra való nevelés (az egészséges életmódon belül a helyes táplálkozás és a rendszeres testedzés iránti igény kialakítása a fő szempont). Versenyzési lehetőség biztosítása. A testtartás, nőies megjelenés, gimnasztika, akrobatika, ritmikus sportgimnasztika, aerobic, tánc együttes oktatása., A Fazekas Gábor utcai Általános Iskola sokrétű sporttagozatának népszerűsítése városunk fitness oktatásának házigazdájaként. ... >>

Halas-Kart Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Damjanich u. 25.
képviselő: Kovács László
A tagjai közreműködésével elősegíteni a gyermekek és fiatalok közlekedés-biztonsági oktatását, nevelését, hagyományteremtés. Olyan szabadidős tevékenységek szervezése, amelyek alkalmat nyújtanak a helyi közösségek szerveződésének, illetve fejlődésének. Környezeti nevelés óvódás és általános iskolás korú gyermekek számára. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása. Az együttműködés megteremtése a helyi lakosság, a vállalkozói szféra, valamint az önkormányzat közt a közlekedés biztonságának hatékonyabb ellátása érdekében. Kapcsolatfelvétel és együttműködés más térségi, regionális és országos civil szervezetekkel a kölcsönös tapasztalatok kihasználása, valamint a kölcsönös segítségnyújtás céljából. Részvétel térségi, országos, valamint a határon túli információs hálózatok kialakításában és azok működtetésében az alapszabály II.pontja alapján. ... >>

Halasi Csipke Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 37/a.
képviselő: Dr. Várnai László kuratóriumi elnök
A néprajzi jelentőségű, s a magyar népi iparművészet szerves részét képező halasi csipke-kultúra történeti emlékeinek, fennmaradt muzeális alkotásainak összegyűjtéséhez restaurálásához, megóvásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtése. - A jelenleg meglévő csipkegyűjtemény kezeléséhez, folyamatos bemutatásához szükséges feltételek biztosítása. - Elősegíteni az élő csipke-kultúra fennmaradását, megteremteni ennek pénzügyi bázisát. - A halasi csipkével, s Halas néprajzi-történeti múltjával kapcsolatos kutatások finanszírozása, népművészeti alkotótáborok megszervezése. - A Csipkeház- Falumúzeum fenntartásához, múzeum funkciója fennmaradásához szükséges tartós pénzügyi alapok előteremtésében való közreműködés. - A csipke-kultúrával kapcsolatos pályázatok kiírása és finanszírozása. - A csipkekészítés kultúrájának továbbadása, átörökítése, az ehhez szükséges oktatás finanszírozása. ... >>

Halasi Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.
képviselő: Dr. Komáromi Szilárd kuratóriumi tag, Huber Helga kuratóriumi elnök
A Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár és szolgáltatásainak fejlesztése. A kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár által szervezett kulturális és közreműködési-közösségi jellegű programok, rendezvények támogatása (író- olvasó találkozók gyermekprogramok, játszóházak, stb.). A lakosság és a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hanghordozók, videó anyagok, digitális tartalmak, szoftverek stb.) beszerzése. A beszerzett dokumentumok könyvtári használatra alkalmassá tételeinek költsége és az ehhez szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Hátrányok Nélkül Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Petőfi S. utca 40.
képviselő: Köves Ágnes kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felzárkóztatása, előmenetelének, továbbtanulásának koordinálása az óvodától a felsőoktatási intézményig, a romák társadalmi, munkaerő-piaci beilleszkedésének előmozdítása. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
képviselő: Ifkovics Zoltánné kuratóriumi elnök
A támogatott óvodába felvételt nyert gyermekek személyiségfejlesztését, iskolakészültségét a lehetőségekhez mért legmagasabb szinten magvalósítani. Ehhez olyan módszerek alkalmazásának a támogatása, amelyek lehetővé teszik a tehetségek korai felismerését, fejlesztését. - A részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek speciális fejlesztésére. - Idegen nyelv előkészítés angol és német nyelvből. - Támogatást nyújt az alapítvány a gyermekek testi képességeinek ... >>

II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 39.
képviselő: Módra Istvánné elnök
Tanulmányi- és sportversenyek támogatása, iskolai és szabadidős programok támogatása. Nyelvtanulás segítése, oktatási feltételek javítása. ... >>

Írisz Kedvelők Magyarországi Egyesülete

(oktatási,környezetvédelmi)

6400 Kiskunhalas, Bocskai utca 6. II. 19.
képviselő: Balogh István Kálmán titkár, Dr. Isépy István elnök
Az Íris növénynemzetség magyarországi megismertetése és elterjesztése. Kapcsolatfelvétel a hasonló külföldi szervezetekkel. Új fajok beszerzése és magyaroszági terjesztése. A hazai Íris-fajok védelme. Az Íris növényfajokra vonatkozó oktatás és ismeretterjesztés. ... >>

Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 9.
képviselő: Kovács Márta
Az iskolában tanuló diákok műveltségének és intellektuális képességének és tehetségének a kibontakoztatása, ennek elérése érdekében az alapítvány támogatja az iskola: - nyelvtagozatának a fejlesztését, - az ének- zenei tagozatot, - számítástechnikai kialakítását, - s végül az iskolai sportéletet. ... >>

Jövőnk Halas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 21.
képviselő: Gyovai István alelnök, Nagy Péter elnök
Kiskunhalas város természeti és épített környezete állapotának megóvása, gyarapítása, fejlesztése; A város gazdasági, egészségügyi-szociális, sport-kulturális, oktatási helyzetének erősítése, fejlesztése; A városban élők gyarapodásának, munka és szociális biztonságának megvalósítása; A köz-és vagyonbiztonság erősítése, fokozása, a városban élők biztonságának, jó közérzetének megteremtése; A kistérségi és regionális kapcsolatok kiépítése, bővítése, fejlesztése; A közélet tisztaságának, a jó társadalmi, politikai közhangulat megteremtése, s ez által az emberek közélet iránti bizalmának a helyreállítása. ... >>

KB Autoteam Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23.
képviselő: Faddiné Győrik Szilvia elnökhelyettes, Fehér Henrietta elnök, Némethné Lekrinszki Edit titkár
A versenyszerű és szabadidős sporttevékenység folytatása, utánpótlás képzése, gyermek-ifjúsági és felnőttkorú tagok és nem tagok részére sportolási lehetőség biztosítása, szabadidősportok népszerűsítése, az ifjúság mozgásra nevelése és mozgáskulturájának fejlesztése, képességfejlesztés, egészségfejlesztés és megóvás, betegségmegelőzés, szabadidős- és sportrendezvények szervezése, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtése ezeken a területeken az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Keresztény Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.14.
képviselő: Vangel Imre plébános
A keresztény szellemű ifjúsági, oktatási szervezetek és intézmények anyagi támogatása. - Hátrányos helyzetű keresztény fiatalok segítése. - Ösztöndíjak juttatása. - Katolikus oktatási intézmények kezdő pedagógusainak letelepédési segélyezése. - Pályázatok kiírása, díjak alapítása. ... >>

Kiskunhalas Művészeti Oktatásáért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
képviselő: Biacs Ildikó elnök
Az ének-zene, kézművesség, dráma-színház, színjátszás, képzés-fotó-, zeneművészet, és egyéb művészeti területeken munkálkodik, fejti ki oktató, képességfejlesztő tevékenységét. A fenti művészeti ágakat megismertesse a nagyközönséggel, értékeit megmutassa, és felkeltse az érdeklődést a különböző művészeti tevékenységek szépsége iránt. A művészet iránt érdeklődők további képzését, fejlesztését kívánja biztosítani az Alapszabály II.pontja ... >>

Kiskunhalas-Alsóvárosi Misszió Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6400 Kiskunhalas, Szent Imre u.14.
képviselő: . Boldog Tamás kuratóriumi elnök
A római katolikus hitélet fejlesztése Kiskunhalason és vonzáskörzetében, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, beleértve templomok, egyéb egyházi épületek, nevelési- és oktatási intézmények, valamint közösségi házak létesítését és fenntartását. - A kultúra, az oktatás, a sport és a táborozások támogatásával az ifjúság keresztény szellemű nevelésének segítése. - Az idősek, nagycsaládosok, szegények segítése, testi- és lelki gondozása. - Gyermek-,ifjúság és családvédelem, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület

(intézményi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 43.
képviselő: Balogh István elnök, Hollósi-Simon István főtitkár
A csillagászat megismertetése, népszerűsítése. A csillagászattal hivatásszerűen vagy amatőrként foglalkozókat és a csillagászat iránt érdeklődőket kívánja önkéntes alapon minél nagyobb számban tömöríteni. Munkálkodik a csillagászat társadalmi elismertségének fokozásán. Népszerűsíteni a csillagászat és más tudományok csillagászattal kapcsolatos eredményeit. Támogatja a csillagászati ismeretterjesztő intézmények munkáját. Támogatja a csillagászati ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatását. Szakmai és szervező tevékenységével, valamint korszerű műszerekkel és segédeszközökkel segíti a kiskunhalasi és hazai, továbbá a Magyar Köztársaság határain kívül élő magyar amatőr csillagászokat értékes megfigyelések végzésében. Elősegíteni a hivatásos és az amatőr csillagászok kölcsönösen előnyös együttműködését. Lehetőségei szerint segíti a csillagászati kutatással foglalkozó intézmények és személyek munkáját. ... >>

Kiskunhalasi Felsővárosi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
képviselő: Nagy István Ernő
A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola sportéletének támogatása és színvonalasabbá tétele. A felnövekvő nemzedékek egészséges és harmonikus fejlődésének elősegítése érdekében, a tanulóifjúság mind nagyobb részének lehetővé és vonzóvá kell tenni a rendszeres testgyakorlást. Célja továbbá, hogy elősegítse a diákok szellemi terhelésének ellensúlyozását, fokozva pszichikai és fizikai tűrő-és teljesítőképességüket. E cél elérése érdekében a diáksport elsődleges feladata a máshol rendszeresen nem sportoló tanulók bevonása. Ez nem zárja ki azt, hogy a máshol versenyszerűen sportoló diákok társaikkal együtt részt vegyenek az egyesület tevékenységében. ... >>

Kiskunhalasi Katolikus Iskola Diák-Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Áchim András u.1.
képviselő: Gillich Szilárd elnökhelyettes, Vargáné Vadkerti-Tóth Terézia titkár, Zseniné Mészáros Anita elnök ... >>

Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 2.
képviselő: Farkas Gyula elnökhelyettes, Rózsahegyi Róbert elnök
Huszár és lovas hagyományok ápolása. Hagyományorző rendezvények támogatása és azokon való részvétel. Rendszeres lovaglás, sportolás, huszárképzés. Hagyományőrzők utánpótlásának nevelése, versenyeztetése. A gyermek, ifjúsági és szabadidősport támogatása. ... >>

Kiskunhalasi Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6400 Kiskunhalas, Nagyszeder u. 1.
képviselő: Dr. Egriné Dr. Kósa Éva kuratóriumi elnök
Az Alapítvány közhasznú célok elérését tűzi maga elé önkormányzati és állami feladatok részbeni átvállalásával ,elsődlegesen Kiskunhalas város és vonzáskörzete tekintetében; A beteg és mentőállomás szakmai színvonalának emelése és a lakosság jobb ellátása, az emberi élet mentése, katasztrófa-elhárítás, és ezek szakszerűbb ellátáshoz kellő feltételek megteremtése, ennek biztosítása szakmai továbbképzések szervezése, a műszerpark fejlesztése, eszközvásárlás finanszírozása; A mentőellátásban dolgozó személyzet munka-feltételeinek javítása. ... >>

Kiskunhalasi Református Oktatási Intézmények Szilády Áron Alapítvány

(oktatási)

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.
képviselő: Dóka József elnök
Egyházi oktatási intézmények létesítése és fenntartása.Egyházi ifjusági szervezetek támogatása. Egyházi konferencia telep létesítése és fenntartása. ... >>

Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15
képviselő: Demeter József elnök
A Kiskunhalason nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, felnőtt korú játékosok részére nemzeti bajnokságban történő játéklehetőség biztosítása, utánpótláskorú csapatainknak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemzeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el. Fontos cél olyan játékosok nevelése és felkészítése, akik az NB I-ben, esetlegesen különböző korosztályos válogatottakban és öregbítik az egyesület, a város és a megye sporthírnevét. Alapvető célnak tekintjük a sportot szerető közösség igényeinek kielégítését, szórakoztatását. A sport sajátos eszközeivel elő kívánjuk segíteni a fiatalok egészséges életszemléletének és életmódjának kialakulását, a sportszerű magatartás elterjedését. Az utánpótlás nevelés rendszerében fontosnak tartjuk a tervszerű együttműködést bázisiskolákkal és kézilabda tagozatos diáksport egyesületekkel. Fontosnak tartjuk az együttműködést és a tagsági viszony fenntartását a Magyar Kézilabda Szövetséggel, valamint a megyei szakszövetséggel. Iskoláikat befejező, valamint továbbtanuló sportolóink számára ?lehetőségeinkhez mérten ? segítséget kívánunk nyújtani az elhelyezkedésben, ill. a továbbtanulásban. Az egyesület alapvető célja a sportolók felkészítéshez, és versenyeztetéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítása. ... >>

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.
képviselő: Molnár Ferenc elnök
Az egyesület nagy zeneszerzők műveinek az utókor és a nagyközönség számára történő átadásán munkálkodik. Az egyesület ezzel a céljával művelődés pártoló, művészeti támogató szerepet tölt be. Az egyesület a zeneművek előadása és zeneoktatás útján képességfejlesztő célokat tűz ki.A fenti kulturális tevékenységgel az egyesület szórakoztatási célokat is betölt a fellépések útján az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kiskunhalasi Városi Vegyeskar Zenei Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális)

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 21.
képviselő: Faddi Istvánné szerv.titkár, Kucsóné Molnár Judit vez.titkár, Török Melinda elnök
A zenekultúrát művelni kívánó személyek zenei és vokális képzése, meglévő képességeik további feljlesztése, kultúrált társas együttlétre nevelés, különböző korok, népek, elsősorban a magyar zenekultúra értékes dalainak, történelmi értékeinek, kórusműveinek elsajátítása, továbbadása, széles körben megismertetése, kultúrális programok, bemutatók, előadások szervezése, kiadmányok megjelentetése, részvétel kultúrális rendezvényeken, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek zenei kultúrájának megismerése, kórusműveik elsajátítása, bemutatása, határon túli magyarország kórusaival együttműködés az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal